30 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی با معاون سکرترجنرال سازمان ملل دیدارکرد

محمد اشرف غنی با معاون سکرترجنرال سازمان ملل دیدارکرد

کابل باختر ۳۰ سرطان محمداشرف غنی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان، با خانم...

مسلمیار: مشرانو جرگه حامی تمام ارزش های ملی کشور است

مسلمیار: مشرانو جرگه حامی تمام ارزش های ملی کشور است

کابل باختر 30 سرطان سیدعبدالوحیدقتالی رییس‌عمومی اداره امور ریاست جمهوری ورییس...

مشرانو جرگه : طالبان از مردم ملکی انتقام می گیرند

مشرانو جرگه : طالبان از مردم ملکی انتقام می گیرند

کابل باختر 30 سرطان مخالفان مسلح نظام با تحمل تلفات سنگین...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتگزارش جلسه فوق العاده کابینة جمهوری اسلامی افغانستان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 13سنبله باختر
جلسۀ فوق العادة کابینة جمهوری اسلامی افغانستان، به ریاست  محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان عصر دیروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری  به آژانس باختر، طبق اجندا؛ وزیر عدلیه قانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضائیه را به جلسه مطرح نموده، افزودند؛ طرح متذکره پس از تائید کمیته قوانین و هدایت جلسه مورخ 14/11/1396 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه ای تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مورد بازنگری قرار گرفته، نظریات ستره محکمه ج.ا.ا در آن درج و بداخل (۹) فصل و (۶۰) ماده نهایی گردیده که هدف آن، تنظیم امور مربوطه به تشکیل و صلاحیت محاکم، تنظیم امور ذاتی قضات و سایر منسوبین قوه قضائیه و تنظیم امور به طرز رسیدگی جرایم قضات میباشد.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه؛ قانون تشکیل و صلاحیت قوة قضائیه را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا قانون متذکره را طی جلسه به اشتراک معاون دوم ریاست جمهوری، رئیس ستره محکمه و وزیر عدلیه مورد بازنگری قرار داده، نهائی سازد.
سپس؛ وزیر عدلیه طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان را به جلسه ارایه و تصریح نمودند؛ این طرح بداخل (۴) ماده ترتیب و به جلسه مورخ 10/6/1397 کمیته قوانین مطرح که مورد تایید قرار گرفته که هدف آن بهبود و تنظیم مسایل مرتبط به امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان میباشد.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تائید طرح متذکره، وزارت عدلیه را موظف نمود تا موضوعات مالی آنرا در همآهنگی با وزارت مالیه و سایر نهاد های ذیربط مجدداً مورد غور قرار داده، نهایی سازد.
به همین ترتیب؛ وزیر عدلیه طرح قانون طرز تحصیل حقوق را به جلسه ارایه و افزودند؛ این طرح به اساس هدایت جلسات مورخ 18/5/1396 کابینه و مورخ 3/4/1397 شورای عالی حاکمیت قانون مورد بازنگری قرار گرفته، به داخل (7)  فصل و (67) ماده در جلسه مورخ 5/6/1397 کمیته قوانین تائید گردیده و هدف آن را موضوعات چون تنظیم امور مربوط به بررسی ابتدائی اسناد قضایای حقوقی قبل از ارایه به محاکم، فراهم نمودن زمینه مصالحه بین طرفین قضیه قبل از رسیدگی قضایی، تسریع تحصیل حقوق مدنی و تجارتی اشخاص حقیقی و حکمی، تامین همکاری میان اداره حقوق و سایر ادارات ذیربط حین تطبیق حکم قطعی و نهائی محاکم در قضایای حقوقی و جلو گیری از تراکم قضایای حقوقی در محاکم تشکیل میدهد.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه طرح قانون طرز تحصیل حقوق را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح را با در نظر داشت تذکرات جلسه و نظریات اصلاحی ریاست عمومی ادارة امور ریاست جمهوری تصحیح و نهایی سازد.
متعاقباً؛ طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون قضایای دولت توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید؛ این طرح به اساس فیصلة جلسه مورخ 3/4/1397 شورای عالی حاکمیت قانون ترتیب و در جلسه مورخ 5/6/1397 کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته که با انفاذ آن پاره ای از مشکلات که در رابطه به تسریع پروسه اقامة دعوی و جلب و احضار اشخاصیکه ملکیت ها و دارایی های عامه تحت تصرف آنها قرار دارد حل خواهد گردید.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان قانون متذکره را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح را با در نظر داشت تذکرات جلسه و نظریات اصلاحی ریاست عمومی ادارة امور ریاست جمهوری تصحیح و نهایی سازد.
بعداً؛ وزیر عدلیه طرح قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری را در حالیکه نماینده گان کمیته مشترک نظارت و ارزیابی نیز حضور داشتند به جلسه مطرح و اضافه نمودند؛ این طرح بداخل (۵) فصل و (۳۳) ماده در جلسه مورخ 20/2/1397 کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته و هدف آنرا موضوعات چون؛ تامین مصونیت و حمایت اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری، تشویق اشخاص به اطلاع دهی جرایم فساد اداری و فراهم آوری تسهیلات برای مشارکت مردم در زمینه, فراهم نمودن زمینه برای کشف, تحقیق و محاکمه جرایم فساد اداری, جلوگیری از ارتکاب جرایم فساد اداری تشکیل میدهد.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح را طبق تذکرات جلسه، تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری تصحیح و نهایی سازد.
