29 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

چهار مخالف مسلح در هرات کشته شدند

هرات 29 میزان باختر چهار مخالف مسلح دیروز در ولایت...

حضور بی پیشینه شهروندان هرات در مراکز رای دهی

هرات 29 میزان باختر شهروندان هرات حضور بی پیشینه یی...

صندوق های رای در ننگرهار گرد آوری شد

جلال آباد 29 میزان باختر صندوق های رای دهی از...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتاعضای مجلس سنا خواهان اعدام تروریستان زندانی شدند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 30 میزان
سناتوران درنشست امروزی خود، ضمن ابرازنگرانی شدید ازافزایش تلفات انسانی درکشور، خواهان اعدام آنعده ازمخالفان دولت گردیدند که طی فیصله‌های شرعی محاکم ثلاثه، محکوم شده باشند.
  به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، این جلسه که به ریاست فضل هادی مسلم یار، رییس مشرانوجرگه برگزارشد؛ سناتوران ازحوادث متعدد تروریستی اخیردرکشور، منجمله حمله گروهی انتحاری برفرماندهی ولایت پکتیا، ولسوالی اندرولایت غزنی، تلفات اردوی ملی درولسوالی میوند ولایت کندهار، حمله انتحاری درمسجد خواجگان ولسوالی دولینه ولایت غور، حمله انتحاری درمسجد امام زمان ساحه دشت برچی شهرکابل وحمله دیروزی برمنسوبان وزارت دفاع  ملی درنزدیکی پوهنتون نظامی مارشال محمد قسیم فهیم که هریک تلفات گسترده انسانی را به بارآورده است یاد آوری نموده، ضمن نکوهش این حملات وحشیانه، خواهان اجرای حکم اعدام بالای آنعده از مجرمان مخالف دولت گردیدند که حکم اعدام شان شرعاً از سوی محاکم سه گانه فیصله شده باشد.
      اعضای مجلس گفتند جنایاتی را که گروهای تروریستی تحت نظراستخبارات بیرونی درکشورما انجام می دهند همه اش خلاف آموزه های اسلامی وهردین وآیین دیگرمی باشند ازیکسوضعف مدیریت سکتورامنیتی، مصروف بودن وزرای سرپرست درکمپاین‌ها، ناکام بودن فعالیت‌های کشفی واستخباراتی، عدم هماهنگی میان رهبران حکومت وحدت ملی، تداخل وظیفوی درامورکاری، تبدیلی ومقرری‌های غیر معمول، نبود مصونیت کاری درارگان‌های امنیتی ودفاعی، طرح تقاعد قبل ازمعیاد افسران، رقابت‌های منطقوی، جنگ‌های نیابتی، تقابل قدرت‌های بزرگ جهان به شمول روسیه وامریکا را ازعوامل عمده افزایش نا امنی ها درداخل کشور می باشند و از زمانی که ایالات متحده امریکا ستراتیژی جدید منطقوی را اعلام نموده با عکس العمل های سریع پاکستان، جنگ‌ها و تلفات ملکی ونظامی شدیداً افزایش یافته است اکنون زمان آن است که طبق این ستراتیژی تمام پناهگاه‌های تروریستان درداخل وخارج ازکشور نابود ساخته شوند وجلو ویرانگری ها ودسایس پاکستان وهرکشور دیگر گرفته شود ورنه دشمن هرروز جسورتر وبی رحمانه ترعمل نموده هر آنچه منافع افغانستان باشد را به خطرات جدی ونابود کننده مواجه خواهند ساخت.
برخی سناتوران اگرچه خواهان تامین صلح واقعی درکشورومنطقه بودند ولی ازناکارایی شورای عالی صلح ومصارف گزاف آن شورا سخت انتقاد نموده خواهان لغو آن وانتقال بودجه آن برای تقویه نیروهای دفاعی وامنیتی گردیده گفتند باید درطرح گفتگوهای صلح تجدید نظرصورت گیرد، چون پاکستان هیچگاه به آوردن صلح واقعی باورمند نبوده وهمکاری لازم نخواهد کرد و بخاطرآوردن صلح ازکشورهای اسلامی، طلب کمک باید کرد.
