01 سنبله 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بازداشت یک کودک به اتهام عضویت درگروه طالبان وترورچندین نظامی در ننگرهار

بازداشت یک کودک به اتهام عضویت درگروه طالبان وترورچندین نظامی در ننگرهار

شهرجلال آباد ۳۱ اسد باختر کودکی به اتهام عضویت درگروه طالبان...

چهارمین «جشنواره‌ انگور و عسل» هرات آغاز شد

چهارمین «جشنواره‌ انگور و عسل» هرات آغاز شد

شهرهرات ۳۱ اسد باختر چهارمین جشنواره‌ عسل و انگور در هرات...

محمد اشرف غنی رییس جمهوری از کارکردهای احمد وفی امین و عبدالرحمن عطاش تقدیر کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهوری از کارکردهای احمد وفی امین و عبدالرحمن عطاش تقدیر کرد

کابل باختر ۳۱ اسد محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1334)

کابل باختر 30 سرطان
بانزدیک شدن روزهای عید بار دیگر در نرخ میوه خشک افزایش آمده است .
شهروندان کابل می گویند، فروشنده های میوه خشک بااستفاده ، از فرصت درنرخ امتعه شان افزایش  آورده اند از مردم اضافه ستانی میکنند مردم  میوه های خشک مورد نیاز  را به استقبال از روزهای  عید تهیه مینمایند وفروشنده ها تا میتوانند ، به بهای بلند عرصه میکنند، زیرا از جانب  هیچ نهادی مورد پیگیرد وبازرسی  قرار نمی گیرند و چنین وضعیت برای خانواده های تنگ دست ومستمند مشکل زا است .
اکثریت  شهروندان کابل وولایات نزدیک به این شهر میوه خشک وسایرنیازمندی های عید را از  مندوی شهر کابل تهیه مینمایند ودراین روزها  کوچه های مندوی  شاهد از دحام بیش از حد میباشد .
چهارمغز ، بادام، پسته ، خسته ، جلغوزه ، توت ، کشمش ، نخود، شکر پاره یا کشته ا زجمله میوه های  خشک است که در روزهای  عید هر خانواده نظر به توانایی خود از این میوه های  تهیه مینمایند ودرحالیکه این میوه ها همه از محصولات باغداران کشورمامیباشند وبطور وافروجود دارند اما درچنین روزها  بهای آن به حدی بلند می رود که بسیاری  از خانواده های نادار نمی تواند تا ازاین میوه ها به قدرکافی  برای روزهای عید آماده سازند.
نثار احمد باشنده سرکوتل خیرخانه که پیشه نجاری دارد حین تهیه میوه خشک درمندوی کابل ازبلند رفتن بهای هر قلم ازاین میوه ها به خبرنگار آژانس باختر یاد آور شده گفت: باید یک مرجعی دولتی از چنین وضعیت بازار ارزیابی نماید .
مرضیه خانمی که خود را معلم دریکی از مکاتب شهر کابل معرفی کرد ، به آژانس باختر گفت ،بهای میوه های  خشک درمقایسه با در آمد ماهوار  کارکنان دولتی  بخصوص معلمان  بسیار بلند است  واو  وسایر  معلمان وکارکنان پائین رتبه دولتی  نمی توانند تا میوه لازم عیدی رابرای خانواده  های شان تهیه نمایند .
دراین حال  نصیب دکاندار  مندوی  تائید کردکه بهای  میوه خشک بلند رفته  اما وی  خاطر نشان کرد که  از مدت یکسال گذشته دربهای  هر قلم از میوه خشک افزودی بمیان آمده است .
این فروشنده  خاطر نشان کرد فی کیلو بادام از پنجصدتا یک هزار  افغانی ، فی کیلوپسته ششصد تا هشتصد افغانی ، فی کیلو کشمش از دوصد وپنجاه تاپنجصد وپنجاه افغانی ، فی کیلو توت خشک دوصدوپنجاه افغانی و فی کیلو جلغوزه سیاه به هشتصد افغانی به فروش میرسد.
اما شهروندان می گویند که بهای  میوه خشک فقط درروزهای  نزدیک به عید بلندمی رود وفروشنده ها از  این فرصت استفاده کرده از مردم اضافه ستانی مینمایند .
دراین حال میرزمان پوپل مسوول بخش انکشاف صادرات وزارت تجارت وصنایع میگوید که اکثر میوه های خشک کشور به خارج صادر میگردد و از این رو بهای  آن در  کشور بلند است .
وی گفت پر چون فروشان میوه خشک درروزهای  نزدیک به عید به نسبت تقاضای بیشتر  اضافه ستانی میکنند وباید از فروشنده های  پرچون وارسی صورت گیرد آنان از مردم  اضافه ستانی نکنند.
وی خاطر نشان کرد که هنوز فصل چیدن خشکاندن میوه درکشور فرا نرسیده واین علت نیز باعث بلند بودن بهای  میوه خشک شمرده می شود.
مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت وصنایع به آژانس باختر گفت: کمیته یی از نماینده های شاروالی  کابل ، اتاق های تجارت و صنایع، وزارت تجارت وارگانهای امنیتی  تشکیل گردیده این کمیته موظف شده است تا هر روز ازنرخ و نوای امتعه فروشنده ها بازرسی نماید.
اوگفت که درصورت اضافه ستانی وگران فروشی دکانداران فروشنده ها مسدود وحتی سلب فعالیت می شوند.
اما قسمیکه دیده می شود میان حرف وعمل  مسوولان امور مربوط فاصله زیادی وجود دارد . زیرا هیچ  شهروندی شاهد  بازرسی ازنرخ ونوای  فروشنده های در شهر نیست وهر فروشنده به هر قیمتی که بخواهد امتعه اش را عرضه میکند.
به هر صورت تهیه میوه های گوناگون در روزهای  عید ازرسوم کهن مردم ما بخصوص کابلیان نمی باشد ، درگذشته مردم کابل فقط با دویاسه نوع خو ردنی سفره عید رابه دوستان می گستراندند اما دراین اواخر یکنوع سنت رقابتی  میان مردم بوجود آمده که باید ازهر گونه میوه خشک چه داخلی وچه میوه هایی که از خارج وارد می شود باید در سفره چیده شود واین امر سبب شده است تا از لحاظ  اقتصادی برای اکثریت مردم مشکل بیافریند.
ازیکسو عدم مداخله نهادهای  دولتی  در بازار وازسوی دیگر بی انصافی واضافه ستانی  فروشنده ها درچنین روزها مردم را با مشکلات اقتصادی مواجه وسردر گم کرده ا ست .

