سرپرست وزارت معارف به پرسش های سناتوران پاسخ داد

Written by  manager
Rate this item
(1 Vote)

کابل باختر 26 جوزا
سرپرست وزارت  معارف درجلسه امروز مشرانوجرگه، به پرسش‌های سناتوران پیرامون چالش‌های متعدد درمعارف کشور، معلومات ارائه کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، این جلسه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس ومحمد علم ایزدیار نایب اول برگزار شد؛ ازداکترمیرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، سناتورآمنه افضلی به نمایندگی ازکمیسیون اموردینی، فرهنگی ومعارف وسایراعضا با یاد آوری ازتغییرات مثبت درمعارف، پرسش‌های را درمورد رسیدگی به خواست معلمان اعتصاب کننده به ویژه ولایت هرات، افزودی معاش وامتیازات آموزگاران ومشکل توزیع معاش، توزیع زمین‌های رهایشی و تدارک کوپون وبیمه صحی برای معلمان، کمبود حق الزحمه، ایجاد شفافیت دراستخدام ها ومشخص شدن سرنوشت افرادی که آزمون رقابتی را سپری کرده اند، کمبود مکاتب، معلمان مسلکی وکتب درسی،  چاپ کتب به زبان های محلی، توجه به مدارس دینی، تعلل درتوزیع شهادت نامه ها، بی نظمی های جدی درمکاتب واضافه ستانی وخود سری‌های مکاتب خصوصی را مطرح کردند.
سپس داکترمیرویس بلخی سرپرست وزارت معارف درپاسخ هایش، چالشهای معارف را وابسته به چالش‌های عمومی کشوردانست و گفت رهایی ازاین حالت به تنهایی ممکن نمی باشد نیازاست که بودجه هنگفت دراختیارآن وزارت قرار داده شود تا یک معارف کارا به وجود آید که نقش پارلمان درزمینه اثرگذارمی باشد .
سرپرست وزارت معارف گفت: افزایش معاش معلمان ازخواست های این وزارت می باشدوهمواره آنرا بارهبری حکومت ووزارت مالیه مطرح ساخته است . وی ازپایان  اعتصاب معلمان درولایت هرات یاد آوری کرد و گفت به زودی  هیئتی به ولایت غور می رود تا اعتصاب معلمان درغور نیزخاتمه یابد.
داکتربلخی عدم تکافوی معاش ودوربودن فاصله شهرک های رهایشی معلمان را عوامل متوقف شدن توزیع نمرات رهایشی وانمود کرده گفت صحبت های با وزارت امورشهرسازی واراضی جریان دارد که در بدل زمین، خانه های قابل استطاعت، اعمار وبه معلمان توزیع شود.
موصوف ازکمبود حدود هفتاد هزارمعلم یادکرد که ازآنجمله هشت هزارآموزگار استخدام واستخدام 11هزارتن دیگردرجریان می باشد اما نظربه کمبود ساعات درسی استادان وتعداد شاگردان درصنوف بالابرده شده است و به هزاران معلم ازاین بابت حق الزحمه پرداخت می شود.
سرپرست وزارت معارف ازضرورت نود ملیون جلد کتاب درسی سخن گفت که ازجمله بیشتراز12میلیون آن چاپ شده است وافزود  1400 مکتب درهفده ولایت کمترانکشاف یافته درآینده نزدیک آماده می شود وخاطرنشان کردکه توجه به مدارس دینی دراولویت کاری  قراردارد و برای ساخت وسازمدارس ازسوی برخی کشورهای اسلامی تعهداتی دریافت کرده است .
داکتربلخی درپایان صحبت هایش درمورد بازگشایی 330 مکتب مسدودشده، انتقال سیستم تقاعد وتوزیع شهادتنامه ها به ولایت ها و نبود متمرکزسازی این روندها، معرفی معلمان به برنامه های داخل خدمت، چاپ کتب به زبان های محلی ونهایی سازی مقرره جدید تعلیمات خصوصی نیز معلومات داد.
