30 میزان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اعضای مجلس سنا خواهان اعدام تروریستان زندانی شدند

اعضای مجلس سنا خواهان اعدام تروریستان زندانی شدند

کابل باختر 30 میزان سناتوران درنشست امروزی خود، ضمن ابرازنگرانی شدید...

کارمندان اداره عالی مبارزه با فساد مشکلات شان را با معاون اول مجلس سنا مطرح کردند

کارمندان اداره عالی مبارزه با فساد مشکلات شان را با معاون اول مجلس سنا مطرح کردند

کابل باختر 30 میزان محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزشکایت...

کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد جدید را منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد جدید را منظور کرد

کابل باختر30 میزان جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (846)

کابل باختر9 ثور

خبرنگاران افغان می گوید که در ده سال گذشته در افغانستان آزادی بیان دست آوردهای زیادی داشته است، اما این دست آورد ها به معنی  آن نمی باشد که باید بیش از حد نسبت به کار رسانه یی در کشور  خوشبین بود.

خبرنگاران میگویند که هنوزهم چالش های فراوانی بر سر راه خبرنگاران در افغانستان موجود می باشد،   در رسانه ها مصؤنیت کاری وجود نداشته، خبرنگاران افغان با تهدیدات امنیتی مواجه هستند.

اما با وصف آن خبرنگاران افغان توانسته اند که چالش های زیادی موجود  در جامعه رابه گوش مسولان و مردم  برسانند. به همه حال دید گاه های متفاوت  پیرامون کار رسانه یی در افغانستان وجود دارد ، برخی کارشناسان رسانه ها را به چند دسته تقسیم کرده و از هر کدام تعریفی دارند .

صدیق الله توحیدی مسوول دیده بان رسانه ها به خبرنگارآژانس باخترگفت: در ده سال گذشته شماری زیادی از رسانه ها به اساس قانون رسانه های همگانی مجوزکار گرفتند وآغاز به فعالیت کردند که دراین زمینه نقش رسانه های برقی یعنی تلویزیون ورادیوبیشتر بوده است.

به گفته وی نخستین بار بحث انتقاد از حکومت ونقد عملکرد حکومتداران در افغانستان به عنوان چیزی پذیرفته شده عرض اندام میکند .

وی اضافه کرد که رسانه ها در افغانستان به صورت عموم به دو دسته تقسیم شده که  رسانه های دولتی ورسانه های خصوصی میباشند.

رسانه های دولتی بیشتر انعکاس دهنده  افکار وعملکردهای حکومت بوده ورسانه های خصوصی به چند دسته دیگر تقسیم شده اند .

رسانه های حزبی یا تنظیمی، رسانه های  وابسته ورسانه های آزاد تجارتی میباشند.

رسانه های حزبی یاتنظیمی متاسفانه زیرعنوان رسانه های آزاد ومستقل راجستر شده امادر حالیکه کارآنها بیشتر انعکاس دهنده افکار ونظریات حزب شان ویا هم گروه های قومی میباشد.

رسانه های وابسته متاسفانه  به کشورهای همسایه وابستگی دارند ودرپی تامین منافع این دوکشوربوده  ودرمخالفت با دموکراسی وآزادی قرار دارند که فعالیت این ها نیز دراین اواخر بیشترشده است .

رسانه های غیروابسته وتجارتی تاجای توانسته اند،  اندک اعتبار رسانه یی را کسب بکنند اما درکنار آن بیشتربه بخش تجارتی رسانه یی معتقد هستند.

توحیدی گفت: آنچه تاهنوز مردم از آن محروم است ، که قراربود به اساس قانون رسانه های همگانی تلویزیون ملی زیرنظر یک کمیسیون مستقل، نقش تساوی ملی سراسری را بازی بکند که متاسفانه تاهنوزاین برنامه عملی نشده ورادیوتلویزیون افغانستان کماکان دراختیارحکومت افغانستان است ومردم ازرسانه ملی محروم شده اند.

وی علاوه کرد رسانه ملی رسانه ای است که هر فرد وشهروند افغانستان احساس کند که این رسانه انعکاس دهنده ی آرزوها، خواسته ها وامید هایش است .

همچنان درزمینه تقویت ورشد فرهنگ مردم افغانستان ویا فرهنگ اقوام مختلف که درکشورزنده گی مینمایند، نقش بارزی را ایفا کند وآنچه را که به عنوان پالیسی نشراتی می پذیرد با وجود تغییرات درحکومت ها ، همین پالیسی را ادامه بدهد.

مسوول دیده بان رسانه دررابطه به مشکلات که فراه راه کارمطبوعات درکشور است معلومات داده گفت : در مجموع چند مشکل وجود دارد یکی  مشکل نا امنی که این سبب میشود تا  خبرنگاران نتوانند به صورت درست به وظایف شان رسیده گی کنند، اطلاعات ومعلومات لازم را جمع آوری کنند وازطریق رسانه ها انعکاس دهند ودر این زمینه خطرات جانی جدی وجود دارد.

بحث دوم عدم حمایت حکومت از رسانه های آزاد وچرخش آزاد معلومات است که حکومت ازخبرنگاران دربسیاری موارد حمایت لازم را انجام نمی دهد.

بحث سوم هم مشکلات مالی رسانه ها است به خصوص رسانه های چاپی که با مشکلات جدی مالی مواجه هستند وبحث چهارم عدم حق دسترسی به معلومات است، آنچه که درقانون اساسی وقانون رسانه ها آمده، مقامات دولتی  ومسوولین بلند پایه حاضرنیستند که معلومات را به ساده گی به دسترس خبرنگاران قراردهند.

وی افزود که عدم دسترسی به معلومات سبب میشود که کار رسانه یی واطلاع رسانی به صورت اعظم انجام نشود.

پوهندوی محمد وحید غروال رییس پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل نیز دررابطه به وضعیت رسانه درافغانستان معلومات داده گفت " تعدد رسانه ها درتاریخ ژورنالیزم افغانستان بی نظیراست  هیچ زمانی ما رسانه های تصویری وشنیداری به این پیمانه که فعلا" داریم ، قبلا" نداشتیم که این یک دستاورد بزرگ وارزشمند برای مردم افغانستان است ، ولی این که نشرات ما چه را به دست نشرمی سپارند موضوع قابل بحث میباشد."

وی اضافه کرد : همه میدانند که ژورنالیزم تنها وتنها وظیفه اش اطلاع رسانی ، تفریح وسرگرمی برای مردم بوده ودرکشورمانند افغانستان دریکی ازبخش های که باید رسانه ها رسالت مندانه نشرات شان را متمرکز ومعطوف نمایند مسله ی تعلیم وتربیه درعرصه های گوناگون میباشد ، یا دراین زمینه نشرات  بسیارکمرنگ است ویا هم حتی هیچ دربرخی از رسانه ها  وجود ندارد .

ازجانب دیگر هریک ازرسانه هاکوشش میکنند که اطلاع را برسانند ودراین عرصه رقابت هم دارند مگربسیارکم دیده شده ، رسانه های که  درد ها ومشکلات جامعه ما را درقالب ژانرهای مختلف ژورنالیستی انعکاس دهند.

