28 عقرب 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

دور دوم حفریات ساحه توپدره پروان آغاز شد

دور دوم حفریات ساحه توپدره پروان آغاز شد

چاریکار 28 عقرب باختر دور دوم حفریات ساحه توپدره ولایت پروان...

کشته شدن چهار طالب مسلح در کندز

کشته شدن چهار طالب مسلح در کندز

کندز 28 عقرب باختر چهارطالب مسلح دیشب در ولایت کندز کشته...

دیدار داکتر زلمی خلیل زاد با حاجی محمد محقق

کابل 28عقرب باختر داکتر زلمی خلیل زاد نماینده ویژه...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل  ۲۷ عقرب باختر
   درنشست امروز مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازسر پرست وزارت معادن وسایرمسولین ،درخصوص سوال بر انگیز بودن قرارداد معادن طلای بدخشان ومس سر پل وامضای آن درخارج از کشور استجواب صورت گرفت.
  به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر ، درجلسه ؛ سناتوران محمد عظیم قویاش وطیبه زاهدی به نمایندگی ازکمیسیونهای اختصاصی وسایراعضا پرسشهای را از خانم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن، معاون مسلکی اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست و رییس داد خواهی اداره دیده بان شفافیت افغانستان درمورد چگونگی عقد قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس سرپُل درسفارت افغانستان در امريکا به سهم داری پنجاه درصدی سید سعادت منصور نادری وزیر پیشین امورشهرسازی به خاطر تضاد منافع در این قرار داد، سوال بر انگیز خواندند و موضوع محیط زیستی آن، نگرانی های اداره دیده بان شفایت ازعدم شفافیت این قرارداد ، استخراج غیرقانونی معادن درنقاط مختلف کشور ازسوی زورمندان وقاچاق آن به خارج کشور، استخدام بیش از یکصد مشاور در این وزارت وموارد دیگر در مورد معادن کشور پرسش های را مطرح نمودند.
    سپس خانم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم درپاسخ هایش گفت: کمپنی انگلیسی بنام (سنتر) که به شمول سید سعادت منصور نادری سهم های درقرارداد طلای بدخشان ومس بلخاب دارد طی مراحل آن پنجسال پیش، قبل ازعضویت آقای نادری درکابینه، به اساس قانون نافذه 1387 معادن طی مراحل شده بود که بعد از استعفایش، قبل از اینکه عقد قرار داد شود ؛ شورای اقتصادی ، کمیته تدارکات ، شورای وزیران ، شورای قوانین وسایر نهاد های ذیربط بر آن صحه گذاشته اند که تضاد منافع نظر به قوانین موجوده در آن مرفوع شده است ورنه وزارت معادن هیچگاهی این صلاحیت را ندارد که چنین قرار داد های بزرگ را با نواقص آن عقد نماید وافزود یکمقدار کاهش که در سهم حکومت به وجود آمده به نسبت مصارف امورامنیتی بود که مصارف امور امنیتی در تفاهم با ارگانهای امنیتی به دوش خود این کمپنی ها می باشد.
