والی جدید نورستان به کارآغازکرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /23 سرطان /باختر
عبدالغفورملکزی امروزبه حیث والی جدید نورستان معرفی شدو رسما به کارش آغاز کرد.
به اساس معلومات ادارۀ مستقل ارگان های محلی به آژانس باختر،درمراسمی که به همین مناسبت درمقرآن ولایت برگزارشد،روح الله نیازی معین ادارۀ مستقل ارگان های محلی حکم رییس جمهوری اسلامی افغانستان را دربارۀ تقررعبدالغفورملکزی، به حیث والی نورستان،به خوانش گرفت.
نیازی ابراز امید کرد که والی جدید بتواند درپیشرفت وآبادی نورستان ورفاه مردم آن ولایت با تمام توان وقدرت کارکند.
وی از کارکرد حافظ عبدالقیوم والی پیشین نورستان به نیکویی یاد کرد.
والی جدید نورستان تعهد کرد که با تمام توان برای آبادی نورستان ورفاه مردم آن ولایت کارمی کندوتامین امنیت،عملی کردن پروژهای فراوان برای پارک ملی،فراهم کردن زمینه برای سرمایه گذاری ها وایجاد همآهنگی میان اداره های آن ولایت را از اولیت های کاری اش عنوان کرد
//////////

back to top