موضوع اجاره ملکیت های سه نهاد دولتی به بررسی گرفته شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/17 قوس/باختر
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه،گزارش وزیردولت درامورپارلمانی رامبنی چگونگی اجاره ملکیتهای رادیو-تلویزیون ملی، وزارت ترانسپورت وافغان فلم را ،استماع کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،دراین نشست که محمدعلم ایزدیارنایب اول ، مولوی عبدالله قرلق منشی، داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مجلس،رییس واعضای کمیسیون سمع شکایات وعبدالمقتدرناصری رییس عمومی دارالانشاء شرکت داشتند، داکترفاروق وردک وزیردولت درامورپارلمانی با تمجیدازموقف گیرهای ملی مجلس سنا افزود سفارت انگلستان درکابل، اتحادیه اروپا وبانک انکشاف آسیایی دوسال قبل به منظورتنظیم بهترومدیریت همکاری های شان به مردم افغانستان ، خواستارساحه مناسب جهت ایجاد دفاترکاری ازحکومت افغانستان شدند که به اساس فیصله کابینه درحوت سال گذشته حدود 62405 مترمربع زمین متعلق به وزارت ترانسپورت، ریاست عمومی رادیو-تلویزیون ملی وافغان فلم ، برای پنجاه سال به سفارت انگلستان ،بانک انکشافی آسیایی و نمایندگی اتحادیه اروپا طور اجاره واگذارشود.
وی ضمن رد موضوع فروش ساحه متذکره، افزودکه اجاره زمین مذکوردرروشنایی قانون اساسی و قوانین نافذ کشور ورضایت ادارات ذیربط صورت گرفته است.
همچنان دراین نشست نمایندگان اداره امور، وزارت‌های مالیه،اطلاعات وفرهنگ، امورخارجه ، امور شهری واراضی، و رادیوتلویزیون ملی گزارش های مفصل شانرا دراین زمینه ارائه کردند.
رییس مشرانوجرگه ، نظارت ازعملکردحکومت راازوظایف نمایندگان مردم درشورای ملی دانست، ازنبود همآهنگی وتناقض درگزارش های ادارات ذیربط انتقاد کرد و افزودکه ریاست عمومی رادیو-تلویزیون ملی، اداره افغان فلم ووزارت ترانسپورت مالکان حقیقی زمین استند وهرگونه فیصله بدون رضایت آنان نادرست تلقی میشود ونیزقرار شد که موضوع درکمیته رؤسا مجدداً مطرح بحث قرار گیرد وکمیسیون سمع شکایات ومجلس سنا دراین زمینه تصمیم اتخاذخواهدکرد. نالان

back to top