حامدكرزي رييس جمهور اسلامي افغانستان به خاطر رسيده گي به وضعيت زندانيان حكم صادر كرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

 

كابل باختر 12 قوس

متكي به مفاد فرمان شماره 45 رییس جمهوری ، چندی قبل هیئتی به منظور رسیدگی به وضعیت زندانیان و دوسیه های نسبتي آنها تعیین گردید، رييس جمهور پس از استماع گزارش هيئت، حکم ذیل را صادر نمود:

1.               ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان آنعده محبوسینی را که بر طبق گزارش الی یازده سال در انتظار فیصله های محاکم ابتدائیه، استیناف و تمیز قرار داشته و یا بی سرنوشت می باشند، از طریق محاکم مربوط مورد بررسی جدی قرار داده و پروسه رسیدگی  دوسیه ها را در میعاد تعیین شده قانونی در مراحل ثلاثه تسریع نماید.

2.               لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان بر طبق مندرجات گزارش در تعیین سر نوشت توقیفی ها و رسیدگی  به دوسیه ها در میعاد معینه قانونی اقدام نموده، تدابیر عاجل را در ردیابی دوسیه های افراد بدون دوسیه و محبوسینیکه بیشتر از یک سال در انتظار وصول فیصله ها محاکم ابتدائیه، استیناف و تمیز قرار دارند، تدابیر عاجل اتخاذ و در رهایی محبوسین برائت یافته و محکومینکه میعاد معینه را تکمیل نموده اند، اقدام نماید.

علاوتاٌ در محاسبه و معامله تخفیف های فرامین عفو عمومی در سجل محبوسین از طریق بخش های مربوط و مديریت های محابس اقدام نمایند.

3.               مسوولین پولیس جنایی ریاست عمومی امنیت ملی در جلوگیری از تعذیب و شکنجه در جریان باز جویی و جمع آوری دلایل و مدارک مادی جرم و تفهیم دلایل مظنونیت به افراد توقیف شده اقدام نماید.

4.               وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان غرض تحقق عدالت قضایی شکایات محبوسین را مبنی بر عدم دسترسی به وکلای مدافع از طریق انجمن وکلای مدافع و بخش مساعدت های حقوقی مربوط تامین نماید.

5.               ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها در حدود امکانات دست داشته در تفکیک  وتصنیف محبوسین خاصتاٌ محکومین جرایم جنایات و نگهداری شان تحت رژیم های خاص و قانونی بر طبق گزارش اجراآت عاجل نماید.

 

6.               وزارت امورداخله بر طبق مندرجات گزارش در رفع تامینات مادی محابس و توقیف خانه ها تجهیز و تسلیح پرسونل محابس و تعادل معاشات افسران بخش محابس با سایر افسران وزارت امور داخله ترمیم محابس و توقیف خانه ها و اکمال بخش ها امنیتی محابس از لحاظ تخنیکی ایجاد شاپ های حرفوی غرض تربیت محبوسین اجراآت عاجل و قانونی نماید.

ادارات ذیربط در تطبیق این حکم و مندرجات گزارش منضمه تدابیر جدی اتخاذ نموده، در طی شش ماه مشکلات موجود را مرفوع و به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان رسماٌ گزارش دهند.

back to top