26 اسد 1396

RSS Facebook

خبر های جدید

روسیه سالانه 300 بورس تحصیلی برای جوانان افغان میدهد

روسیه سالانه 300 بورس تحصیلی برای جوانان افغان میدهد

کابل باختر 25 اسد کشور فدراتیف روسیه سالانه 300 بورسیه تحصیلی...

هنرمندان تیاترملی نمایش زیرنام " کلمه قرن " را اجرا کردند

هنرمندان تیاترملی نمایش زیرنام " کلمه قرن " را اجرا کردند

کابل باختر24 اسد به پیشواز 28 اسد 98 مین سالگرد استرداد...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر 25 اسد
جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری امروز به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه در رابطه به سرنوشت ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری، پیشنهاد ایجاد کارگروه متشکل از نمایندگان تخنیکی ادارات و متخصصین به منظور تدوین کود ملی زمین و ایجاد سیستم جدید جمع آوری محصول وثایق و محصول فیصله های محاکم، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ابتدا فرید حمیدی لوی څارنوال کشور در رابطه به جایگاه ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری صحبت کرده گفت که ادارات موازی در برخی موارد در اجراات، دچار تناقض می شوند. از این لحاظ خوب است که هدف نهادها واضح باشد و از تکرار کارها، جلوگیری صورت گیرد تا تنازع در صلاحیت ها به وجود نیاید.
حمیدی افزود که ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری در بخش ثبت دارایی ها اقدامات خوبی را انجام داده، ولی ثبت دارایی‌ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. وی با تاکید گفت که باید هدف نهادها واضح گردیده و از تداخل وظیفوی جلوگیری شود.
احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که ادارات ما، در بخش مبارزه با فساد از حالت پراگنده بیرون شوند و به صورت منسجم و هماهنگ کار کنند.
وی افزود: در صورتی که ادارۀ مبارزه با فساد اداری به کار خود ادامه دهد، بهتر است تا روی وقایه و جلوگیری از فساد تمرکز نماید و موضوعات جرمی، کشفی و تحقیقی  به نهاد دیگر که در این خصوص مسئولیت دارد، سپرده شود.
سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه گفت که نبود قانون تشکیلات اساسی دولت یک نقیصه است، چون قوانین فرعی بر مبنای قانون تشکیلات اساسی شکل می گیرد.
قانونپوه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت که باید در رابطه به سرنوشت این اداره یک تصمیم نهایی گرفته شود. وی افزود  که ساختار موازی، خود مانع پیشرفت است.
معاون دوم رئیس جمهور گفت که کارهای ادارۀ مبارزه با فساد اداری تفکیک گردد، بعضی از کارها عملاً توسط سایر نهادها انجام می شود. وی افزود: به هر اندازۀ که در کارها شفافیت وجود داشته باشد، خودش مبارزه با فساد است.
دانش خاطرنشان‌کرد که کشف، تحقیق و فیصله مربوط به نهادهای عدلی است و ثبت دارایی ها هم یکی از کارهای مهم می باشد، اما سوال این است که آیا ضرورت به یک ادارۀ موازی می باشد و یا خیر.
وی افزود که ثبت دارایی به یک دفتر مستقل واگذار شود و یک معاونیت مبارزه با فساد در مرکز عدلی و قضایی زیر نظر لوی څارنوالی به وجود آید.
