جسلۀ کابینه به ریاست محمد اشرف غنی برگزار شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل / 19 حمل / باختر

جلسۀ کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان و با اشتراک تمام والیان کشور از طریق ویدیو کنفرانس، عصر  دیروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به آژانس باختر؛ رییس جمهور کشور، از فعالیت ها و زحمات معاونین ریاست جمهوری و نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر در جهت مدیریت و اتخاذ تدابیر لازم در خصوص شیوع ویروس کرونا و همچنان از سکتور خصوصی در جهت سهم گیری شان در زمینه کمک رسانی به شهروندان بی بضاعت ابراز امتنان کرد.

رییس جمهور به نمایندگی از کابینه مراتب تسلیت عمیق خویش را به خاطر شهادت داکتر حنیف الله حنیف که در امر مبارزه با ویروس کرونا جان خود برای شهروندان قربانی کرد، به خانوادۀ ایشان و جامعۀ طبی افغانستان ابراز کرد و از بارگاه ایزد منان برای مرحومی بهشت برین و برای بازماندگان آن صبر و شکیبایی استدعا کرد. رییس جمهور تاکید کرد که امتیازات خاص برای دکتوران و پرسونل مربوط در این بخش در نظر گرفته شده است.

رییس  جمهور  کشوربا قدردانی از مدیریت والیان در جهت انسجام امور مالی غرض مبارزه با ویروس کرونا؛ تاکید کرد تا در این شرایط اقدامات لازم رابا در نظر داشت سرعت عمل، پاسخدهی و همآهنگی تداوم بخشند. وی افزود که یک گام مهم و بزرگ در عرصه حکومتداری خوب برداشته شده است که همانا اشتراک تمام والیان ولایات از طریق ویدیو کنفرانس (VTC) به جلسه کابینه است و این پروسه در آینده نیز تداوم خواهد یافت.

در ادامه، معاون اول ریاست جمهوری استراتیژی سیاسی و برنامۀ جامع تخنیکی رهبری حکومت در امر مبارزه با ویروس کرونا را طور مفصل توام با توضیح مراحل و برنامه های مدیریتی مشخص دولت در این خصوص به مجلس ارائه کرد و وظایف والیان ولایات را نیز در این عرصه جهت گسترش عرضۀ خدمات به تمامی نقاط کشور، مشخص کرد.

طبق اجندا، معاون دوم ریاست جمهوری پیرامون ابعاد حقوقی و قانونی طرح تولید مواد طبی ضد عفونی و مواد شوینده صحبت کرد و افزود که قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات؛ تولید ایتانول را ممنوع قرار داده است، در حالی که تورید آنرا اجازه داده است که این خود نوعی تناقض افاده می کند.

جلسۀ کابینۀ کمیتۀ تخنیکی مندرج قانون مذکور را موظف کرد که هرچه عاجل جلسۀ یی به اشتراک معینان مسلکی وزارت های صحت عامه و صنعت تجارت و رییس اتحادیۀ دواسازی ها به منظور رفع تناقض قانونی و رفع محدودیت های جلب سرمایه گذاری دایر و نسبت استعجالیت وضعیت صحی کشور به خاطر جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی مربوط در تولید آن اجازۀ فعالیت برای حداقل دو سال در نظر گرفته شود و در صورت ضرورت به تعدیل اسناد تقنینی مربوطه، طرح تعدیل آنرا پیشنهاد و طی مراحل کند.

در ادامه؛ معاون دوم ریاست جمهوری نگرانی های موجود در مورد گسترش شیوع ویروس کرونا در شهر کابل و عدم توجه شهروندان کابل به طرح وضع محدودیت گردش ابراز کرد و گفت که در راستای اطلاع رسانی باید توجه و دقت لازم صورت گیرد.

کابینه، به کمیتۀ مجادله با ویروس کرونا در سطح ولایت کابل وظیفه سپرد تا فردا طرح و پیشنهاد خویش را طی جلسه به رهبری حکومت ارائه کند، تا طبق فیصلۀ قبلی کابینه تدابیر لازم اتخاذ شود. همچنان کمیته دولتی ارتباطات عامه جهت وقایه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را موظف کرد تا راهکار مناسب غرض توحید و همسان سازی ارایه اطلاعات از سوی سخنگویان ترتیب و به منصه اجرا قرار دهد. 

همچنان، معاون دوم ریاست جمهوری طرح کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پیرامون انتقال عودت کننده گان از مرز ها به ولایات کشور را به جلسه ارائه کرد و خاطر نشان کرد که این طرح به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ناشی از ورود مهاجرین به داخل کشور  و به مقصد، مدیریت عودت کنند گان از ایران، ارائه خدمات صحی برای عودت کننده گان با در نظرداشت وضعیت صحی آنان؛ افزایش سطح آگاهی آنان در مورد شیوه های جلوگیری و مصاب شدن به ویروس کووید ۱۹ و انتقال مصئون و آسان عودت کنندگان از نقاط مرزی به ولایت مربوط شان ترتیب شده است و گزینه های ممکنه غرض تطبیق این طرح در نظر گرفته شده است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان گزینه اول پیشنهادی را مورد تصویب قرار داد و وزارت های مالیه، ترانسپورت، صحت عامه، امور مهاجرین، امور خارجه، امور داخله، امنیت ملی، اداره ارگانهای محلی را تحت نظر معاون اول ریاست جمهوری موظف کرد تا طبق تذکر جلسه طرح عمل و مدیریت گزینه متذکره را ترتیب کنند و به اجرا بگذارند.همچنان سرپرست وزارت امور خارجه را موظف کرد تا نگرانی موجود در این زمینه را با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران؛ شریک کند و اقدامات لازم را در زمینه انجام دهد.

