در ربع سوم سالجاری خرشیدی بیست و هشت هزار و سه صد و سی و هفت قضیه در محاکم کشور حل و فصل گردیده است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 22 حوت
در شورای عالی ستره محکمه که امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه برگزار شد، روی برخی مسایل حقوقی و امور مربوط به محاکم بحث شد.
یک منبع خبری ستره محکمه به آژانس باختر خبر داد، شورای عالی گزارش اجراات ربع سوم دیوانهای  ستره محکمه ، محاکم  استیناف و محاکم ابتدائیه مرکز وولایات را مورد ارزیابی قرارداد . بر اساس این گزارش دیوانهای فرجامی ستره محکمه درین مدت 4432 قضیه ،  محاکم استیناف مرکز وولایات 8267 قضیه  و محاکم ابتدائیه مرکز وولایات 15638 قضیه را که در مجموع  28337 قضیه را احتوا مینماید ، حل و فصل کرده اند. برعلاوه طی ربع سوم 43302 قطعه وثیقه مختلف النوع اجرا گردیده  و عواید ستره محکمه از درک قیمت و محصول وثایق و فیصله جات مدنی و تجارتی و جرایم نقدی که بالغ به چهارصد وسی ملیون و نه صد و بیست و شش هزار وششصد و چهل دو افغانی میشود ، تحویل خزانه دولت گردیده است .
متعاقباً طبق اجنداء مبتنی بر گزارشهای تفتیشی و نظریات تدقیقی ، برخی از تخلفات قضایی مورد رسیده گی قرارگرفته  و به هفت تن از قضات محاکم ابتدائیه ولسوالی های ولایات بلخ ،  غور و بدخشان  بدلیل تخطی های وظیفوی شان ناشی از عدم رعایت تقییدات لازم قانونی دراجرای وثایق ، التوا و تاخیر رسیده گی به دوسیه ها و عدم رعایت ضوابط حاضری در مطابقت به مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز کرد .
به همین ترتیب درجلسه  ضمن بحث بر یکعده از استهداات واصله  ، در قبال استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل درمورد عدم قناعت برخی از اصحاب دعاوی براحکام و قرار های دیوان تجارتی درمواعید قانونی ، رهنمایی صورت گرفت که در زمینه قانون اصول محاکمات تجارتی صراحت لازم داشته ، وفقاً اجراات بعمل اید همچنان  درمورد چگونگی قانونیت یکی از قرار های فرجامی بعداز اصدار فیصله مماثل بر اساس  پیشنهاد دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ستره محکمه تصمیم اتخاذ و نیز بنابر استهدای امریت مخزن وثایق ولایت کابل در قبال چگونگی اجرای مثنای یک قباله که اسناد هویت متقاضی و نیز ثبت محفوظ قباله مورد نظر دارای مشبوهیت است ، رهنمایی بعمل امد که اجرای چنین وثایق مبنا و مصداق قانونی ندارد .
همینطور درجلسه هفت تقاضای تجدید نظر مدنی مورد رسیده گی قرارگرفته ، ازجمله دو تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت در خصوص مطالبه لغو قرارداد دکاکین  ملکیت ملی بس و چهارباب تانک تیل مربوط  آن ساحه ، بعد ازا ستماع اظهارات طرفین دعوی و مبتنی  به حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد تایید قرارگرفته و قرار های قضایی مصدوریه محکمه ابتدائیه تجارتی کابل که خلاف قانون درماهیت موضوع صدور یافته اند ،  به نفع دولت لغو و به رسیده گی مجدد  موضوع تصمیم اتخاذ گردید .
شورای عالی همچنان به ریاست تفتیش قضایی وظیفه سپرد تا قرارهای قضایی لغو شده را مورد بررسی وتفتیش قراردهد و نیز به محاکم  تجارتی کشور هدایت داد تا حین صدور قرار های قضایی تجویزی ، حسب مورد ، احکام قانون اصول محاکمات تجارتی راجداً رعایت نمایند .
برعلاوه رسیده گی به پاره از مسایل مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی و درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ  گردید .
طبق یک خبر دیگر : قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه بعداز ظهر امروز با آقای (ایریک پتزیک) رئیس پروژه عدالت ملاقات بعمل آ ورد .
درین ملاقات نخست رئیس پروژه عدالت درمورد برنامه های آن پروژه با ارگانهای عدلی و قضایی منجمله قوه قضائیه صحبت نموده و از پیشرفت هایی که در ساحه ارتقای ظرفیت ، پیشبرد برنامه های آموزشی وتقویت سیستم اداری محاکم صورت گرفته یاد کرد و تداوم همکاری های بعدی را متعهد گردید.
رئیس ستره محکمه خاطر نشان نمود که ستره محکمه مجموعه ای از  برنامه ها و نیازمندیهای آموزشی ، ارتقای ظرفیت و سایر ضرورت های تجهیزاتی راکه در ثبات نظام قضایی و ارتقای کار آیی آن نقش اساسی دارند ، در برنامه عمل اصلاحات قضایی پیش بینی نموده  و از کمک ها و همکاری های موسسات وجامعه جهانی درهمین چهارچوب استقبال مینماید .
رئیس ستره محکمه در ادامه  اظهار توقع  کرد تا پروژه عدالت بتواند درهماهنگی بهتر و بیشتر باقوه قضائیه عمل کرده و در تحقق شاخصهای برنامه عمل اصلاحات قضایی نقش موثری ایفا نماید. ختم/ عبدالخالق

back to top