02 جوزا 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مواد خوراکی و دواهای تاریخ گذشته جمع آوری می شوند

کابل باختر 2 جوزا وزارت صحت عامه ، در همکاری با...

پنج دزد گرفتارشدند

پنج دزد گرفتارشدند

کابل باختر/ ۲/ جوزا پولیس هرات ، تخار و بغلان درعملیات...

شش طالب مسلح در سروبی کابل بازداشت شدند

شش طالب مسلح در سروبی کابل بازداشت شدند

کابل باختر/ ۲/ جوزا فطعات خاص پولیس وزارت امورداخله درجریان یک...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتفضل هادی مسلم یار: نباید منافع بزرگ کشوری برای اشخاص قربانی گردد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل  ۲۷ عقرب باختر
   درنشست امروز مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازسر پرست وزارت معادن وسایرمسولین ،درخصوص سوال بر انگیز بودن قرارداد معادن طلای بدخشان ومس سر پل وامضای آن درخارج از کشور استجواب صورت گرفت.
  به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر ، درجلسه ؛ سناتوران محمد عظیم قویاش وطیبه زاهدی به نمایندگی ازکمیسیونهای اختصاصی وسایراعضا پرسشهای را از خانم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن، معاون مسلکی اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست و رییس داد خواهی اداره دیده بان شفافیت افغانستان درمورد چگونگی عقد قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس سرپُل درسفارت افغانستان در امريکا به سهم داری پنجاه درصدی سید سعادت منصور نادری وزیر پیشین امورشهرسازی به خاطر تضاد منافع در این قرار داد، سوال بر انگیز خواندند و موضوع محیط زیستی آن، نگرانی های اداره دیده بان شفایت ازعدم شفافیت این قرارداد ، استخراج غیرقانونی معادن درنقاط مختلف کشور ازسوی زورمندان وقاچاق آن به خارج کشور، استخدام بیش از یکصد مشاور در این وزارت وموارد دیگر در مورد معادن کشور پرسش های را مطرح نمودند.
    سپس خانم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم درپاسخ هایش گفت: کمپنی انگلیسی بنام (سنتر) که به شمول سید سعادت منصور نادری سهم های درقرارداد طلای بدخشان ومس بلخاب دارد طی مراحل آن پنجسال پیش، قبل ازعضویت آقای نادری درکابینه، به اساس قانون نافذه 1387 معادن طی مراحل شده بود که بعد از استعفایش، قبل از اینکه عقد قرار داد شود ؛ شورای اقتصادی ، کمیته تدارکات ، شورای وزیران ، شورای قوانین وسایر نهاد های ذیربط بر آن صحه گذاشته اند که تضاد منافع نظر به قوانین موجوده در آن مرفوع شده است ورنه وزارت معادن هیچگاهی این صلاحیت را ندارد که چنین قرار داد های بزرگ را با نواقص آن عقد نماید وافزود یکمقدار کاهش که در سهم حکومت به وجود آمده به نسبت مصارف امورامنیتی بود که مصارف امور امنیتی در تفاهم با ارگانهای امنیتی به دوش خود این کمپنی ها می باشد.
وی علاوه کرد پروسه داوطلبی این دوقرارداد درداخل افغانستان طی مراحل وصرف امضای آن مبنی برانعکاس دادن افغانستان در موقعیت خودکفایی درسفارت افغانستان مقیم ایالات متحده امریکا عقد شد.
    سرپرست وزارت معادن همچنان گفت که دراین اداره حدود چهارده قراردادبزرگ وجود دارد که برخی به امضارسیده ؛ امامتاسفانه هیچ یک بنابردلایل مختلف موردتطبیق قرارنگرفته است و پروسه داوطلبی برخی پروژه های آن انجام شده بودکه باروی کارآمدن رهبری جدیداین وزارت واستخدام کادرهای وزریده ومسلکی روی پروژه های متذکره مطالعات وبررسی های صورت گرفت که مشکلات حدودشش قرارداد مرفوع وتحت تطبیق قرارگرفت.
وی با اشاره به قاچاق کرومایت، ذغال سنگ وسایرمعدنیات گفت که متاسفانه غصب واستفاده غیر قانونی زورمندان بر معادن وجود دارد که روی استراتیژی جلوگیری ازآن ، کارجریان دارد.
سپس معاون ادارۀ ملی حفاظت ازمحیط زیست گفت مطابق به قوانین موجود باید تمام جوانب اثرات محیط زیستی واجتماعی پروژه ها ارزیابی واز نتیجه عنوانی این اداره گزارشی ارسال گردد تا درروشنی آن تصامیم مقتضی اتخاذ گردد واین اداره مسئولیت دارد تا ازمراحل مختلف تطبیق پروژه ها تفتیش ونظارت نماید اما تاکنون کدام پروژه بزرگ معادن تطبیق نگردیده است که اینکار انجام شود.
      همچنان گفت برای تطبیق پروژه های مختلف رهنمود وپلانهای اضطراری، تدابیرایمنی، شرایط حفظ الصحه، شرایط شغلی مدنظرگرفته شده و جهت عملی سازی باادارات ذیربط شریک می شود.
