شورای عالی ستره محکمه جلسه کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 22 سرطان
شورای عالی ستره محکمه  امروز به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رییس ستره محکمه جلسه کرد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست به روح  دوتن از محرران ریاست محکمه استیناف ننگرهار که هفته گذشته به اثر حمله ناجوان مردانه تروریستی دشمنان صلح و ثبات افغانستان  جام شهادت نوشیدند ،  اتحاف ادعیه  کرد و  از بارگاه الله متعال (ج) استدعا کرد تا به شهدا بهشت برین وبه خانواده های شان صبر جمیل عنایت فرماید نیز از نهادهای امنیتی کشور خواست تا درقسمت تامین امنیت و مصئونیت قضات و محاکم که طبق قانون ازجمله مکلفیت های آنان است ،  اقدامات جدی را رویدست بگیرند .
بعد یک تقاضای تجدید نظر ریا ست عمومی قضایای دولت پیرامون  غصب  زمین ملکیت عامه با حضور  سیدمحمد هاشمی معین وزارت عدلیه ، څارنوال مربوط ، نمایند گان اداره موکل و طرف قضیه مورد رسید گی قرار گرفته و تقاضای مطروحه  مطابق به حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی تایید و به لغوفیصله نهایی به نفع دولت حکم شد .
همچنان چهارده درخواست تجدید نظر محکومان  جزایی که جرایم ارتکابیه آنها را پول شویی ، تجاوز جنسی ،  خشونت منجر به خود کشی ، قتل ، سرقت های دکان ها و اموال و سرقت وسایط تشکیل می داد باحضور داشت  دوکتور غلام حیدر علامه مرستیال تعقیب قضایی لوی څارنوالی ، څارنوالان مربوط ، وکلا و اقارب محکومان مورد رسید گی قرارگرفته ودرمورد مطالبات آنان بادرنظرداشت شرایط حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی تصامیم مقتضی اتخاذ شد.
برعلاوه  یک موضوع تنازع صلاحیت رسیدگی به یک قضیه حقوقی میان دو محکمه نیز جزء اجنداء بود که درمورد تشخیص محکمه  ذیصلاح  هدایت لازم صادر  شد .نالان

back to top