وی علاوه کرد پروسه داوطلبی این دوقرارداد درداخل افغانستان طی مراحل وصرف امضای آن مبنی برانعکاس دادن افغانستان در موقعیت خودکفایی درسفارت افغانستان مقیم ایالات متحده امریکا عقد شد.
    سرپرست وزارت معادن همچنان گفت که دراین اداره حدود چهارده قراردادبزرگ وجود دارد که برخی به امضارسیده ؛ امامتاسفانه هیچ یک بنابردلایل مختلف موردتطبیق قرارنگرفته است و پروسه داوطلبی برخی پروژه های آن انجام شده بودکه باروی کارآمدن رهبری جدیداین وزارت واستخدام کادرهای وزریده ومسلکی روی پروژه های متذکره مطالعات وبررسی های صورت گرفت که مشکلات حدودشش قرارداد مرفوع وتحت تطبیق قرارگرفت.
وی با اشاره به قاچاق کرومایت، ذغال سنگ وسایرمعدنیات گفت که متاسفانه غصب واستفاده غیر قانونی زورمندان بر معادن وجود دارد که روی استراتیژی جلوگیری ازآن ، کارجریان دارد.
سپس معاون ادارۀ ملی حفاظت ازمحیط زیست گفت مطابق به قوانین موجود باید تمام جوانب اثرات محیط زیستی واجتماعی پروژه ها ارزیابی واز نتیجه عنوانی این اداره گزارشی ارسال گردد تا درروشنی آن تصامیم مقتضی اتخاذ گردد واین اداره مسئولیت دارد تا ازمراحل مختلف تطبیق پروژه ها تفتیش ونظارت نماید اما تاکنون کدام پروژه بزرگ معادن تطبیق نگردیده است که اینکار انجام شود.
      همچنان گفت برای تطبیق پروژه های مختلف رهنمود وپلانهای اضطراری، تدابیرایمنی، شرایط حفظ الصحه، شرایط شغلی مدنظرگرفته شده و جهت عملی سازی باادارات ذیربط شریک می شود.
     بعداً نماینده دیدبان شفافیت افغانستان گفت که حکومت قبلی درجریان طی مراحل وعقد قراردادها با توصل به فساد وجورآمد های سیاسی دست دارند که حین عضویت سید سعادت منصور نادری در کابینه وبعد ازآن اقدامات خلاف قانون در این دو معدن انجام شده ودر قرارداد های مذکور تضادمنافع رفع نگردیده وباوجوداینکه شورای عالی اقتصادی سه بارقرار داد را رد کرده ونیز مشاورین خارجی برای رد قراردادها ابراز نظر نموده بودند باآنهم به اساس فشارها وارتباطات سیاسی قراردادهای مهم برای طویل المدت به امضارسید.
موصوف همچنان ازتلاش های برخی خارجیان برای خصوصی سازی جنگ افغانستان وتمویل آن با استفاده ازمعادن کشور نیزابرازنگرانی نموده ازمجلس خواست تادراین زمینه توجه ویژه نمایند به همین گونه ازسکتورامنیتی کشور تقاضا نمود تاجلوقاچاق معادن را به بیرون از کشوربگیرند.
    پس ازاستماع صحبت ها، رییس مجلس اظهار داشت که در گزارش سرپرست وزارت معادن، اداره محیط زیست ودیدبان شفافیت ارایه گردید تناقضات دیده می شود وتأکیدکرد که نباید منافع بزرگ کشوری برای اشخاص قربانی گردد وبه کمیسیون اقتصادملی وسناتورانیکه در زمینه معلومات دارند وظیفه سپرد تا درهمکاری بانهادهای ذیدخل این مورد را جداً پیگیری وطرحی را ارایه نماید تا بارییس جمهور شریک ساخته شود وگفت متیقن است که تاکنون معلومات درستی درزمینه به رییس جمهور ارایه نشده ورنه رییس جمهور اقداماتیکه مغایر منافع ملی باشد آنرااجازه نمی دهد .