     بعداً نماینده دیدبان شفافیت افغانستان گفت که حکومت قبلی درجریان طی مراحل وعقد قراردادها با توصل به فساد وجورآمد های سیاسی دست دارند که حین عضویت سید سعادت منصور نادری در کابینه وبعد ازآن اقدامات خلاف قانون در این دو معدن انجام شده ودر قرارداد های مذکور تضادمنافع رفع نگردیده وباوجوداینکه شورای عالی اقتصادی سه بارقرار داد را رد کرده ونیز مشاورین خارجی برای رد قراردادها ابراز نظر نموده بودند باآنهم به اساس فشارها وارتباطات سیاسی قراردادهای مهم برای طویل المدت به امضارسید.
موصوف همچنان ازتلاش های برخی خارجیان برای خصوصی سازی جنگ افغانستان وتمویل آن با استفاده ازمعادن کشور نیزابرازنگرانی نموده ازمجلس خواست تادراین زمینه توجه ویژه نمایند به همین گونه ازسکتورامنیتی کشور تقاضا نمود تاجلوقاچاق معادن را به بیرون از کشوربگیرند.
    پس ازاستماع صحبت ها، رییس مجلس اظهار داشت که در گزارش سرپرست وزارت معادن، اداره محیط زیست ودیدبان شفافیت ارایه گردید تناقضات دیده می شود وتأکیدکرد که نباید منافع بزرگ کشوری برای اشخاص قربانی گردد وبه کمیسیون اقتصادملی وسناتورانیکه در زمینه معلومات دارند وظیفه سپرد تا درهمکاری بانهادهای ذیدخل این مورد را جداً پیگیری وطرحی را ارایه نماید تا بارییس جمهور شریک ساخته شود وگفت متیقن است که تاکنون معلومات درستی درزمینه به رییس جمهور ارایه نشده ورنه رییس جمهور اقداماتیکه مغایر منافع ملی باشد آنرااجازه نمی دهد .
    در مبا حث آزادجلسه  ضمن یاد آوری از پروسه صلح خلیل زاد وتاکید بر شریک سازی این روند با مردم؛ ازایجاد بورد مشورتی صلح از سوی رییس جمهور کشور استقبال گردید وخاطر نشان شد که این بورد بایدهمه شمول بوده وکسانی درآن گماشته شوند که از هرلحاظ به مردم، اعضای پارلمان ، حکومت ومخالفین قابل قبول بوده وظرفیت کاری در این پروسه را داشته باشند .
    اعضای مجلس از بروزتنشهای قومی ،زبانی ومذهبی در پیوند با زد وخورد اخیر محصلین پوهنتون کابل ودست داشتن استخبارات خارجی وبرخی سیاسیون ناراحتی نموده و بر وحدت وهمدلی میان اقوام با هم برادرکشور تاکید ورزیدند.
   نا موفق خوانده ن استراتیژی نظامی مبنی برجمع آوری پوسته های دور دست وجابجایی نیروها در بیزها ، که منجر به سر باز گیری وتوسعه اراضی برای مخالفین گردید؛ معلوم نشدن انگیزه شهادت جنرال عبدالرازق ، انتقاد ازآنعده اعضای کانگرس امریکا مبنی برطرح مشروط ساختن کمکهای امریکا به افغانستان بخاطرخط دیورند، تاکید بررسیده گی به وضعیت آوارگان جنگهای اخیر به ویژه غزنی ازسوی وزارت دولت درامورحوادث طبیعی ، وخیم شدن وضعیت امنیتی ولایات لوگر وبادغیس وشاهراه های عمومی ولایات مذکور، تقبیح مداخله ایران در افغانستان ، مداخله خارجیان درامور انتخاباتی ، بی اساس خواندن گزارش سیگار ازکارکردهای لوی سارنوالی وبرخی مسایل دیگر مطرح شد .
     درپایان مباحث رییس مجلس ضمن انتقاد ازعدم حضوربرخی اراکین؛ گفت موضوعات امنیتی کشور و برخورد خونین محصلین درپوهنتون کابل، درهفته بعدی بامسئولین مربوطه مطرح بحث قرار خواهد گرفت ونیز درمورد موقف ووظایف بورد مشورتی صلح به جلسه معلومات داد .
     رییس مشرانوجرگه ضمن ملاحظه بردیدارهای زلمی خلیلزاد با برخی چهره ها، خاطرنشان ساخت که باید تمام سیاسیون واشخاص مورد نظر تحت نظر رییس جمهور ، همواره ازتمام رویداد های این پروسه واستراتیژی امریکا برای صلح افغانستان آگاه شوند وروی آن مشورت های صورت گیرد درغیرآن مشوره های شخصی باعث مغشوش ساختن اذهان عامه خواهدگردید.
     فضل هادی مسلم یار ازبه تعویق رفتن نتایج انتخابات وعدم پابندی کمیسیون انتخابات برتعهداتش انتقاد کرده گفت برخی مأمورین حکومتی، دارالانشای انتخابات وخارجیان درتلاش اند تانتایج انتخابات راخلاف توقع مردم ، رقم بزنند که عواقب ناگواری درپی خواهد داشت وکمیسیونهای انتخاباتی باید جداً مکلیفت هایشان را در این زمینه ادا نموده به نگرانی های مردم پاسخ قناعت بخش دهند ونیز ازرییس جمهورخواست تا جلودستبرد ها دراین روندملی رابگیرد و در صورت نیاز برخی شواهد از این دستبرد ها نیز ارایه خواهد شد ماری

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.