سپس، وزیر عدلیه طرح ضمیمه شماره (1) کود جزا در مورد جرایم نظامی را به جلسه مطرح و افزودند؛ این طرح قبلاً منحیث قانون جرایم نظامی در جلسه شماره (20) مورخ 13/11/1396 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مطرح که به تاسی از هدایت کابینه ج.ا.ا قانون مذکور به دفتر شورای امنیت ملی ارسال و بعد از بازنگری به جلسه مورخ 10/6/1397 کمیته قوانین مطرح و بر طبق هدایت آن کمیته به حیث ضمیمه شماره (1) کود جزا تنظیم گردیده است، همچنان هدف عمدة این طرح، توضیح جرایم وظیفوی منسوبین نظامی و مجازات مرتکبین، تحکیم حاکمیت قانون، تأمین انضباط و دسپلین در ساحة نظامی و تقویه روند مبارزه علیه جرایم وظیفوی منسوبین نظامی میباشد.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث و مداقه طرح ضمیمه شماره (1) کود جزا در مورد جرایم نظامی را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را طی جلسه به اشتراک معاون دوم ریاست جمهوری، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، وزرای دفاع ملی، امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی تحت نظر مقام عالی ریاست جمهوری مورد بازنگری قرار داده و نهایی سازد.
سپس، وزیر عدلیه طرح ایزاد در مادة (461) کود جزا را که پس از تسوید، توسط کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته به جلسه ارایه و تصریح نمودند، طرح ایزاد این ماده در مورد تمرد و جزای مرتبط به آن میباشد که مورد تائید کابینه قرار گرفت.
سپس، ایشان طرح تعدیل و ایزاد برخی مواد قانون تنظیم امور زمینداری را به جلسه ارایه و افزودند؛ این طرح بداخل (3) ماده در جلسه کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته و هدف آن  رفع خلاء ها در قانون موجود، تمویل هزینه اعمار تاسیسات عامه و ایجاد بودجه دورانی جهت اصلاح نظام زمینداری میباشد.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه طرح متذکره را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا نظریات اصلاحی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری را در طرح درج و آنرا نهایی سازد.
سپس، وزیر عدلیه طرح تعدیل برخی از مواد قانون استملاک را به جلسه ارایه و اضافه نمودند؛ این طرح به اساس هدایت جلسه مورخ 8/5/1397 شورای عالی اراضی و آب ترتیب گردیده و هدف از تعدیل و ایزاد متذکره رفع مشکلات عایده ناشی از تطبیق قانون استملاک میباشد.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه طرح متذکره را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح را با در نظر داشت نظریات اصلاحی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری تصحیح و نهایی سازد.
در ادامه؛ معین مالی و سرپرست شاروالی کابل طرح مسوده موافقتنامه میان شاروالی کابل، وزارت اطلاعات و فرهنگ و شبکه انکشافی آقاخان در رابطه به حفظ و مراقبت باغ های تاریخی در کابل را به جلسه مطرح و خاطر نشان نمودند؛ این موافقتنامه برای آن عقد میگردد تا یک برنامه مشترک مدیریتی برای پیشبرد اجراآت، حفظ و مراقبت موثر باغ های تاریخی در کابل، شامل باغ چهلستون، باغ بابر، پارک و مقبره تیمور شاه، بوسیله یک نهاد مدیریتی مستقل که به اسم موسسه باغ های تاریخی کابل نامگذاری می شود و بر طبق مقررات دولت جمهوری اسلامی افغانستان اجراآت می نماید، مدیریت گردد که مورد تائید کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.
در اخیر جلسه؛ سرپرست وزارت معادن و پترولیم مسودة توافق شدة قرار داد معدن مس شیدا – ولایت هرات را به جلسه ارایه و اضافه نمودند؛ به اساس فیصله شورای عالی اقتصادی کمیته موظف از وزارت های معادن و پترولیم، اداره تدارکات ملی و مشاوریت مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربنا ها پروسه مذاکرات با شرکت سلک رود (Silk Road) داوطلب برنده پروسه داوطلبی معدن متذکره را آغاز نموده، شرکت برنده در جریان مذاکرات با در نظرداشت مصارف تامین امنیت توسط خود شرکت، پیشنهاد کاهش در مقدار رویالتی، بخش های تضمین و اجرا، تدارک اجناس، خدمات و اموال داخلی؛ راپور دهی؛ تجدید جواز های اکتشافی و واگذاری حقوق مربوط به ساحه معدن تعدیلاتی را پیشنهاد نموده، لذا با در نظرداشت اینکه قرارداد توسط شورای عالی اقتصادی تائید و توسط کمیسیون تدارکات ملی منظور گردیده، ایجاب تصویب از سوی کابینه را نیز مینماید.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث و مداقه تعدیلات و پیشنهادات قرار داد معدن مس شیدا – ولایت هرات را مورد تصویب قرار داد.ماری

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.