   اعضای مجلس سنا وضعیت کنونی کشوررا بحرانی دانسته تاکید داشتند که باید هییت ازمجلس هرچه عاجل با رئیس جمهورکشورروی مسایل جاری ملاقات نموده طرح ها ودیدگاه شانرا مستقیماً با موصوف درمیان بگذارد.
سناتوران همچنان گفتند تشدید حملات دشمن می رساند که صلحی در کار نیست باید همه آماده شویم و علیه دشمنانان بی رحم بجنگیم ونگذاریم که دشمنان بیش از این ما را در خانه ها ومساجد ما به خاک وخون بکشانند .
هکذا درجلسه با یاد آوری ازلت وکوب برخی زندانیان درزندان پلچرخی وتاکید براعزام هییت بخاطربررسی این مساله، باجگیری پولیس کندهار درمسیرشاهراه هلمند -کندهار ازمسافرین هلمند، انتقاد ازیکتعداد افراد بخاطراعزام جوانان به جنگ درکشورهای عراق وسوریه وعواقب ناگوارآن، انتقاد ازبرخی علما بخاطر ادا نکردن نمازجنازه نیروهای امنیتی کشوروتاکید بربازپرس این مساله ازسوی ارگانهای مسوول، تاکید برتامین امنیت علمای کشور که درحمایت ازنظام موجود قراردارند، انتقاد ازبرخی اطرافیان رئیس جمهوربه خاطرمشوره‌های ناسالم شان، یاد آوری ازتظاهرات واعتصاب باشنده گان ولایت هلمند بخاطربرکناری معاون ولایت ورئیس سارنوالی استیناف آن ولا وبررسی آن از سوی یک هیئت، یاد آوری ازحمایت مردم سمنگان ازمعاون آن ولایت که ازطریق رقابت آزاد به این سمت مقررشده است، ارایه معلومات ازجنگ میان گروه طالبان وداعش در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار وتاکید براستفاده ازاین فرصت ازسوی حکومت،تأکید بربرسی شایعات درمورد برکناری رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات، دسیسه سازی برخی نهادها بالای یکدیگر، انتقاد ازخاموشی حقوق بشردربرابرجنایات اخیردرکشور، نگرانی ازدخیل بودن علایق شخصی دراجراآت حکومت، انتقاد ازیکتعداد رسانه ها بخاطر عدم نشرواژه شهید برای نیروهای امنیتی که درمیدان های نبرد جان هایشان را ازدست می دهند وبرخی مسایل دیگر در مباحث آزاد مطرح شد.
      رییس مشرانوجرگه درجمع بندی موارد مطرح شده ازاعضای مجلس خواست تاطرح جامع را جهت بهبود وضعیت جاری آماده نمایند تاباحکومت شریک ساخته شود ونیزتعهدکردکه زمینه ملاقات کمیسیون امنیت داخلی واموردفاعی را بارییس جمهوری کشورمهیاخواهدساخت،رییس مجلس وضعیت امنیتی را درد آور دانسته گفت وضعیت جاری به این معنی نیست که مسئولین نظام درقبال آن بی تفاوتی اختیارنموده باشند اما دسایس بزرگ استخبارات منطقوی است که هرروز از ملت افغانستان قربانی می گیرند ونیزیک شمارجاسوسان وبدبختان درصدد آوردن جنگ های سوریه وعراق به افغانستان اند که حالا حتی مساجد ما درامان نمی باشند.
فضل هادی مسلم یارحمایت ازقوت های امنیتی ودفاعی کشوررا وظیفه شهروندان کشوردانست وگفت آنان نیزمکلفیت تأمین امنیت هموطنان را عهده داراستند وباید وظایف شانرا طوربهتربه پیش برند اما ازضعف نهادهای کشفی واستخباراتی به شدت انتقادنمودکه نتوانستند ازبعضی حملات خونین دشمن جلوگیری نمایند به همین ترتیب گفت نیروهای امنیتی به ویژه دستگاه کشفی نباید دربرابر دشمن مدارا نمایند وازترحم کارنگیرند بلکه عمل بالمثل انجام دهند،موصوف ازحکومت خواست تا ازجنگ روان میان گروه های تروریستی داعش وطالب درولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار استفاده اعظمی نموده هردو گروه دشمن را توسط عملیات های زمینی وهوایی مورد هدف قراردهند.