سید حسین فخری رئیس ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری  گفت که در این اداره کارهای زیادی انجام شده است و ثبت دارایی ها یکی از دستآوردهای خوب آن می باشد. وی افزود: چون فساد در کشور گسترده است، بناً ضرورت به ادارات متعدد بخاطر مبارزه با این پدیده است.
فخری گفت: خوب است که سرنوشت ادارۀ ما تعین شود و از لحاظ صلاحیت و وظایف، هر تصمیمی که اتخاذ گردد، ما در مطابقت به آن عمل خواهیم کرد.
رئیس جمهور غنی از کارکردهای آقای فخری ستایش کرد و تشکری نمود که در این مدت تحقیقات منسجم را انجام داده است. وی همچنان تاکید کرد که ادارات موازی، کار ادارات اصلی را انجام داده نمی تواند، به همین دلیل ادارات موازی باید از بین بروند.
رئیس جمهور گفت که معاونیت مبارزه با فساد اداری در لوی څارنوالی ایجاد شود، تا امور را تعقیب نماید.
محمد اشرف غنی تاکید کرد که ثبت دارایی ها به منظور شفافیت اهمیت دارد و هر کس که در ادارات دولتی استخدام می شود، باید دارایی هایش ثبت شده باشد. وی افزود که ما زمینه دسترسی مردم بخاطر کسب اطلاعات از دارایی ها را فراهم کنیم، تا مردم قضاوت در رابطه به دارایی های شخصیت ها داشته باشند.
سپس پیشنهاد ایجاد کارگروه متشکل از نمایندگان تخنیکی ادارات و متخصصین به منظور تدوین کود ملی زمین از سوی جواد پیکار رئیس ادارۀ مستقل اراضی ارائه گردید.
وی با اشاره بر اینکه هدف اصلی کارگروه، ایجاد یک زیربنایی حقوقی برای زمین داری عصری است، خواستار ایجاد این گروه کاری تحت ریاست اداره مستقل اراضی متشکل از تیم حقوقی و تخنیکی این اداره و نهاد های مربوطه، تدارک بودجه انکشافی به منظور پیش برد فعالیت های سکرتریت کارگروه و استخدام متخصصین ملی و بین المللی گردید.
معاون دوم رئیس جمهور در این خصوص گفت که پالیسی زمین قبلاً تائید شده است و پیشنهاد کود اراضی یک گام مهم است که باید تائید شود. وی افزود که یک زمان مشخص برای طرزالعمل و بودجه مشخص گردد.
رئیس جمهور غنی در این رابطه گفت که زمین یکی از عمده ترین علل فساد بوده و طی سال های گذشته زمین های زیاد دولتی غصب شده است و ما در صدد برگرداندن آن به دولت هستیم.
وی افزود که مصئونیت جایدادها بسیار مهم است و پالیسی زمین یکی از موثرترین کارهای حکومت بوده که باید تطبیق شود. وی پیشنهاد رئیس این اداره را در خصوص ایجاد کارگروه متشکل از نمایندگان تخنیکی ادارات و متخصصین به منظور تدوین کود ملی زمین، منظور کرد.
متعاقباً شعیب تیموری معاون انسجام ریاست عمومی اداره امور در رابطه به ایجاد سیستم جدید جمع آوری محصول وثایق و محصول فیصله های محاکم صحبت کرده گفت که وزارت مالیه، ستره محکمه و دافغانستان بانک روی طرزالعمل جمع آوری محصول وثایق و محصول فیصله های محاکم کار کرده و ما می خواهیم عواید به شکل جدی جمع آوری شود و از تعرفه های کاغذی که سبب حیف و میل شدن عواید می گردد، جلوگیری شود.
وی گفت که یک کمیته زیر نظر سرور دانش با نهادهای مربوطه ایجاد گردد، تا روی جمع آوری محصول وثایق و محصول فیصله های محاکم بحث صورت گیرد.
رئیس جمهور غنی در این رابطه گفت که ما باید طی چهار سال آینده، یک اسناد واضح در رابطه به جمع آوری عواید داشته باشیم و سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که جدیداً تعین شده است، بخش زیاد سیستم ها را الکترونیکی ساخته که در جمع آوری عواید کمک خواهد کرد.

