07 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

شورای‌عالی اقتصادی: قرارداد اعمار فابریکۀ سمنت جبل‌السراج دوباره به اعلان سپرده‌شود

کابل باختر 6 ثور جلسۀ شورای‌عالی اقتصادی امروز به ریاست محمداشرف...

پروسه صلح افغانستان و افزایش نیرو در این کشور محور بحث نشست ناتو!

صدای امریکا – باختر6 ثور افغانستان از مسایل کلیدی مورد بحث...

تیم کریکت افغانستان با تیم کریکت ویست اندیز مسابقه می دهد

صدای آزادی – باختر6 ثور شورای بین‌المللی کریکت امروز در...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتدر ربع اخیر سال 1395به 26 هزار قضیه رسیدگی شده است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 26 ثور
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست  قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا  نخست فعالیت های دیوانهای ستره محکمه و محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز وولایت ها را در قبال رسیده گی به قضایا طی ربع چهارم سال 1395 مورد ارزیابی قرارداده ، اذعان داشت که درمدت مورد نظر جمعاً 26 هزار قضیه  مورد رسیده گی قرار گرفته که ازجمله سه هزار قضیه درمرحله فرجامی بوده که درمورد انها تصامیمی مبنی بر تایید ، نقض ، تعدیل وباطل اتخاذ شده و متباقی اجراات مربوط به مراحل ابتدا ئیه و استیناف مرکز وولایات بوده که باصدور فیصله ها وقرار های قضایی قانوناً مورد حل وفصل قرار گرفته اند .
بعداً مسئله تخلفات قضایی مطرح بحث قرارگرفته ، مبتنی بر گزارش ریاست  تفتیش و نظریه تدقیقی به دوتن از قضات سابق ریاست محکمه استیناف ولایت نورستان  بعداز تثبیت وتشخیص تخطی های وظیفوی شان درمطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .
متعاقباً برخی از استهداات واصله بررسی و در برابر استهدائیه وزارت مالیه  توضیح داده شد که منازعات ناشی از روند تدارکات ملی طبق حکم فقره چهارم ماده 50 قانون تدارکات  از صلاحیت های کمیته اداری تدارکات بوده و تصامیم ان نهایی است و ارجاع  چنین موضوعات به محاکم موردی نداشته  وقابل رسیده گی محاکماتی نمی باشد .
همچنان  در قبال استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت ننگرهار درخصوص دو فرمان صادره ریاست جمهوری  مبنی بر انصراف ازتعقیب عدلی انعده از منسوبان نظامی که غیرحاضر قطعه بوده ود وباره مراجعه مینمایند ، توضیح داده شد که فرمان شماره 54 مورخ 21ر4ر1395 ریاست جمهوری موخر التاریخ وقابل اجرا بوده و انانی که بعداز صدورو انفاذ فرمان فوق وظایف شانرا ترک نموده اند ، نمیتوانند از مفاد این فرمان مستفید گردند  .
به همین ترتیب پیرامون استهدائیه  لوی حارنوالی مبنی بر اینکه درماده 159 قانون اصول محاکمات مدنی عند الضرورت تعیین څـارنوال مدنی به حیث وکیل غایب در رسیده گی  به  دعاوی  احـوال شخصیه  پیش  بینی گردیده ولی اکنون پست څـارنوال مدنی درتشکیل لوی څارنوالی  وجود ندارد ، در روشنایی مصوبه قبلی شورای عالی ستره محکمه  رهنمایی صورت گرفت که طبق صراحت بند 8 ماده 11 قانون تشکیل و صلاحیت څا رنوالی ، تفویض صلاحیت ازیک څارنوالی به څارنوالی دیگر از وظایف و صلاحیت های لو ی څـارنوال میباشد ، بناء با استمداد ازان درحل مشکل عایده اقدام بعمل  آید .
همینطور بادرنظر داشت استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت پکتیا مبنی بر اینکه بالاثر قرار صادره ان محکمه  تادیه کرائیه یکتعداد ازدکاکین دران ولایت  به شخص حکم گردیده ولی همزمان دکاکین مورد نظر تحت دعوی استحقاق قول ا ردوی مستقر دران ولایت قرار گرفته است ، رهنمایی بعمل امد تا مطابق احکام قانون اصول محاکمات مدنی الی حل وفصل دعوی شخص ثالث درین پروسه ، تنفیذ حکم معطل و بدل اجاره  دکانها طورامانت در بانک گذاشته شده  وبه د عوی عقار قانوناً در محکمه ذیصلاح رسیده گی صورت گیرد .
هکذا بر اساس استهدای  ریاست محکمه استیناف ولایت کاپیسا درمورد چگونگی تحویلی کتابهای وثایق نیمه کاره درمخازن وثایق  ، خاطر نشان گردید که وثایق ازجمله اسناد بها دار اند باید به گونه مکمل مورد استفاده قرارگرفته  ود رختم سال ورق اخیر ان نشانی  و باقیمانده اوراق در سال بعدی مورد استفاده قرار گیرند ودرنهایت بعدازملاحظه هیئت تفتیش اصولاً  تحویل مخزن گردند به همینگونه در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت سمنگان توضیح  گردید که وظیفه امریت های مخازن ، حفظ و نگهداشت سالم کنده جات وثایق  و انتظام و انسجام امور  وثایق بوده و مسئله تثبیت صحت و سقم واجرا و عدم اجرای مثنای وثایق  از وظایف محاکم ذیصلاح است که طبق احکام قوانین و مقررات نافذه  صورت میگیرد  .
برعلاوه درجلسه امروزی ده تقاضای تجدید نظر جزایی باحضور سرپرست معاونیــــت لوی څا رنوالی و همکاران مربوط شان و اطراف قضایا مورد غور قرارگرفته  ازجمله  یک تقاضا بنابر مطابقت آن با شرایط پیش بینی شده  حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی مورد تایید قرارگرفت .
درجلسه غور برهژده درخواست تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .
طبق یک خبر دیگر :
اداره مراقبت قضایی و به همکاری موظفین ریاست عمومی امنیت ملی به تاریخ25 ثور یک گروه اشخاص و افراد فریبکار که تحت عناوین مختلف مبالغ هنگفتی را  بخاطر اجرای کار شان در محاکم اخذ مینمودند ، از ساحه ناحیه دهم شهرکابل حین اخذ مبلغ پنج هزار دالر امریکایی به اتهام فریبکاری ، انتحال القاب ، حیازت غیر قانونی سلاح و سو استفاده از لباس  نظامی دستگیرگردیدند ، قضیه تحت بررسی قرار دارد # نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.