نایب اول مشرانوجرگه مشکلات سرپرست و روسای جمعیت افغانی سره میاشت راشنید

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 30 حوت باختر
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز در ملاقات باسرپرست وشماری ازروسای جمعیت افغانی سره میاشت پاره از مشکلات آنان را استماع کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر،دراین نشست معاون وسرپرست جمعیت هلال احمرافغانی ضمن مطرح ساختن برخی مشکلات شان،گفت که بخاطرسهولت وجلوگیری از سرگردانیهای حجاج کرام،اعانه آنهابه سره میاشت ضم مصارف حجاج به بانک تحویل واز آن طریق به حساب این جمعیت انتقال یابد.
نایب اول مشرانوجرگه ضمن قدر دانی اززحمات وتلاش های جمعیت هلال احمرافغانی،پیشنهاد موصوف را موجه تلقی نموده،گفت این موضوع باید از طریق جمعیت افغانی سره میاشت با وزارت حج واوقاف مطرح گردد وتعهدنمود که خواست مطروحه را از طریق کمیسیون مربوطه پیگیری خواهندکرد.
همچنان نایب اول مشرانوجرگه بارئیس واعضای گروه مشترک کاری فعالان ونهادهای همسو،شماری ازجوانان ولایت بغلان وشورای سراسرفورمولی های افغانستان طورجداگانه ملاقات نمود.
دراین نشست آنها ضمن مطرح نمودن دیدگاههاوطرح شان ،مشکلات شانرامبنی بیکاری جوانان، عدم توجه مسوولین به قشرجوان وبرخی موارددیگردرمیان گذاشتند.
ایزدیارطی صحبتی روی مسوولیتهای جوانان درشرایط کنونی روشنی انداخته درمواردیادشده وعده همکاری رانمود.
طبق یک خبر دیگر داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه طی نشست باحضورداشت برخی اعضای شورای ولایتی لوگر،خواستهای بزرگان ومحاسن سفیدان ولسوالی های مختلف آنولا رااستماع نمود.
درنشست آنان ازکم کاری وبی عدالتی مسوولین محلی ومشکلات درپروژه شهرک مهاجرین ولایت لوگریادآوری نموده؛افزودند که در راستای تامین امنیت وتطبیق پروژه های انکشافی مسوولین محلی جدیت بخرچ نمی دهند،ادعا داشتندکه مردم این ولایت به حقوق حقه شان نرسیده است.
داکتر صدیق ضمن تاکیدبروحدت ویکپارچگی اقوام مختلف،متعهدگردید که درموردبامسوولان ذیربط حکومتی ونمایندگان آنولایت درشورای ملی صحبت نموده وراه های حل آن راجستجوخواهندنمود.
به همین ترتیب نایب دوم مشرانوجرگه طی نشست باروسای ازنهادهای وسازمان های مختلف اجتماعی ،خواستهای آنانرااستماع ووعده سپردکه مواردیادشده را بامسئولین مربوط مطرح خواهند کرد.

back to top