    در مبا حث آزادجلسه  ضمن یاد آوری از پروسه صلح خلیل زاد وتاکید بر شریک سازی این روند با مردم؛ ازایجاد بورد مشورتی صلح از سوی رییس جمهور کشور استقبال گردید وخاطر نشان شد که این بورد بایدهمه شمول بوده وکسانی درآن گماشته شوند که از هرلحاظ به مردم، اعضای پارلمان ، حکومت ومخالفین قابل قبول بوده وظرفیت کاری در این پروسه را داشته باشند .
    اعضای مجلس از بروزتنشهای قومی ،زبانی ومذهبی در پیوند با زد وخورد اخیر محصلین پوهنتون کابل ودست داشتن استخبارات خارجی وبرخی سیاسیون ناراحتی نموده و بر وحدت وهمدلی میان اقوام با هم برادرکشور تاکید ورزیدند.
   نا موفق خوانده ن استراتیژی نظامی مبنی برجمع آوری پوسته های دور دست وجابجایی نیروها در بیزها ، که منجر به سر باز گیری وتوسعه اراضی برای مخالفین گردید؛ معلوم نشدن انگیزه شهادت جنرال عبدالرازق ، انتقاد ازآنعده اعضای کانگرس امریکا مبنی برطرح مشروط ساختن کمکهای امریکا به افغانستان بخاطرخط دیورند، تاکید بررسیده گی به وضعیت آوارگان جنگهای اخیر به ویژه غزنی ازسوی وزارت دولت درامورحوادث طبیعی ، وخیم شدن وضعیت امنیتی ولایات لوگر وبادغیس وشاهراه های عمومی ولایات مذکور، تقبیح مداخله ایران در افغانستان ، مداخله خارجیان درامور انتخاباتی ، بی اساس خواندن گزارش سیگار ازکارکردهای لوی سارنوالی وبرخی مسایل دیگر مطرح شد .
     درپایان مباحث رییس مجلس ضمن انتقاد ازعدم حضوربرخی اراکین؛ گفت موضوعات امنیتی کشور و برخورد خونین محصلین درپوهنتون کابل، درهفته بعدی بامسئولین مربوطه مطرح بحث قرار خواهد گرفت ونیز درمورد موقف ووظایف بورد مشورتی صلح به جلسه معلومات داد .
     رییس مشرانوجرگه ضمن ملاحظه بردیدارهای زلمی خلیلزاد با برخی چهره ها، خاطرنشان ساخت که باید تمام سیاسیون واشخاص مورد نظر تحت نظر رییس جمهور ، همواره ازتمام رویداد های این پروسه واستراتیژی امریکا برای صلح افغانستان آگاه شوند وروی آن مشورت های صورت گیرد درغیرآن مشوره های شخصی باعث مغشوش ساختن اذهان عامه خواهدگردید.
     فضل هادی مسلم یار ازبه تعویق رفتن نتایج انتخابات وعدم پابندی کمیسیون انتخابات برتعهداتش انتقاد کرده گفت برخی مأمورین حکومتی، دارالانشای انتخابات وخارجیان درتلاش اند تانتایج انتخابات راخلاف توقع مردم ، رقم بزنند که عواقب ناگواری درپی خواهد داشت وکمیسیونهای انتخاباتی باید جداً مکلیفت هایشان را در این زمینه ادا نموده به نگرانی های مردم پاسخ قناعت بخش دهند ونیز ازرییس جمهورخواست تا جلودستبرد ها دراین روندملی رابگیرد و در صورت نیاز برخی شواهد از این دستبرد ها نیز ارایه خواهد شد ماری