رییس مجلس ازحکومت خواست به شمول انس حقانی آنعده تروریستان که درحبس اند ومحاکم سه گانه بالایشان حکم اعدام اصدارنموده مطابق به شریعت اسلامی باید به دارآویخته شوند تا حداقل برای خانواده های شهدای کشورتسلیت شود ونیزدرمورد اعتصاب زندانیان محبس پلچرخی بیان داشت اگرآنان افراد طالبان بوده باشند وبه این تمثیل شان می خواهند نیروهای امنیتی را بدنام ومصروف سازند نباید مورد ترحم قرارگیرند بلکه مجازات گردند به همین ترتیب به هیئت وظیفه سپردکه ازنزدیکی این وضعیت را به بررسی گیرند.
فضل هادی مسلم یارتأکیدداشت حکومت بایددشمن را ازطریق مبارزه وفشار وادارد تا به میز مذاکرات حاضر گردد همینگونه درمورد شورای عالی صلح گفت که ایجاب می نماید تادرترکیب آن چهره های  دگرنیزافزوده شود ومسئولین این شورای هم باید کارکردهای چندین ماهه خویش را درمورد مذاکرات صلح مورد ارزیابی قراردهند واگرپنداشتند که گامهای مثمری برداشته شده است به کارشان ادامه دهند درغیرآن نباید خودرا بدنام سازند وبهتراست تا کنارروند.
دراخیر جلسه طبق آجندا سناتور نثاراحمدحارس گزارش اشتراک هیئت پارلمانی به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه ازشصت وسومین اجلاس پارلمانی ناتو که درمورد وضعیت امنیتی،ناامنی ها وسایرموارد که امروز افغانستان را تهدید می کند  ودرکشور رومانیا تدویریافته بود ارایه نموده گفت: اعضای پارلمان های کشورهای عضوناتو به صورت کل تأیید نمودندکه که کشورهای متبوع شان باید کمک های تعهدشده را باافغانستان ارایه نمایند ونیزازرهبری حکومت خواسته اندکه دربهترشدن وضعیت امنیتی ومبارزه بافساد اداری تلاش هایشان را تشدیدبخشند،سناتور حارس افزود: هیئت پارلمانی کشور درحاشیه این اجلاس بانمایندگاه پارلمانی کشورهای مختلف دیدوبازدید داشته وموارد مهم کشوری را به بحث گرفته اند.
به همین ترتیب عزیزه مصلح گزارش هیئت سه عضوی مجلس را ازکنفرانس جهانی تجارت برای زنان درجلسه ارایه نموده گفت دراین کنفرانس مسایل تأمین روابط نیک تجاری واقتصادی میان کشورهای عضو،ارایه طرح ها درمورد ارتقا وتوانمندی زنان درعرصه های تجاری واقتصادی،اهداف واستراتیژی های نوین بادرنظرداشت موقعیت جغرافیایی،وشرایط سیاسی،اجتماعی،اقتصادی کشورهای کمترتوسعه یافته ازلحاظ اقتصادی وممالک روبه انکشاف به بحث گرفته شد، ونیزهیئت اعزامی مجلس سنا گزینه رشدتوانمندی وظرفیت های اقتصادی زنان روستایی که شامل کمک های مالی واقتصادی به زنان روستایی افغان وانکشاف صنایع دستی آنان می شد را درکنفرانس پیشکش نمود که ازسوی اشتراک کننده گان موردتوجه خاص قرارگرفت.
سناتورمصلح ازبرخوردنامناسب وبی اعتنایی ثریا دلیل سفیرافغانستان درسویس انتقاد نموده ازوزارت امورخارجه خواست تا هنگام سفرهای هیئت مجلس جهت اشتراک دربرنامه های مختلف سفارت خانه های مربوطه را درجریان قراردهند تا رهنمایی وکمک لازم باهیئت های اعزامی نمایند ونیز وزارت خارجه بانمایندگی افغانستان درسازمان تجارتی جهان درشهرژنیو که جدیداً ایجاد گردیده همکاری لازم نماید تا این نمایندگی به اسرع وقت فعالیت هایش را آغازنماید که باعملی شدن آن اهداف مهم وحیاتی حکومت افغانستان درعضویت سازمان تجارتی جهانی تأمین می گردد.ختم/ عبدالخالق

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.