گفته می‌شود وزارت معارف در مجموع بیشتر از دوصد وبیست هزار معلم دارد که یک برچهارم آن، افراد غیرمسلکی استخدام شده اند که بدون شک این وزارت برای تخصصی کردن معارف ، هنوز راه های دور ودرازی درپیش دارد .
درمباحث آزاد جلسه، ازافزایش گراف جرایم جنائی وگشت وگذارافراد مسلح غیرمسوول درکابل وولایات ابرازنگرانی شد اما ازتشدید گشت زنی نیروهای امنیتی بخاطررفع تهدید های امنیتی وجلوگیری ازجرایم جنایی یک گام مثبت عنوان گردید وتاکید شد که این برنامه ها درسایرولایات گسترش یابد.
همچنان درجلسه گفته شد تداوم تنش درمورد کرسی ریاست ولسی جرگه باعث شده است که کارحدودیک صد سند تقنینی ملتوی شود و این مجلس به یک نقطه بحران زا مبدل شود که باید مطابق قانون واصول وظایف داخلی این مساله حل شود.
درجلسه درمورد وضع ناگوارامنیتی درمناطق شمال شرقی کشوربه ویژه ولایت های تخار وبدخشان وبی تفاوتی مسوولان امنیتی در دفاع مطمین از این ولایت ها، صحبت های جدی مطرح شد وبر زوایای تاریک وپنهان گفت وگوهای صلح امریکا با گروه طالبان، گزارش نهاد اقتصاد وصلح درامریکا که افغانستان را ناامن ترین کشورهای جهان خوانده است، افزایش قیمت مصارف حجاج کشورنسبت به سال گذشته، تلفات اخیرافراد ملکی و به خصوص علمای دینی درولایت ننگرهار دراثرحملات تروریستی مخالفان، عدم تدارک بودجه انتخابات ریاست جمهوری وبرخی مسایل دیگرنیزصحبت های به عمل آمد.
درجمع بندی ، فضل هادی مسلم یاراطمینان داد که مسایل مربوط به امنیت به شمول ولایات استراتیژیکی تخاروبدخشان را با سرقومندان اعلی کشورشریک خواهند ساخت وافزود گشت زنی نیروهای امنیتی یک فرصت مناسب برای تامین امنیت می باشد انتظارداریم که ارگان‌های امنیتی به ویژه وزارت امورداخله تدابیربیشتری را بخاطرتامین امنیت شهروندان به خصوص باشندگان شهرکابل اتخاذ نماید تا جرایم جنایی کاهش یابد.
رییس مشرانوجرگه با اشاره به چالش های پیش آمده درولسی جرگه گفت بهترین راه حل وجلوگیری ازتنش تطبیق اصول وظایف داخلی آن جرگه می باشد که باید طرفین به آن تمکین کنند به این غایله خاتمه بخشند زیرا تداوم این حالت، تاثیرمنفی را بالای اجندای کاری مجلس سنا ازرهگذرتصویب قوانین بجا گذاشته است .
ایشان برمذاکرات چند دوره ی امریکا وطالبان اشاراتی کرد و گفت که خلیل زاد وطالبان در گفت وگوها، همواره بر منافع خود شان تمرکز دارند ویا حرف های اگر درباره افغانستان مطرح می‌شود آنرا با مردم و پارلمان شریک نمی کنند، درحالیکه شورای ملی پیمان امنیتی با امریکا را تایید کرد و حق دارد از جریان گفت وگوهایی که انجام شده است آگاهی یابد و نیزاساس مذاکرات باید در قدم اول، منافع ومصالح افغانستان را تشکیل دهد.
مسلم یار با تاکید بربرگزاری انتخابات شفاف وسراسری ازحکومت وکننده ها خواست که بودجه کافی را دراختیارکمیسیون مستقل انتخابات قراردهند تا انتخابات ریاست جمهوری در زمان موعود برگزار شود.# نالان

back to top