برای گذر از این ناهنجاری  های بازار، چه خوب است که اکثریت شهروندان به رسوم گذشته گان  روبیاروند و از مخارج بیشتر  دست بردارند وعید ها را با دوسه نوع میوه وخوردنی های  معمولی به استقبال بگیرند تا از یکسو رسم گذشته  گان ما احیا شود ازسویی ، به اقتصاد ما ضربه وارد نگردد و از جانب  هم فرصت طلبان وفروشنده های بی انصاف   ازناخن افگار مردم ما سود برده نتوانند .

کابل باختر 24 سرطان
واکشن های نسبت به طرح قانون مصؤنیت وحقوق اعضای ولسی جرگه متفاوت ودرحال تند وانتقاد آمیز بوده است .
به گزارش آژانس باختر اعضای ولسی جرگه به روز شنبه 21 سرطان طرح قانون مصؤنیت اعضای ولسی جرگه راتصویب کرد با آنکه شریف کامه و ال رئیس کمیسیون مصونیت وحقوق  ولسی جرگه در روز تصویب این قانون گفت که هیچ نظر اختلافی وجود ندارد و همه روی آن توافق دارند مگر واکنش ها نسبت به این طرح متفاوت بود حتا  شماری  ازاعضای ولسی جرگه آن را رد کردند وان را یک حرکت منفعت طلبانه خوانده که میتواند  یک حرکت تحمیلی برمردم باشد ، ضمنا تصویب طرح این قانون ازسوی اعضای  مجلس دید منفی  مردم را نیز با خود داشته است ، با شماری از  شهروندان کابل که دراین رابطه صحبت شد آنها ارائه طرح قانون امتیازی از سوی اعضای  ولسی جرگه را به عنوان پاشیدن نمک بر زخم های مردم  مثال دادند درحالت که معاش یک کارمند دولت بین هفت و هشت هزار  افغانی است ولی یک عضو مجلس تا دوصد هزار افغانی  امتیاز  میگیرد تصویب این قانون توجیه ندارد آنچه دراین طرح  گنجانیده شد حفظ 25 فیصدامتیاز  مالی بعد از  ختم دوره کار ، اعطای پاسپورت سیاسی وخدمت برای وکلا بعد از انجام ماموریت  در شورا ، موظف ساختن دو محافظ برای آنها  ، جواز حمل اسلحه ... مواردی است که درطرح قانون مصونیت وحقوق اعضای  ولسی جرگه جا داده شده است .
اعتراض وانتقاد مردم نسبت به این طرح  تنها به میان باشندگان  پایتخت خلاصه نشده بل هموطنان  ما درصفحات شبکه های  اجتماعی به این مورد پرداخته اند وطرح وتصویب چنین یک قانون رادرمجلس نمایندگان سوال برانگیز خوانده اند حتادر صفحات شبکه های اجتماعی  بر این نکته  تاکید شده که نماینده گان مردم  درولسی جرگه قبل از آنکه  دوره کارآنها  خاتمه یابد بهتر است  کار وفعالیت شان را ارزیابی  نمایند وآن  را درمحکمه خود ومردم  گذارند.
باوجود  چنین واکنش ها شماری ازاعضای  ولسی جرگه تصویب این قانون را یک حرکت حفظ امتیازات ومصونیت وکلا میدانند ومیگویند شماری زیادی  ازکشور ها دارای چنین یک قانون اند وافغانستان هم باید چنین یک قانون داشته باشد .در حالیکه هر سخن جای وهر نقطه مکانی دارد،کشور های دیگر بسیار چیز های دیگر هم دارند.
مولوی احمد الله موحد نورستانی عضو کمیسیون حقوق ومصونیت وکلا دراین رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت: در بسیاری ازکشورهای قوانین امتیازی برای اعضای پارلمان آنها وجود دارد  تا آنها  از یک مقدار  امتیازات بعد از تصدی وظیفه بر خوردار شوند .
زیرا آنها بعد از تصدی وظیفه بیکارمیماند وبرای امرار معیشت وحیات شان به امکانات پولی نیاز دارند .
همچنان  در قانون طرح شده ای که برای هر وکیل  دوتن محافظ ، یک جلد پاسپورت سیاسی  وجواز سلاح می باشد .
از خاطریکه این وکلا بعد از  تصدی وظیفه امکان دارد که توسط مخالفان ازبین برده شود.
زیرا آنها از اعتماد مردم برخورد دار  هستند این قانون درمجلس طرفدارزیاد دارد زیرا ازطرف  خود وکلا پیشنهاد شده است و یک عدۀ محدود وکلا است که با این طرح مخالفت می نمایند .
مگر طرح این قانون نه تنها درمیان مردم بل درمیان وکلای پارلمان  نیز مخالفان خود را دارد چنانچه درروز تصویب طرح قانون امتیازات وحقوق اعضای ولسی جرگه هشت نفر در برابر آن قرار گرفتند وشماری زیادی از وکلا که در روز رای  گیری  حاضر نبودند  بعدآ مخالفت شان را با آن ابراز  داشتند آنها تاکید دارند این قانون برخلاف قانون اساسی است زیرا  درآن برای افراد امتیازات ویژه در نظر گرفته شده است .
ناهید فرید نماینده مردم  هرات درولسی جرگه تصویب این قانون را به مثابه سند بیمه وکلا ذکر کرده است او میگوید «درشرایط  که افغانستان با مشکلات فراوان منجمله مشکل اقتصادی مواجه است طرح این قانون یک حرکت غیر ضروری است او تاکید برتصویب این قانون راتاکید بر خود خو اهی  خواند درحالیکه  همچو قانون درکشور  با شرایط فعلی  همخوانی  ندارد .»
داکتر رمضان بشر دوست عضو دیگر از ولسی جرگه دراین رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت طرح که بخاطر امتیازات مصونیت وکلا روز شنبه تصویب شد خلاف اخلاق اسلامی  وجدان اسلامی وخلاف منافع ملی است .
درهیچ جای قانون اساسی  طرح چنین  یک قانون پیش بینی  نشده است اوتاکید دارد که  مردم  وملت علیه  این کاروکلا ایستاده شده واین طرح را با طل اعلام کنند.
اگر این طرح قانون از هر دو مجلس تصویب  شود هر رئیس جمهور  که بیاید این قانون را تصویب مینماید.
اول من مخالف چنین طرح بوده ام مگر حالا مخالفان آن درمیان اعضای  شورای ملی بیشتر گردیده است .
از گفته های مردم وشماری از اعضای ولسی جرگه و بازتاب تصویب طرح قانون به رسانه ها نمایانگر این امراست که قانون یادشده  مخالفان  جدی خود را دارد پس این به اعضای  ولسی جرگه بر میگردد که چگونه از این موضع شان که جایگاۀ  چندانی در جامعه افغانی ندارد ،کوتاه  می آیند .