در اخیر جلسه، مایکل ‌میلبن نمایندۀ خاص اتحادیۀ اروپا برای افغانستان که زمان ماموریت اش در افغانستان به اتمام رسیده است، از رئیس جمهور بخاطر فرصتی که به مسئولین دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان جهت اشتراک در جلسۀ شورای عالی مبارزه با فساد اداری و دیگر جلسات داده است، تشکری کرده گفت که تحت رهبری شما، کارهای مهمی انجام شده است. وی افزود که اتحادیه اروپا در کنار حکومت افغانستان باقی خواهد ماند.
رئیس جمهور نیز از همکاری های اتحادیه اروپا با افغانستان تشکری کرده، گفت که شما همکار مهم ما در کنفرانس بروکسل و کنفرانس سالانۀ اتحادیه اروپا بودید. وی برای مایکل میلبن در وظایف آینده، آرزوی موفقیت نمود.# احمد ضیا" احمدی
 

کابل باختر 25 اسد
کشور فدراتیف روسیه سالانه 300 بورسیه تحصیلی را برای جوانان افغانستان مساعدت میکند.
به گزارش آژانس باختر، این مطلب  در ملاقات امروزی داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی و الکساندر مانتسکی سفیر کشور روسیه در کابل مطرح گردید.
در این ملاقات سرپرست وزارت تحصیلات عالی نخست روی برنامه های آن وزارت ، روابط میان افغانستان و روسیه و همچنان همکاری های آن کشور صحبت کرد و ضمن قدردانی از مساعدت 300 بورس تحصیلی سالانه به جوانان افغان خواهان مساعدت های بیشتر آن کشور در عرصه اکادمیک شد.
سفیر کشور روسیه با ابراز علاقمندی کشور متبوعش بخاطر کمک و همکاری با افغانستان گفت که دولت روسیه در نظر دارد تا میزان بورس های تحصیلی را برای افغانستان افزایش دهد.
وی از سرپرست وزارت تحصیلات عالی خواست تا پیشنهادهای مشخص شانرا در بخش کمک ها و همکاری های اکادمیک از جانب کشور روسیه ارائه نمایند تا با مقامات کشور متبوعش درمیان گذاشته شده و کمک های در زمینه صورت گیرد.
طرفین همچنان روی چگونگی توامیت میان پوهنتون های دو کشور ، ارتقای ظرفیت در بخش استفاده از تکنالوژی معلوماتی، تحقیقات مشترک علمی بحث و تبادل نظر کردند.احمدضیا" احمدی"

کابل باختر24 اسد
به پیشواز 28 اسد 98 مین سالگرد استرداد استقلال کشور، امروزنمایش تیاتر زیرنام " کلمه قرن " درتالارتیاترملی اجرا شد .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: سناریوی ( کمله قرن ) توسط عبدالکریم رحمانی نویسنده تیاترملی نوشته شده و  گوشۀ از تاریخ استقلال کشور و بانی استقلال سیاسی افغانستان ، شاه امان الله غازی را  به نمایش گذاشته است.
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ درمراسم که به خاطر نمایش این تیاتربه اشتراک خانم هندیا دختر شاه امان الله غازی ، مشاوران و روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ ، شماری ازهنرمندان تیاتر و مهانان برگزار شده بود، صحبت کرده و درکنار آن که از مسولان و کارمندان ریاست تیاتر ملی به خاطر آماده ساختن این نمایش تیاتربه قدردانی یاد کرد، خاطرنشان ساخت که استقلال کشور یکی از ارزش های ملی مردم افغانستان بود که درهیچ نظامی تغییرپذیرنبوده  و گرامیداشت و تجلیل از آن یک امر مهم میباشد.
همچنان سرپرست وزارت طلاعات وفرهنگ وعده کرده که درزمینه ترمیم و بازسازی تالار کابل ننداری که ازسال ها به این سو ازاستفاده بازمانده است ، تلاش پیگیرخواهد شد.
پوهاند باوری ،  موسیقی افغانی را نیز ازجمله هنرهای ارزشمند کشور دانست و از فعالیت های هنری ریاست موسیقی نیز به نیکی یاد کرد.
دراین مراسم سید منصوررحمانی سرپرست تیاتر ملی  دررابطه به  نمایش تیاتر " کلمه قرن " معلومات داد  و نیز اززحمات هنرمندان تیاتر ملی که با امکانات محدود باز هم تلاش های پیگیرمیکنند یاد کرد و خواهان توجه بیشتر مسولان به این نهاد هنری کشور شد.
همچنان پس از اجرای نمایش تیاتر توسط هنرمندان تیاترملی ، هنرمندان ریاست موسیقی،  پارچه های موسیقی و آهنگ های جدید و دلنشین  میهنی را اجرا کردند. احمدی ضیا احمدی

کابل باختر25 اسد
جلسه کمیسیون عالی نظارت بر تطبیق و هماهنگی پالیسی ملی جوانان امروزبه ریاست قانونپوه سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیسیون برگزار شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،  در این جلسه، میزان پیشرفت تطبیق پالیسی ملی جوانان در مرکز و ولایات و پیشنهاد مشترک استراتیژی ملی جوانان به بررسی گرفته شد. 
پالیسی ملی جوانان توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ در راستای امور مربوط به جوانان  تهیه و در 3 سنبله1393 به تصویب کابینه رسیده است. براساس مفاد این پالیسی کمیسیون عالی نظارت بر تطبیق و هماهنگی پالیسی ملی جوانان به ریاست معاون دوم رئیس جمهور برای تطبیق آن ایجاد شده است که دارای اعضای معین می باشد.
در ابتدای جلسه، قانونپوه دانش معاون رییس جمهور توجه به جوانان و ایجاد زمینه برای رشد جوانان را از اولویت های اساسی حکومت وحدت ملی عنوان کرد و تأکید نمود که در امر استخدام و مقرری ها باید همه ارگان های دولتی به جوانان توجه ویژه داشته باشد. وی در همین زمینه به معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داد که در این رابطه به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در زمینه جذب و استخدام جوانان، پیشنهاد های عملی را جهت تطبیق ارائه نماید.
براساس پالیسی ملی جوانان افغانستان، اشتغال زایی، صحت، آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی و مشارکت جوانان و نوجوانان چهار عرصه اساسی در پالیسی ملی جوانان می باشد.
در این جلسه  داکترکمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ  از کمبود تشکیل و بودجه در این اداره به جلسه گزارش داد و  از عدم همکاری برخی ادارات در زمینه تطبیق پالیسی ملی جوانان اظهار نا رضایتی کرد.
همچنین حضرت الله شریفی رئیس هماهنگی برنامه های معینیت جوانان گزارش کاری  سال قبل و نیز چگونگی تطبیق پالیسی جوانان را در ولایات به جلسه کمیسیون ارائه کرد.
سپس طبق اجندا پیشنهاد مشترک برای استراتیژی ملی جوانان توسط نور محمد مراد مسئول جوانان ملل متحد در جلسه ارائه شد.
استراتیژی ملی جوانان افغانستان به منظور تطبیق پالیسی ملی جوانان افغانستان طرح و تدوین گردیده که بر محور های چون صحت، تعلیم، اشتغال و مشارکت جوانان تنظیم شده است.
پس از ارائه نظرات اعضای جلسه پیرامون موضوعات ارائه شده، فیصله شد که معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ  پیشنهادها شان را در زمینه بودجه و تشکیل این اداره، به صورت مدون تهیه کند تا در این زمینه تصمیم لازم اتخاذ شود و نیز از جانب ریاست جلسه به  اداره مستقل ارگان های محل هدایت داده شد تا به آن عده از والیانی که تاکنون در تطبیق این پالیسی همکاری درست نداشته است تذکر رسمی داده شود.
همچنین فیصله شد که بر اساس اولویت، در تطبیق پالیسی ملی جوانان روی موضوعات جلوگیری از اعتیاد جوانان، جلوگیری از شکاف های قومی و زبانی و سمتی درمیان جوانان، و ایجاد برنامه های تشویق و کتابخوانی و تقدیر از جوانان مبتکر، بیشتر تلاش صورت بگیرد و نیز در این جلسه بر ایجاد کمیته های جوانان در داخل وزارت خانه ها فیصله به عمل آمد.
همچنین اعضای جلسه فیصله کرد که برای چگونگی مشارکت فعال و منسجم ارگان های ذیربط، در تطبیق استراتیژی ملی جوانان یک جلسه با حضور مقام های عالی وزارت خانه ها دایر شود و سپس این استراتیژی رسما افتتاح گردد.# نالان

کابل  ۲۵ اسد باختر
تمامی بست های تدارکات وزارت خانه ها وادارات دولتی به اعلان سپرده شد
به گزارش آژانس باختر، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی کمیسیون تمامی بست های تدارکات وزارت خانه ها وادارات دولتی  را به اعلان گذاشته و با نشر اعلامیه خبری مطرح ساخته است .
مصرف نشدن درست و کامل بودجه انکشافی در ادارات حکومتی یکی از چالش های ظرفیتی در بخش های واحد های تدارکات درین ادارات به حساب میرود.
با درک این موضوع و اصلاح سازی بخش های تدارکات ادارات حکومتی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در همکاری مستقیم با اداره تدارکات ملی، وزارت خانه ها و ادارت دولتی ساختار های تشکیلاتی و لوایح وظایف ریاست ها وواحد های تدارکات این ادارات را بازنگری کرده، تغییراتی درین لوایح بوجود آورده و با معیارات جدید سازگار ساخته است.
هدف این روند مسلکی سازی و معیاری سازی بخش های تدارکات درتمامی وزارت خانه ها و ادارات دولتی میباشد تا توانایی های واحد های تدارکات بلند رفته و ظرفیت طرح و تطبیق پلان های تدارکات در مطابقت با قانون تدارکات کشور و نیازمندی های دولت بوجود بیاید.
روی این اصل و بمنطور جذب کادر های مسلکی و با تجربه، تمامی بست های تدارکاتی ادارات حکومتی که به تعداد ۶۹۷ بست خدمات ملکی میگردند، به اعلان سپرده شده و با برگزاری رقابت آزاد ظرفیت های بلند به گونه شفاف و عادلانه به این بست ها جذب خواهند شد.
احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی امروز گفت:" ایجاد سیستم هاى مسلکى تدارکاتى متناسب به نیازمندی های انکشافی کشور واستخدام نیروی بشری متخصص، کارا و توانمند از طریق روند  شفاف و همه شمول، زمینه را برای طرح و تطبیق مؤثر پلان های تدارکاتی حکومت فراهم نموده
و میزان مصرف مؤثر بودجه انکشافی را بالا میبرد."
نادری افزود :" در نتیجه ای این روند، اداره در تطبیق پروژه هاى انکشافى مؤثر تر عمل نموده و در عرضه خدمات به مردم بهبود به میان میآید."
پروسه استخدام این بست ها توسط کمیته مؤظف که متشکل از نماینده های وزارت خانه ها و ادارات دولتی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میباشد، اجرا میگردد.
همچنان ازین روند توسط نهاد های جامعه مدنی و رسانه های کشور نظارت میگردد.
به همین گونه امتحان نوشتاری این روند به گونه جمعی با استفاده از تکنالوژی پیشرفته برگزار میگردد.
استفاده ازین تکنالوژی شفافیت روند را تضمین کرده و مداخله انسانی را به حد اقل کاهش میدهد. نالان

کابل 25 اسد باختر
داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز با  الکساندر لوکاشنکو رییس‌جمهور بلاروس دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه به آژانس باختر، در این دیدار، دو طرف در خصوص همکاری‌ها در زمینه‌های صنعت، زراعت، تربیۀ کادرها و ساخت‌وساز مراکز ارائۀ خدمات عمومی، بحث و تبادل نظر کردند.
نخست، رییس‌جمهور بلاروس، تشریف‌آوری رییس‌ اجراییه کشور و هیأت همراهش را به شهر مینسک خوش آمدید گفت و سفر هیأت افغانستان به بلاروس را مهم خواند.
رییس‌جمهور بلاروس از علاقۀ شخصی‌اش به افغانستان یاد کرد و گفت که در سفر هیأت بلندپایۀ افغانستان به مینسک، تهداب و اساس روابط میان دو کشور گذاشته می‌شود.
لوکاشنکو گفت که کشورش آماده است تا روابط خویش را با افغانستان گسترش بدهد و هیچ مشکل و مانعی را در راستای بهبود روابط دو کشور نمی‌بیند.
لوکاشنکو با تأکید بر این‌که کشورش خواهان پیشرفت و ترقی افغانستان می‌باشد، تصریح کرد که همواره در دیدارهای خویش با سران کشورهای همسایۀ افغانستان، بر اهمیت داشتن روابط حسنه با کابل تأکید کرده است.
رییس جمهور بلاروس همچنان سالروز استقلال افغانستان را به رییس اجراییه کشور تبریک و تهنیت عرض کرد و ابراز امیدواری کرد که افغانستان به توسعه و ثبات دست یابد.
در ادامه، داکترعبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور، از دعوت و پذیرایی گرم جانب بلاروس از هیأت جمهوری اسلامی افغانستان سپاس‌گزاری کرد.
داکترعبدالله عبدالله گفت که جمهوری اسلامی افغانستان، خواهان بازکردن یک صفحۀ جدید در روابط خویش با جمهوری بلاروس می‌باشد.
رییس اجراییه کشور با اشاره به دیدارهای هیأت‌های دو کشور در گذشته گفت" کابل آمادۀ گسترش روابط با مینسک در عرصه‌های صنعت، زراعت و ماشین‌آلات می‌باشد و امیدواریم که روابط دو کشور جنبۀ عملی پیدا نماید".
داکتر عبدالله عبدالله گفت " دیروز در دیدار از مراکز صنعتی و تولیدی بلاروس از جمله فابریکه موترسازی و تراکتورسازی، از نزدیک شاهد پیشرفت‌های مردم بلاروس بودیم. "
داکتر عبدالله همچنان به قربانی‌های افغان‌ها در مبارزه با تروریسم و دهشت‌افگنی اشاره کرد و گفت که مردم افغانستان برای رسیدن به یک زندگی مرفه و صلح و ثبات دایمی تلاش می‌ورزند.
در این دیدار، صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه، اسدالله ضمیر وزیر زراعت و عبدالقیوم کوچی سفیر افغانستان در مسکو و غیر مقیم در بلاروس حضورداشتند. نالان