غروال افزود که اکثررسانه ها به نشرمطالب هیجان برانگیز، سرگرم کننده ومطالب تفریحی پرداخته اند تا بتوانند زمینه اعلانات تجارتی را برای اعلان دهنده گان فراهم بسازند.

اوگفت به نظرمن، زمانیکه یک رسانه میخواهدجوازنشراتی بگیرد باید ازطرف نهاد های مربوط برای آنها گفته شود که در24 ساعت چقدربرنامه های تعلیمی وتربیتی ، چه تعداد برنامه ها برای رفع مشکلات بزرگ جامعه داشته ومسوولیت ورسالت خود را تاچه اندازه درقبال جامعه ایفا میکنند.

همچنان باید تفاوت وجود داشته باشد در مالیه دهی رسانه های تجارتی که بخاطر به دست آوردن پول کارنموده وبیشتر نشرات شان را اعلانات تجارتی احتوا میکند، ورسانه های که  نشرات شان درجهت بهبود جامعه بوده، رسالت ژورنالیستی خود رادرک کرده ومطالبی را به نشرمیرسانند که به درد بخوروکارسازبرای رفع مشکلات  جامعه باشد. 

همینگونه یک ژورنالیست افغان به این باوراست که درافغانستان ایجاد کردن یک رسانه واخذ جواز کارساده است ولی شماری ازرسانه ها ازپذیرفتن یک سلسله مسوولیت ها درقبال کارژورنالیستی و مشکلات فراوان که درجامعه موجود است، ابا میورزند.

درحالیکه رسانه ها درکناردیگر برنامه های نشراتی شان باید مشکلات جامعه ومردم را مطرح ، توجه مسوولین را جلب وموضوعات را تعقیب نموده به رفع نارسایی ها بکوشند.

احمد ذکی باشنده شهر کابل  با آن که ازکاررسانه ها درانتقال اطلاعات به قدردانی یاد میکند، اما توجه بیشتررسانه ها را بخاطرانعکاس مشکلات مردم ، نارسایی ها درجامعه وبسا موارد دیگر که مردم با آن دست وگریبان هستند ، جلب مینماید . همچنان آنان از نشرات تعدادی زیادی ازرسانه ها که هرروز و هرساعت به نشر سریال ها و فرهنگ بیگانه را درکشورترویج مینمایند ذهن مردم بخصوص جوانان را به سوی دیگر میکشانند انتقاد نموده وازآنان میخواهد که ازنشرهمچوبرنامه ها اجتناب ورزیده ودرانعکاس فرهنگ تاریخی واسلامی کشورخود بکوشند.

دين محمد مبارز راشدي معين نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت " آزادي بيان درافغانستان يكي از مهمترين و پيشگام ترين عرصه رشد افغانستان است و ميتوان گفت كه بزرگترين دست آورد مردم و دولت افغانستان به كمك جامعه جهاني درطول ده سال رشد رسانه ها، شكل گيري و قوت گرفتن آزادي بيان درافغانستان است و اين يك دست آورد بزرگ است تا زمانيكه آزادي بيان نباشد ، افغانستان به رشد و توسعه نمي رسد و به همين منظور سياست دولت افغانستان و وزارت اطلاعات و فرهنگ كماكان برتقويت فضاي آزادی و حمايت از كار آزاد رسانه ها استوار است و ما ازاين آزادي حمايت مينمايم .

 وي اضافه كرد كه مطبوعات افغانستان مرحله اول یا يك دهه را پشت سرگذشتانده و ما از حالت تك صدايی بيرون شديم از يك راديو ، يك تلويزيون و چند نشريه، امروز حدود 150 راديو ، پنجاه تلويزيون، 14 روزنامه و بيش از پانزده آژانس خبري رسيديم .

وي افزود، بدون شك ضعف ها و كمبودي ها هم در رسانه ها وجود دارد كه رفع كردن آن نياز به بودجه ، امكانات ووقت دارد.

راشدي افزود، بيشتر تلاش هاي ما اين است كه رسانه ها از نظر محتوا بهتر شود ، تنظيم وضعيت رسانه اي درافغانستان يكي از اولويت هاي وزارت اطلاعات و فرهنگ ميباشد كه در سال 1391 تمام توجه ما به آن بوده است، يكي تقويت برنامه رسانه هاي دولتي و آزاد وبحث ديگر اين كه بتوانيم براي رسانه ها يك نظم و دسپلين ايجاد نمايم  به خاطر كه كار رسانه ها بهتر شود.

معين نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ علاوه كرد كه تلويزيون ملي چنانچه كه از نامش هويدا است واقعاً" بايد آيينه تمام نماي ملت افغانستان باشد، در برنامه هايش درمباحث كه در آن مطرح ميشود و اين يك آرزوي است كه از ده سال به اين طرف ما آغازكرديم كه اين آرزو تحقق ميابد.

 راشدي گفت : راديو و تلويزيون ملي درگذشته واقعاً" بلندگوي حكومت ها بود ، رژيم ها با اين تلويزيون ضعف هاي خود را مي پوشانيدند و براي مردم افغانستان آنچه ميخواستند آن را مي گفتند ، ما درحال حاضر كه آزادي رسانه ها را تجربه ميكنيم ، تلويزيون ملي يا رسانه هاي دولتي هم مثل يك رسانه آزاد ازيك قانون واحد بايد پيروي كنند كه قانون رسانه هاي همگانی افغانستان است.

معين نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت، خود سانسوري هنوز هم در رسانه هاي حكومتي يكي از موانع كار رسانه اي است ولي اين ضعف ها وكمبودي هاي كه در رسانه هاي حكومت ديده ميشود اين طبيعت كار رسانه هاي دولتي و حكومتي است.

 دردنياي ديگر هم كه آزادي بيان بهتر از افغانستان وجود دارد، رسانه هاي دولتي و حكومتي محدوديت هاي خاص براي خود دارد . ازلحاظ ادبيات، نحو برخورد با مسايل ، نحوه انتقاد كرد ، يا انتقاد نمي كنند و اگر انتقاد كنند به آن شدت كه رسانه هاي آزاد انتقاد ميكنند ، به آن شدت انتقاد نمي كنند.

 ما در تلويزيون ملي و رسانه هاي دولتي هيچگونه ممانعت و محدوديت ها نداريم و  اگر مواد ساسنوروكوتاه ميشود مربوط به اخلاق رسانه اي و خود مسوول رسانه است كه دراين رسانه ها كارميكنند.

ما بارها گفتيم كه اين رسانه ها مربوط مردم افغانستان است ، حكومت افغانستان براساس قانون بايد انتقاد را بپذيرد و شما مانند ديگر رسانه ها ميتوانيد كمبودي ها را انتقادكنيد .

 راشدي گفت، رسانه اي دولتي يك مكلفيت دارد كه از برنامه هاي انكشافي و پيشرفت كه مربوط به دولت افغانستان است مردم را آگاه بسازنند كه اين جز اجنداي كاري رسانه های دولتي ميباشد.

ولي سانسور كردن، دروغ گفتن و كتمان كردن جز اجنداي كاري شان نيست .