کابل باختر 22 سرطان
توافق دو نامزد ریاست جمهوری مبنی بر تفتیش صد فیصد آراء رای دهندگان وایجاد یک حکومت ملی به بن بست در انتخابات نقطه پایان گذاشت .
به گزارش آژانس باختر ، داکتراشرف غنی احمدزی وداکتر عبدالله عبدالله دونامزد ریاست جمهوری با میانجگیری جان کری وزیر خارجه امریکا و یان کوبیش نماینده ویژۀ سرمنشی سازمان ملل متحد به یک سلسله توافقات دست یافتند که به اساس آن بن بست موجود درروند انتخابات نقطه پایان گذاشته و صد درصد آرا درحضور نماینده گان جامعه جهانی، ستاد های هردو دسته ونهاد های اجتماعی  در کابل بررسی و تفتیش میشود.
مشکل میان ستادهای انتخاباتی این دونامزد بعد از آن جدی شد که داکتر عبدالله آنچه را تقلب گسترده در پروسه انتخابات خواند روابط خود را با کمیسیون های انتخاباتی به حالت تعلیق در آورد واعلام نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات که در آن داکتر اشرف غنی پیشتاز معرفی شد واکنش تیم اصلاحات و همگرایی تند تر گردید وضعیت آنچه آشفته وپیچیده شد که  پای شخصیت ها وموسسات بین المللی را به میان کشید ، سرانجام هر و نامزد چند دور ملاقات سخت ونفس گیر با جان کری وزیر خارجه امریکا و یان کوبیش نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد پشت سرگذشتاند و بالاخره حرف از توافق به زبان آمده شب گذشته هردو نامزد ریاست جمهوری با جان کری وزیر خارجه امریکا و یان کوبیش نماینده ویژه سازمان ملل متحد دریک نشست مشترک خبری ظاهر شدند.
وزیرخارجه امریکا دراین نشست خبری گفت که آن کشور از هیچ نامزد ریاست جمهوری درافغانستان حمایت نکرده است و جداً طرفدارانتقال مسالمت آمیز قدرت است. کری واضح ساخت که پروسه انتخابات درافغانستان با چالش های جدی مواجه بود اما با گفتگو ها و خودگذری های هردو نامزد ریاست جمهوری بن بست دراین روند را شکست .
به گفته جان کری، هردو نامزد ریاست جمهوری موافقه کردند که آرای ریخته شده دردور دوم انتخابات صد درصد تفتیش شود، پروسه تفتیش 24 ساعت بعداز توافق آغاز میگردد، صندوق ها از ولایت ها توسط نیروهای آیساف و افغان به مرکز منتقل میشود، تفتیش زیر نظر ناظران بین المللی و نماینده هر دو ستاد به همکاری کمیسیون های انتخاباتی انجام میشود و هر دو نامزد متعهد براین امر اندکه نتایج تفتیش را میپذیرند و بعدازآن حکومت وحدت ملی را تشکیل میدهند.
کری تاکید کرد که امریکا به همکاری خود با افغانستان ادامه میدهد تا برنامه موفقانه انجام شود زیرا امریکا طرفدار یک حکومت قوی درافغانستان است حکومت که همکار خوب جامعه جهانی باشد.
وزیر خارجه امریکا روند تفتیش آرا را یک برنامه زمانگیر خواند وروی این دلیل از رییس جمهور کرزی خواست تا مراسم تحلیف ریاست جمهوری را که به روز پنجم عید برنامه ریزی شده بود به تعویق اندازد.
داکتر عبدالله نامزد معترض ریاست جمهوری توافق حاصل شده را یک پیروزی برای مردم افغانستان خواند. وی این پیروزی را به کوشش های وزیر خارجه امریکا، نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد و همکاری داکتر اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری ربط داد و گفت: نگرانی مردم افغانستان از آینده شان برطرف گردیده است .
او افزود، طرفین به توافقات تخنیکی وسیاسی نیز دست یافته اند.
داکتر اشرف غنی احمدزی ضمن آنکه توافق حاصل شده را یک حرکت جسورانه به سوی آینده خواند، گفت: تفتیش صد درصد آرا یک حرکت بی سابقه است که انتخابات افغانستان را به سوی شفافیت بیشتر میکشاند.
وی گفت، به ایجاد یک حکومت وحدت ملی متعهد است.
داکتر احمدزی تلاش های جامعه جهانی را در شکستن بن بست موجود در روند انتخابات ستود .
ضمنأ از رئیس جمهور کرزی خواست الی ختم روند بازشماری آرا، مراسم تحلیف ریاست جمهوری جدید را به تعویق انداخته به کارش ادامه دهد.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد اظهار امیدواری کرد که توافق بدست آمده میتواند باعث تحکیم ثبات و وحدت ملی در افغانستان شود.
همچنان آنها موافقه کردند درنتیجه بازرسی و تفتیش آرا، یک حکومت وحدت ملی را تشکیل خواهند داد، آنها از حامد کرزی رئیس جمهور کشور تقاضا کردند تا مراسم تحلیف را به تعویق اندازد.
بعداز آن هر دو نامزد ریاست جمهوری صمیمانه دستان یکدیگر را فشردند ودست شان را به علامت پیروزی بلند کردند.
باید  گفت که به تعقیب اعلام توافق میان دو نامزد ریاست جمهوری جان کری دریک نشست خبری دیگر با حامدکرزی ظاهر شد.
رییس جمهور کرزی حمایت خود را از توافق حاصله اعلام داشت واظهار امیدواری کرد که دو کمیسیون انتخاباتی آن را قبول کنند.
آگاهان امور توافق اخیر میان دو نامزد ریاست جمهوری را گام دیگری در راستای اعتماد سازی درکشور دانسته یاد آور شدند که ایجاد یک حکومت فراگیر وحدت ملی نه تنها افغانها را در ایجاد یک جامعه باز سیاسی کمک میکند، بل موجودیت چنین یک حکومت هویت افغانها را درجامعه بین المللی بیشتر تقویت خواهد کرد.   