کابل 27 عقرب باختر
صلاح¬الدین ربانی، وزیر امور خارجه با کورنیلس زیمرمن نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، ملاقات نمود.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، دو طرف روی طیف وسیع موضوعات، از جمله پیشرفت¬ها در روند صلح و همچنان انتخابات و مسائل مرتبط به آن، صحبت کردند.
زیمرمن با اظهار خوشبینی، برگزاری انتخابات پارلمانی را "امیدوار کننده" و تدابیر اتخاذشده توسط نیروهای امنیتی را "تلاش¬های قابل اعتماد" عنوان کرد.
زیمرمن در مورد چگونگی نشست وزرای خارجه ناتو که قرار است وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در آن اشتراک و سخنرانی کند، معلومات ارائه کرد.
قرار است نشست وزرای خارجه ناتون به تاریخ 4-5 ماه دسمبر به اشتراک وزرای خارجه از بیشتر از 40 کشور برگزار گردد. ماری

کابل باختر/ 27/ عقرب
جلسه کمیته قوانین کابینه، امروز به ریاست استاد دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری برگزار شد. در این جلسه طرح قانون تنظیم کودهای کیمیاوی و عضوی، طرح قانون علفچر و طرح تعدیل فقرۀ 2 ماده نهم مقررۀ طرز تأسیس و ثبت احزاب سیاسی بررسی شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی معاونت دوم به آژانس باختر، در این جلسه ابتدا، طرح قانون تنظیم کودهای کیمیاوی وعضوی توسط مسئولان وزارت عدلیه به جلسه ارائه شد. این طرح قانون به تأسی از حکم ماده 14 قانون اساسی وضع شده است که درآن تنظیم امور مربوط به تولید، تورید، صدور و فروش کودهای کیمیاوی، رشد و انکشاف زراعت، تقویت اقتصاد زراعتی کشور، افزایش حاصلات زمین و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی دهاقین، تشویق و حمایت متشبیثین کودهای کیمیاوی و عضوی و جلوگیری از تولید، تورید و فروش کودهای کیمیاوی و عضوی غیر مجاز به عنوان اهداف تعریف شده است.
پس از توضیحاتی که توسط معین وزارت عدلیه در مورد ضرورت وضع، اهداف و محتوای این طرح قانون ارائه شد، اعضای جلسه کمیته قوانین نیز دیدگاه‌ها و نظریات خویش را مبنی بر چگونگی شکلیات و محتوای این طرح ابراز داشتند.
کمیته قوانین ضمن آنکه طرح قانون مذکور را مورد تأیید قرار داد فیصله کرد که وزارت عدلیه پس از آنکه اصلاحات پیشنهادی اعضای جلسه را شامل این طرح کرد، برای طی مراحل قانونی آن اقدام کند.
موضوع دیگری که در جلسه امروز کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفت، طرح قانون علفچر بود که توسط وزارت عدلیه به جلسه ارائه شد.
طرح قانون علفچر به هدف احیاء، حفاظت و انکشاف منابع علفچر و بهره‌برداری متوازن و پایدار از آن، نگهداری ایکوسیستم ساحات علفچر برای حفظ تنوع حیات، جلوگیری از توسعۀ صحرا و حفاظت آب و خاک، تأمین مشارکت جوامع محلی در تنظیم علفچر و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مالداران تنظیم شده است.

اعضای کمیته قوانین در پی توضیح ارائه شده مبنی بر ضرورت طرح قانون علفچر، این طرح قانون را نیز به تفصیل مورد بررسی قرداده و دیدگاه‌های کارشناسانۀ خویش را در مورد آن مطرح کردند.
در ضمن بحثی که صورت گرفت، کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان وزارت رزاعت، آبیاری و مالداری، اداره اراضی، اداره محیط زیست و ریاست  انسجام امور کوچی‌ها به رهبری وزارت عدلیه توظیف گردید تا مشکلات مربوط به تعریف علفچر، تداخل وظیفوی بین وزارت زراعت و ادارۀ اراضی و موارد دیگر را باز نگری نموده و این طرح را به کابینه ارائه کند.
همچنین دراین جلسه، طرح تعدیل فقرۀ (2) مادۀ نهم مقررۀ طرز تأسیس و ثبت احزاب سیاسی از سوی وزارت عدلیه به جلسه ارائه شد و با اصلاحات پیشنهادی مورد تأیید قرار گرفت. ماری
 

کابل باختر/ 27/ عقرب
دافغانستان بانک الی مبلغ بیست و هشت میلیون دالر را در داوطلبی روز دوشنبه مورخ 28 عقرب سالروان بطور لیلام بفروش میرساند.
ازبانکها و صرافان واجد شرایط دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند وبرنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یوم تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک درلیلام های اسعار را تحویل نموده اند میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشود که تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد ، برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده و یا حواله در مدت زمان معینه تحویل بانک نمایند.
ختم/ علم

