براصل بی طرفی درنشرگزارش های خبری انتخابات درپنجشیر تاکید شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

بازارک/ ۳۱سنبله / باختر
کار گاه آموزشی یی زیرنام پوشش مسلکی انتخابات که در پنجشیر برگزار شده بود، امروز با توزیع تصدیقنامه ها به شاملان آن پایان یافت این کار گاه دو روزه ازسوی کمیته مصوونیت خبرنگاران با اشتراک پانزده خبرنگارمردو زن در بازارک مرکزپنجشیربه هدف زیرپوشش قراردادن مسلکی انتخابات برگزارشده بود دراین کارگاه برنشرگزارش های خبری دقیق، بی طرفانه ومتوازن از جانب خبرنگاران ورسانه ها درجریان انتخابات تاکید شد.
محمد هارون عنابی مسوول کمیته مصوونیت خبرنگاران پنجشیر گفت که همچنان درین کار گاه پیرامون نقش و اهمیت اساسی ژورنالیزم، ژورنالیست کسیت، تعریف ومسوولیت رسانه ها، قوانین ومقررات انتخابات وتدابیر ایمنی در رهنمود پوشش انتخابات برای پانزده خبرنگار بخش رسانه های دولتی وخصوصی آموزش داده شد.ختم/ حبیب سادات

back to top