متعاقباً، سرپرست وزارت مالیه طرح تعدیلات در کود های بودجه یی سال مالی ۱۳۹۹ را به جلسه ارائه کرد و گفت که مطابق این تعدیل، در بودجه عادی، پروژه های انکشافی اختیاری وزارت ها و کودهای احتیاطی تنقیصات صورت گرفته است و مبالغی در بودجه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای خریداری گندم ، در وجوه انکشافی ولایات تحت کود مشخص جهت مبارزه با ویروس کرونا و در بودجه ریاست عمومی اداره امور جهت اعمار شفاخانه ها در هرات، فراه، نمیروز و کابل تزئید شده است. طرح مذکور مورد تائید کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.

سپس، رییس اداره تنظیم امور زندان ها، تقاضای تأمین مبلغ ۷۰،۶۴ ملیون افغانی به منظور رفع نیازمندی ها جهت کاهش تراکم محبوسین به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان ها به جلسه ارائه کرد و اضافه کرد که مبلغ متذکره غرض آماده سازی ساختمان ها، تامین وسایل و اجناس جهت ایجاد فاصله میان محبوسین به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان ها نیاز است. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت مالیه را موظف کرد تا مبلغ ۷۰،۶۴ ملیون افغانی را از بودجه وزارت امور داخله تعدیل و غرض آماده سازی ساختمان های زندان به شرکت انکشاف ملی انتقال دهد تا اقدامات عاجل صورت گیرد.

در ادامه جلسه، طرح بدیل آموزش حضوری به شیوه الکترونیکی توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی به جلسه ارائه شد  و خاطر نشان شد که  این طرح به هدف تبدیل شرایط ناگوار پیش آمده به یک فرصت آموزشی، تطبیق آموزش الکترونیکی در نبود صنف های حضوری، مصروف ساختن محصلان نهاد های تحصیلی و سایر موضوعات مرتبط ترتیب شده است که در آن، راهکار هایی برای اجرایی شدن طرح در نظر گرفته شده است و بسته بودجه مورد نیاز نیز ترتیب شده  است. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح متذکره را منحیث ممد درسی نهاد های تحصیلی مورد تصویب قرار داد و وزارت مالیه را موظف کرد تا بودجه مورد نیاز را از داخل بودجه وزارت تحصیلات عالی فراهم کرد و در صورت کمبود بودجه در تزئید بودجه آن وزارت در بررسی وسط سال اقدام کند. همچنان؛ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را موظف کرد تا به همکاری وزارت تحصیلات عالی و اداره تنظیم امور مخابراتی (اترا) با کمپنی های مخابراتی روی چگونگی استفاده از سیستم نکسا (NEXA) با در نظر داشت چگونگی ایجاد تسهیلات در ارائه و فراهم آوری خدمات به ولسوالی ها و قریه جات دور دست تفاهم کنند.

سپس، والی ننگرهار به نمایند گی از والیانی که از طریق ویدیو کنفرانس در جلسه اشتراک داشتند، صحبت کرد و با ابراز تشکر از زمینه سازی اشتراک شان در جلسه کابینه، پیرامون اطلاع دهی به شهروندان، پلان عمل قرنطنین شهروندان عودت کننده، ایجاد صندوق کمک جهت مبارزه با کرونا در آن ولایت، حمایت مردم نیازمند ولسوالی کامه توسط اهالی آن ولسوالی، تسریع روند رهایی زندانیان به اساس فرمان اخیر مقام عالی ریاست جمهوری معلومات ارائه کرد، پیشنهاداتی پیرامون سرعت عمل در اجرای تخصیص در ولایات از سوی وزارت مالیه، ایجاد ظرفیت های جداگانه در مراکز صحی ولایات غرض ارائه خدمات صحی به شهروندان و مبارزه با ویروس کرونا و جلوگیری از رفت و آمد کارمندان دولت غرض تفریح به ولایات دیگر؛ به جلسه ارائه کرد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز سپاس از کارکرد والی ننگرهار و سایر والیان ولایات؛ از اهالی ولسوالی کامه آن ولایت در جهت کمک به اهالی نیازمند آن ولسوالی قدردانی کرد و سرپرست وزارت مالیه را موظف کرد تا از چگونگی انتقال وجوه به ولایات همه روزه نظارت کند و به وزارت صحت عامه وظیفه سپرد تا پیشنهاد ایجاد ظرفیت ها در سطح مرکز و ولایات را غرض مدیریت چگونگی ارائه خدمات صحی و مدیریت بخش مبارزه با ویروس کرونا طور جداگانه ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه کند.

 

در پایان، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان رهبری وزارت ها و ادارات دولتی را موظف کرد که به کارمندان مربوط خویش جداً هدایت دهند تا از رفت و آمد جهت تفریح در ولایات همجوار به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خود داری کنند  در غیر آن با آنان برخورد تادیبی صورت خواهد گرفت.#

 

back to top