کابل باختر/ 3/ سرطان
نبود خدامات ترانسپورت منظم شهری دراکثرنقاط شهر سبب ایجاد مشکلات برای مردم شده است اما شاگردان مکاتب بخصوص کودکان بیشتر از این ناحیه با مشکل مواجه هستند.
زمانی دولت درچوکات ریاست ملی بس وزارت ترانسپورت خدمات ترانسپورت شهری را برای شهروندان فراهم میکرد و شاگردان مکتب ازاین خدمات به طور سهل استفاده می نمودند ، اما اکنون که خدمات ترانسپورتی توسط شرکت های خصوصی دربرخی ساحات شهر عرضه میگردد ، شاگردان مکاتب حتی کودکان بدون پرداخت کرایه نمی توانند ازاین خدمات بهره بگیرند .
حل این مشکل درچنین روز هایی که هوا گرم شده و شدت حرارت آفتاب ، سبب اذیت میگردد و حتی صحت کودکان را متاثر میسازدعطف توجه مسوولان را می طلبد ،زیرا درزیر آفتاب سوزان برای کودکان طاقت فرساست تا به مکتب بروند.
ازسوی دیگر اکثر خانواده ها نمیتوانند تا هزینه یی را به عنوان کرایه موتر به کودکان شان بپردازند.
عبدالاحدکه درصنف هفتم لیسه استقلال درس میخواند و در منطقه چهارقلعه وزیر آباد سکونت دارد ، به خبرنگار آژانس باختر گفت ، ازمحل زیست تامکتب فاصله زیادی راه وجود دارد و نمیتواند تا درهوای گرم با پای پیاده به مکتب برود و همچنان بعضی از روزها خانواده اش به وی هزینه کرایه موتر را نیز داده نمیتواند و راننده ها او را نمی گذارند تا از بس های شهری استفاده نماید.
حسیب الله باشنده علاوالدین که در صنف ششم لیسه حبیبیه درس میخواند نیزیکی از هزاران شاگرد مکتب است که در شهر کابل با مشکلات ترانسپورتی مواجه است.
او گفت که خانواده اش دروضعیت اقتصادی نامناسب قراردارد و به نسبت نبود توان اقتصادی نمیتواند دررفت و آمد به مکتب از ترانسپورت شهری استفاده کند و مجبور است تا فاصله زیادی را هر روز با پای پیاده و در زیر آفتاب سوزان مکتب برود و دوباره برگردد.
خبرنگار آژانس باختر مشکلات این کودکان مکتب را با حکمت الله قواچ مسوول نشرات وزارت ترانسپورت و هوانوردی درمیان گذاشت . او گفت ، ازاین مشکل شاگردان مکتب آگاهی دارند و در نظر است تا برنامه ای را در منصه اجرا قراربدهیم تا ازشاگردان مکتب وسایط ترانسپورتی نیم کرایه را اخذ نماید.
وی خاطر نشان کرد که درحال حاضر روزانه در شهر کابل بیشتر ازیکصدو شصت عراده ملی بس فعالیت مینمایند و نظر به نیازمندی شهروندان ناچیز است .
مسوول نشرات وزارت ترانسپورت و هوانوردی خاطر نشان کرد که برای رفع نیازمندی های شهروندان کابل به خصوص کودکان مکتب به یک هزار عراده بس شهری ضرورت است که درزمینه کشور هند درتهیه این بس ها به جانب افغانستان وعده سپرده بود اما تاکنون این بس ها دراختیار دولت افغانستان قرارداده نشده است.
وی گفت وزارت ترانسپورت تلاش می ورزد تاکشور هند را متقاعد بسازد که یک هزار بس را که به جانب افغانستان وعده کرده است به کشورما بفرستد.
حکمت الله قواچ تاکیدکردکه درنظر است تا با سکتور خصوصی تفاهم صورت بگیرد که وسایط ترانسپورت شهری مربوط ازکودکان مکتب نیم کرایه را اخذ نماید.
به هر صورت این مشکل مردم بخصوص کودکان مکتب رای حل اساسی و عملی میطلبد و باید مسوولان امور که کودکان شان دروسایط مجهز با وسایل سردکن و مرفه به مکاتب خصوصی رفت و آمد مینمایند ، مشکلات مردم شان را احساس نمایند و درحل آن ،آنچه در توان دارند دریغ نورزند.   

کابل باختر 2 سرطان
به چالش  رفتن روند رای شماری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری  روال زنده گی عادی مردم را متاثر ساخته است .
در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با وجود تهدیدات امنیتی از جانب دشمنان داخلی وخارجی ونیز مشکلات اقتصادی عده یی زیادی از  واجدان شرایط رایدهی  شرکت کردند  واین رویداد سرنوشت ساز  درکشور را به مثابه جشن ملی به تجلیل گرفتند.
شرکت مردم در این انتخابات نشان داد که افغانها از ادامه دموکراسی  درکشور حمایت مینمایند وبه جهانیان بازگو کردند که افغانها در روز انتخابات قربانی دادند، اعضای  بدن شان را ازدست دادند  وبه دشمنان  افغانستان  گفتند و درنهایت امر سعادت ، خوشبختی وکامیابی  شان را در موفقیت این رویداد بزرگ می بینند.
اکنون که ستادهای  انتخاباتی دو نامزد پیشتاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری  ، اتهاماتی مبنی بر تقلب  را برهمدیگر وارد مینمایند ونیز  کمیسیون های مستقل انتخابات به تقلب متهم شده اند ، میان مردم نا باوری ها به نتایج این انتخابات وآینده  کشور سایه افگنده است ، مردم  را سردرگم کرده وروال عادی  زنده گی  مردم را متاثر ساخته است .
تا جایی که حتی دستفروشان وافرادی که به خاطر دریافت پول لقمۀ نان برای خانواده شان دربازار سرگردان اند، هراس دارند که نتوانند، خانواده  شان را اعاشه نمایند.
فرید احمد فروشندۀ دوره گرد در پل باغ عمومی به خبرنگار آژانس باختر گفت ، فضای بی باوری نسبت به آینده  درشهر حکم فرماست همه چشم به آینده دوخته اند وانتظار می کشند که چه خواهد شد، درچنین وضعیت کار وبار آنان بسیار  خراب  شده کسی حتی از نرخ امتعه شان نمی پرسد.
فیض الله که دربازار  آریانا جوار پل شاه دوشمشیره "ع"  دکان تکه فروشی دارد ، گفت به نسبت مشکلات انتخاباتی یک نوع سکوت در بازار  داد وستد حکمفرما شده  مردم کمتربرای خرید به این بازار  می آیند و وضعیت کنونی که از بابت کشیده گی  ها میان ستادهای  انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری  ونیز کمیسیون های انتخاباتی بوجود آمده ، همه را نسبت به آینده نگران ساخته است
وی گفت: وضعیت اقتصادی مردم به اوضاع واحوال حاکم در کشور ارتباط دارد اگر مردم  نسبت به آینده  امیدوار باشند وکدام  تشویش وجود نداشته  باشد، چرخش اقتصادی  در جامعه به دوران می افتد و زمینه کار وغریبی  به همه مسیر می شود.
فیض الله خاطر نشان کرد در چنین وضعیتی که روند نتایج انتخابات رو به بحران نهاده است ومردم نگران اوضاع کشور هستند  ، چرخش اقتصادی کشور نیز به رکود نسبی مواجه شده است .
محمد یوسف شهروند دیگر از ستادهای انتخاباتی دونامزد ریاست  جمهوری خواست تا بیشتر از این وضعیت را به قهقرا نکشانند وبه خاطر مردم گذشت داشته باشند ، تحمل پذیر باشند واز اتهام  وارد کردن بالای  همدیگرکه سبب دل شکستکی  مردم  وخدشه دار شدن وحدت ملی  می گردد، بپرهیزند.
همچنان این شهروندان  از مسوولان کمیسیون های انتخاباتی  نیز خواست  تا در جدا سازی  آرای  پاک مردم از  آرای تقلبی مساعی به خرچ بدهند و افراد متقلب  را که درانتخابات  تاریخی وسه نوشت ساز  مردم دست به تقلب زده اند شناسایی وبه نهادهای  عدلی  وقضایی معرفی  کنند تا مردم نسبت به آینده شان اطمینان  حاصل  نمایند  وکشور از رفتن به سوی  هرج ومرج نجات یابد .