براي رقابت با رسانه هاي آزاد از نظر جلب مخاطبين، مفيد بودن ، تنوع ، پختگي برنامه هاي كه براي مردم مطرح ميكنند، بسازند و اين را كه رسانه هاي آزاد ما بهتر كار ميكنند به حيث معين نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ از آنها استقبال ميكنم . و برايم موضوع زماني خوشحال كننده است كه يك رسانه درافغانستان به تمام معني وظيفه شناس ، مفيد و پرمخاطب باشد. اين كه آن از دولت است و يا غير دولت، برايم مهم نيست .

در برنامه هاي ما تقويت رسانه هاي آزاد يك دغدغه است در حاليكه ما از نظر امكانات و بودجه چيزي دربساط نداريم كه توسط آن رسانه هاي آزاد را تقويت مالي بكنيم ولي ميتوانيم از نظر معنوي رسانه ها را تقويت و حمايت بكنيم و جرائت ، مصونيت كاري شان را ارتقا بدهيم و دونرهاي كه قانونی  و شفاف براي رسانه هاكمك ميكنند ، آنها را علاقمند بسازيم تا براي رسانه هاي ما كمك بكنند و اين كارهاي است كه ما انجام داده ميتوانيم .

گفتني است كه درافغانستان اكنون 43 چينل تلويزيون ، 145 چينل راديو و حدود 15 آژانس خبري و صدها نشريه چاپي فعاليت مينماييد.

دركاردلسوزانه مسوولين، شهريان و يا ايجاد كميسيون ها ؟

كابل باختر/ 4/ ثور

بارنده گي هاي چند روز اخير دركابل نشان دادكه جاده هاي اسفالت شده پايتخت كشور چقدر آسيب پذيراند و كيفيت كار آن در چه سطح ابتدايي قرارداشته است .

 بارنده گي بارش آنهم براي دو يا سه روز بخش هاي زيادي از جاده هاي كابل را به كندواله هاي مبدل ساخت جر و چقوري هاي ايجاد شده در اين جاده هويت يك پايتخت را از كابل گرفت ودر بخش هاي از شهر و ساحه بیني نیزار در ناحيه دوم ، ساحه ماركيت ميوه درناحيه چهارم ، لب جر در ناحيه يازدهم ... محلاتی بودند كه مردم در روز بارش باران كراچي هاي دستي را به كرايه ميگرفتند تا از يكطرف جاده به طرف ديگر جاده بروند.

نجيم الله باشنده مكروريان سوم میگوید، يك روز باران ميبارد مگر دهها روز خاك تنفس ميكنيم، تمام سرك هاي شهر به گودال ها تبديل گرديده اند، خاك به گل تبديل گرديده كه ذريعه وسايط به محلات ديگر انتقال ميابد.

 اين باشنده كابل سوال ميكند كه من ازمسوولين محترم شاروالي ميپرسم كه كدام جاده در شهر كابل سالم مانده است هرگاه مسوولين محترم كدام آدرس داشته باشند بگويند تا ما هم آگاه شويم .

آقاي نجيم الله به مشكل ديگر هم اشاره ميكند و علاوه ميدارد دركنار جاده ها جويچه ها احداث گرديده مگر مسير آب آن معلوم نيست بالاخره آب از جوي به سرك ميايد و بالاخره سرك را تخريب ميكند بالاخره همين انجنير صاحب ها شاروالی بوده اندكه طرح اين جويچه ها را ريختند، مگر انجام آن معلوم شد.

 

 نجيم الله ميگويد كه شهر با شعار و نما يشات جور نميشود.

شاروالی به سواد مسلكي  ضرورت دارد، تا شهر توسعه و گسترش پيدا نمايد كه متاسفانه چنين سواد وجود ندارد .

يكتن از وكلای گذر ناحيه ششم شهر كابل ميگويد، مواد ساختماني كه در احداث جاده های كابل به كار گرفته شده مواد بي كيفيت بوده از طرف ديگر از كيفيت كار نظارت لازم صورت نگرفته است . چنانچه جاده دارالامان كه تازه احداث شده از چند جاي به اصطلاح زخمي گرديده و باعث جذب آب گرديده است.

 او ضمن اشاره به جادهء كه از كوته سنگي به دارالامان از طريق چهار قلعه چهاردهي منتهي ميگردد گفت: كار تخريب منازل كنار سرك تكميل گرديده و باوجود تعهدات شاروالي كابل كار احداث جاده آغاز نگرديده با تاسف كه دندهاي آب مردم را اذيت ميكند و مشكلات بيشماري را براي عابرين و مالكان وسايط به بار آورده است .

فرشته يكتا پرست، باشنده مكروريان اول گفت، من هيچ نمي گويم مگر اين نكته را واضح ميسازيم كه ديگر با كابل و پايتخت كشور كه هويت شما است جفا نكنيد.

اما نثاراحمد حبیبی غوري رييس تنظيف شاروالي كابل به سوي باشنده گان شهر انگشت ميگيرد و ميگويد آنها درتنظيف و حفظ جاده ها همكاري لازم نميكنند.

 اين مقام شاروالي كابل با آنكه ازكيفيت پائين ساخت جاده هاي شهر سخن ميگويد به خبرنگار آژانس باخترگفت: عدم موجوديت ماسترپلان تريناژ يا تخليه آب هاي سطحي عامل عمده بروز مشكلات و تجمع آب در سطح جاده ها است .

 حبيبي مي افزايد، هفتاد فيصد ساختمان هاي شهر كابل به گونه غير فني ، غير پلاني و غير معياري اعمار گرديده و رشد ساحات غير پلاني باعث شده تا آبروهاي كنار جاده ها گنجايش آب هاي اضافي نداشته باشد.

از جانب ديگر همكاري مردم در عرصه حفظ و تنظيف آبروها با شاروالي كابل نهايت ضعیف است برعلاوه آنكه در قسمت تنظيف آبروهاي مقابل محلات شان توجه نميكنند در برخي ساحات با مسدود ساختن آبروها در ساحات مسكوني خانه و دوكانها باعث بروز مشكلات گرديده اند.

 وي افزود: شاروالي كابل از اولين روزهاي ريزش باران كميسيون هاي را موظف نمود تا محلات آسيب پذير را تشخيص دهند و مسير آبروها را باز نمايند كه هنوز هم سعي و تلاش در زمينه ادامه دارد.

هرگاه به گفته هاي بالا مكث نمايم به اين نتيجه ميرسيم كه همه راست ميگويند احداث جاده ها با كيفيت پائين بوده و همكاري مردم آن گونه كه فرهنگ شهر نشيني حكم ميكند نيست، از طرف ديگر ايجاد كميسيون ها هم نميتواند دردي از دردهای شهريان ما را دوا كند.

 فقط يك حرف ميتواند ما را آرام سازد و آن گفته خانم يكتا پرست است كه گفت كه ديگر با كابل و پايتخت كشور كه هويت شماست جفا نكنيد .

كابل باختر/ 29/ حمل

روزیكشنبه 27 حمل كابل و چند شهر دیگر افغانستان شاهد یك رشته حملات دسته جمعی و انتحاری بود.

 با آنكه این حملات با واكنش سریع وجدی موظفین امنیتی افغان مواجه شد و در نهایت سی وشش انتحاری كشته شد، مگر این سوال تاكنون لاینحل باقی مانده كه چه كس و یاچه كسانی این گونه حملات را به گونه زنجیره ویك زمان طراحی كرده است.

