05 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

افزایش میزان ثبت نام کنند گان برای انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی درهرات

شهرهرات 5 ثورباختر حدود چهارده هزارتن ازباشند گان شهرهرات درجریان ده...

تلفات سنگین طالبان درفراه

شهرهرات 5 ثورباختر بیست طالب مسلح در تازه ترین...

کشته شدن شش داعشی درکنر

شهراسعد آباد 5 ثورباختر شش داعشی درحمله نظامیان درولایت کنر...

Youtube Player

khantry design

اعلانات



کمیسیون شکایات انتخاباتی : حکومت برای برگزاری انتخابات از حرف بعمل رو آورد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 28/ ثور
کمیسیون شکایات انتخاباتی که حکومت تاکنون برای برگزاری انتخابات کار عملی و مشهودی انجام نداده و باید ازحرف بعمل رو آورد.
به گزارش آژانس باختر ، کمیسیون یاد شده دیروزبا انتشار اعلامیه یی گفته است با توجه به افکارعامه در رابطه به وضعیت عمومی کشور طور اخص روند انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها که ازمنظر قانون اساسی ، نظام سیاسی کشور را به چالش مواجه ساخته و این یک واقعیت غیر قابل انکار است که تداوم این وضعیت از لحاظ سیاسی باعث آشفتگی بیشتر درکشور میگردد.
همچنان طبق احکام قانون اساسی کشور، انقضای زمان دوره ای نمایندگی ، وکلای شورای ملی و عطف به اهمیت تدویر انتخابات برای شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها به منظور تکمیل و تحکیم پایه های نظام دموکراتیک درکشور، با درک اینکه حکومت برای تدویرانتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها اقدامات که درخور اهمیت باشد، هرچند تا هنوزمنجر به کدام نتیجه مشهودی که روند انتخابات را ازحرف به عمل عبوردهد، کاری صورت نگرفته است . زیرا ، زمینه های تدویر انتخابات طبق صراحت مواد 2-9 -26-35و36 قانون انتخابات که بیشتر به امنیت سرتاسری و تأمین بودجه آن که جز مکلفیت های دولت بوده تا هنوزمیسر نگردیده است.
کمیسیون انتخابات با نشر اطلاعیه های مبتنی براجراات شان ازطریق رسانه ها ، طرح برنامه های حوزوی ، آمادگی های عملیاتی و طرح های مرتبط به استفاده از تکنالوژی درانتخابات ، توأم برآورد های بودجوی را به اختیار حکومت قرارداده است که بدین وسیله مردم شریف افغانستان را ازاجراات و آمادگی های خویش ، قسماً مطلع ساخته است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی با درک مسوولیت وظیفوی خویش درقبال ماموریت بزرگ و با اهمیت ملی دراین شرایط دشواری که برمردم افغانستان مستولی است ، اوضاع و اجراات جوانب ذیربط درامور انتخابات بادقت تحت نظر داشته و با نگرانی از کندی روند آمادگی ها برای برگزاری انتخابات اعلام میداردکه :
1-حکومت وحدت ملی با تمرکز توجه به اهمیت انتخابات درشرایط کنونی کشور، رعایت احکام قانون اساسی ، تحکیم پایه های نظام دموکراتیک درکشور منحیث مرجع مسوول به ایفای مکلفیت های قانونی خویش طبق برنامه ها وطرح های کمیسیون انتخابات در مواقع معین قانونی اقدام نموده و ازضیاع وقت وتراکم مسوولیت ها درقبال انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها ، پیشگیری نماید.
2-کمیسیون انتخابات با درک اهمیت وظیفوی ، طبق صراحت ماده 19 قانون انتخابات ، با حفظ صلاحیت ها و استقلالیت کاری خویش ، منحیث یک ارگان با اقتدار قانونی در عرصه انتخابات با تعقیب برنامه های ارایه نموده خویش، پروسه انتخابات را مدیریت نموده و مراجع ذیصلاح حکومت را طبق احکام ماده 9 قانون انتخابات به ایفای نقش مثبت و به موقع قانونی شان ، متوجه سازد.
3- کمیسیون شکایات انتخابات از همه جوانب خصوصاً کمیسیون انتخابات و حکومت افغانستان متوقع است تا از کندی روند وعدم ایفای نقش مثبت شان درقبال انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها به مردم افغانستان توضیحات لازم ارایه نموده ومردم را ازدلایل ، عوامل و اسباب تعلل وتعویق روند انتخابات درکشور مطلع سازند و به بن بست کنونی درروند انتخابات خاتمه دهند.
4- کمیسیون شکایات انتخاباتی استفاده از سیستم الکترونیکی و یا هروسیله دیگری که برای شفافیت پروسه انتخابات موثرواقع شود ، حمایه نموده تاکید می روزد که نظریات ، سفارشات ونیازمندی های ارایه شده ازسوی جوانب دخیل درپروسه را درنظرداشته ، مراجع مربوط ، درخصوص الکترونیک سازی انتخابات ، اقدامات لازم را روی دست گیرند.
5- درصورتی که حکومت درشرایط امنیتی کنونی کشور و یا هم عدم امکان تدارک بودجه مورد نیاز و دلایل موجه دیگر برای تعویق انتخابات داشته باشد ، با صراحت کامل مردم را درجریان قرار دهد ، زیرا مردم افغانستان حالت آشفته و شرایط ناگوارحاکم درکشور را که ناشی از ناهنجاری های داخلی و عوامل خارجی میباشد ، درک می نمایند ، ولی آنچه از نگاه کمیسیون شکایات انتخاباتی حایز اهمیت است ، شفافیت اجراات و ایفای مکلفیت ها درقبال انتخابات بوده که فعلاً با بن بست مواجه است ، دلایل آن با عامه مردم افغانستان شریک ساخته شود.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.