کابل باختر/ 22/ جوزا
حادثه های اخیرتروریستی درشهرکراچی پاکستان این نکته را برجسته ساخت که پاکستان دیگرنمیتواند ازفعالیتهای هراس افگنانه مصئون باشد.
درهفته روان میدان هوایی بین المللی کراچی که یک میدان مزدحم درپاکستان است، گواه دو حمله دسته جمعی تروریستی بود .
حمله اول ازسوی ده مرد مسلح که وابسته به طالبان پاکستانی صورت گرفته بود، آنها شب هنگام براین میدان هجوم بردند با آنکه خود کشته شدند 19 نفر ازکارکنان بخش هوانوردی پاکستان را نیزکشتند .
فردا آن مردان مسلح که آنها نیز با طالبان پاکستانی ارتباط داشتند به یک پایگاه امنیتی درحومه میدان هوایی کراچی یورش بردند و برای چند ساعت با ملیشه های پاکستانی درگیر شدند.
اکنون واقعیت ها نسبت به حوادث اتفاق افتاده شده درمیدان هوایی کراچی مشخص ترشده است . سازمان حرکت اسلامی ازبکستان شاخه مرتبط با القاعده مسوولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته که این حمله به انتقام از خون بیت الله محسود رهبر طالبان پاکستانی صورت گرفت که درحمله هواپیمای بدون سرنشین امریکا در وزیرستان کشته شد.
ضمناً عکس ده نفر که درحمله به میدان هوایی کراچی سهم داشتند ازسوی حلقه های وابسته به طالبان پاکستانی درصفحات اجتماعی انترنت به نشر رسیده است.
آگاهان سیاسی وامنیتی درافغانستان و پاکستان، حادثه اخیر درکراچی را تندتر شدن شعله های آتش افراطیت درپاکستان میدانند، پاکستان کشور که از افراط گرایی حمایت کرد تا از آن علیه هند و افغانستان سود برد مگر حالا خود درآتش میسوزد که قصد داشت دیگران را با آن به خاکستر تبدیل کند.
پاکستان درچند سال گذشته دروجود سازمان های مذهبی افراطی ، مأ من مصئون دوم صدها تروریست و ماجراجویان مذهبی شد که یا از سوی دولت های شان تحت تعقیب بودند و یا درپی ماجراجویی درسرزمین های دیگر، کشورهای خود راترک نمودند موجودیت القاعده و رهبرآن اسامه بن لادن درپاکستان این جسارت را برای تروریستان چند ملیتی بیشتر ساخت که پاکستان را خانه دوم شان فکر نمایند و درآنجامصئون و آرام باشند ودرنهایت از پاکستان به عنوان پناهگاه درفعالیت های تروریستی استفاده کنند.
موجودیت صدها عرب از کشورهای عرب تبار، موجودیت جنگجویان سیانگ جین چین ، جنگجویان چیچنی و داغستان روسیه ، ماجراجویان مذهبی از ازبکستان و تاجکستان ... نمایانگر آن است که ترورستان چند ملیتی پاکستان را پناهگاه و سازمان استخباراتی آنکشور را تمویل گاه شان بدانند و دست به ماجراجویی ها بزنند.
پاکستان سالها ازاین جریان ها به گونه یی مطلوب و هدفمند استفاده کرد مگرحالا وضعیت تغییر کرده، دست پرورده شده ها دشمن جان شده اند حتا این گروه که جایگاه و محل زندگی و فعالیت آنان مناطق قبائیلی ترسیم شده بود، فرسنگ ها دور تر از این مناطق درشهرهای بزرگ پاکستان حادثه میافرینند و زندگی مردم های عادی را به مخاطره می اندازند و جان آنان رامیگیرند .
آنچه درکراچی اتفاق افتاد اولین حرکت تروریستی غیر مهار در پاکستان نبوده و نمیتوان گفت که حوادث مشابه درآینده اتفاق نمی افتد زیرا تروریستان درپاکستان اکنون به عنوان یک قدرت و محرک بسا از حوادث درپاکستان تبدیل شده و موازی با برنامه های ادارات پاکستان برای خود برنامه ریزی میکنند امتیاز میگیرند و یا باج میخواهند همه نمایانگر آن است که پاکستان درلجنزار حوادث درحال غرق شدن است ومسوول این همه، تنها چند جنرال ونظامی های عاقبت نا اندیش اند که این جریان را خلق کردند ، رشد دادندو به آنها هویت و قوت بخشیدند مگر حالا خود در تاری بند مانده اند که برای دیگران تنیدند.
مشکل زمانی حل خواهد شد که دست ازماجرا جویی کشید و در چوکات منافع خود، منافع دیگران را احترام کرد.

کابل باختر/ 8/ جوزا
بارک اوباما رییس جمهوری امریکا از طرح جدید واشنگتن برای پایان یافتن حضور نظامیان کشورش در افغانستان سخن گفته است.
اوباما بعداز دیدار کوتاه که روز دوشنبه از بگرام درشمال کابل صورت گرفت، هنگام بازگشت به واشنگتن از طرح جدید آن کشور برای پایان حضور نظامیان کشورش سخن گفت: مطابق به این طرح نه هزار و هشت صد عسکر امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند، مگر این عساکر در جنگ و عملیات های نظامی سهم نخواهند گرفت .
به گفته رییس جمهوری امریکا، این طرح منوط به امضاء توافقنامه امنیتی میان دو کشور است. هرگاه این موافقتنامه امضاء گردد حضور نه هزار و هشت صد عسکر امریکایی درافغانستان یقینی خواهد شد.
اوباما میگوید که با گذشت یکسال از حضور این عسکر ، کمیت آنان به نصف کاهش خواهد یافت و درسال بعد این تعداد محدود تر خواهد بود، درنهایت امریکا به حضور نظامی اش درافغانستان به صورت کل خاتمه خواهد بخشید، مگر حضور دیپلوماتیک امریکا در افغانستان قوی تر خواهد بود.
اوباما درحالی از ادامه حضور نظامیان امریکایی درافغانستان سخن میگوید که دولت افغانستان، بر حضور قانونمند و اثر گذار نظامیان امریکایی تاکید دارد، حضوری که بتواند مانع ادامه فعالیت های تروریستی درکشور گردد و ضمانت برای اعاده صلح در افغانستان باشد.
داکتر ولی نصر مشاور پیشین وزارت خارجه امریکا دررابطه به طرح اخیر رییس جمهور امریکا درقبال افغانستان گفت: واقعیت این است افغانستان در وضع قراردارد که حضور نیروهای خارجی هیچ تاثیری براوضاع افغانستان نخواهد داشت .
زیرا این نیروها درجنگ علیه مخالفان مسلح دولت افغانستان سهم نخواهد داشت، مگر درعملیات های ضد تروریستی که تفکیک آن مربوط به نیروهای امریکایی خواهد بود سهم خواهند گرفت، مگر حضور این نیروها میتواند درآموزش عساکر افغان اثر گذار باشد.
داکتر ولی نصر به ادامه میگوید که عساکر باقی مانده درافغانستان بعداز سال 2014 آنهم برای دوسال میتواند از هم پاشیدن افغانستان و سقوط دوباره آن به دست طالبان جلوگیری کند و از لحاظ روانی مردم افغانستان را تقویت نماید.
شکریه بارکزی عضو شورای ملی باقی ماندن نه هزار و هشت صد عسکر امریکایی را بعداز سال 2014 میلادی خبر خوش برای سازمان های استخباراتی منطقه میداند.
او در ادامه گفت: شرایطی که افغانستان در آن قرار دارد باید تا هژده هزار عسکر امریکایی در افغانستان باقی بماند.
حضور نیروها در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاثیر به سزای خود را دارد. خانم بارکزی تاکید دارد افغانستان نباید از محراق توجه جامعۀ جهانی کنار زده شود.
مردم افغانستان نیاز به حمایت کشورهای بزرگ به خصوص امریکا دارند و حضور 9800 عسکر آن هم برای دو سال دردی را دوا کرده نمیتواند.
این تصمیم جنگجویان را امیدوار می سازد و تشویق می نماید که دو بارۀ حاکم اوضاع افغانستان شوند.
شکریه بارکزی میگوید، اعلام این خبر در نهایت اش زیان اصلی را به دموکراسی به منطقه می رساند و بالای سرمایه گذاری درکشور هم تاثیر میگذارد. همچنان، روحیه دشمنان کشور را قوی تر می سازد و بسیار خطر ناک است.
نورالحق علومی آگاه مسایل نظامی میگوید، خروج و یا باقی ماندن نیروهای امریکا حرف تازه نیست، درگذشته هم وجود داشته است.
رییس جمهور امریکا که گفته است نه هزارو هشت صد عسکر باقی می ماند، باقی ماندن این نیروها به آموزش نیروهای افغان موثر است.
در شرایط کنونی کاهش نیروهای امریکایی مطرح نیست، مهم برای افغانستان ادامه کمک ها است، با باقی ماندن نیروها کمک ها هم ادامه پیدا می نماید و توجه امریکا به افغانستان مبذول میشود.
اگر امریکا که آخرین عسکر خود را ازافغانستان خارج نماید، مگر کمک به افغانستان نکند، ما نمی توانیم به پای خود به ایستم .
از گفته های بالا برمیآید که واکنش ها نسبت به پیامد خروج کلی نیروهای امریکایی و یا حضور محدود آنان در افغانستان متفاوت است، مگر مهم، موثریت این نیروها است که میتوانند عامل ثبات درافغانستان شوند، یا این که ناظر اوضاع خواهند بود.  