يكشنبه ، 27 عقرب 1397 ، 12:21

سه تن در انفجار در هند کشته شدند

دهلی جدید – دی نیوز انترنشنل – 27 عقرب – باختر
در اثرانفجار در یک مراسم مذهبی در ایالت پنجاب هند امروزحد اقل سه تن کشته شده و ده تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش آژانس باختر به نقل از رسانه های پاکستانی ،  دو فرد موتر سایکل سوار نخست بر یک زن در دروازه ورودی یک ساختمانی که درآن  نشست گروپ جدائی طلب نیرانکری  جریان داشت تیراندازی کرده و سپس بمب دستی را بر این گردهمایی پرتاب کردند که در آن  سه تن کشته و ده تن دیگر زخم برداشتند.
پولیس ضمن تایید  تعداد تلفات و زخمیان به خبرنگاران گفت که در  تلاش گردآوری معلومات در مورد این حادثه استند.
این حادثه در آستانه فیستیوال عمده سیک ها که به روز جمعه دایر میشود، رخ داده است.
پیروان گروپ نیرانکاری با بسیاری از سیک های که در ایالت پنجاب تسلط دارند و این گروپ را مرتد و دگر اندیش می شمارند، در مقابله برتراندیشی هستند.
اردوی هند در سال 1984  معبد طلایی را در شهر امریتسر مورد حمله قرار داد وستیزه جویانی را که خواستار یک کشور مستقل سیک بودند، از بین برد.
جامعه سیک بعد از بررسی  احساس بی رحمی بر این معبد خشمگین شدند.
بعد از آن سال، خانم ایندرا گاندی، نخست وزیر آن زمان هند توسط محافظان سیک خود کشته شد.
ترور ایندراگاندی  منجر به شورش های ضد سیک  در هند شد که در آن 3000 نفر برخی ها در جاده های دهلی جدید  کشته شدند.  فریده

يكشنبه ، 27 عقرب 1397 ، 12:20

ضبط ده کیلو گرام تریاک در نیمروز

نیمروز27عقرب باختر
ده کیلو  تریاک در نیمروز کشف وضبط شد.
پرویز مدیر مبارزه با مواد مخدر قومندانی امنیه  نیمروز  به خبرنگار آژ انس باختر گفت  که این تریاک در قریه معصوم آباد شهرزرنج از یک ریکشا به دست آمد.
وی گفت که تاکنون در پیوند به این موضوع کسی باز داشت نشده است و پولیس برای رد یابی عاملان مواد به دست آمده تلاش می کند . شکریه

يكشنبه ، 27 عقرب 1397 ، 12:19

یک زن با کودکش درنیمروز جان باخت

نیمروز  27عقرب باختر
یک زن با کودکش  در رویداد ترافیکی درنیمروز جان باخت.
نبی ولسوال چاربرجک  نیمروز به خبرنگار آژ انس باختر گفت  که این رویداد  ازاثر چپه شدن یک موتر پیکپ  در قریه چگینی ولسوالی چار برجک  نیمروز  به وقوع پیوست که در نتیجه یک زن و یک کودک جان دادند ویک تن دیگر زخم برداشت . شکریه

کابل باختر/ 27/ عقرب
دوره کار آموزی 56  دختر لیسه مسلکی اداره و اقتصاد که به وزارت اطلاعات وفرهنگ معرفی شده بودند پایان یافت .
این شاگردان دوره یکماهه کار آموزی را درمعینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ به پایان رساندند .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، درمحفلی که به این مناسبت برگزارشد داکتر کمال سادات معین امور جوانان صحبت کرد وگفت که افغانستان به کار جوانان نیاز دارد شرایط موجود همه به خصوص جوانان میخواهد که بیشتر به خاطر آبادی و صلح درکشور تلاش نمایند.
اویکبار دیگر همکاری نهادمربوط را با جوانان ابراز کرد و گفت که این معینیت همیشه همکار جوانان میباشد.
درهمین حال قربان علی محمد آمرلیسه مسلکی اداره و اقتصاد صحبت کرد و گفت که کار عملی ارزش زیاد دارد ومیتواند کارمند را به نیازمندی بازار کار آماده سازد.
درپایان برای شاگردان تصدیق نامه به معلمان تقدیر نامه های معینیت جوانان داده شد و درکنار آن اداره لیسه به مدیر آن معینیت جوانان لوح سپاس اهدا کرد.
ختم/ فرزانه نعمت 

