سازمان ملل متحد: حکومت افغانستان بسیاری از تعهدات خود را عملی کرده است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 14 میزان
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و تداماچی یاموماتو، نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان امروز نتایج نشست هیئت عالیرتبه را طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام نمودند.
وزیر مالیه گفت که با برگزاری این نشست، تعهدات دوجانبۀ حکومت افغانستان و جامعه جهانی بطور دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت و از اجراات یکسالۀ حکومت افغانستان  بعد از کنفرانس بروکسل با تمویل کننده گان و شرکاء بین المللی گزارش داده که در نتیجه توانستیم قناعت تمویل کننده گان بین المللی را بدست بیاوریم.
تداماچی یاماموتو، ضمن مؤفق خواندن این نشست گفت: طی دو روز گذشته با حکومت افغانستان بحث های ما بسیار سازنده بود و خوشبختانه حکومت افغانستان توانست که اکثریت تعهدات خود را عملی سازد.
وی افزود :من به نماینده گی از سازمان ملل متحد یکبار دیگر برتعهدات ما در مطابقت به اهداف انکشافی افغانستان در چهارچوب ملی صلح و انکشاف تأکید مینمایم.
نشست مذکور که به مدت دو روز برگزار گردیده بود در روز اول جلسه  در رابطه به توانمند سازی زنان، وضعیت اقتصادی افغانستان، تقویت سکتور خصوصی تطبیق اولویت ها و چالش های پیش رو تا سال ۲۰۲۰ و در روز دوم جلسه در رابطه به حکومت داری، اصلاحات در نهاد های دولتی و مبارزه با فساد، انکشاف زیربناء ها ها  و دستاورد ها و اولویت ها  حکومت افغانستان و جامعه جهانی بحث همه جانبه نمودند.
قابل تذکر است که جلسۀ هیئت عالیرتبه(SOM) در حضور محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و ریاست مشترک وزیر مالیه و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، و اشتراک نماینده گان بیش از ۴۰  کشور، نهاد های بین المللی تمویل کننده، موسسات غیر دولتی سازمان ملل متحد، اعضای کابینه، رؤسای نهاد های مستقل دولتی، نماینده گان جامعه مدنی و سکتور خصوصی و اعضای شورای ملی دایر گردیده بود. ختم/ عبدالخالق

back to top