شورای عالی ستره محکمه جلسه کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل / 20 میزان / باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورییس ستره محکمه جلسه کرد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر٬ شورا نخست با توجه به نتایج تفتیش های  عادی و اقتضایی ازاجراات محاکم ، که  اکثر تخطی های وظیفه یی قضات و محرران  ، عدم رعایت تقیدات لازم قانونی و احکام تعلیماتنامه های تحریر واشباه وثایق و متحد المالهای رهنمودی شورای عالی ستره محکمه در راستای اجرای وثایق مختلف النوع ،  تشخیص شده است ، به ریاست تعلیمات قضایی ستره محکمه وظیفه سپرد که به منظور تنظیم و تطبیق برنا مه های اموزشی وتوضیحی اختصاصی برای قضات ، تدابیر لازم به اجرا بگذا رد .
سپس درحالیکه څارنپوه دکتورغلام حیدرعلامه مرستیال تعقیب قضایی لوی څارنوالی ، څارنـوالان مربوط و اقارب ووکلای مدافع برخی از محکومان حضورداشتند ، (9) تقاضای تجدید نظر محکومان جزایی در قضایای فرار از صحنه محاربه  ، تجاوز جنسی ،  قتل ، فریبکاری ، خرابکاری و اختطاف درپرتو شرایط حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی مورد غور ورسید گی قرارگرفت و درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ شد .
شورا همچنان با درنظرداشت احکام قانون اجراات جزایی ، درموردشماری از دوسیه های جــزایی نیز رسید گی کرد .ذبیح علم

back to top