 با آنكه مقامات افغان تاكنون كدام كشور را مشخص نساخته اند كه درعقب ماجرای خونین یكشنبه قرار داشته باشند مگر وزیر داخله افغانستان شبكه جلال الدین حقانی را طراح این حمله میداند، شبكه كه یك بخش كلیدی گروه طالبان را تشكیل میدهد، رهبران این گروه جلال الدین حقانی و پسرش سراج الدین حقانی در لست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد قراردارند و یك شبكه ضد تروریستی بین المللی كه ازسو امریكا رهبری میشود در صدد گرفتاری آنان اند و برای رسیدن به این هدف مقداری پول به عنوان پاداش نیز تعین گردیده است.

 پنتاگون وزارت دفاع امریكا نیز گفته است كه شبكه سراج الدین حقانی در عقب ماجرا های خونین روز یكشنبه در كابل و بخش های دیگر از افغانستان دست دارد.

 پنتاگون از شبكه سراج الدین حقانی به عنوان خطر ناكترین جناح طالبان یاد میكند كه عمدتاً" از سوی اعراب افراطی حمایت میشود، این شبكه مسوول چندین واقعه تروریستی علیه جان عساكر افغان و خارجی است .

 یك عضو پیشین اداره امنیت ملی میگوید شبكه حقانی یك چهره مهم آی اس آی در بازی افغانستان است، این شبكه نسبت به هرجریان دیگر كه علیه حكومت حامدكرزی جنگ میكند از روابط عمیق با آی اس آی برخوردار است روابط این شبكه به حدی با آی اس آی نزدیك است كه این شبكه یك وسیله برای پیشبرد مقاصد استخباراتی تنهانیست، بلكه شبكه حقانی خود اكنون به بخشی از آی اس آی تبدیل گردیده و افراد رهبری كننده آن القاب و رتب این سازمان استخباراتی را حصول نموده اند.

واكنش بین المللی نسبت به حوادث كه به روز یكشنبه در افغانستان اتفاق افتاد، صریح و گسترده بود حتی پاره از كشور ها این حملات را با منافع امنیتی  ارتباط داده و نسبت به پیامد آن هشدار دادند.

هیلری کلنتن وزیر خارجه امریكا گفت فشار های آنكشور بر حكومت پاكستان ازدیاد خواهد یافت تا شبكه حقانی به صورت كل مهار گردد.

خانم كلنتن از شبكه حقانی به عنوان دشمن یاد كرد كه نسبت به دشمنی با امریكا مصمم است و حوادث اخیر در كابل و حصص دیگر از افغانستان، آغاز و انجام این دشمنی نیست .

او گفته است كه امریكا از هر وسیله استفاده میكند تا شبكه حقانی نابود گردد و دراین رابطه بر پاكستان فشار ها بیشتر خواهد شد.

اظهارات خانم كلنتن در حالی بیان میشود كه اسلام آباد وواشنگتن بعداز واقعه مهمند ایجنسی كه درسال گذشته باعث قتل 26 نظامی آنكشور شد دربی باوری و بی اعتمادی به سوی هم نگاه میكنند. احتمالاً امریكا از برخی امكانات ریزرف علیه پاكستان منجمله ادامه حملات هواپیما های بدون سرنشین همچنان استفاده خواهد کردودر چنین حملات بیشتر افراد القاعده و قوماندانان گروه طالبان هدف قرارگرفته اند .

 هند دوستان سنتی افغانستان و دشمن دیرین پاكستان حوادث روز یكشنبه را هشداری علیه منافع امنیتی خود دانسته است.

 آی كی انتونی، وزیر دفاع هند به روز دوشنبه درجمع از فرماندهان نیروی زمینی ارتش آنكشور گفت، حوادث اخیر در افغانستان هشداری علیه آنكشور است و از نیرو های امنیتی هند خواست تا نسبت به انكشافات در منطقه هوشیار باشند او هشدار دادكه اوضاع در افغانستان و همسایه آن پاكستان همچنان نیازمند توجه جدی است

وزیر دفاع هند تاكید داشته كه آنكشور با توجه به انكشافات اخیر درافغانستان همچنان به استقرار یك نظام كثرت گرا و عاری از مداخله بیرونی متعهداست .

سفیر امریكا در كابل حوادث روز یكشنبه را زنگ خطری دانسته و گفت هرگاه ما به فکرخروج زود هنگام ازاین كشور باشیم در حقیقت دعوتنامه را برای طالبان و القاعده فرستاده ایم و آنان را دعوت به بازگشت نموده ایم به همین ترتیب برخی دیگر ازكشورهای خارجی به گونه اشاره كرده اندكه حوادث اخیر درافغانستان بیشتر ریشه بیرونی دارد تا عوامل داخلی ، به باور آگاهان سیاسی با درنظر داشت انكشافات اخیر در افغانستان و حملات مرگبار روز یكشنبه دراین كشور كه درجریان آن برخی منابع دیپلوماتیك نیز هدف قرارگرفتند، انگشت بازهم به سوی پاكستان خواهد بود تا فعالیت گروپ های تروریستی منجمله شبكه حقانی را در آنكشور مهارنماند و از تبدیل شدن بیشتر پاكستان به محل امن فعالیت افراطیون جلوگیری گردد .

 این در حالیست كه آصف علی زرداری رییس جمهور و حنا ربانی وزیر خارجه پاكستان در اولین ساعات، حملات بركابل و چند شهر دیگر افغانستان را محكوم كرده و از ایستادگی وهمكاری با افغانها سخن گفته اند.

عتیق الله امر خیل یكی از جنرالان سابق ارتش افغانستان میگوید، حملات رویداد اخیر در كابل و چند ولایت نشان دادكه كسانی هستند كه برمختل ساختن روند صلح و مذاكره كار میكنند و آنها می خواهندكه به اهداف خود برسند.

كشورپاكستان این رویدادرا نكوهش كرده است .

درحالیكه گفته میشود شبكه حقانی كه حمایت پاكستان را با خود دارد دراین حملات نقش داشته است.

 جنرال امرخیل از مقامات دولتی میخواهد كه دربرابر چنین حركات از خود واكنش قاطع تر نشان دهند ضمناً" او به بازنگری در شیوه فعالیت ارگانهای امنیتی نیز تاكید میكند.

احمدسعیدی كارشناس مسایل سیاسی میگوید دررویداد اخیر طالبان خواستند كه قدرت نمائی كنند كه ما می توانیم در خود پایتخت و در نزدیكی نهادهای دیپلوماتیك چنین حملات را انجام دهند . بدون شك این حركات زاده فكر و اندیشه یك طالب نیست بلكه ناشی از یك برنامه هماهنگ استخباراتی است، ازطرف دیگر خلا های را دربخش های كشفی و استخباراتی افغانستان نمایان ساخت كه باید به آن توجه شود.

 یك شهروند كابل به این عقیده است كه جنگجویان درحملات شان بیشتر از ساختمان های نیمه كاره استفاده می نمایند و معمولاً این حملات با امكانات خوب لوژستیكی و تسلیحاتی همراه است.

 به باور این شهروندكابل احتمالاً" تسلیحات و امكانات جنگی درمیان مواد ساختمانی به این ساختمان ها انتقال یابد از طرف دیگر موجودیت كارگران خارجی در چنین ساختمان ها میتواند مشكل ساز باشد كه باید به آن توجه کرد .

محمد صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله میگوید، ما متوجه چنین مشكلات هستیم او تائید كرد كه ه‍ژده تن از كارگران ساختمانی غرض تحقیق بازداشت شده اند، مگر حكم كرده نمیتوانیم كه این كارگران در وقایع اخیر دست داشته باشند، ضمناً" او گفت كه پولیس غرض مقابله با چنین حوادث راهكار و شیوه های جدید را بر خواهد گزید  .

 از گفته های بالا چنین برمیاید كه بازهم حوادث دركشورریشه دربیرون دارد متاسفانه بازهم از برخی خلاهای امنیتی و خوش باوری های در جامعه افغانی استفاده شده و بازهم خون افغانها بر بازی گرفته شد و باردیگر شجاعت و درایت سربازان شجاع افغان به امتحان گرفته شد .

 مردم آرزو دارند تا جواب منابع دیپلوماتیك و سیاسی دركشور در برابر چنین حوادث همانند نیروهای امنیتی قاطع باشد.

کابل باختر/ 16/ حمل

داکترهای طب میگویند که ورزش کمک شایانی در تقویت و سلامت جسمی و روانی افراد میکند . آنان مدعی اند افرادیکه با روش صیحح ورزش می کنند و یادارای کارهای باتحرک هستند ، سالم تر بوده و عمرشان از افرادی که کارهای بدون تحرک دارند بیشتر است .

 ورزش هائیکه بیشتر باعث تحرک در بدن انسان شده و آن چه خون را دربدن افزایش میدهد شامل نرمش بدن ، دوش آببازی ، بایسکل رانی ، ریسمان بازی و پیاده روی میباشد .

 داکتر سید عبدالله سادات پروفیسور امراض داخله می گوید که حرکات منظم ورزشی می تواند ازامراض شکر ، چربی خون ، چاقی و فشار بلند خون انسان را وقایه کند.

 پروفیسور سادات توصیه کرد که هر گاه به سن پیشرفته به سپورت و دوش آغاز گردد ، باید در نخست شخصی نزد داکتر رفته و به توصیه داکتر به ورزش بپردازد .

وی گفت که حداقل دربیست و چهارساعت سی و پنج دقیقه شخص دوش کند، زیرا با دوش به ضربان قلب افزود میشود و خون درتمام نقاط بدن میرسد و نیز رسوباتی که ازروغن درشریان ها صورت میگیرد مجددا" منحل شده و از سخت شدن شریان که باعث بلند رفتن فشار خون میگردد جلوگیری میکند.

 دراین حال مرضیه که دریکی از مکاتب شهر کابل به حیث معلم وظیفه دارد به گفته های داکتر سادات صحه گذاشته گفت که در قبل وزن بدنش زیاد بود ونیز از فشار بلند خون رنج می برد.

وی در رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت : "درپیاده روی وبالا شدن به زینه ها بسیار خستگی احساس می کردم اما بادوش ، پیاده روی و حرکات منظم سپورتی توانستم هم در وزن بدن خود کاهش بیاورم و هم خود را بیشتر از پیش صحت مند احساس کنم "

همچنان دختر جوانی که خود را فریده معرفی کرد و محصل پوهنحی ادبیات پوهنتون کابل است در زمینه می گوید از مدتی بودکه به درد پا ها و کمر دوچار بودم زمانیکه راه می رفتم در قسمت عینک زانوهایم درد احساس می کردم به توصیه یکی از نزدیکانم پیاده روی و ریسمان بازی کردم و این امر سبب شد تا درد پاهایم به تدریج کاهش یابد و بهبودی کامل حاصل کنم و دانستم که ورزش و حرکات مناسب ورزشی میتواند سبب برطرف شدن دردهای مفاصل گردد.

 اما پروفیسور سادات میگویدکه اشخاص سالم متواتر سپورت نمایند و کسانیکه به امراض قلبی ، شکر بلند و مشکلات تنفسی مواجه اند باید مطابق به توصیه داکتر به ورزش بپردازند.

 وی گفت بروز عرق در وجود و نیز بلند رفتن ضربان قلب از اثر حرکات ورزشی به کاهش وزن بدن و کاهش چربی خون وفشار خون کمک میکند.

اسلام آباد- دی دان 12 حمل باختر
نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز وصدراعظم سابق پاکستان  ، دیروز در گفتگو با مینتر کامرون،سفیر ایالات متحده امریکا در پاکستان گفت:" که ادامه حملات طیارات بدون سرنشین امریکایی باعث تضعیف روابط بین پاکستان و ایالات متحده امریکا خواهد شد."
نواز شریف این مطلب را بعد ازجلسه مشورتی کمیته پارلمانی آن حزب بیان داشت و تصریح نمودکه حملات هوایی بدون سرنشین یکی از موانع اصلی برای عادی سازی روابط با ایالات متحده امریکا بوده است.
در همین حال چوهدری نثارعلی خان، یکی از سیاستمداران پاکستانی به خبر نگاران گفت که توصیه های کمیته پارلمان تنها مسئله مورد  بحث در نشست مشورتی حزب است.
اوگفت تاکنون حد اقل پنج طرح از شانزده طرح پیشنهادی برای پایان حملات بدون سرنشین جامعه عمل نپوشیده و هیچ  پیگیری داغ صورت نگرفته است.
 

كابل/12/حمل/باختر
در حاليكه پاكستان پافشاري بر مسدود ماندن راه ترانزيتي به روي نيروهاي ناتو در افغانستان دارد امريكا و ناتو در صدد دريافت راههاي بديل اكمالاتي براي نيروهاي شان در افغانستان اند.
نشانه هاي وجود دارد كه امريكا و متحدين غربي آن در افغانستان بعد از آنكه تماس هاي مكرر شان با پاكستان مبني بر گشايش مجدد راه ترانزيتي آن كشور به روي كالاهاي ناتو بي نتيجه ماند به فكر دريافت راه بديل اند.
اكنون هدف به عنوان يك كشور ترانزيتي در محراق توجه مقامات آمريكايي قرار گرفته است كشور كه با پاكستان در يك خصومت قديمي قرار دارد و پاكستان هميشه كوشيده تا مانع حضور هند در شمال آن كشور( افغانستان) باشد.
اخيراً"‌ جنرال فرانك پانتر معاون بخش لوژستيكي پنتاگون ً‌به يك كميسيون فرعي مجلس سنا امريكا توضيحات ميداد گفت ما در مذاكرات با پاكستان غرض بازگشايي مجدد مسير ترانزيتي خود به سوی افغانستان كوتاه آمديم ما حالا به شمال افغانستان يعني مسير آسيا ميانه و هند تمركز داريم.
با آنكه اين مقام بلند پايه اردو امريكا از تمركز بالاي آسيا ميانه و هند سخن ميگويد اين دو مسير را براي اكمالات نيروهاي شان پر هزينه نيز ميداند با آنكه مقامات هندي در رابطه به اظهارات  اخير فرانك جونتر  تبصره يي نكرده اند مگر آن كشور در گذشته از هر امكان كه بتواند كار زار مبارزه با تروريزم را تسريع بخشد حمايت كرده است.
از طرف ديگر اقدام ايالات متحده امريكا مبني بر بازگشايي راه ترانزيتي از مسيرهند به افغانستان ميتواند پاكستان را كه هميشه در صدد ضعيف ساختن نقش هند در افغانستان است به واكنش وا دارد هرگاه برنامه امريكائيان مبني بازگشايي راه ترانزيتي از مسير هند جنبه عملي به خود گيرد پاكستان بدون شك امتيازات بيشتر را براي امريكا خواهد داد تا هند را در حاشيه قرار دهد.
پاكستان در ماه نوامبر سال گذشته ميلادي بعد از آنكه 24 نظامي آن كشور كه گفته ميشود وابسته به آي اس آي بودند در مهمند ايجنسي از سوي دو چرخ بال نيروهاي بين المللي هدف قرار گرفت و كشته شدند راه اكمالاتي ناتو را بست.
 

چهارشنبه ، 9 حمل 1391 ، 11:34

دوملیارد دالر زیان فقط در طول یک سال

Written by Administrator

کابل باختر/ 9/ حمل
تجارافغان درجریان یک سال گذشته تا دوملیارد دالراز بابت متوقف شدن اموال تجارتی شان در خاک پاکستان زیان را متقبل شده اند و این درحالیست که کارشناسان سیاسی این گونه اقدامات پاکستان را به یک جنگ اقتصادی تشبیه نموده اند.
به گزارش آژانس باختر ، درجریان یک سال گذشته حکومت پاکستان بار، بار به عناوین و نام های مختلف راه ترانزیتی آن کشور را به روی امتعه تجارتی افغانستان بسته اند.
مقامات در اتاق های تجارت و صنایع افغانستان میگویندکه خسارات وزیان را که تجار افغانی ازاین حرکات پاکستانی ها متقبل شده اند تا دو ملیارد دالر میرسد حاجی احمد شاه رییس اتحادیه های مواد خوراکی به خبرنگار آژانس باختر گفت ،اتحادیه ما بیشتر به واردات گوشت و تخم از مسیر پاکستان مصروف است یا اموال خود را به منظور آنکه از فاسد شدن جلوگیری کرده باشیم ذریعهء کانتینر های یخچالی انتقال میدهیم هر کانتینر ما دریک روز آنهم در حالت حرکت معادل یکصدو پنجاه دالر تیل مصرف دارد درحالیکه پاکستان هفتصد کانتینر حامل مواد غذایی ما را برای چندماه متوقف ساخت محاسبه زیان که تجار ما ازاین بابت متحمل شد قابل حساب نیست ،درجریان چند ماه ده ها تن مواد خوراکی "گوشت وتخم" فاسد گردید.
یک تجار دیگر گفت که پاکستان از تجار افغانی پول حق پارکینگ حق توقف ودیمرج را اخذ میکند درحالیکه خود به وسایط ما اجازه عبور نمیدهد مگر پول پارکینگ توقف و دیمرج خود را بدست میآرود.
یک افغان دیگر که صادر کننده میوه تازه است میگوید، بهانه جویی های مقامات پاکستانی بیشتر در زمان فصل حاصل گیری باغ ها درافغانستان زیاد میشود و از ورود وسایط حامل میوه به خاک آن کشور جلوگیری میگردد و همین امر سبب میشود تا امتعه ما فاسد گردد.
به همین ترتیب شماری زیادی از تجار شکایات شان را مطرح کردند.
سید مسعود استاد فاکولته دانشگاه کابل میگوید ، پاکستان نه تنها در سال گذشته بل از گذشته های دور از ترانزیت افغانستان به عنوان یک حربه استفاده کرده است د رحالیکه بین هر دو کشور موافقتنامه های ترانزیتی وجود داشته مگر تطبیق آن از سوی پاکستان مقطع یی بوده است استاد مسعود اضافه کرد که موافقتنامه های امضا شده میان دوکشور حکم الزامی دارد افغانستان از جانب خود همیشه پابند این گونه موافقتنامه ها بوده مگر پاکستان بارها از آن عدول کرده است . که بیشتر مردم افغانستان ازاین بابت زیان دیده اند با وجود آنکه ما این مشکل را بار ، بار و سال ها تجربه کردیم مگر تاکنون نتوانستیم تا راه بدیل ترانزیتی را دریابیم درحالیکه ما به شش کشور سرحد داریم بهتر است تا دولت افغانستان درچوکات قوانین بین المللی با پاکستان طرف شود و پاکستان حق ترانزیت افغانستان را معتبر بشمارد.
سازمان ملل متحد و نهادهای دیگر بین المللی حقوق ویژهء ترانزیتی را برای کشورهای محاط به خشکه در نظر گرفته است  و دولت افغانستان باید ازاین گونه قوانین بین المللی استفادهءاعظمی نماید.
عتیق الله نصرت معاون هیات عامل اتاق های تجارت افغانستان میگوید، مشکلات ترانزیتی با پاکستان همچنان وجود دارد، در حالیکه ما انتظار داریم تا این مشکل به مطابق به منافع دوکشور سریع و بنیادی حل گردد پاکستان هفتصد کانتینر ما را متوقف میسازد و بعداز چند روز چانه زنی ها آنرا انگشت شمار اجازه ورود میدهد این نمونه از عملکرد پاکستانی ها است مشکلات بیشتر ازاین است که گفته میشود.
آقای نصرت اضافه داشت اتاق تجارت افغانستان امیدوار است این گونه مشکلات در آینده حل گردد خوشبینی های وجود دارد که با ایجاد اتاق مشترک تجارت میان افغانستان و پاکستان مشکل ترانزیتی ماحل گردد.
موصوف گفت ، بررسی مشکلات ترانزیتی ، رسیدگی به این گونه مشکلات و شریک ساختن ومشکلات با دولت های هر دو کشور هدف عمده اتاق مشترک افغانستان و پاکستان است . اتاق متذکره از حمایت دولت های هر دو کشور برخوردار است چنانچه معاون وزارت تجارت پاکستان در روز افتتاح آن حضور داشت .
آنچه گفته آمد مشکلی از مشکلات است که افغانها از جانب پاکستان متقبل میشوند مردم افغانستان امید دارند تا آنانیکه داد از برادری ، همسایگی نیک و مسلمان بودن می زنند حداقل از رسانیدن زیان به برادر مسلمان شان دست بردارند و در چوکات حقوق بین المللی حق و حقوق دیگران را نیز مراعات کنند.
 

کابل باختر/ 8/ حمل
با آنکه مقامات امریکایی تاکید براین امر دارندکه کشتار هفده غیر نظامی در پنجوایی قندهار تنها به دست یک عسکر نیروهای ائتلاف صورت گرفته مگر مقامات ناتو و فرماندهان ائتلاف در افغانستان میگویند تحقیق پیرامون جنایت این عسکر در برگیرنده تمام منسوبان آن قطعه خواهد بود.
به گزارش آژانس باختر ، جنرال جان آلن قوماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان در آخرین اظهاراتش درپنتاگون ( وزارت دفاع امریکا ) گفته است در مورد وضعیت قطعه تحقیق میکنند که رابرت بیلز درآن توظیف بود.
این واحد نظامی درپنجوایی قرارداشته تمام عساکر آن را امریکائیان تشکیل میدهد.
هدف از تحقیق پیرامون وضعیت قطعه که رابرت بیلز درآن کارمیکرد این است تا دریافته شود که این حمله توسط یک عسکر و یا گروپ از عساکر صورت گرفته است .
باشنده گان محل وتعدادی از مقامات افغانی میگویند که کشتار هفده غیر نظامی در پنجوایی قندهار در دو نوبت صورت گرفته و که نمیتواند کار یکنفر باشد.
اما جان آلن فرمانده عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید تاکنون معلوم نگردیده که دراین کشتار به جز از رابرت بیلز عساکر دیگر هم نقش داشته اند یا خیر؟
جنرال جان آلن میگوید، امکان دارد بیلز ازسوی شخص و یا اشخاص دیگر تحریک شده باشد تا دست به چنین جنایت بزند این فرمانده بلند پایه نیروهای ائتلاف در افغانستان ضمن آنکه با اقارب وورثه قربانیان این حادثه اظهار همدردی نموده از بستگان رابرت بیلز که به گفته وی در حالت دشواری بسر میبرند دلجویی نموده است.
جان آلن میگوید که رابرت بیلز هنگام قتل هفده افغان منجمله نه کودک شاید نشه بوده است.
درحالیکه جان آلن امریکایی برتحقیق بیشتر پیرامون قتل غیر نظامیان از سوی یک عسکر آ ن کشور تاکید دارد نماینده گان مردم در شورای ملی گفته اند که عامل این جنایت باید درمحل واقعه محاکمه گردد.
سرمنشی سازمان ناتو نیز گفته که باید وضعیت در قطعه که رابرت بیلز درآن مصروف بود باید بررسی شود.
مسله دیگر که دراین قضیه قابل مکث است نحوه پرداخت غرامت بر خانواده های قربانیان این حادثه است قرار معلوم خانواده هر مقتول ازبابت قتل هر عزیزشان چهل و شش هزار دالر دریافت می نمایند و هر مجروح این حادثه ده هزار دالر خواهد گرفت .
مجموعا"ً رقم پرداخت شده به عنوان غرامت به هشتصد و شصت هزار دالر خواهد رسید.
یک مقایسه گذرا نسبت به وقوع مشابه دراروپا و امریکا در میابیم رقم که برای خانواده های قربانیان حادثه پنجوایی پرداخت شده به مراتب کمتر از پولی است که خانواده قربانیان چنین حوادث در اروپا و امریکا دریافت نموده اند.
چنانچه دولت سابق لیبیا برای خانواده قربانیان حادثه لاکربی اسکایلند که به 259 تن میرسد و همه امریکایی بودند سه ملیارد دالر غرامت پرداخت یعنی هر خانواده یازده میلون دالر در یافت کردند مگر با افغانان برخورد به گونه دیگر بوده است .
متاسفانه هیچ مسوول و مقام در باره چنین یک تفاوت سخن نگفته اند.
رابرت بیلز فردی که از سوی ارتش امریکا مسبب این حادثه شناخته شده تحت پیگرد قرارگرفته و معلوم نیست که قضات امریکایی اورا به عنوان یک عسکر مریض برائت میدهند و یا به عنوان یک جنایتکار مجازات میکنند.
هینری براوان وکیل مدافع بیلز گفته که حالت روانی موکل او خوب نبود  و همچنان نتایج طبی حادثه را در اختیار ندارد.
هینری براوان درحالی میکوشد تا رابرت بیلز را دیوانه معرفی نماید و او را برائت دهدکه روند پذیرش عساکر به ارتش امریکا یک پروسه پیچیده طبی را در بردارد که هیچ دیوانه نمیتواند به آن راه پیداکند.
 

کابل باختر/ 8/ حمل
مقامات وزارت داخله میگویند که برنامه توزیع تذکره الکترونیکی تا پنج ماه دیگر در کشور آغاز خواهد شد با تحقیق این برنامه سهولت های زیادی برای هموطنان ایجاد گردیده و از جعلکاری اسناد بها دار جلوگیری خواهد نمود.
به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر ، برنامه توزیع تذکرهء الکترونیکی پروژه مشترک است که ازسوی وزارت های داخله و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در حال تطبیق شدن است هرگاه این پروژه بتواند به وقت معین آن اکمال گردد میتواند از سرگردانی زیادی از کشور بکاهد .
امیرزی سنگین وزیر مخابرات آنچه به نام تذکره الکترونیکی به مردم توزیع میگردد سیستم برقی است که درمنطقه نظیر ندارد نشان انگشت دارنده تذکره درآن گرفته شده ، عکس چشم ها درگوشه ازاین تذکره محفوظ ثبت میگردد و تمام مشخصات شخصی که تذکره به آن تعلق دارد درآن ذخیره میشود .
به گفته وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برنامه توزیع تذکره الکترونیکی تا پنج ماه دیگر آغاز و سه سال ادامه میابد ارزش پولی این پروژه 120 ملیون دالر امریکایی است که از بودجه انکشافی افغانستان پرداخت میشود (401 ) تیم کاری این برنامه را در سرتاسر افغانستان عملی خواهند ساخت .
میرزامحمد یارمند معاون اداری وزارت امور داخله میگوید که پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی در چوکات یک برنامه ویژه صورت خواهد گرفت اجرای تذکره به دو زبان انجام میشود شخص که تذکره دریافت میکند باید از سوی دو افغان که خود هویت معتبر حقوقی داشته باشند تضمین میگردد و رییس خانواده نیز یک فورم ویژه را خانه پوری خواهد کرد.
به گفته این مقام وزارت امور داخله با تکمیل پروسه توزیع تذکره یا شناسنامه برقی اسناد دیگری چون جواز سیر وسایط ، پاسپورت ، لایسنس درحالی سخن میگویند که درحال حاضر توزیع تذکره با خانه پوری یک فورم که ازسوی محررین شعبات احصائیه وزارت امور داخله صورت میگیرد اجرا میشود این تذکره در یک کاغذ عادی که برآن تذکره کاغذی نام نهاده اند اجرا میگردد گفته میشودکه نسخهء زیادی ازاین گونه تذکره درآن طرف خط دیورند چاپ میشود و جعلکاری در آن میتواند ساده باشد.
یارمند معین وزارت داخله افغانستان نیز میپذیرد که جعلکاری دراین گونه تذکره صورت گرفته میتواند و یک شخص میتواندچند تذکره داشته باشد.
جاوید کوهستانی تحلیلگر مسایل سیاسی میگوید هرگاه برنامه توزیع تذکره های الکترونیکی به گونه که گفته میشود عملی گردد این نه تنها یک سهولت خوب برای مردم است بلکه یک پروژه دقیق مدیریت درافغانستان میباشد به شرط که اداره و مدیریت این برنامه به دست افغانها باشد در غیر آن بازهم شماری زیادی از خارجی ها تذکره افغانی دریافت خواهندکرد و یا هم افراد مغرض چند تذکره خواهندگرفت و کار دل شان راخواهندکرد.
یک کارمند سابق وزارت خارجه که نمیخواهد نامش گرفته شود میگوید که مسوولین مربوط در گذشته نیز از عملی شدن همچو پروژه ها و ایجاد برنامه ها غرض ایجاد یک سیستم منظم برای اسناد بهادار درکشور سخن گفته اند مگر این گفته ها کمتر عملی شده است متاسفانه در افغانستان جعلکاری اسناد بهادار شامل قباله تذکره .... سابقه داشته امیداست که برنامه جدید بتواند به این مشکل خاتمه بخشد و از نفوذ اعمال بیگانه در ادارات دولتی جلوگیری کرد درعین حال از شمولیت و کار یکنفر در چند اداره آگاه شد.
ا زگفته های بالا چنین برمیاید که خوشبینی نیست به توزیع تذکره های الکترونیکی درکشور وجود داشته و این برنامه آنگونه که گفته شود عملی گردد.
سهولت های زیادی را برای مردم به بار خواهد آورد و از سرگردانی های مردم جلوگیری کرد به شرط آنکه گفته ها در این مورد در روی کاغذ نباشد و این برنامه از مدیریت خوب بهره بگیرد.
 