کابل/باختر/27 عقرب
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به سلسلۀ نشست های مشورتی در رابطه به صلح،  امروز با نمایندگان شورای سراسری هزاره های اهل سنت   در ارگ دیدار کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: در این دیدار حاجی غلام‌سخی پارسایی و داکتر مسکین کاوی به نمایندگی از هزاره های اهل سنت ۱۶ ولایت کشور، حمایت شان را در مورد پروسۀ صلح و برنامه های ملی و اقتصادی حکومت و رئیس جمهور ابراز کرده، افزودند که علمای هزاره های اهل سنت از دانش و نفوذ خویش در راستای فراهم‌آوری زمینۀ مذاکرات بین‌الافغانی استفاده خواهند کرد.
آنان از موقف ملی رئیس جمهور در خصوص شکستن انحصار، موقف قاطع در برابر زورمندان، آوردن اصلاحات و مشارکت حمایت کردند و از وی تشکر نمودند که در تمام تصامیم ملی و بزرگ از طریق مشورت، زمینه مشارکت تمام اقشار را فراهم ساخته است.
سپس رئیس جمهور غنی صحبت کرد و ضمن خوش آمدید به بزرگان و علمای هزاره های اهل سنت، از آنان تشکر کرد که دیدگاه ها و نظریات شان را در رابطه به بورد مشورتی صلح با وی شریک ساختند.
رئیس جمهور افزود که صلح پایدار و باعزت، خواست مهم مردم افغانستان است و حکومت در هماهنگی و همکاری با مردم، رسیدن به این خواست اساسی را مسئولیت خویش می داند.
رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که هدف از ایجاد بورد مشورتی صلح، آمادگی برای مذاکرات صلح و به وجود آوردن جهت واحد و آدرس مشخص برای مذاکرات صلح بین الافغانی است.
رئیس جمهور گفت: برای رسیدن به ارگ ضرورت به واسطه نیست و من به شما و هویت تان احترام می گذارم  و از دیدگاه و مشارکت تان در همه عرصه ها به خصوص صلح، استفاده می شود. نالان

کابل/باختر/27 عقرب
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ادامه نشست های مشورتی در رابطه به صلح، هر امروز با بزرگان ازبیک و ترکمن دیدار کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: در این دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا مولوی عرفان، جماهیر انوری و پرستو شهیر عطایی به نمایندگی از دیگران صحبت کردند.
آنان، از رئیس جمهور به‌خاطر مشورت و نظرخواهی در مسائل مهم و حیاتی کشور تشکر نمودند و دیدگاه ها و پیشنهادهای  واضح شان را در رابطه به صلح مطرح کرده، گفتند که در ایجاد بورد مشورتی صلح و هیات مذاکره کننده، ظرفیت و تعادل به صورت جدی مدنظر گرفته شود.
سپس رئیس جمهور صحبت کرد و با ابراز قدردانی از نظریات و پیشنهادات آنان، گفت که شرایط بین‌المللی و منطقه یی برای صلح آماده شده و نیاز است تا با استفاده از تمام تجارب، صلح را با تدبیر مدیریت نمائیم.
رئیس جمهور کشور خاطرنشان ساخت که در ایجاد بورد مشورتی صلح، نظریات و پیشنهاد های  همه اقشار در نظر گرفته می شود و این بورد مشورتی یک آدرس واحد برای سایر آدرس ها خواهد بود که در مواقع مختلف به آن رجوع می شود. نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL