01 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی رییس جمهور از محل رویداد هراس افگنی دیروز در وزارت مخابرات، دیدن کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهور از محل رویداد هراس افگنی دیروز در وزارت مخابرات، دیدن کرد

کابل باختر 1 ثور محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان...

جمع آوری لوحه های غیرمعیاری آغازشد

جمع آوری لوحه های غیرمعیاری آغازشد

کابل باختر/1/ثور اعضای کمیسیون تنظیم امور لوحه ها امروز به رهبری...

کشف یک ذخیرگاه مهمات درنیمروز

کشف یک ذخیرگاه مهمات درنیمروز

نیمروز / باختر/ 1/ ثور یک ذخیره گاه مهمات دیروز درولایت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1245)

کابل باختر/ 3/ سنبله
داشته های نهادهای امنیتی افغانستان نمایانگر این امر است که پاکستان با تمویل ، تجهیز و حمایت ازیکصدو شصت و هشت گروه تروریستی جنگ نیابتی خود را درافغانستان به پیش میبرد.
داشته های نهادهای امنیتی افغانستان ثابت کننده این امراست که پاکستان مصروف یک جنگ نیابتی و استخباراتی با افغانستان است و با تمویل ، تجهیز آموزش و حمایت از یکصدو شصت و هشت سازمان تروریستی که همه آنها عناوین والقاب اسلامی را به خود داده اند جنگ فرسایشی و نیابتی خود درافغانستان را به پیش میبرد.
به گفته مسوولان امنیتی افغان پاکستان درجنگ نیابتی خود درافغانستان اهداف مشخص را دنبال میکند که شاخصه های اصلی و اساسی آن عمیق شدن مشکلات امنیتی و فروپاشی کلی اقتصاد افغانستان است .
آگاهان امور امنیتی و سیاسی درافغانستان به این باوراند که پاکستان ازطرق مختلف میکوشد تا اهداف اش را درافغانستان دنبال کند گماشتن تروریستان اعزام افراد وابسته به ارتش و استخبارات درکنار طالبان به افغانستان ، ایجاد مشکلات اقتصادی بخصوص ایجاد مشکلات ترانزیتی ، فعالیت های کاذب دیپلوماتیک روش های است که پاکستان میکوشد از طریق آن افغانستان را تحت فشار خود درآورد و اهداف دراز مدت خود را تعقیب کند.
دراین میان ایجاد وحمایت از شبکه های تروریستی بیشتر مورد توجه نظامیان پاکستانی است . درحال حاضر آنچه مسوولان امنیتی میگویند پاکستان درحال حاضر یکصدو شصت و هشت گروه تروریستی خورد و بزرگ را دربرابر افغانستان ایجاد کرده و این شبکه ها با شعار های ظاهراً اسلامی و تحریف واقعیت ها درافغانستان جنگ نیابتی واستخباراتی پاکستان را درافغانستان تعقیب میکنند . این گروه فعالیت شان را از مناطق قبائیلی وزیرستان شمالی وجنوبی زیر نظارت مستقیم سازمان استخبارات پاکستان سازماندهی میکنند.
شبکه حقانی به رهبری سراج الدین حقانی ، شورای کویته به رهبری ملا محمد عمر ، افراد وابسته به القاعده ، جندالله و نهضت اسلامی ازبکستان ، لشکر طیبه ، جنبش محمد ، لشکر جنگحوی جریان های افراطی اندکه آی اس آی پاکستان دروجود آنها شماری زیادی از شبکه های تروریستی را ایجاد کرده و ذریعه آنها برنامه های سلطه طلبانه خود درافغانستان و منطقه را تعقیب میکنند.
به گفته این آگاهان درکنار آنکه طالبان افغان درجنگ نیابتی پاکستان درکشور شان دخیل اند شهروندان پاکستان ، ازبکستان ، تاجکستان ، چیچین و اعراب شامل است.
جنگ نیابتی پاکستان درافغانستان تاکنون به قیمت جان هزاران افغان تمام شده و باعث تخریب وسیع این کشور شده است مگر پاکستان دررسیدن به اهداف خود موفقیت نداشته است.
آگاهان سیاسی جنگ نیابتی پاکستان درافغانستان را یک جنگ بزرگ میدانند که اهداف آن نیز وسیع و گسترده است که درنهایت درافغانستان محدود نخواهد ماند.
این آگاهان همچنان میگویند که پاکستان با آنکه درجنگ نیابتی خود درافغانستان اهداف و استراتیژی خود را تعقیب میکند ارتش و نظامیان این کشور وسیله برای اهداف بیرونی نیز اند درصورتیکه استراتیژی پاکستان در افغانستان جامعه عمل بپوشد پاکستان جنگ نیابتی سازمان های مذهبی و شماری ازکشور های علاقمند به انکشافات منطقه یی را درکشور های آسیای میانه ، چین ، هند و حتا روسیه تعقیب میکند.
درحال حاضر پاکستان و سازمان استخباراتی شماری از کشورهای دیگر که اهداف منطقه یی دارند به افغانستان به عنوان دهلیز عبور به سوی آسیای میانه و ایالت سنگ یانگ چین نگاه میکنند و میکوشند تا این دهلیز را درکنترول خود داشته باشند.
این آگاهان همچنان گفته اندکه پاکستان نفوذ و تاثیر گذاری خود درافغانستان و بعداً آسیا میانه را در وجود گروه های تروریستی و سازمان  های مذهبی میداند و منظماً از این گروه حمایت میکند و یا به کمیت آنها میافزاید .
حرکت معین و دورنمای کاری ارتش و استخبارات پاکستان درقبال منطقه سیاست نا کار مگر خطرناک است که میتواندکشورهای منطقه منجمله پاکستان را به کام بحران فرو برد.
آنچه گفته شد نمایانگر آن است که پاکستان به غده سرطانی تبدیل گردیده و این غده میتواند ریشه های خود را در سرتاسر منطقه پهن نماید و بهتر خواهد بود که قبل از پهن شدن این ریشه ها به فکر قطع آن بود .
درگام نخست باید کشورهای که دربازی های استخباراتی پاکستان درگیراند به فکر بیرون رفت ازاین حالت باشند و موضع مشترک را درقبال پاکستان اتخاذ نمایند آنها باید اسناد ومدارک شان را در رابطه به اهداف خصمانه پاکستان درقبال منطقه به سازمان های معتبر جهانی منجمله سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی ارائه دهند و تدابیر بازدارندۀ را علیه پاکستان اتخاذ نمایند. همچنان به این سازمان ها وکشور های که متعهد به مبارزه علیه تروریزم اند لازمی است که تا برنامه های اصلاحی و انضباطی را علیه پاکستان اتخاذ نمایند تا نیات مغرضانه پاکستان درسطح منطقه به هیچ مبدل گردد ضمناً از وسیله شدن بیشتر این کشور برای اهداف کشورهای بیرون از منطقه جلوگیری گردد.
 خلیل مینوی

کابل باختر/ 30/ اسد
در حالیکه بسا ازعلمای دینی و حلقه های مذهبی درکشورهای اسلامی نسبت به عملکرد برخی گروه های مسلح سیاسی که از آدرس اسلام میجنگند و خشونت میافرینند خاموش اند . مگر مفتی اعظم عربستان سعودی این جریان ها را گروه های تروریست خطاب کرده است.
گزارشگر آژانس باختر مینویسد : امروز ترور ، کشتار ، تخریب و انفجار با نام های جریان های مسلح سیاسی چون طالبان القاعده ، داعش ... گره خورده و این گروه ها با توسل جستن به خشن ترین اعمال ، حادثه میافرینند با تاسف تمامی این جنایت ها از نام اسلام و آدرس اسلام انجام میشود درحالیکه دین اسلام به عنوان دین انسان ساز ، اعتدال پسند و دین صلاح و مشوره هیچگاهی خشونت را جایز ندانسته و هیچگاهی به تخریب ، ویرانی و کشتار نه تنها مسلمانان بل پیروان ادیان دیگر رای نداده است.
با وجود آنکه عملکرد گروه های افراطی اسلامی از طالبان و القاعده شروع تا داعش که درحال حاضر درعراق مصروف جنگ است واضح و هویدا است مگر برخی مراجع مذهبی و مشخصاً آنانیکه صلاحیت صدور فتوا و یا به عباره دیگر صلاحیت تشخیص عملکرد های اسلامی را دارند نسبت به طالبان ، القاعده وجریان های دیگر سکوت کرده اند . به باور آگاهان سیاسی ، سکوت این حلقه میتواند یک سکوت معنا دار و یا به عباره دیگر چشم پوشی از حقایق باشد.
درحالیکه دین اسلام به پیروان خود بخصوص آنانیکه عالم اند و خود را وارثین انبیاء میدانند امرمی نماید که حقایق را به مردم بازگو کنند ، مردم را در روشنایی قراردهند تا مردم خود را درجامعه دریابند وموقف خود را دربرابر وقایع و انکشافات اجتماعی عیار سازند .
درحالیکه هراس از طالبان ، القاعده و حالا داعش باعث گردیده تا بعضی ها از بازگو نمودن واقعیت ها خود داری نمایند و یا روی منافع وجایگاه شخصی نتوانند واقعیت را بازگو کنند . ادامه چنین یک وضعیت میتواند مردم را در دو راهی قرار دهد.
با آنکه شورای علمای افغانستان و مراجع معتبر دیگر دینی دراین کشور، بارها از طالبان ، القاعده و سایر جریان مسلح خواسته اند که خشونت و ترور را کنار بگذارند و فعالیت شان را مطابق به دساتیر و ارشادات دینی عیار سازند مگر حلقه های مذهبی در پاکستان که تاثیری گذاری زیادی برمدارس دینی و طلاب این مدارس درپاکستان دارند در همسویی با استخبارات کشورشان بیشتر به اسلام تحریف شده رو میاورند و ارزش های دینی را درقمار سیاسی قرار میدهند و علمکرد طالبان و القاعده را توجیه میکنند . چنانچه همین حلقه های مذهبی در پاکستان بود که داعش درعراق را تائید کرد درحالیکه این گروه درهیچ نقطه از سرزمین های اسلامی دوست نداشته بل همه به سوی آنها به عنوان اعمال سازمان های مذهبی یهود نگاه میکنند . اگر به عملکرد کنونی داعش درعراق نگاه کنیم و عملکرد طالبان درافغانستان را ارزیابی نماییم درمیابیم که آنها با نام و شعار های کاذب به چه قهقرائی روان اند و چه بلای را بر مسلمانان نازل کرده اند وتا چه اندازه در برابر هویت و ارزش های اسلامی قرارگرفته اند این گونه عملکرد ها تنها میتواند منافع ادارات استخباراتی رژیم صهیونیست و منافع کشیش های افراطی درکشورهای غربی را تامین کند و بس .
مگر حالا درجهان اسلام حرکات به میان آمده که نشان میدهد حلقه های معتبر مذهبی درجهان اسلام در صدد اند تا نام های گندیده چون داعش و القاعده را از خود دور سازند و هویت مبارک و مقدس اسلام عزیز را حفظ بدارند.
چنانچه اخیراً عبدالعزیز آل شیخ مفتی عربستان سعودی با صراحت اعلام داشته ((تفکرات افراط گرایی و تروریزم هیچ ارتباط با اسلام ندارد و حامیان افراط گرایی دشمنان درجه یک اسلام اند . ))شیخ عبدالعزیز مشخصاً داعش ، القاعده و طالبان را دشمنان اسلام خوانده است .
به این ترتیب مفتی عربستان سعودی به گفته های علمای دینی درافغانستان ، علمای جامعه دیوبند درهند ، علمای دینی در اردن و مصر ... صحه گذاشت و دشمنان اسلام را به گونه واضح معرفی کرده است.
حالا معلوم شود که علمای ظاهراً دینی در پاکستان که حامیان اصلی جریان های تروریستی اند گفته شیخ عبدالعزیز را چگونه تعبیر ، تفسیر و یا تحریف می نمایند.
آنها فراموش نکنند که اسلام در یک محور واحد میچرخد این محور یگانگی خداوند قادر،  پیغمبر واحد و قرآن واحد است که در هیچ زمان ، درهیچ شرایط و در هیچ جغرافیای قابل تغییر نیست .

کابل باختر/ 26/ اسد
کسربیست و پنج درصد عواید گمرکی وکاهش پانزده درصد عواید وارداتی سبب شده تاجمع کثیری از کارمندان دولتی وشهروندان نسبت به آیندۀ نا معلوم اقتصادی کشورشان نگران باشند.
این نگرانی ها زمانی قوت میگیرند که برخی رسانه ها از منابع نا مشخص مطرح میسازند ، که وزارت مالیه ممکن در پرداخت معاشات کارمندان دولتی درماه آینده دچار مشکل گردد، چه رسد به مسایل دیگر.
علی رغم آنکه سخنگوی وزارت مالیه چنین شایعاتی را رد میکند ولی کسر بیست و پنج درصد عواید گمرکی ، وکاهش پانزده درصد عواید وارداتی به ساده گی بیان گربحران اقتصادی میباشد که ملت مظلوم افغانستان درکنار سایر ناهنجاری های اجتماعی آن را تحمل میکنند.
به هرحال مردم به گونه ای دگر می اندیشند ، مردم از دولت و زمامداران کشور میخواهند که راهکار های معقول و سنجیده شدۀ اقتصادی را به خاطر جبران این نقیصه روی دست گیرند.
حمیدالله کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید که دولت باید درگام نخست پرداخت معاشات را یکسان سازد . همه کارمندان دولت یکسان معاش بگیرند ، از پرداخت امتیازات به کارمندان دولتی زیرهرنامی که است جلوگیری کند ، با این اقدام ممکن دولت بتواند یک اندازه از این کسر جلوگیری کند.
اما وحیده محصل دریکی از موسسات تحصیلات عالی خصوصی اندیشه و باوردیگر است . او درکنار آنکه به گفته های حمیدالله کارمند دولتی موافق است میگوید که اگر وزارت مالیه مردمی عمل کند به این مشکل فایق خواهد آمد.
او گفت " امتیازات از وزیر تا وکیل  ومقامات ارشد دولتی گرفته شود " به باور وی وزرا ، وکلا همه و همه مردم هستند ، مردمی که یا عمدی و یا ساخته گی به چنین بحران مواجه شده اند . او گفت " خرچ دسترخوان امتیازات اضافی وزیر وکلا تا مقامات ارشد دولتی قطع شود میتواند وزارت مالیه به گوشه ای ازاین بحران برسد ."
اما شماری دگر بحران برخاسته را ناشی از عدم مدیریت سالم نظام اقتصادی کشور می دانند و این طور مطرح می سازند نظامی را که چهارماه با ضد وبند های انتخاباتی دچار بحران کند ، اصلاً نباید بالای نظام اقتصادی چنین کشور ها حساب گردد ، به باور آنها شرایط موجود منطقه در عرصه های مختلف چی سیاسی و چی اقتصادی ، مستلزم دوراندیشی میباشد. با این بحران چگونه به مسایل امنیتی منطقه یی می توان پرداخت
درکشوری که ملیارد ها دالر سرازیرشد و ده ها تن صاحب گنج قارون شدند ، همه پول ملت را برده اند، امروز زمان آن رسیده است که دولت اقدام و تمام فراردهنده گان سرمایه از کشور را حداقل اگر مجازات نمی کند ، از مقامات دولتی برکنار سازد.
دختری که تازه به وطن آمده و نمیخواهد نامش را بگوید با طرح مسایل فوق میگوید "شما عمق بحران را باید شناسایی کنید ، شما روحیه همکاری با مردم را در میان مقامات ارشد دولتی ، وکلا ، والیان ، قوماندانان تقویت بخشید ، هرگاه مقامات ارشد دولتی از امتیازاتی که  میگیرند برای دوماه صرف نظر کنند اساساً این مشکل اگر ازبیخ و ریشه کنده نه شود، ممکن ، برگی به عالم های مشکلات مردم افزوده نخواهد شد.
او گفت " اگر مقامات ارشد دولتی بخواهند بحران با این وسعت و پهنا، روبه رشد نمی گردد و به خوبی مدیریت میشود.
اما مقامات دولتی تمام مسایل را به طولانی شدن روند انتخابات نسبت میدهند ، برخی مقامات به این باور اند تاثیرات منفی، تاخیر در روند انتخابات براقتصاد ملی بسیار برجسته است هرگاه این سریال ادامه یابد میزان تاثیرات افزایش می یابد . درهمین حال  رویتز گزارش داده است که دولت افغانستان در ماه آینده درپرداخت معاشات کارمندان خود دچار مشکلات عدیده میشود.
به هرحال سخنگوی وزارت مالیه با آنکه این گزارش را ردمی کند میگوید " اگر نتایج انتخابات زودتر معلوم نشود ممکن دولت تا سه ماه دیگر به مشکلات بیشتری روبرو شود."
وی افزود " اگر وضعیت به این منوال ادامه یابد بعد از سه ماه ما به مشکل پرداخت معاشات مامورین دولت روبرو میشویم ."
درهمین حال به نوشته روزنامه افغانستان سفیر ایالات متحده درکابل نیز از مشکلات آگاهی دارد به نوشته  این روزنامه " سفارت ایالات متحده امریکا درکابل تائید کرد که مقام های افغان آن ها را در باره مشکلات شان درپرداخت حقوق و تمویل برنامه درماه های آینده مطلع کرده اند.
اما این سفارت جزئیاتی در باره  اینکه کشورهای کمک کننده چگونه میخواهند واکنش نشان دهند ارایه نکرد ."
نتیجه چنین حاصل میشود که همه مانند تماشا گران بیطرف ناظر بحرانی اند ، مردم افغانستان دچار آن شده اند وهمه روزه زنجیر بحران استخوان آنها را می ساید .    

کابل باختر/ 26/ اسد
درحالیکه شورای امنیت ملی و شورای وزیران افغانستان به نیروهای امنیتی کشور دستور عمل با لمثل را دربرابر تحرکات ملیشه های پاکستانی را داده اند حملات راکتی پاکستان همچنان ادامه دارد و نیروهای امنیتی همچنان سکوت را در پیش گرفته اند.
به گزارش آژانس باختر ، حملات راکتی و توپخانه یی پاکستان بر بخش های شرقی کشور از چند سال به اینطرف آغاز گردیده مگر این حملات درروزها و ماه های اخیر شدت یافته و باعث بروز تلفات انسانی ، خسارات مالی و کوچیدن باشنده گان ولسوالی های سرحدی شده است. این حملات بیشتر به ولسوالی سرحدی ولایت کنر صورت گرفته که حساسیت های ضد پاکستانی را درمیان مردم ما جدی تر ساخته است . ضمناً ادامه چنین یک وضعیت انتقاد ها را نسبت به دولت و نهادهای دفاعی بیشتر ساخته است حرف تا سرحد پیش رفته که باشنده گان ولسوالی های سرحدی کنر و نورستان هشدار دادند هرگاه دولت در دفاع از آنها اقدام نمیکند مردم خود وارد عمل خواهند شد و متجاوزین را به جای شان هدایت خواهند کرد.
حساسیت موضوع باعث شد تا چگونگی حملات راکتی و توپخانه یی پاکستان در نشست اخیر شورای امنیت ملی و شورای وزیران مورد بحث قرار گیرد شورای امنیت ملی و شورای وزیران هردو به نهادهای دفاعی و امنیتی دستور عمل باالمثل را دادند مگر تاکنون نهادهای امنیتی و دفاعی پاسخ مناسب به این راکت پراگنی های پاکستان نداده اند. درحالیکه مردم منتظر واکنش این نهادها اند درهمین حال آگاهان سیاسی به این باور اندکه پاکستان درصدد  تحریک نیروهای امنیتی افغانستان اند و درتلاش است با تحریک این نیرو برنامه های دیگری را در افغانستان دنبال کند.
عبدالهادی خالد معین پیشین وزارت امور داخله و آگاه مسایل امنیتی دراین رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت ، پاکستان همیشه درافغانستان جنگ های نیابتی را راه اندازی نموده است.
چون راه اندازی این گونه جنگ ها به مراتب بهتر است ازجنگ مستقیم با نیروهای امنیتی افغانستان .
وی گفت بهتراست که دولت افغانستان بجای استفاده از قوای نظامی از انگیزه مردم در برابر پاکستان استفاده نماید بخاطر درحال حاضر مردم افغانستان با تمام هوش و حواس درک کرده اندکه پاکستان به هیچ عنوانی حاضر به پذیرفتن یک افغانستان باثبات درکنار خود نیست  و از سوی دیگر قوای نظامی افغانستان یک نیروی امنیتی است نه دفاعی ، دفاعی بدین معنا که قوای مسلح افغانستان درحال حاضر فاقد قوای زرهی و تجهیزات پیشرفته نظامی است تا بتواند دربرابر اردوی پاکستان بجنگند.
او گفت دولت مردان افغانستان باید این را بدانند که پاکستان درهیچ شرایطی نمیخواهد به صورت مستقیم با نیروهای امنیتی افغانستان روبروشود ، چون باور دارندکه درچنین حالت با واکنش جدی مردم افغانستان مقابل میشوند و پاکستان این را نمیخواهد ومشکل را در جای دیگر میداند  اما جنرال عتیق الله امرخیل آگاه مسایل نظامی  به خبرنگار آژانس باختر گفت ، درکشوری که استراتیژی نظامی و دکتورین نظامی وجود نداشته باشد به فکر من با چنین اعلامیه ها تحرکات دشمن ادامه می دهد.
با نشر اعلامیه ، طالبان حملات گروهی را در کنر ، جلال آباد به راه انداخت درهلمند چند نفر را حلقه آویز کردند.
باصدور اعلامیه باید  دولت  عملاً تحرکات را انجام میداد.
پاکستان میخواهد با تحرکات نظامی خود ما مجبور شویم که حمله نمائیم .
مگر دراینجا تعقل سیاسی مهم است ما باید قضایای را مستند سازی نمایم . و به جای تحریک شدن به حملات نظامی درفکر چاره سازی برای حل این مشکل از طرق دیگر باشیم.
درحالیکه بخش های از ولایت های نورستان و کنر هدف تجاوز مستقیم نظامیان پاکستانی قرارگرفته و شورای امنیت ملی و شورای وزیران دستور حرکت باالمثل را داده اند  یک منسوب وزارت دفاع ملی برخورد با این قضیه را به بخش پولیس سرحدی وزارت امور داخله ربط میدهد . درهمین حال نجیب الله دانش معاون سخنگوی وزارت امورداخله دررابطه به شدت حملات راکتی پاکستان و چگونگی برخورد با آن گفت ک گزینه های زیادی درقبال حملات راکتی پاکستان روی دست است که بالای آن غور میشود . مگر آنچه مهم است تجاوز ارتش پاکستان است که برای افغانها به هیچ عنوانی قابل قبول نیست ما امروز شاهد واکنش های مردمی درناری و غازی آباد کنر هستیم درکنار آن  تلاش های دیپلوماتیک نیز جریان دارد، ما نمیخواهم که درچنین حوادث و انکشافات به مردمان دو طرف خط آسیب برسد ما با شکیبایی تمام میکوشیم تا به این مشکل خاتمه بخشیم زیرا مشکل ما با مردم پاکستان نیست مشکل ما با استخبارات و نظامیان پاکستان است . با آنهم ما با احضارات و آماده گی کامل آماده پاسخگوی هستیم .
آنچه گفته شده بازگو نمودن یک تجاوز ، یک جنایت و یک جفا دربرابر یک ملت و یک کشور آزاد است که ازسوی نظامیان پاکستانی ها در برابر مردم ما روا داشته شده است . دراینجا واکنش های مردمی قابل دقت و مایه سربلندی است مگر دراینجا نقش مسوولان امنیتی برازنده است و مردم منتظر واکنش آنها اند نه بازگو نمودن الفاظ سیاسی.
زیرا دراینجا حرف از تجاوز است و مهار تجاوز کار نهادهای دفاعی و امنیتی میباشد.            

سه شنبه ، 21 اسد 1393 ، 14:09

صنعت مس گری هرات از اوج تا فراموشی

Written by manager

شهرهرات 21 اسد باختر
صنعت مس گری از صنایع دستی درولایت هرات به شمار میرود که نیازمند به  توجه  و احیاء دوباره میباشد.
درگذشته صدهاتن از باشنده گان ولایت هرات  در صنعت مسگری مشغول بکار بوده وامروزه نیز با توجه به رکود آن در بازار هنوز هم تعداد زیادی از شهروندان هرات به این کسب  مشغول هستند.
صنعت مسگری یکی از صنایع دستی پرطرفدار در ولایت هرات است که در سال های اخیر بدلیل انجه بی توجهی مردم ودولت نسبت به این صنعت ,  بازار ان بارکودمواجه شده است.
شماری از صنعتکاران نبود مواد خام در داخل کشور و وارد شدن مواد یا کیفیت پایین را از علت های اساسی رکود این صنعت می دانند و از دولت می خواهند تا در این زمینه توجه جدی کند . آنان میگویند:  باوجود معادن بسیارمس درکشور مواد خام مورد نیازبیشتر از خارج وارد میشود که هزینه هنگفتی را ببار میاورد.
با آنکه این صنعت درسال های اخیرکمترمورد توجه قرارگرفته با آنهم استفاده از ظروف مسی دراین اواخر در بین مردم رواج یافته است .
مس‌گری از جمله صنایع دستی کشور بوده و قدامت آن به قرن‌ها قبل بر می‌گردد. مس‌گران با استفاده از مس خام، لوازم و ظروف زیبا و زینتی منازل؛ از قبیل آفتابه و لگن، دیگ، سطل، پتنوس و اسباب دیگر می‌سازند که نه تنها زیبایی دارد، بلکه از کیفیت عالی نیز برخوردار است. اما این صنعت از چند سال بدین‌سو در سراسر کشور تقریباً به باد فراموشی سپرده شده است. مس‌ گران می‌گویند، آشیایی را که تولید می‌کنند، از هرنگاه، می‌تواند در بازار با لوازم خارجی رقابت كند، ولی هم‌اکنون به دلایل مختلف، جایش را به وسایل عصری خالی کرده است.
مسگران می‌گویند، از یک‌سوعدم کنترول واردات اجناس بی‌کیفیت باعث رکود صنعت مسگری شده و ازسوی دیگر نبود بازار فروش اشیای تولیدشده توسط آن‌ها، سبب شده كه این صنعت با ركود مواجه گردد.
اما تاجران ظروف عصری می‌گویند به دلیل بازار آزاد، هركس حق دارد پیشه آزاد داشته باشد و اجناس مطابق میل و تقاضای بازار را وارد كند .
بر اساس شواهد بدست امده صنعت مس‌گرى از دوره غزنوى‌ها آغازو رواج یافته است . صنعت گران این بخش اظهار میکنند که در بسیاری از کشورها که صنایع محلی و دستی به دلیل پیش‌رفت صنایع مشابه ماشینی با رکود مواجه شدند، راه چاره دیگری برای بقای آن سنجیدند؛ انان تبدیل این صنایع به صنایع انتیک. که موجب افزایش قیمت ان میشود را یکی از راه حل های ممکن برای کمک کردن به صنعتگران این بخش میدانند .
بر اساس بررسی‌هاي انجام شده مشخص شده است طبخ غذا در ظروف نا مناسب ممکن است باعث بروز برخی از بیماری‌ها شود و یا احتمال وقوع بیماری‌های صعب‌العلاج را افزایش دهد. پژوهش ها نشان داده است که مس بهترین رسانای حرارت بوده و بسیارسریع و یکنواخت داغ می‌شود. که به رسیدگی و صیقل کاری نیاز دارند. در غیر این‌صورت فعل و انفعالات شیمیایی بسیار خطرناکی رخ می‌دهد که برای سلامتی انسان مضر است برای جلوگیری از فعل و انفعالات شیمیایی مس و تركيب آن با مواد غذایی، داخل ظرف‌های مسی را با لایه‌ای از قلع یا فولاد ضدزنگ می‌پوشانند.
یكی از بزرگ‌ترین مشكلات این ظروف این است كه به رطوبت موجود در هوا واكنش داده و یك لایه سمی روی سطح ظرف تشكیل می‌شود. برای افزایش ایمنی این ظروف سطح آنها را با قلعی، نقره و یا فولاد آبكاری می‌كنند. کارشناسان میگویند: مس به غذاهای اسیدی واكنش مي‌دهد. اگر ظروف مسی با لایه‌ای از یك فلز دیگر مثل قلعی یا فولاد ضد زنگ یا نیكل پوشانده شوند، از ورود مس به غذا جلوگیری مي‌شود و ازعوارض افزایش غلظت مس در خون (تهوع، استفراغ و اسهال) کاسته خواهد شد.

شنبه ، 18 اسد 1393 ، 13:52

وضعیت امنیتی پروان بررسی شد

Written by manager

کابل 18 اسد باختر
وضعیت امنیتی پروان در جلسۀ به اشتراک وزرای دفاع ،داخله ،خارجه و ریاست عمومی  امنیت ملی تحلیل وبررسی گردید.
دفتر مطبوعاتی وزارت امور  داخله به آژانس باختر خبر داد، در این نشست که به ریاست محمد عمر داوودزی وزیر امور داخله برگزار گردید، ضرار احمد عثمانی وزیر امور خارجه ، سترجنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی، رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، شماری از نماینده گان پروان در ولسی جرگه و شورای ولایتی، سترجنرال محمد ایوب سالنگی معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله، والی و قومندان امنیه پروان، و شماری از قوماندانان جهادی و چهره های با نفوذ محلی آن ولایت شرکت داشتند.
وزیر امور داخله کشور، با اشاره به اهمیت امنیت پروان برای کابل، گفت که افزایش نا امنی ها در پروان در جلسات متعدد شورای امنیت مورد بحث قرار گرفته و اخیراً فیصله به عمل آمده تا وزارت امور داخله اقدامات جدی ای را در مورد تامین امنیت پروان روی دست گرفته و به نا امنی هایی که به خصوص از ناحیه افراد مسلح غیر مسوول متوجه این ولایت گردیده، نقطه پایان گذاشته شود.
سترجنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی، افزایش نا امنی های اخیر در پروان را غیر قابل قبول خوانده گفت که دشمن در تلاش است تا از هر فرصت ممکن به نفع نا امن سازی مناطق همجوار کابل استفاده کند اما نیروهای امنیتی کشور با سرسختی تمام امنیت تمامی مناطق کشور را تامین نموده و در ولایت پروان نیز به دشمن اجازه نخواهند داد که با استفاده از وضعیت پیش آمده، به نفع اهداف شوم خویش بهره برداری کند.
در این نشست، همچنان ضرار احمد عثمانی وزیر امور خارجه در مورد مشکلات امنیتی پروان و راه های حل آن صحبت نموده، گفت که اطاعت و حمایت از والی پروان در زمینه رسیده گی به مشکلات امنیتی، یگانه راهی است که می توان نا امنی های پروان را از بین برده و جلو برخورد های سلیقه یی که منجر به بد امنی ها دراین ولایت شده را گرفت.
در همین حال، رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، با اشاره به گزارش های استخباراتی در خصوص تلاش های دشمن برای بهره برداری از نا امنی های اخیر پروان، گفت که در چند ماه اخیر ده ها تن در پروان در اثر درگیری های ذات البینی میان قومندانان و زورمندان محلی کشته شده اند و دوام این نا امنی ها، برای گروه های هراس افگن بستر سازی می کند تا وضعیت را به نفع خویش مدیریت کنند.
در این نشست، ذکیه سنگین نماینده پروان در ولسی جرگه نیز به نماینده گی از مردم در مورد مشکلات امنیتی پروان صحبت نموده گفت که تشویش مردم از ناحیه نا امنی ها در این اواخر  در پروان افزایش یافته و ایجاب می کند که تامین امنیت پروان به گونه جدی در اولویت کاری نیروهای امنیتی قرار گرفته و تصامیمی که در این خصوص گرفته می شود به گونه یکسان و جدی بالای همگان تطبیق شود.
والی و قوماندان امنیه پروان نیز در نشست امروزی که به هدف بررسی وضعیت امنیتی پروان برگزار شده بود، در مورد وضعیت امنیتی و چالش های موجود در این عرصه صحبت نموده و خواستار حمایت جدی حکومت مرکزی از برنامه هایی شدند که در این خصوص در چارچوب یک توافق با قوماندانان و متنفذین محلی ترتیب شده است.
قوماندانان و متنفذین محلی پروان که به دلیل انتساب برخی از نا امنی ها و افراد مسلح غیر مسوول به آنان، در نشست امروزی وزارت امور داخله فرا خوانده شده بودند، نیز نظریات و پیشنهادات خود را برای حل مشکلات امنیتی این ولایت با مسوولان ارشد نهاد های امنیتی کشور شریک ساخته و تعهد کردند که از تصامیم و فیصله های رهبری وزارت امور داخله به خاطر تامین امنیت پروان حمایت همه جانبه می کنند.
در پایان نشست امروزی، وزیر امور داخله فیصله نمود که کمسیونی به هدف تامین امنیت بهتر پروان تشکیل گردیده و دو قطعه مجهز واکنش سریع پولیس و امنیت ملی از مرکز به پروان فرستاده شود تا زیر امر مستقیم وزارت امور داخله فیصله های کمیسیون را عملی نمایند.
تغییر و تبدیلی آمرین حوزه های پولیس شهر چاریکار مرکز ولایت پروان؛ خلع سلاح افراد مسلح غیر مسوول؛ نظارت از چگونگی استفاده سلاح هایی که جواز قانونی دارند و نظارت از حمل سلاح های مربوط به افراد وابسته به نیروهای امنیتی که در بیرون از پروان وظیفه رسمی دارند و سلاح های خود را با خود به خانه می برند؛ از نکات عمده یی بود که در نشست امروزی فیصله شد تا به زودی در دستور کار قرار گرفته و از عملی شدن آن اطمینان حاصل گردد.

کابل باختر/ 12/ اسد
به درازا کشیدن تفتیش آرا و عدم تعیین سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری سردرگمی های زیادی را درجامعه افغانی باعث گردیده و این حالت نه تنها بروضعیت امنیتی اثر گذاشته بل اوضاع سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز متاثر ساخته است .
به گزارش آژانس باختر ، درحالیکه از برگزاری دور دوم انتخابات 51 روزسپری میشود و توافق دو نامزد ریاست جمهوری به سرتفتیش مجدد آرا 18 روز میگذرد نتایج انتخابات هنوزهم در یک خلا تخنیکی بسر میبرد . توقف چند مرتبه یی تفتیش آرا مردم را در برابر انتخابات بی روحیه ساخته و این وضع بروضعیت امنیتی اقتصادی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کشور اثر سو گذاشته است .
آگاهان اقتصادی هوشدار میدهندکه بی سرنوشتی سیاسی افغانستان باعث یک بن بست طولانی در صحنه سیاسی خواهد شد و رکود اقتصادی را درپی خواهد داشت و درکل به زندگی مردم ما اثر نامطلوب به جا میگذارد.
با شماری از باشنده گان کابل که صحبت شد آنها برعلاوه آنکه ستادهای انتخاباتی دو نامزد ریاست جمهوری را به عدم تحمل و عدم درک از وضعیت زندگی مردم متهم میکنند این نکته را بازگو نموده اندکه کمیسیون مستقل انتخابات توان مدیریت این روند را آنچنانکه توقع مردم و نیاز زمان است نداشته اند و یا کوتاه عمل کرده اند.
مردم از رهبری دولت ، فعالان سیاسی ، فعالان جامعه مدنی میخواهند که غرض خاتمه بخشیدن به وضعیت ناگوار موجود که به جز از تضعیف روحیه یی مردم ، تضعیف اقتصاد مردم ، نزول برنامه های اجتماعی و تحصیلی سود دیگری در پی ندارد خاتمه بخشند . ضمناً ستادهای انتخاباتی دونامزد ریاست جمهوری نیز با تحمل یکدیگر و درک وضعیت حساس کنونی که توجه تمامی جهان متوجه افغانستان است برای بقا و حفظ هویت کشورشان دست به کار شوند و آنچنانکه تعهد کرده اند افکار و اندیشه های شان را روی ایجاد یک حکومت فراگیر وحدت ملی که پاسخگوی نیازمندی های کنونی جامعه افغانی و ضامن برای حفظ ثبات و هویت افغانستان باشد متمرکز سازند.
سجیه خبرنگار آزاد دررابطه به طولانی شدن پروسه تفتیش آرا و عدم تعیین سرنوشت سیاسی کشور به خبرنگار آژانس باختر گفت ، من برخلاف دیگران می اندیشم وطوری به پاسخ می پردازم که نامزدان نه تنها با اعتماد رای دهنده گان بازی میکنند بل سرنوشت ملت را با این چانه زنی های دوامدار به گروگان گرفته اند ، دراینجا ازهر نهادی و مقامی بیشتر مردم نقش دارند تا فکر کنند و هردو نامزد را که به خاطر رسیدن به قدرت سیاست کاری میکنند اعتماد خود را از آنها بگیرند و از هر طریق ممکن و متوازی با اخلاق عصر جدید اعلام کنندکه ما از شما بیزار هستیم از گوشه یی دیگر دوام چنین جنجال ها از نام مردم بر ضد مردم دوران خلاء قدرت را بیشتر می سازد و زمینه را به استفاده افرادناسالم و فرصت طلب که خود درآینده کشور سهیم نمی دانند مساعد میسازند تا آنان بیشتر از دارای ملت استفاده کنند ، خیانت و کارشکنی نمائید افراد و سرمایه های اندوخته شده به خارج انتقال دهد درنهایت گفته میتوانیم حضور چنین افراد درهردو گروه و مشوره های ناسالم خلق میشود که آب راگل آلودمیکنند و ماهی میگیرند ، زیرا نه تنها مردم افغانستان بل جامعه جهانی از سیاست بازی ها خسته شده اند . اکنون نامزدان تصمیم بگیرند . چی میکنند ؟ منافع مردم که مدافع آن بودند مد نظر دارند یا منافع شخصی را میراحمد جوینده یکی از آگاهان مسایل سیاسی به خبرنگارآژانس باختر گفت ، کمیسیون مستقل انتخابات با پادرمیانی وزیر امور خارجه امریکا و سازمان ملل متحد سلامتی ، استقلالیت و توانمندی خود را از دست داده است.
او گفت : چنانچه رییس کمیسیون مستقل انتخابات دیروز به خبرنگاران گفت که بعداز توقف بیست و چهارساعته به خواست سازمان ملل متحد این روند فردا بدون کدام تاخیر و معطلی درسرگرفته میشود ، اما امروز روند تفتیش آرا با خواست یکی از نامزدان معترض متوقف میکند پس کمیسیون مستقل انتخابات که ادعای مستقل بودن را دارد تصمیم گرفته نمیتواند ، مردم به روند کاراین کمیسیون بی باور شدند ، مشروعیت انتخابات زیر سوال قرار دارد و ارزش های دموکراسی نیز زیر پا خواهد شد.
ناهید فرید یکی فعال سیاسی و عضو ولسی جرگه میگوید کمیسیون های انتخاباتی از آغاز روند انتخابات طور مستقلانه عمل نکرده عملکرد کمیسیون ها وابسته به جناح های است که نمیخواهند ارزش های دموکراسی دراین کشور پیاده شود به همین منظور به دارازا کشیدن این روند کشور را به سوی بحران میبرند.
خانم فرید افزود : من خوشبین هستم که جامعه جهانی درصدد حفظ دستاوردهای دوازده سال گذشته درافغانستان است و نمیخواهد که افغانستان به طرف بحرانی شدن برود.
به گفته وی بهانه گیری ها درمورد متوقف شدن تفتیش آرا طولانی شدن این روند مردم را سخت متاثر و نگران ساخته است و از جانب دیگر بالای اقتصاد کشور اثرات منفی خود را میگذارد .
همچنان نهادهای ناظر انتخابات توقف مکرر روند تفتیش آرا را نگران کننده خوانده میگویند که عمل کرد کمیسیون به خواست نامزدان ، روند تفتیش آرا را مشکل ساخته است .
محمد نعیم ایوب زاده رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید که این روند به حدی سیاسی و پیچیده شده که اگر به همین گونه پیش برود به نتیجه مطلوب نرسیده و این روند به درازا خواهد کشید.
به گفته وی : باوجودیکه جامعه جهانی درکنار کمیسیون های انتخاباتی همکاراند اما روز به روز مشکلات بیشتر میشود و راه حل آن دشوار شده است.
فهیم نعیمی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان که ازتوقف مکرر روند تفتیش آرا نگرانی کرده است میگوید تفاهم سیاسی و تفاهم تخنیکی نمیتواند انتخابات را به مقصد اصلی آن برساند.
نعیمی افزود : متوقف شدن باربار روند تفتیش آرا برمردم تاثیر منفی گذاشته و اعتماد مردم را نسبت به روند انتخابات درآینده از بین برده و مردم را از شرکت درانتخابات های آینده دلسرد خواهد ساخت .
آنچه گفته شده گونه یی درد و رنج مردم است که حل آن نیاز به اراده و مدیریت دارد .
اراده  حل این مشکل به ستادهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری برمیگردد و مدیریت غرض جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع به کمیسیون مستقل انتخابات .
مردم منتظر اند که این دو چه میکنند؟

کابل باختر/9/اسد
شهروندان کابل اتهامات حکومت پاکستان مبنی به حمله دهشت افگنان ازخاک افغانستان بالای نظامیان آن کشوردرآن سوی خط دیورند را تلاش برای پوشاندن مداخلات پنهان و آشکار پاکستان درخاک افغانستان می دانند.
اخیراً پوسته های نظامیان پاکستان در آنسوی خط دیورند به گفته مقامات آن کشور مورد حمله افرادمسلح ناشناس قرارگرفته است و حکومت پاکستان مدعی است که حمله کننده گان ازخاک افغانستان وارد آنسوی خط دیورند شده بودند.
برخی از شهروندان کابل درصحبت با خبرنگارآژانس باختر تصریح داشتند که در دو دهه اخیر آموزش، تجهیز و حمایت گروه های دهشت افگن درآنسوی خط دیورند توسط استخبارات پاکستان و فرستادن آنان به افغانستان بخاطر اعمال تخریبی و دهشت افگنی و همچنان راکت پراگنی نظامیان پاکستان بالای خاک افغانستان در بیشتر ازیک سال، نه تنها به مردم افغانستان آشکار شده بلکه این مداخلات از مردم جهان نیز پوشیده نمانده است.
معلم عبدالمالک باشنده کارته نوکابل به خبرنگار آژانس باختر گفت، در بیشتر ازیکسال، ما شاهد انداخت صدها مرمی توپ وراکت پراگنی نظامیان پاکستان بالای مناطقی ازولایات کنرو نورستان هستیم و پاکستانی ها بدون هیچ گونه توجیه خاک ما را مورد هدف قرارمیدهند ، از دهشت افگنان حمایت مینمایند و آنانرا تسلیح، تجهیز و حمایت میکنند و هرروز مردم ما توسط گماشته گان استخبارات پاکستان به خاک خون کشیده میشوند وحکومت آن کشور بجای اینکه متوجه اعمال بی شرمانه شان شده و از چنین مداخلات دست بردار شود ، دولت افغانستان را به حمایت از دهشت افگنان متهم میکند.
این شهروند ابراز کرد که چنین اتهامات جز به هدف پرده پوشی از مداخلات نظامیان و استخبارات پاکستان بالای خاک ما چیز دیگری توجیه شده نمیتواند .
حمیده نظامی شهروند دیگر کابل به این باوراست، دامی را که پاکستانی ها برای مردم و کشورما گذاشته اند روزی خود شکار این دام خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد که نظامیان و استخبارات پاکستان پیوسته درتلاش است تا درافغانستان جنگ و برادرکشی ادامه یابد وکشورما درعرصه های اجتماعی ، اقتصادی ،علمی وسایر بخش ها عقب بماند و ما دارای اقتصاد قوی و متکی به خود نباشیم .
خانم نظامی بیان داشت که اکنون شرایط از قبل فرق کرده و هرافغان به نیات شوم و اهداف همسایه های آزمند افغانستان پی برده اند و دیری نخواهد گذشت که مخالفان مسلح دولت نیز ازچنین اهداف استخبارات کشورهای مداخله گر بخصوص استخبارات پاکستان آگاهی بیشتر حاصل کنند و از مخالفت و مقاومت دربرابر دولت و مردم خود دست بردارند وعلیه کسانی قرار بگیرند که برای تباهی کشور و مردم شان برنامه ریزی مینمایند و فکر افغانستان ضعیف، ناتوان و احتیاج به دیگران را در سرمی پرورانند .
شفیق الله توفیقی شهروند دیگر کابل از مسوولان نظام جمهوری اسلامی افغانستان خواست تا دربرابر سیاست های چند پهلوی حکومت پاکستان درقبال کشورما تدابیر جدی تری را اتخاذ کنند.
توفیقی بیان داشت که دولت افغانستان باید از طرق و مجاری دیپلوماتیک با چنین سیاست های خصمانه دولت پاکستان اقدامات پیگیر و جدی را عملی نماید تا باشد مداخلات پاکستان در امور افغانستان به جامعه بین المللی و مردم جهان آشکار تر از گذشته شود و مقامات پاکستان از طریق فشارهای بین المللی به این مداخلات شان پایان دهند.

پنجشنبه ، 2 اسد 1393 ، 11:02

گزارش

Written by manager

کابل باختر/2/اسد
مردم مسلمان غزه درفلسطین ازهفده روزبه اینطرف شاهد حملات وعملیات نظامی رژیم صهیونست در شهر شان اند که ازاثرآن شمار زیادی ازشهروندان این شهرشامل زنان و کودکان به شهادت رسیده و خسارات هنگفت مالی وتخریب وسیع شهربه میان آمده است.
مردم غزه درجریان هفده روز گذشته آنهم درایام ماه مبارک رمضان شاهد حملات هوایی و زمینی نظامیان رژیم صهیونیست اسرائیل اند .
پیامد این حملات که قلب هرانسان باوجدان را جریحه دار میسازد، شهادت مظلومانه بیش از هفتصد کودک، زن وپیر مرد فلسطین و تخریب وسیع زیربنای شهری ، شفاخانه ها ، مکاتب مساجد... بوده است .
هرگاه به دلایل و عوامل حمله اخیر ارتش اسرائیل به شهروندان بی دفاع وملکی شهر غزه نگاه کنیم هیچ چیز به جزاز بهانه تراشی وجود نداشته و اسرائیلی ها با برنامه ریزی های اخیر در برابر باشند گان غزه فقط یک هدف را تعقیب کرده که آن نسل کشی مردم مسلمان فلسطین است .
حمله برغزه وکشتار مردمان ملکی این شهر جزیک عمل متحجرانه ، عقده مندانه و کین توزانه چیزی دیگری بوده نمیتواند مگر جای تاسف دراین است که این گونه حملات ازسوی یک رژیم منفور دربرابر جمعی از مردم بی دفاع نه تنها با خاموشی شماری زیادی ازکشور مواجه گردیده بل درحالات همسویی و همفکری با اسرائیل را درپی داشته است که این امر میتواند پاگذاشتن روی ارزش های انسانی و هیچ شمردن حقوق بشری از سوی این کشورها باشد، درحالیکه همین کشورها، خود را درممالک عربی ، کشورهای اسلامی و کشورهای دیگر حافظ و حراست کنندۀ حقوق انسانی و بشری جامیزنند و دفاع از حقوق بشری را داعیه خویش میدانند.
حالا که جنگ درغزه با حملات زمینی نظامیان اسرائیلی که پابند به هیچ مرز اخلاقی وانسانی نیستند انکشاف تازه یی یافته ودرجریان این حملات، ارتش اسرائیل نیز متقبل تلفات شدند .
دوستان اسرائیل ازطرق مختلف روی طرح یک آتش بس میان حماس و اسرائیل تلاش های را آغا زنموده اند درحالیکه آتش بس خدمات طبی و خدمات عاجل اجتماعی وارایه کمک های اولیه درغزه یک امر جدی پنداشته میشود، باید مسولان نظامی اسرائیل به دلیل کشتارجمعی مردم غزه مورد استجواب قرارگیرند وعملکرد آنها به عنوان جنایات جنگی برسی گردد.
مردم افغانستان ضمن آنکه خواستار خاتمه بخشیدن به انواع جنایات علیه مردم فلسطین اند آرزو دارند تا جامعه جهانی نسبت به حل این معضل دیدگاه عادلانه داشته باشد زیرا چشم پوشی از جنایات، خود جنایت است هرگاه حرف از آتش بس و متارکه است باید این آتش بس تنها به هدف جلوگیری از راکت پراگنی به سوی شهرهای اسرائیل نباشد بل این متارکه درابعاد وسیع از خاتمه بخشیدن به محاصره اقتصادی شهر غزه تا تضمین آزادی شهروندی و تضمین ثبات و ضمانت از عدم تکرار حملات نظامی را در برگیرد تا حقوق انسانی شهروندان غزه تامین گردد، درغیرآن این متارکه نیز شکننده و زود گذر خواهد بود که پیامد های آن میتواند فراتر از غزه باشد.

کابل باختر 30 سرطان
بانزدیک شدن روزهای عید بار دیگر در نرخ میوه خشک افزایش آمده است .
شهروندان کابل می گویند، فروشنده های میوه خشک بااستفاده ، از فرصت درنرخ امتعه شان افزایش  آورده اند از مردم اضافه ستانی میکنند مردم  میوه های خشک مورد نیاز  را به استقبال از روزهای  عید تهیه مینمایند وفروشنده ها تا میتوانند ، به بهای بلند عرصه میکنند، زیرا از جانب  هیچ نهادی مورد پیگیرد وبازرسی  قرار نمی گیرند و چنین وضعیت برای خانواده های تنگ دست ومستمند مشکل زا است .
اکثریت  شهروندان کابل وولایات نزدیک به این شهر میوه خشک وسایرنیازمندی های عید را از  مندوی شهر کابل تهیه مینمایند ودراین روزها  کوچه های مندوی  شاهد از دحام بیش از حد میباشد .
چهارمغز ، بادام، پسته ، خسته ، جلغوزه ، توت ، کشمش ، نخود، شکر پاره یا کشته ا زجمله میوه های  خشک است که در روزهای  عید هر خانواده نظر به توانایی خود از این میوه های  تهیه مینمایند ودرحالیکه این میوه ها همه از محصولات باغداران کشورمامیباشند وبطور وافروجود دارند اما درچنین روزها  بهای آن به حدی بلند می رود که بسیاری  از خانواده های نادار نمی تواند تا ازاین میوه ها به قدرکافی  برای روزهای عید آماده سازند.
نثار احمد باشنده سرکوتل خیرخانه که پیشه نجاری دارد حین تهیه میوه خشک درمندوی کابل ازبلند رفتن بهای هر قلم ازاین میوه ها به خبرنگار آژانس باختر یاد آور شده گفت: باید یک مرجعی دولتی از چنین وضعیت بازار ارزیابی نماید .
مرضیه خانمی که خود را معلم دریکی از مکاتب شهر کابل معرفی کرد ، به آژانس باختر گفت ،بهای میوه های  خشک درمقایسه با در آمد ماهوار  کارکنان دولتی  بخصوص معلمان  بسیار بلند است  واو  وسایر  معلمان وکارکنان پائین رتبه دولتی  نمی توانند تا میوه لازم عیدی رابرای خانواده  های شان تهیه نمایند .
دراین حال  نصیب دکاندار  مندوی  تائید کردکه بهای  میوه خشک بلند رفته  اما وی  خاطر نشان کرد که  از مدت یکسال گذشته دربهای  هر قلم از میوه خشک افزودی بمیان آمده است .
این فروشنده  خاطر نشان کرد فی کیلو بادام از پنجصدتا یک هزار  افغانی ، فی کیلوپسته ششصد تا هشتصد افغانی ، فی کیلو کشمش از دوصد وپنجاه تاپنجصد وپنجاه افغانی ، فی کیلو توت خشک دوصدوپنجاه افغانی و فی کیلو جلغوزه سیاه به هشتصد افغانی به فروش میرسد.
اما شهروندان می گویند که بهای  میوه خشک فقط درروزهای  نزدیک به عید بلندمی رود وفروشنده ها از  این فرصت استفاده کرده از مردم اضافه ستانی مینمایند .
دراین حال میرزمان پوپل مسوول بخش انکشاف صادرات وزارت تجارت وصنایع میگوید که اکثر میوه های خشک کشور به خارج صادر میگردد و از این رو بهای  آن در  کشور بلند است .
وی گفت پر چون فروشان میوه خشک درروزهای  نزدیک به عید به نسبت تقاضای بیشتر  اضافه ستانی میکنند وباید از فروشنده های  پرچون وارسی صورت گیرد آنان از مردم  اضافه ستانی نکنند.
وی خاطر نشان کرد که هنوز فصل چیدن خشکاندن میوه درکشور فرا نرسیده واین علت نیز باعث بلند بودن بهای  میوه خشک شمرده می شود.
مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت وصنایع به آژانس باختر گفت: کمیته یی از نماینده های شاروالی  کابل ، اتاق های تجارت و صنایع، وزارت تجارت وارگانهای امنیتی  تشکیل گردیده این کمیته موظف شده است تا هر روز ازنرخ و نوای امتعه فروشنده ها بازرسی نماید.
اوگفت که درصورت اضافه ستانی وگران فروشی دکانداران فروشنده ها مسدود وحتی سلب فعالیت می شوند.
اما قسمیکه دیده می شود میان حرف وعمل  مسوولان امور مربوط فاصله زیادی وجود دارد . زیرا هیچ  شهروندی شاهد  بازرسی ازنرخ ونوای  فروشنده های در شهر نیست وهر فروشنده به هر قیمتی که بخواهد امتعه اش را عرضه میکند.
به هر صورت تهیه میوه های گوناگون در روزهای  عید ازرسوم کهن مردم ما بخصوص کابلیان نمی باشد ، درگذشته مردم کابل فقط با دویاسه نوع خو ردنی سفره عید رابه دوستان می گستراندند اما دراین اواخر یکنوع سنت رقابتی  میان مردم بوجود آمده که باید ازهر گونه میوه خشک چه داخلی وچه میوه هایی که از خارج وارد می شود باید در سفره چیده شود واین امر سبب شده است تا از لحاظ  اقتصادی برای اکثریت مردم مشکل بیافریند.
ازیکسو عدم مداخله نهادهای  دولتی  در بازار وازسوی دیگر بی انصافی واضافه ستانی  فروشنده ها درچنین روزها مردم را با مشکلات اقتصادی مواجه وسردر گم کرده ا ست .

برای گذر از این ناهنجاری  های بازار، چه خوب است که اکثریت شهروندان به رسوم گذشته گان  روبیاروند و از مخارج بیشتر  دست بردارند وعید ها را با دوسه نوع میوه وخوردنی های  معمولی به استقبال بگیرند تا از یکسو رسم گذشته  گان ما احیا شود ازسویی ، به اقتصاد ما ضربه وارد نگردد و از جانب  هم فرصت طلبان وفروشنده های بی انصاف   ازناخن افگار مردم ما سود برده نتوانند .