29 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سرپرست وزارت صنعت وتجارت برحل مشکلات تاجران ملی تعهدکرد

سرپرست وزارت صنعت وتجارت برحل مشکلات تاجران ملی تعهدکرد

کابل/ ۲۹ سنبله / باختر نثاراحمدغوریانی، سرپرست وزارت...

بیست زن وکودک درانفجاری درپکتیکازخم برداشتند

بیست زن وکودک درانفجاری درپکتیکازخم برداشتند

شرن / ۲۹ سنبله / باختر انفجاری عصری امروزدرپکتیکابیست فردملکی را...

پیام تسلیت وهمدری داکترعبدالله درپیوند به شهادت دگروال محمد آصف توخی

کابل/ ۲۹ سنبله / باختر با تأثرواندوه فراوان اطلاع یافتم...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

خوست 19 ثورباختر
شهرخوست صبح امروزشاهد یک رویداد انتحاری بود اما گفته می شود که دراین حمله به کسی آسیب نه رسیده است.
این رویداد حوالی ساعت ده پیش ازچاشت امروزدرمحله فیض محمد وات شهرخوست هنگامی رخ داد که یک مهاجم انتحاری قصد داشت سربازان افغان را آماج قراردهد.
یک مقام پولیس شهرخوست به آژانس باخترگفت " مهاجم انتحاری قبل ازحمله ازسوی ماموران امنیتی شناسایی ومحاصره شد سپس اومجبورشد مواد انفجار بسته شده دربدنش را منفجرسازد."
به گفته  این مقام پولیس ، درنتیجه این رویداد تنها خود مهاجم جان باخت.
دراوایل این هفته درشهرگردیز درهمسایه گی ولایت خوست نیزیک مهاجم انتحاری سواربربایسکل مملوازمواد انفجاری قبل ازرسیدن به هدف مورد نظرش درنتیجه انفجارمواد همراهش جان باخت.
دراین رویداد که دربرابرپوهنتون پکتیا رخ داد یک غیرنظامی زخم برداشت.

میمنه 19 ثورباختر
ده طالب مسلح درجریان خیزش های مردمی درولایت فاریاب کشته شدند.
دراین خیزش ها که ازبیست روزبه این طرف دربخش هایی ازولسوالی المار اغازشده پنج طالب مسلح دیگرازسوی مردم دستگیروبه نیروهای امنیتی افغان تسلیم داده شده است.
همچنان گزارش ها حاکیست که باشنده های ولسوالی الماردرجریان خیزش شان دربرابرطالبان مسلح موفق به کشف چند انبارجنگ افزارجنگجویان نیزشده است.
احمد جاویدبهزاد سخنگوی والی فاریاب به آژانس باخترگفت که اززمان شروع خیزش های مردمی ، دست کم ده طالب مسلح به شمول یک فرمانده ی محلی این گروه کشته وسی وپنج فرد دیگرآنان زخمی شده است.
اوهمچنان گفت که ماموران امنیتی به کمک وایستاده گی مردم دربرابرطالبان ، موفق به دستگیری پنج تن آنان شده اند.
به گفته  سخنگوی والی فاریاب ، درجریان این خیزش های مردمی وبه همکاری نیروهای امنیتی، چند انبارجنگ افزاروده ها موترسایکل طالبان مسلح کشف شده است.
گفته می شود درجریان خیزش های مردمی محله های قره غیولی ، دنگاش وچغاتک ولسوالی المارکه به محل رفت وامد طالبان مسلح تبدیل شده بود ، ازوجود آنان پاکسازی شده است.
فاروق یکتن ازافرادی است که درولسوالی الماردربرابرطالبان مسلح برخواسته
اوکه معلم مکتب است گفت" ما با سربازان مان همکاری می کنیم وهرگزبه طالبان مسلح اجازه نمی دهیم که زنده گی عادی مارا برهم بزنند وما را ازروند ترقی بازدارند.
گزارش های تازه ازولسوال المارحاکیست که با پاکسازی برخی محله ها از وجود طالبان ، مردم زنده گی عادی خود را ازسرگرفته اند.
با آنکه خیرش های مردمی علیه طالبان درولسوالی المارفاریاب همچنان ادامه دارد ، گفته می شود که جبهه مردمی علیه جنگجویان روز به روز قدرتمند ترمی شود.

مزارشریف 19 ثورباختر
درولایت بلخ برای نخستین بارمراکزی بخاطرتشخیص امراض نباتی وحیوانی ساخته می شود.
این مراکزبه هزینه  نزدیک به دوصدوچهل هزاریورو ازسوی اتحادیه  اروپا درتاسیسات ریاست زراعت بلخ درشهرمزارشریف ساخته می شود.
محمد راتب شمس رییس زراعت ولایت بلخ به آژانس باخترگفت که موجودیت این مراکزمی تواند نوید خوشی برای مالداران وزراعت پیشه گان دربلخ ودیگرولایت های شمالی باشد.
اوبا درنظرداشت چالش های مالداران وزراعت پیشه گان دربرابربیماری های مختلف حیوانی ونباتی گفت که ساخت این مراکزبرای رفع این چالش ها ارزنده خواهد بود.
این مراکز مجهزبا دستگاه های پیشرفته  تشخیص امراض نباتی وحیوانی خواهد بود.
درحال حاضردرسطح افغانستان بیشترین ضرررا زراعت پیشه گان ومالداران ولایت های شمالی ازبروزبیماری های مختلف نباتی وحیوانی متقبل می شوند ؛ آفت هایی که باعث تلف شدن صدها راس مواشی ونابودی محصولات زراعتی آنان می شود.
مسوولان اداره ی زراعت بلخ می گویند که درحال تربیه کادرهای مسلکی برای پیشبرد کارمراکزتشخیص امراض نباتی وحیوانی اند.

چغچران 19 ثورباختر
بیست طالب مسلح درجریان درگیری با افراد یک قوماندان سابق جهادی درولایت غورکشته شدند.
درین درگیری که ازروزگذشته تا حال دربخش هایی ازولسوالی پسابند ادامه دارد ، پانزده فرد وابسته به قوماندان نعمت الله نیزکشته ويا زخمی شده اند.
ملانعمت الله با افرادش گفته می شود که با دولت درامرمبارزه علیه تروریزم همکاری می کند.
درگیری هنگامی رخ داد که گروهی ازطالبان مسلح بالای برخی تاسیسات نظامی ودولتی درولسوالی پسابند حمله کردند.
یک مسوول محلی درولسوالی پسابند ولایت غوربه آژانس باخترگفت که دراین درگیری تاکنون بیست طالب مسلح کشته شده است.
اوهمچنان کشته وزخمی شدن پانزده فرد وابسته به قوماندان نعمت الله دراین درگیری را نیزتایید کرد وچهارتن ازنزدیکان وی را دربرابردیده گان مردم تیرباران کرده اند.
اما یک مقام امنیتی ولایت غورمی گوید که این درگیری برخواسته ازخصومت های شخصی قوماندان نعمت الله وطالبان بوده وهیچ حمله ی جنگجویان دراین رویداد بالای تاسیسات دولتی ونظامی درکارنه بوده است.
به گفته این مقام امنیتی غور، ده ها سربازپولیس برای خاموش ساختن این درگیری به ولسوالی پسابند اعزام شده اند.
درین حال گزارش ها حاکیست که ده ها خانواده درولسوالی پسابند ازاثر این درگیری ها مجبوربه ترک خانه های شان شده اند.

 

كابل/18/ثور/باختر

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با اعضای کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر، مسکرات و فساد اخلاقی ولسی جرگه، دیدار کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر: در این دیدار که ظهر امروز در ارگ انجام شد، شاه عبدالاحد افضلی معاون کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر، مسکرات و فساد اخلاقی ولسی جرگه، به نماینده گی از دیگران در رابطه به کشت و قاچاق مواد مخدر و تاثیرات منفی آن بالای جامعه صحبت کرده گفت: این کمیسیون معتقد است که مشکل مواد مخدر یک مشکل جهانی و منطقوی بوده، نه تنها یک مشکل افغانی.

معاون کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ولسی جرگه با یاد آوری از بازدید اعضای این کمیسیون از زندان پلچرخی، گفت که در زندان پلچرخی به تعداد ۶۳۶ نفر معتاد مواد مخدر موجود است.

وی در قسمت تداوی معتادین گفت که چند باب شفاخانه و کلینیکی که در کشور به منظور تداوی معتادین وجود دارد، تنها می تواند یک فیصد آنانرا مورد تداوی قرار دهند.

اعضای کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ولسی جرگه پیشنهاد نمودند تا به منظور انسجام و هماهنگی بیشتر، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله با هم ادغام و در چوکات یک تشکیل واحد پالیسی ساز و اجرایی انجام وظیفه نمایند.

آنان همچنان پیشنهاد کردند تا پولیس سرحدی کشور تقویت گردد و تامین و تعیین کشت بدیل برای دهاقین با توجه به وضعیت ولایات که کشت کوکنار در آن بیشتر وجود دارد، صورت گیرد.

به همینگونه اعضای کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ولسی جرگه گفتند که تداوی معتادین به یکی از وزارت های صحت عامه و یا مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شود و محبوسینی که میعاد حبس شان تکمیل گردیده است، اما به نسبت عدم تحویلی جریمه در حبس بسر می برند، طبق حکم قبلی رها گردند.

آنان همچنان پیشنهاد کردند، مواد مخدری که ضبط می شوند باید به عوض اینکه حریق گردد مانند سایر کشور های جهان تحت شرایط و مقررات خاص برای تهیه ادویه به مصرف برسد و مورد استفاده مفید قرار گیرد.

رئیس جمهور پس از استماع صحبت ها و پیشنهادات اعضای کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر، مسکرات و فساد اخلاقی ولسی جرگه گفت که بدنامی کشت و تولید مواد مخدر را افغانستان متقبل می شود، اما منفعت اش را دیگران میبرند.

حامد کرزی خاطر نشان کرد که بلند کردن صدای هر افغان در نکوهش کشت و قاچاق مواد مخدر به خصوص تبلیغات علمای دین در این راستا، اهمیتی بسزای دارد.

رئیس جمهور گفت که مجلس کابینه در رابطه به پیشنهادات اعضای کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ولسی جرگه بحث نموده، اقدامات مقتضی را انجام خواهد داد.

 

 

كابل/18/ثور/باختر

عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه با یاد گار خواجه شادمانوف سفیر جمهوری ازبکستان مقیم کابل، ملاقات نمود.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي ولسي جرگه به آژانس باختر: در این ملاقات که در دفتر کار رئیس ولسی جرگه انجام شد، ابتداء سفیر جهموری ازبکستان مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خاطر شهادت چهار عضو خانوادۀ عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اثر حادثۀ انتحاری ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز، ابراز داشت.

هر دو جانب پیرامون مناسبات دوستانۀ دو کشور، روابط سیاسی و فرهنگی میان افغانستان و ازبکستان و سایر مسائل مورد علاقه صحبت و تبادل نظر نمودند.

سفیر جمهوری ازبکستان، از روابط تاریخی دو کشور به نیکی یادآوری نموده، خاطرنشان ساخت که مردم ازبکستان خواهان استحکام هرچه بیشتر روابط بین دو کشور می باشد. وی همچنان افزود که با توجه به مشترکات عمدۀ فرهنگی بین دو کشور، جمهوری از بکستان بر همکاری هایش با افغانستان ادامه خواهد داد.

عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه ضمن اظهار قدردانی از حسن نیت سفیر جمهوری ازبکستان، گفت که مشترکات عمدۀ فرهنگی افغانستان با جمهوری ازبکستان باعث استحکام روابط میان دو کشور می گردد.

رئیس ولسی جرگه، همکاری های ازبکستان در بخش های مختلف با افغانستان را ارزنده دانسته، افزود که تأمین انرژی برق افغانستان از سوی کشور ازبکستان وتمدید خط آهن حیرتان-مزار شریف باعث پیشرفت های چشمگیر اقتصادی در کشور گردیده است.

رئیس ولسی جرگه، در مورد اهمیت روابط پارلمانی میان افغانستان و ازبکستان نیز صحبت نموده، خاطرنشان ساخت که  این روابط باید بیشتر از پیش تقویت یابد.

ابراهیمی، در مورد مبارزه با تروریزم و نقش جامعۀ جهانی به خصوص کشورهای همسایه در امر مبارزه با این پدیده اشاره نموده، خاطرنشان ساخت که تروریزم دشمن مشترک منطقه و جهان می باشد.

رئیس ولسی جرگه، از سفیر جمهوری ازبکستان خواست تا توجه تجار آن کشور در امر سرمایه گذاری در افغانستان تشويق كند، جهت ایجاد سهولت برای تجار افغان در ازبکستان که به نفع هر دو کشور می باشد، همکاری نماید.

سفیر جمهوری ازبکستان نیز روابط روز افزون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی میان دو کشور را مفید تلقی نموده، از همکاری های همه جانبۀ کشورش با افغانستان به رئیس ولسی جرگه اطمینان داد.

 

 

در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید، وکلاء اتهام های وارده از سوی شماری از وزراء علیه نمایندگان مردم از جمله اظهارات دكتور عمر زاخیلوال وزیر مالیه را که گفته است؛ عده یی در درون ولسی جرگه به فساد اداری و قاچاق شراب دست دارند؛ به شدت مورد انتقاد قرار داده، تأکید کردند که وی می خواهد با این اظهارات اذهان مردم افغانستان را در مورد ولسی جرگه به بیراهه بکشاند.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي ولسي جرگه به آژانس باختر: وکلاء، خاطرنشان ساختند که هرگاه وزیر مالیه اسنادی در مورد ادعاهایش داشته است، چرا قبل از تصمیم ولسی جرگه در مورد استیضاح وی، آن را ارائه نکرده است.

در عین حال، اعضای جلسه، استدلال نمودند که ولسی جرگه به عنوان نهاد تقنینی وظیفۀ مهم نظارتی و نمایندگی از مردم را به عهده دارد و استجواب وزرا و در صورت نیاز استیضاح آنان، از صلاحیت های قانونی ولسی جرگه می باشد؛ اما اعمال صلاحیت قانونی نباید سبب وارد آوردن اتهام ها و حساسیت ها شود.

از سوی دیگر، شماری از وکلاء با انتقاد از عملکرد داخلی ولسی جرگه، تأکید کردند که فهرست اعضای ولسی جرگه که خواستار استیضاح وزراء می شوند، نباید به بیرون سرایت کند؛ زیرا وکلاء از این طریق با اعمال نفوذ مقام های حکومتی مواجه می شوند.

 

در جلسه، پس از آنکه اصرار به عمل آمد تا نام های آن عده وکلاء که از امضاهای شان در مورد استیضاح وزیر امور داخله و وزیر مالیه صرف نظر نموده اند، نام های این وکلاء توسط منشی ولسی جرگه اعلام گردید.

برخی از وکلاء، ضمن انتقاد از وارد کردن اتهام ها علیه ولسی جرگه؛ در عین حال از ضعف های داخلی ولسی جرگه نیز ابراز نارضایتی کردند و اظهار داشتند که به خاطر حفظ جایگاه ولسی جرگه باید از هر طریقی کار و تلاش صورت گیرد.

آنان از هیئت اداری خواستند تا از فیصله ها و تصامیم ولسی جرگه و نیز از جایگاه خانۀ ملت در برابر هرگونه اتهام های بی اساس، قاطعانه دفاع نماید.

شماری از اعضای ولسی جرگه، از تحت فشار قرار دادن شورای ملی به ویژه ولسی جرگه یادآوری نموده، خاطرنشان ساختند که این اتهامات توطئه علیه خانۀ ملت می باشد. به گفتۀ آنان وظیفۀ نمایندگی از مردم، وکلاء را مکلف می سازد تا به وزارتخانه ها به خاطر حل مشکلات و خواست های مؤکلین شان مراجعه نمایند و این موضوع نمی تواند دلیل آنچه وزراء مداخلۀ وکلا در امور کاری شان خوانده اند، باشد.

در ادامۀ جلسه، پیرامون چگونگی کار کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، افزایش گداها، کمبود و نبود آب آشامیدنی صحی در برخی مناطق کشور، مشکلات موجود در ریاست معارف ولایت غزنی، مشکلات ترانزیتی در مسیر سرک سروبی - جبل السراج، افزایش اختطاف ها، پیشروی عساکر پاکستانی در مناطق مختلف مرزی از جمله در ولایات پکتیا و پکتیکا، بالا رفتن آمار حوادث ترافیکی در کشور، افزایش تجاوزهای جنسی و عدم محاکمۀ مجرمین، صحبت و تبادل نظر صورت گرفت.

در جلسه، از محاکم صحرایی در برخی نقاط کشور نیز ابراز نگرانی صورت گرفت و گفته شد که به تازه گی یک خانم بنام حلیمه در یکی از ولسوالی های ولایت بادغیس در اثر فیصلۀ یک محکمۀ صحرایی به قتل رسیده است.

برخی از وکلاء، پیرامون اهمیت معادن کشور صحبت نموده، پیشنهاد کردند که به خاطر جلوگیری از فساد و سوء استفاده ها، قراردادهای معادن باید پس از تأیید ولسی جرگه عقد گردد.

 

پلخمری باختر 18 ثور

چهارده تن از منسوبان محبس مرکزی  پلخمری واقع دشت کیله گی ولایت بغلان بازداشت شدند.

این منسوبان محبس مرکزی پلخمری به اتهام فرار دو تن از زندانیان که هرکدام به شانزده سال حبس محکوم بودند، بازداشت شده اند.

نیک فیاض آمر مساعدت های حقوقی ریاست عدلیه ولایت بغلان به آژانس باختر گفت: یک شب قبل دو تن از محبوسین که هریک به شانزده سال حبس میباشند، با استفاده از تاریکی شب از محبس مرکزی پلخمری که جدیدا" مطابق به ستندرد های جهانی به کمک مالی ایالات متحده امریکا ساخته شده است، موفق به فرار شده اند.

وی افزود که به اتهام این قضیه، چهارده تن از افسران محبس متذکره  بازداشت شده اند.

خواستیم در مورد نظر سمونوال محمد صادق مردای آمر امنیت و سرپرست قوماندانی امنیه ولایت بغلان را با خود داشته باشیم ، موصوف فرار محبوسین را تائید نموده از ارایه بیشتر جزئیات خود داری کرد.

گفتنیست که دراوایل امسال چهار تن از زندانیان محبس کهنه این ولایت نیزموفق به فرار شده بودند . 

???????? ، 18 ??? 1392 ، 15:16

دو تفاهمنامه امضاء شد

 

شبرغان/ باختر 18 ثور

وزیر معادن و مسوول پروژه های انکشافی امریکا در افغانستان دو تفاهمنامه همکاری را با دولت ایالات متحده امریکا امروز در شهر شبرغان امضاء نمودند .

وحیدالله شهرانی وزیر معادن درحالیکه محمد عالم ساعی والی جوزجان، نماینده گان مردم درولسی جرگه و مسوولان امور درولایت جوزجان حضور داشتند، تفاهمنامه که شامل بازسازی پایپ لاین سابقه گاز از خواجه گوگردک شبرغان الی مزارشریف و تمدید نود و چهار کیلومتر پایپ لاین جدید و نصب یک دستگاه تجزیه سلفر با خشک کننده گاز می باشد، امضاء کردند.

بر اساس تفاهمنامه دولت ایالات متحده امریکا متعهد گردیده است، تا پایپ لاین سابقه گاز به طول هشتاد و نه کیلومتر را که در سالیان متمادی تخریب شده، بازسازی نماید .

همچنان تمدید پایپ لاین جدید و نصب یک دستگاه خشک کننده گاز و یک دستگاه تجزیه سلفر را به ظرفیت تصفیه یک ملیون متر مکعب گاز در شبانه روز  در معدن یتم تاق  شبرغان عملاً آغاز نماید .

این تفاهمنامه ها را وحیدالله شهرانی وزیر معادن دولت افغانستان و ازکپتيان جیمز مسوول پروژه های انکشافی ایالات متحده امریکا در افغانستان به امضاء رسانيدند.

وزیر معادن و والی جوزجان امضاء این تفاهمنامه را گام مثبت در راه رشد اقتصاد ملی و فراهم سازی زمینه های اشتغال برای مردم خواندند.

پروژه مذکور به ارزش مجموعی سی و دو ملیون دالر امریکایی هزینه میگيرد که کارهای عملی آن توسط انجنیران متخصص سابقه دار تصدی افغان گاز شبرغان تطبیق می گردد .

 

كابل/18/ثور/باختر

نخستین جلسه وزرای فرهنگ کشور های آسیایی زیر عنوان اجلاس وزرای فرهنگ مجمع گفتگو همکاری آسیا با سخنرانی دکتور محمود احمدی نژاد در دفتر ریاست جمهوری، جمهوری اسلامی ایران شامگاه روز هفدهم ثور دایر شد .

در این سخنرانی رئیس جمهور اسلامی ایران، قاره آسیا را مهد فرهنگ های انسانی نامید و برتفاهم درهمه زمینه های فرهنگی میان ملل آسیا تاکید به عمل آورد .

در جلسهء عمومی امروزی وزرای فرهنگ کشور های آسیایی تعدادی از وزراء فرهنگ از جمله دکتور سیدمخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان طی گفتارش  در باره فرهنگ ها و تمدن های آسیایی از نقش افغانستان در تاریخ دو هزار سالهء گذشته در امر تولید فرهنگ و تمدن بومی و انتقال و اختلاط فرهنگ های مختلف یاد کرد و از روحیه مدارا وعطوفت و از اهمیتی که دین اسلام به انسان و کرامت انساني قايل است، تذکر داده، خواستار معرفی بیشتر حقیقت آرای اسلامی که از سرچشمه وحی و تعالیم مدنی به میان آمده به سایر مردم جهان، گردید .

دكتور رهین در پایان سخنرانی اش از اهمیت غزنه و نقش آن درامر ارتقاء و انتقال فرهنگ یاد کرد .

و از وزراء حاضر در جلسه دعوت به عمل آورد تا در ماه نوامبر سال 2013 میلادی در محفل نهایی تجلیل از غزنه بحیث پایتخت فرهنگ اسلامی در کابل و غزنه اشتراک کنند .