سیستم های نظارت راداری نوع پیشرفته به استفاده سپرده شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 23 حمل
دستگاه های رادار کشور موسوم به WAM/A-DSB بعد از تکمیل مراحل تخنیکی دیروزبه بهره برداری سپرده شد.
به گزارش آژانس باختر، این سیستم بعد از ارزیابی مصونیت، اتخاذ اقدامات لازم در بخش آموزش کارکنان و هماهنگی میان بخش های عملیاتی و حفظ و مراقبت مورد استفاده قرار گرفت.
سیستم مذکوربرای ارائه خدمات اداره ترافیک هوایی با نظارت راداری  به پرواز هایی که در ارتفاعات ۳۰ هزار فت و بالاتر از آن در فضای افغانستان صورت می گیرد مورد استفاده قرار می گیرد.
با فعال شدن آن تمام طیاره های عبوری از فضای کشور و طیاره هایی که در ارتفاع ۳۰ هزار فت و بالا تر پرواز می‌کنند از خدمات این سیستم مستفید می شوند.
ایجاد و فعال سازی این سیستم یک دست آورد خوب در عرصه ارایه خدمات معیاری و مصئون در بخش اداره ترافیک هوایی به پروازها در حریم هوایی افغانستان محسوب می شود.
این سیستم ظرفیت ترافیک هوایی کشور را افزایش می دهد و باعث تقویت بخش هوانوردی در بخش تخنیکی و اقتصادی خواهد شد و در عین حال در تشویق شرکت های هوای دنیا برای اجرای پرواز های بیشتر از طریق فضای کشور تاثیر مثبت خواهد گذاشت.ذبیح علم

back to top