دوشنبه ، 5 جوزا 1393 ، 14:42

علل جنگ در ولسوالی یمگان

Written by manager

کابل باختر/ 4/ جوزا
نیروهای امنیتی کشور دریک عملیات برق آسا مخالفان مسلح را از ولسوالی یمگان ولایت بدخشان راندند و باردیگر صلح و آرامش را به این ولسوالی بازگذشتاندند.
عملیات برای واپس گیری ولسوالی یمگان بدخشان درحالی صورت گرفت که طالبان مسلح به روز سه شنبه بر این ولسوالی حمله نموده و موقتاً اداره آن ولسوالی را دردست گرفتند . مگر نیروهای امنیتی افغان دریک عملیات هماهنگ و سریع باردیگر طالبان را ازصحنه راندند و ثابت ساختند که طالبان هیچگاهی موفق نیستند و هیچگاهی بر حیات سیاسی مردم ما حاکم شوند . قبل از یمگان نیروهای امنیتی ما در وردوج ، فاریاب ، نورستان و جاهای دیگر نیز عمل و تحرک طالبان را سلب نموده بودند.
دراینجا نقش ودرایت فرزندان شجاع افغان که درنهادهای امنیتی کشور فعالیت میکنند درخور اهمیت و ستایش است با آنکه پیروزی درچنین حالات همیشه با نیروهای امنیتی بوده مگر این گونه پیروزی ها با خطر جان و زندگی سربازان و افسران جوان همراه است . سوال دراین است که چرا هنوزهم ادارات محلی ، حتا ادارات مرکزی ما با ضعف مدیریتی همراه اند و چرا هربار عساکر جوان ما با نثار خون خود جواب این کوتاه نگری را بدهند .
شماری ازوکلای  بدخشان به این باور اند که کمبود تجهیزات ، کمبود نیروی فزیکی ، تعلل درکمک رسانی به عساکر محاصره شده باعث شد تا یمگان موقتاً سقوط کند و شماری از عساکر و افسران ما به اسارت درآیند و دسته یی دیگری از عساکر مجبور شوند تابرای واپس گیری ساحه ازدست رفته، قبول خطر نمایند و داخل اقدام گردند . یعنی چرا هربار شجاعت و درایت عساکر افغان به آزمایش گرفته شود و هر بار امتحان وطن دوستی از آنان گرفته شود.
حادثه اخیر دریمگان و حوادث قبلی در وردوج وجاده دیگر این نکته را بارز میسازد که باید که قبل از وقوع یک حادثه برای وقایه آن کار کرد. حالاکه یمگان دو باره به آغوش مردم و دولت بازگشته است ضروراست تامسوولان امور بخصوص مسوولان محلی درولایت بدخشان وولایت های دیگر نقاط ضعف و محلات آسیب پذیر مسوولیت شان را دریابند و برای جلوگیری از تکرار حادثه مشابه یمگان دست به کار شوند.
داکتر نیلوفر ابراهیمی نماینده مردم بدخشان درولسی جرگه با انتقاد از حکومت میگوید جنگ در بدخشان عوامل سیاسی دارد حتاحکومت و ادارات امنیتی نمی خواهند جنگ بدخشان ختم شود.
وی گفت ، تاکنون نزدیک به ده مرتبه نمایند گان بدخشان به خاطر حل مشکل نا امنی در آن نزد رییس جمهور مقامات وزارت دفاع ، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی مراجعه کرده اند ،اما صدای این نمایند گان شنیده نشده است.
او بیان داشت که ما بارها خواهان استقرار یک لوای اردوی ملی در بدخشان شده بودیم که ازسوی مسوولان امنیتی بدون پاسخ منفی داده شد.
شکریه بارکزی عضو کمیسیون امور دفاعی مجلس نماینده گان میگوید در ولایت بدخشان مشکلات متعدد وجود دارد.
جنگ های افغانستان در بعضی از مناطق جنگ معادن ، لاجورد ، یورانیم و جنگ موادمخدر است .
جنگ بدخشان هم جنگ معادن است هم جنگ مواد مخدر ازطرف دیگر این ولایت با ولایت های نا امن هم سرحد است و ضمناً مسیر رفت و آمد مخالفان مسلح وتروریستان حرفوی ازسمت چترال است .
تمام این ها باعث جنگ در بدخشان و سایر مناطق گردیده است .
جنرال عتیق الله امرخیل آگاه مسایل نظامی جنگ درافغانستان جنگ چریکی است عملیات که برای تصفیه یک ولسوالی و دیگرحملات ازسوی نیروهای امنیتی صورت میگیرد مقطع یی است و مناطق که تصفیه میشود دوباره استحکام نمی یابد واین امر سبب میگردد که مناطق آسیب پذیر بعداز مدت دوباره ازسوی مخالفان واپس گرفته شود ادامه چنین یک وضع باعث بی باوری درمیان سربازان گردیده است.
امرخیل اضافه کرد ،علت دیگر این است که دشمن بعداز عملیات تعقیب نمی شود ازطرف دیگر در مناطق که از جنگ تصفیه میشود درآنجاسربازان به اساس سمت زبان و قوم مردم را مورد اذیت قرارمیدهند و مردم ازحکومت متنفر میشوند تمام این علل ها باعث واپس گیری مناطق تصفیه شده ازسوی مخالفان میشود که باید غرض حل آن تلاش کرد.
آنچه را این آگاهان سیاسی مطرح کردند میتواند بحث برانگیز باشد که ازبی باوری و بی اعتمادی نسبت به حکومت سرچشمه میگیردو این امر متظمن آن است که باید نهادهای حکومتی برای حکومتداری خوب آنهم حکومتداری محلی تلاش بیشتر نماید.

کابل باختر 30 ثور
کابل روز گذشته شاهد سی وهفتمین نشست سه جانبه افغانستان ، پاکستان وآیساف بود .
دراین نشست سه مقام ارشد نظامی به هدف همکاری های امنیتی  وهماهنگی امورغرض کاهش تهدید فعالیت های ترورسیتی گرد هم آمدند .
در این نشست از افغانستان جنرال شیرمحمد کریمی لوی درستیز  اردوی ملی نمایند گی میکرد، همچنان جنرال راحیل شریف لوی درستیز ارتش پاکستان  ریاست هیئت پاکستانی را به عهده داشت وجنرال جوزف دانفورد قوماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان  به نمایندگی از آیساف در این نشست شرکت داشت.
تهدید افراط گرایی وهمکاری دربخش های امنیتی  وجلوگیری  از رفت وآمد دسته های مسلح در ماورای خط دیورند مسایلی بود که درنشست روزگذشته  روی آن بحث شد .
این  نشست درحالی  برگزار شد که قرار است  تا هشت ماه  دیگر نیروهای خارجی خاک افغانستان راترک نمایند، مگر موجودیت دسته های  هراس افگن وادامه فعالیت  های افراطیون مذهبی وادامه  حضور  رهبران طالبان درپاکستان که گفتگو های صلح با دولت افغانستان را رد کرده اند، نگرانی ها را از بابت تشدید وخامت اوضاع در افغانستان جدی تر ساخته است.
مقامات افغان وقوماندانان  آیساف بادرنظر داشت تاثیر پذیری گروه های مسلح مخالف ، طالبان وجریان های افراطی مذهبی ازنظامیان پاکستانی ، توقع های زیادی ازجنرال راحیل شریف دارند زیرا او به عنوان فرمانده ارتش پاکستان میتواند بسااز مشکلات راحل نماید .
از نام نشست کابل پیداست که این نشست سی وهفتمین نشست مقامات ارشد نظامی این سه جناح است یعنی سی و شش نشست دیگر صورت گرفته مگر نتایج قابل لمس نداشته است.
آگاهان امورسیاسی  درافغانستان ودرپایتخت های کشورهای غربی  پاکستان را متهم  میسازند که هیچگاهی درتعهداتش در قبال  افغانستان پابند نبود برعلاوه حمایت این کشور از باندهای تروریستی باعث مرگ شماری زیادی از افغانها ونیروهای  خارجی شده است.
اتهامات که همواره ازسوی  اسلام آباد رد گردیده آگاهان سیاسی براین نکته تاکید می ورزند که این نشست درصورتیکه تعهد برای اجراء تصامیم آن وجود نداشته باشد بی مفهوم خواهد بود ونشست اخیر کابل هرگاه بازهم بدون تعهد عملی باشد چون جلسات دیگر به فراموشی سپرده میشود.
این آگاهان پیشنهاد میکنند که این گونه نشست ها باید ضمانت اجرائیوی پیدا کند.
به این مفهوم که باید نمایندگان ازسازمان های معتبر بین المللی چون سازمان ملل وسازمان کنفرانس کشور های اسلامی ... به عنوان ناظر دراین نشست ها شرکت نمایند تا تعهدات پاکستان حکم اجرایی پیدا کند .
درغیر آن برگزاری نشست ها فقط سرگردانی های دیپلوماتیک پنداشته شده که باالفاظ شیرین وتعهدات ظاهری خلاصه میشود.
درحالیکه خاتمه بخشیدن رنج ودرد مردم افغانستان به ارادۀ متین و درایت سیاسی وتعهد انسانی نیاز دارد که نظامیان پاکستان آن را باید مدنظر داشته باشد.

کابل باختر/ 30/ ثور
طی روزهای اخیر تحرکات ازسوی شماری ازکشورهای همسایه در برابر کشورما افغانستان صورت گرفته است که باعث جریحه دار شدن احساسات افغانها وواکشن آنها گردیده است .
این تحرکات بعداز آن جدی جلوه کرد که ملیشه های پاکستانی به حفر خندق در ماورای خط دیورند در ولایت قندهار پرداختند و با بمباردمان توپخانه یی یک عسکر وسپاهی سرحدی کشور را به شهادت رسانیدند .
همچنان نظامیان پاکستانی درکنار مداخلات پیدا و پنهان شان به حملات راکتی و توپخانه یی درولایت های شرقی ما پرداخته است .
درکناراین گونه  تحرکات از ایران نیز سرو صدا های وجود داردکه گویا افغانهای مهاجر به جنگ سوریه فرستاده میشوند، ضمناً روند اعدام افغانها بدون طی مراحل قضایی، روان افغانها راجریحه دار ساخته است .
همچنان نیروهای سرحدی ترکمنستان خلاف انتظار در بخش های از ولایت بادغیس وارد شده به آزار و اذیت مردمان روستایی پرداخته اند، حتا مواشی و اسباب زندگی آنها را با خود برده اند.
باآنکه دراین رابطه به تحرکات یاد شده حرف های درمطبوعات ، پارلمان محافل سیاسی و گفتگوهای شخصی و گروهی شنیده شده مگر نهادهای حکومتی در بسا موارد خاموشی اختیار کرده اند که این امر میتواند نگران کننده باشد.
مردم افغانستان میخواهند تا مسوولان امور در رابطه به مسایل یاد شده زودتر داخل اقدام شوند و مردم را از نتایج کارشان آگاه سازند.
این درحالیست که دربخش های از کشور، دررابطه به تحرکات اخیر شماری ازکشورهای همسایه تظاهرات و واکنش های وجود داشته ومردم تهدید کرده اند هرگاه به احساسات آنان پاسخ داده نشود هیچ تضمین وجود ندارد که این احساسات به عکس العمل های خود جوش تبدیل نشود ووضعیت بدتر نگردد.
معین مرستیال آگاه امور سیاسی دررابطه به تحرکات اخیر سرحدی می گوید که همسایه های افغانستان و بخصوص پاکستان و ایران درطول سیزده سال اخیر به طریقه های مختلف خواسته اند تا اقدامات اشغالگرانه را در لحظات حساس که سرنوشت افغانستان بدان گره میخورد انجام دهند.
وی گفت :چون افغانستان در آستانۀ برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری است، همسایه ها یعنی ایران و پاکستان میخواهند از این طریق مانع پیشرفت این پروسه ملی شوند و افغانستان را تحت فشار قراردهند و از مجبوریت های دولت افغانستان استفاده سوء کنند.
اوگفت: دولت افغانستان بیشتر به اقدامات دیپلوماتیک متوسل شده زیرا نگرانی ازاین است، درصورتیکه افغانستان اقدامی را روی دست گیرد و دربرابر پاکستان و ایران ازخود واکنش نشان دهد هردو همسایه دست به اقدامات و مداخلات بیشتر خواهند زد و برنامه های ملی افغانستان را به مشکل مواجه خواهند کرد.
مرستیال میگوید، کشور ایران خلاف تمام قوانین بین المللی ازمجبوریت مهاجرین افغانستان استفاده ابزاری کرده و آنها را وادار به رفتن به جنگ سوریه نموده است و حکومت افغانستان باید با سپری کردن برنامه انتخابات ریاست جمهوری به صورت مکتوبی و رسمی از مداخلات بی شرمانه نظامی پاکستان و ایران به سازمان ملل شکایت نماید.
جاوید کوهستانی آگاه امورنظامی در پیوند به استفاده ابزاری ایران از وجود مهاجرین افغان و مجبوریت آنها درکشور شان و مداخلات همیشه گی پاکستان درامور افغانستان میگوید عدم سیاست های شفاف ، ضعف مدیریتی ، موجودیت فسادگسترده وعدم با ورمندی به حقوق شهروندان افغان در حالت مهاجرت باعث گردیده که همسایه ها بیشتر چشم طمع به افغانستان داشته باشند.
او اضافه داشت، حکومت افغانستان نتوانست با استفاده از کمک های 120 ملیارد دالری جامعه جهانی این ظرفیت را پیدا کند تا شرایط بازگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان را مساعدسازد . چون ایران و پاکستان درطول سیزده سال ازموجودیت و مجبوریت مهاجرین استفاده ابزاری کرده اند، پاکستان در همکاری با جبهه انصار مهاجرین افغان را به جنگ عراق روان می نمود و ایران هم ازدوسال بدینسو بازهم از بیچاره گی مهاجرین استفاده کرده آنها را به جنگ سوریه می فرستد که تاکنون ده ها افغان در جنگ سوریه کشته و زخمی شده اند.
عزیزرفیعی، نیز دلیل مشکلات موجود مهاجرین افغان و مداخلات همسایه ها را عدم سیاست روشن دولت افغانستان در برابر همسایه ها و عدم اعتماد مردم افغانستان را بالای حکومت میداند.
وی گفت ، هیچ چیزی جز فقر و بیچاره گی مردم را مجبور به مهاجرت نکرده است   و تازمانیکه دولت افغانستان یک سیاست واحد و روشن را درقبال همسایه ها بخصوص ایران وپاکستان اتخاذ نکند آب ازآب تکان نخواهد خورد و مشکلات مهاجرین همچنان باقی خواهد ماند و هردو همسایه افغانستان با استفاده از فرصت ازمجبوریت مهاجرین وضعف های حکومتی افغانستان بخاطر منافع خود شان استفاده خواهندکرد.
درهمین حال یک مقام وزارت امور داخله گفت که در رابطه به تحرکات پاکستان در نوار خط دیورند موقف ما در اعلامیه مطبوعاتی که چند روز قبل صادرشد واضح است، ما متوجه اوضاع هستیم وپولیس سرحدی به عنوان  مدافع سرحدات کشور وظایف خود را در این راستأ دنبال میکند.
همچنان لوی درستیز اردوی ملی افغانستان انکشافات اخیر در نوار خط دیورند را با راحل شریف لوی درستیز پاکستان که روزگذشته  درکابل دیدار کرد مطرح بحث قرارداد وخواستار خاتمه بخشیدن به همچو تحرکات شده است وشکیب مستغنی سخنگوی وزارت امورخارجه گفته که پیرامون اعزام  مهاجرین افغان ازسوی حکومت ایران به جنگ سوریه، سفارت افغانستان درتهران تحقیق خواهد کرد.
وی ،روی سایر مسایل مرزی گفت که دراین رابطه با نهاد های مسوول درتماس هستیم .