كابل/7/حمل/باختر
پارلمان پاكستان با ارایه شروط موافقه كرده است تا راه اكمالاتی ناتو از مسیر آن كشور به جانب افغانستان باز شود مگر طالبان پاكستانی تهدید بر مسدود بودن این مسیرراه تكرار كرده اند.
به گزارش آژانس باختر حكومت پاكستان بعد از آن دستور مسدود شدن راه ترانزیتی ناتو را از مسیر آن كشور صادر كرد كه بیست و شش نظامی پاكستان در اواخر ماه عقرب سال گذشته خورشیدی در جریان یك حمله هوایی نیروهای بین المللی مستقر به افغانستان در ساحه قبایلی مهمند ایجنسی كشته شدند.
پاكستانی ها به دنبال این واقعه تنها به مسدود نمودن مسیر تداركاتی ناتو بسنده نكردند پایگاه بزرگ هوایی (شمسی) در كویته پاكستان نیز به روی پرواز ها و اكمالاتی هوایی نیروهای امریكایی بسته شد.
به باور آگاهان سیاسی  حادثه مهمند ایجنسی دستاویز تازه را برای پاكستان داده تا در بها خون نظامیان خود كه گفته شده وابسته به سازمان استخباراتی نظامی آی، اس ،آی بودند چانه زنی های سیاسی را با كشورهای غربی و به صورت ویژه با امریكا آغاز نماید تا موقف متزلزل ‌سیاسی خود را در منطقه احیا كند و پاداش بیشتر پولی به دست آورد كه پاكستان از ده سال به اینطرف آن را آغاز كرده و با موفقیت ادامه میدهد.
آگاهان سیاسی و آنانیكه انكشافات در پاكستان را تعقیب میكنند به این عقیده اند كه تاخیر در بازگشایی راه تداركاتی ناتو از مسیر آن كشور به جز از آنكه عایدات پولی پاكستان را كاهش دهد سود دیگری نخواهد داشت.
اعضای پارلمان پاكستان كه از منافع ملی شان تعریف جامع دارند این مسئله را خوب درك كرده اند كه ادامه مسدود بودن مسیر تداركاتی ناتو فقط میتواند مشكلات سیاسی و اقتصادی را در آن كشور ازدیاد بخشد و دیگر هیچ.
اخیراً" پارلمان پاكستان طرح را به تصویب رساند كه میتواند چراغ سبزی باشد برای امریكا و متحدین غربی آن. پارلمان پاكستان با پیشكش نمودن دو شرط پوزش خواهی رسمی ایالات متحده امریكا ازبابت كشته شدن 26 نظامی پاكستان توقف حملات طیارات بی پیلوت امریكا در بخش از مناطق قبایلی اداره اش را غرض بازگشایی راه تداركاتی ناتو روشن ساخت.
مقامات پاكستانی از شروع واقعهء حمله بر نظامیان آن كشور در مهمند ایجنسی با تكتیك های سیاسی وارد عمل شدند با آنكه واكنش پاكستانی ها ظاهراً"‌تند و جدی بود مگر آنان هیچگاهی در مذاكره و مفاهمه را با امریكا نبستند.
مگر تصمیم اخیر پارلمان پاكستان، طالبان پاكستانی را كه گفته میشود زاده حلقات استخباراتی كشورشان هستند به تحرك وا داشت.
آنها تهدید كرده اند هرگاه راه مواصلاتی تداركات ناتو به سمت افغانستان باز گردد آنها نه تنها كاروان های اكمالاتی، بل، عساكر اعضای پارلمان وجنگ سالاران پاكستان را هدف قرارخواهند داد، تهدید كه پارلمان پاكستانی اعتنا چندان به آن نداشته است.
درحالیكه پارلمان پاكستان شروط ارایه میكند وطالبان آن كشور تهدید می نمایند احمد سعیدی كارشناس مسایل سیاسی حرف دیگری دارد. او به خبرنگار آژانس باختر گفت، كه زندگی پاكستان بدون امریكا امكان پذیرنیست.
صلاحیت و حرف در دست پارلمان پاكستان نبوده و تهدید طالبان آن كشور كه خود در حلقه استخبارات نظامی پاكستان جا دارد بی مفهوم است اصل حرف در سیول است جائیكه صدراعظم پاكستان ورییس جمهوری امریكا اخیرا"ً‌ در جریان یك نشست بین المللی با هم دیدار كردند فشار امریكا ازدیاد یافت و پاكستان هم تغییر جهت داد هرگاه پروسه كمك های امریكا با پاكستان آغاز نشود پاكستان تا سه ماه دیگر توان پرداخت معاش جنرالها، كرنیل ها‌وبالاخره عساكر خود در ارتش را نخواهد  داشت.
سیف الدین سیحون استاد فاكولته اقتصاد دانشگاه كابل در بازگشایی راه اكمالاتی پاكستان، سیاست ها را دخیل میداند استاد سیحون به خبرنگار آ‍ژانس باختر گفت، مسدود نمودن وبالاخره بازگشایی مجدد راه ترانزیتی پاكستان روی سیاست ها صورت گرفت پاكستان با حفظ منافع خود فشار های را بر غربی ها وارد كرد و امتیاز گرفت هرگاه مشكل مسدود بودن راه اكمالاتی ناتو از مسیر پاكستان ادامه یابد بدون شك پاكستان امتیازات بیشتری را از دست خواهد داد زیرا  ناتو به راههای دیگر اتكا خواهد كرد.
مگر بازگشایی مجدد مسیر پاكستان برای افغانستان منفعت های خواهد داشت زیرا بر بهانه مسدود بودن راه به اكمالاتی ناتو وسایط مال تجارتی افغانستان نیز متوقف شده است.
با آنكه مقامات رسمی و پارلمان پاكستان برپوزش خواهی رسمی از سوی امریكا تاكید دارند مامورین نظامی امریكا میگویند هیچ عسكر آن كشور در رابطه به حمله هوایی ناتو در اواخر عقرب سال گذشته جزای نخواهند دید و اقدام عساكر مناسب بوده است آنها در دفاع از خود عمل كرده اند و پوزش در كار نیست.
آگاهان سیاسی به این نظر اند كه با پوزش و یاعدم پوزش امریكا ، راه اكمالاتی ناتو از مسیر پاكستان باز خواهد شد زیرا پاكستان نیاز به پول و حمایت سیاسی امریكا دارد و نمی خواهد چنین امكانات را از دست دهد.