26 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلاناتشورای عالی ستره محکمه به دو تن از متخلفان قضایی ، جزای تادیبی داد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 31 ثور
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رییس ستره محکمه تشکیل جلسه داد و روی موضوعات شامل اجنداء رسیدگی کرد .
یک منبع خبری ستره محکمه به آژانس باختر خبر داد، شورا نخست گزارش اجراات سال تمام محاکم قوه قضائیه در رسیدگی به دعاوی مدنی و جزایی رامورد ارزیابی قرارداد. برمبنای گزارش ، طی سال 1397 مجموعاً 96797 دوسیه جزایی و مدنی مورد رسیدگی و حل وفصل قرارگرفته که  57426 دوسیه درمرحله ابتدایی ، 26890 دوسیه درمرحله استیناف و 12480 دوسیه درمرحله فرجام بوده است
سپس با توجه به نتیجه بررسی دو موضوع تفتیش اقتضایی در محکمه استیناف ولایت تخار ، به دو تن ازمتخلفان قضایی در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیدگی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید.
متعاقباً بانظرداشت استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت ننگرهار درخصوص اجرای قباله های ملکیت هایی که درا ثر واگذاری های سالهای قبل دست به دست شده اند ، رهنمایی شد و تاکید شد اجرااتی که درزمینه قبلاً ازجانب محکمه صورت گرفته است مستثنا ازهدایت مصوبه شماره 353 مورخ 22ر5ر1387 شورای عالی ستره محکمه پنداشته شده است و دراجراات بعدی هدایت مصوبه فوق قابل رعایت می باشد .
به همین ترتیب چهار تقاضای تجدید نظر مدنی در پرتو شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد رسیده گی قرارگرفت و با لغو یک قرار قضایی قطعی ، هدایت داده شد تا قضات صادر کننده قرارمورد نظر، مورد تفتیش قرار گیرند .
برعلاوه برمبنای تقاضای اداره لو ی څارنوالی درمورد تبدیلی 57 قضیه جزایی نیز تصامیم مقتضی اتخاذ شد .# شوخک

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.