مشاور امنیت ملی کشور و وزیر خارجۀ ترکمنستان روی همکاری‌های مشترک امنیتی تأکید کردند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 17 عقرب
داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان و رشید مرادوف وزیر امور خارجۀ ترکمنستان، روی تعمیق همکاریهای مشترک به شمول تأمین امنیت پروژههای بزرگ اقتصادی، مبارزه مشترک علیه تروریزم و امنیت سرحدات دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشاور امنیت ملی به آژانس باختر، دوجانب، امنیت پروژههای بزرگ اقتصادی را مهم خواندند و تأکید صورت گرفت تا کشورهای عضو تاپی در قلمرو شان برای تأمین امنیت این پروژه تلاشهای همهجانبه نمایند. همچنان دوطرف روی همکاریهای امنیتی در مسیر سرحدات افغانستان و ترکمنستان توافق نمودند.
داکتر حمدالله محب گفت که تاپی برای ما مهم است وطرح امنیتی آن آماده میباشد، مردم افغانستان از پروژه تاپی و سایر پروژههای زیربناییتوسعهیی حمایت مینمایند. وی افزود: امنیت افغانستان برابر است به امنیت منطقه، قوای مسلح ما در این مسیر هر روز قربانی میدهند و جنگ کنونی در افغانستان بعد بیرونی دارد.
در مقابل، وزیر امور خارجه ترکمنستان گفت که ما امنیت ترکمنستان را به امنیت افغانستان وابسته میدانیم و تروریزم در افغانستان یک پدیده بیرونی است که نیاز به مبارزه مشترک دارد.
مرادوف اضافه کرد که پروژه خط آهن آقینه تا اندخوی امتداد خواهد یافت و ما به همکاریهای خود در بخشهای مختلف با افغانستان بهویژه در تطبیق پروژههای بزرگ اقتصادی ادامه میدهیم. در این دیدار بر تعقیب نتایج نشست مشترک هیئتهای دو کشور تأکید شد. # شوخک

back to top