کابل باختر 25 اسد
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز با الیاس وحدت والی پکتیکا پیرامون برگزاری سمینار  تحت نام "پکتیکا امروز ، دیروز و فردا" ملاقات کرد.
به گزارش آژانس باختر ، دراین دیدار سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که این وزارت مصمم است برای موزیم پکتیکا و کتابخانه آنولایت تعمیرهای جدید بسازد.
درمقابل والی پکتیکا از برگزاری سمینار " پکتیکا امروز ، دیروز و فردا" و توجه وزارت اطلاعات وفرهنگ دربخش های فرهنگی آن ولایت ابراز  امتنان کرد. # علم

کابل باختر 25 اسد
با تأسف اصلاع حاصل شد که پوهاند حبیب الرحمن هاله، سابق استاد پوهنځی ژورنالیزم  پوهنتون کابل در دیار مهاجرت در کشور آسترالیا داعی اجل را لبیک گفت.
هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل مراتب تسلیت و غم شریکی خویش را به خانواده، استادان، محصلان و سایر دوستان و اقارب مرحومی ابراز نموده از خداوند لایزال برای مرحومی جنت فردوس و برای خانواده و اقارب وی صبر جمیل استدعا می نماید.
فاتحه مرحوم هاله روز یک شنبه 29 اسد سال جاری از ساعت 1:30 الی 3:30 از طرف وزارت های تحصیلات عالی و اطلاعات و فرهنگ، پوهنتون کابل، اتحادیه ملی ژورنالیستان، شورای کوهدامن، خانواده و دوستان مرحومی در مسجد جامع شیرشاه سوری واقع کارته 4 شهر کابل برگزار می گردد.# فهیم

کابل باختر 25 اسد
وفات پوهاند حبیب الرحمن هاله که افتخار بیش از نیم قرن خدمت به مردم و فرهنگ افغانستان را دارد، موجب تاثر و تالم اینجانب گردید.
پوهاند هاله به حیث استاد ژورنالیزم در پوهنتون کابل، مدیر مجله پربار ادب، مبارز راه حقوق مردم و مولف چندین اثر علمی تمام عمر گرانبهایش را در خدمت به افغانستان و فرهنگ این مرز وبوم سپری کرد. وفات او یک ضایعه بزرگ برای کشور است.
مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده و دوستان او و جامعه علمی کشور تقدیم نموده، برای متوفی از بارگاه خداوند متعال طلب مغفرت مینمایم و به بازمانده گانش صبر جمیل استدعا میدارم. .# نالان

چهارشنبه ، 25 اسد 1396 ، 13:09

مدیر یک لیسه در خوست به شهادت رسید

متون 25 اسد باختر
مدیر لیسه غلنگ ولسوالی موسی خیل خوست امروز در ولسوالی موسی خیل ولایت خوست به شهادت رسید.
پاسوال فيض الله غيرت قوماندان امنیه خوست به آژانس باختر گفت که مدیر لیسه یاد شده به اثر انفجار ماین چسپی در موترش به شهادت رسید.
غیرت افزود که تا حال هیچ گروه مسوولیت این رویداد را نپذیرفته است.
احمد نعیم (دوستی)

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL