قومندان مشورتی تعلیمی وکمکی زون غرب به کار آغاز کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

هرات 23جوزا باختر
یک جنرال ایتالیایی به عنوان قومندان مشورتی تعلیمی و کمکی زون غرب کشور دیروز معرفی و به کار آغاز نمود.
به گزارش آژانس باختر، محمد آصف رحیمی والی هرات در مراسم معرفی برید جنرال فرانچسکو برونو به عوض جنرال لوکای کارای منحیث قومندان مشورتی،تعلیمی وکمکی زون غرب ازهمکاری کشورایتالیا درامرمشوره دهی وآموزش نیروهای امنیتی ودفاعی کشورمان ابرازقدردانی نمود .
درین مراسم که شماری ازمقامات مرکزی ،سفیرایتالیا درکابل ، قومندان حمایت قاطع درافغانستان ومقامات ارشد امنیتی ولایات زون غرب شرکت داشتند، والی هرات گفت :" بدون شک همکاری دوستان بین المللی دربخش آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی ودفاعی کشورمان سبب پیشرفت این نیروها به گونه ای شده است که درحال حاضر رهبری تمام عملیات های نظامی درسطح کشور توسط نیروهای امنیتی ودفاعی مابه گونه مستقل وباهمکاری دوستان بین الملی صورت میگیرد . والی هرات آرزوبرد تا جامعه جهانی وکشورهای دوست دربخش تجهیز نیروهای هوایی وهمچنان تهیه وتدارک وسایط پیشرفته نظامی مورد نیاز این نیروها همکاری های شان را سرعت بیشتر بخشند.
رحیمی گفت که کشور ایتالیا ازحدود یک دهه بدینسو ازطریق تیم بازسازی ولایتی ده ها طرح توسعوی وعمرانی را درشهرو ولسوالی های ولایت هرات تطبیق نموده است که اجرای این پروژه ها سبب تغییر ودگرگونی درزندگی مردم شده است . والی هرات از سفیرکشورایتالیا تقاضانمود تا اموراجرایی پروژه های وعده داده شده را به گونه جدی پیگیری نماید تازمینه به آغاز بازسازی سرک هرات چشت شریف ، قطعه چهارم راه آهن خواف -هرات و بازسازی وتوسعه میدان هوایی مهیاشود . (سادات)

back to top