27 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

دیدار وزیر امور خارجه با نماینده ناتو

دیدار وزیر امور خارجه با نماینده ناتو

کابل 27 عقرب باختر صلاح¬الدین ربانی، وزیر امور خارجه با کورنیلس...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1124)

كابل باختر 3 سرطان

قاضی القضات قبل از ظهر امروز در مقر ستره محکمه  گزارش سفر اولین گروهی از قضات را که به منظور اشتراک درسیمینار مبارزه  با تروریزم و جرایم سازمان یافته ومشاهدات سیستم عدلی و قضایی كه به جمهوری ترکیه  سفر كرده بودند ، استماع  کرد.

به گزارش آژانس باختر، نخست رئیس هیئت  برنامه هایی راکه  معطوف  به معرفی سیستم قضایی و حارنوالی کشور ترکیه بود و نیز سایر برنامه های اموزشی راکه در راستای مبارزه با تروریزم و جرایم سازمان یافته  ، شیوه های تحقیقاتی و بازتاب این جرایم در قوانین جزایی ان کشور توسط اعضای ستره محکمه جمهوری ترکیه به پیشبرده شده بود ، بیان نمود.  

سپس پوهاند عبدالسلام عظيمي قاضی القضات  درمورد  سابقه دوستی و روابط تاریخی افغانستان و ترکیه  بویژه از زمان اقامت علامه سید جمال الدین افغانی درآن کشور صحبت نموده  و همکاری های  سخاوتمندانه ان کشور را  با افغا نستان در ابعاد گونه گون مهم وبااهمیت تلقی نمود و افزود  که ایجاد روابط قضایی میان دو کشور برادر و مسلمان  یک برنامه جدید وبرمبنای تفاهم نامه عقد شده میان وزارت عدلیه آن کشور وستره محکمه بوده  و ما میخواهیم تا قضات ما باانجام سفر به آن کشور، از نزاهت وشفافیت نظام قضایی جمهوری ترکیه اگاهی لازم بعمل آورند .

قاضی القضات همچنان افزود : پالیسی ستره محکمه ازچند سال بدینطرف این است تا زمینه سفر های قضایی را برای قضات به خارج از کشور مهیا نماید و هدف انست تا قضات از نظام های قضایی جهان بدون توجه به تفاوت سیستمهای قضایی که به همه حال تامین  عدالت ، حا کمیت قانون و مبارزه با جرایم  از وظایف اساسی آنان است ، آشنا شوند. چنانچه ستره محکمه در چند سال گذشته گروه های متعددی از قضات را به کشورهای مصر ، کوریا و ترکیه اعزام نموده و با کشور های پاکستان ، ایران  وبرخی ازکشور های دیگر نیز در صدد تنظیم همکاری های قضایی است  زیرا استفاده اعظمی ازنحوه عملکرد قضایی فقط درنتیجه  سفر های عملی و مشاهداتی میسر گشته  و قضات میتوانند با سفر های علمی ازتجارب قضایی  و نحوه برخورد وسلوک این نظام ها درتعامل با اصحاب دعاوی اگاهی بهم رسانند وآرزو این است تا قضات ماهنگام بازگشت دانش  و تجارب حاصله  ازین سفر ها را به سایر همقطاران و همکاران خود انتقال داده و ازآنها در اصلاح  و انسجام بهتر امور قضایی استفاده مطلوب وموثر نمایند  .

درین سفر به تعداد سی تن از روسای دیوانهای امنیت عامه  محاکم استیناف ولایات اشتراک نموده بودند .

دراین نشست پوهاند عبدالعزیز عزیز و قضاوتپوه محمدعمر ببرک زی اعضای ستره محکمه نیز حضور داشتند .

کابل 1 سرطان باختر

ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان و شنیدن پیام ادامهء جنگ وویرانی از سوی این دفتر نه تنها واکنش های جدی را درمیان مردم افغانستان در پی داشت بل کشورهای دیگر نیز درمخالفت با آن برخاستند و تاکید کردندکه این  دفترتنهایک آدرس برای دریافت طالبان است که نمیتوان از آن در مقاصد دیگر استفاده کرد.

مخالفت علیهء ایجاد دفتر نماینده گی دردوحه قطر زماني شدت گرفت که این گروه ازنام به اصطلاح امارت اسلامی ظاهر شدند و بیرق سفید رنگ شان را برفراز محوطهء که درآن دفترشان را ایجاد کرده بودند برافراشتند .

 این  حرکت  طالبان ، حرکت موازی با دولت پنداشته شد مخالفت ها علیه ایجاد چنین یک دفتر چنان جدی و قاطع بود که گرداننده گان این  پروژه خود واکنش نشان داده درصدد آن شدند تا به دولت افغانستان اطمینان دهدکه آنها  اين جریان را بنام  امارت  اسلامي طالبان  به رسمیت  نمی شناسند وچنانچه وزیر خارجه امریکا در تماس تیلفونی با حامدکرزی اطمینان داد که فعالیت این  دفتر با شرایطي خواهد بود که حکومت افغانستان آنرا مشخص ساخته است .

 بارک اوباما رئیس جمهور امریکا تاکید داشته که این کابل است  که با طالبان باید گفتگو کند به این  ترتیب او بر افغانی بودن روند صلح تاکید کرد.

 ضمنآ وزارت خارجه امریکا واضح ساخته که ایجاد  دفتر  طالبان در دوحه به معنا به رسمیت شناختن  طالبان نیست و امریکا قصد ندارد تا طالبان و یا امارت اسلامی آنان را به رسمیت بشناسد.

از طرف دیگر دولت  قطر اطمینان داده است که فعالیت دفتر طالبان در دوحه برابر به شرایطی خواهد بود که حکومت افغانستان آن را مشخص ساخته است.

همچنان بیجنگ تایید میکند که جامعه جهانی باید درروند گفتگوها باطالبان به حاکمیت و آزادی  افغانستان حرمت بگذارد.

سخنگوی وزارت خارجه چین هواچنیگ گفته است« جامعه جهانی باید کمک های لازم را برای روند صلح افغانستان با درنظرداشت حرمت گذاشتن به آزادی و حاکمیت این کشورانجام دهد. این گفتگو ها باید به رهبری افغانستان صورت گیرد.

اما مقام هاي پاکستانی گفته اند که ایجاد دفتر دوحه طرح مشترک پاکستان ووزارت خارجه ایالات متحده امریکا بوده است.

این  مقامها گفته اند که در چندسال اخیر امریکایی ها برای طالبان سه طرح داشتند، طرح نخست، متمرکز  به شکست  طالبان از راه نظامی بوده و درآن شکست خورد ، طرح دوم ، تکیه برشدت جنگ شد تا طالبا ن را مجبور به گفتگو سازد که ظاهرآ این طرح نیز نتیجه نداشت.

طرح سوم ، شناخت طا لبان به عنوان یک قدرت مشروع و پاسخ گویی به خواست های آنها است، با آنهم سخنگوی وزارت خارجه  پاکستان بر افغانی بودن مذاکرات صلح تاکید داشته است.

وزارت خارجه هند نیز گفته است که در گفتگو های صلح با طالبان ، نباید از خطوط سرخ گذشت، یعنی نمی خواهیم که با طالبان  به عنوان یک قدرت و یا یک دولت  مذاکره شود باید در روند گفتگو ها با طالبان، راه احتیاط را در پیش گرفت.

وزیردفاع ایتالیا گفته است« مابه افغانستان کمک میکنیم تا افغانها یک کشور مستقل بسازند و کوشش ما درآینده هم همین خواهد بود تا صحبت های  صلح وآشتی ملی هم به همین هدف ادامه یابد. اما صلح  نباید بردولت و مردم افغانستان تحميل شود، بل باید این روند به گونهء روشن به پیش  رود وپایان روشنی هم داشته باشد»

درهمین حال وزیردفاع آلمان هم طالبان را به شرط پذیرفتن قانون اساسی افغانستان و قطع رابطه این  گروه  با شبکه القاعده پذیرفتنی میداند.

وزیردفاع آلمان : توماس دیمیزير نیزگفته است که « ایجاد دفترسیاسی درقطربرای  طالبان باعث انکشاف برنامه صلح افغانستان خواهد شد. اما به شرطی که طالبان قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و رابطه شانرا با شبکه  تروریستی القاعده بطور کل قطع کنند. »

الکساندر بانکین معاون نماینده روسیه درسازمان ملل گفته است که کشورش از موقف حکومت افغانستان درمورد طالبان حمایت می نماید او واضح ساخته که نکته مهم اینست که طالبان با قاعده های ابتدایی مصالحه یعنی گذاشتن اسلحه برزمین و قبول قانون اساسی افغانستان عمل کنند.

"مذاکرات صلح درافغانستان میتواند درصورتی موثر باشدکه حکومت افغانستان درآن نقش فعال  بازی کند" .

او با حمایت از تلاش های حکومت افغانستان برای مصالحه ملی تاکید نموده است "اولویت اینست که قاعده های کلیدی درصلح با اپوزیسیون فراموش نشود ، یعنی گذاشتن اسلحه برزمین قبول قانون اساسی افغانستان و دوری از القاعده و دیگر سازمان های تروریستی ."

 سازمان ملل متحد و نمایندگی ویژه آن در افغانستان نیز  برمذاکرات صلح به رهبری افغانها تاکید داشته است.

 او میگوید که نتایج این گونه مذاکرات در نهایت یک اعتماد و صلح را به میان آورد.

فارن پالیسی

14 جون

كابل باختر 25 جوزا

امروز، امریکا از جنگجویان مخالف نظام سوریه همانند مجاهدین افغانستان حمایت کرده و به آنها اسلحه می فرستد، اما امریکا باید از تجارب جهاد افغانستان آموخته باشد و اشتباه خود را  در سوریه تکرار نکند.

به گزارش آژانس باختر، این مطلب را ملتن بیردن، کارمند کارکشته استخبارات امریکا که حدود 30 سال در سازمان سی آی ای وظیفه اجرا کرده است، میگوید. بردین مسئول تنظیم کمک های 3 ملیارد دالری امریکا به مجاهدین افغان در دوران جهاد افغانستان بود.

ملتن میگوید که امریکا باید پیامد بعدی عملکرد امروز خود را درست محاسبه نموده و اگر میخواهد برای جنگجویان مخالف حکومت سوریه اسلحه فراهم کند، همانند که در سال های 1980 به مجاهدین افغان سلاح توزیع میکرد، باید بداند که در آخر مسئول هر نوع پیامد خود امریکا خواهد بود.

ملتن میگوید که اعضای کانگرس متوجه نتیجه فردای فیصله امروزی خود نیستند. او می افزاید: "ما ده سال به مجاهدین افغان تسلیحات فراهم کردیم، اما وقتی روسها شکست خوردند و از افغانستان رفتند، افغانها را تنها گذاشتیم. او میگوید روزگاری، همین اعضای کانگرس با خوشحالی تمام مجاهدین را مبارزین آزادی افغانستان در برابر اشغال شوروی می خواندند، اما پس از شکست شوروی، از آنها رو گشتاندند. ملتن هشدار میدهد که ممکن است چنین کاری در سوریه نیز تکرار شود.

ملتن اظهار میدارد که اگر ما از جنگجویان سوریه امروز حمایت کنیم و آنها رژیم بشار الاسد را شکست دهند، مسئول هر گونه پیامد آن خود مان خواهیم بود. 

او همچنان افزود که اگر امریکا امروز به جنگجویان سوری اسلحه ضد طیاره میدهد، باید بداند که وضعیت از کنترول شان خارج خواهد شد. در وقت جهاد، به مجاهدین افغان نیز موشک های ستنگر توزیع می کردیم که خیلی هم مفید واقع شد، اما این اسلحه هنوز در دسترس بعضی ها قرار دارد. اگر چنین اسلحه ای به کسی میدهید، باید فکر کنید که این اسلحه به دست کی ها خواهد افتید و به یاد داشته باشید که توزیع چنین مهمات به جنگجویانی که به گروه های مختلف تقسیم شده اند میتواند در دسترس بازیگران دیگر قرار گیرد.

بردن میگوید که دستگاه استخبارات امریکا عمداً خواست که اسلحه روسی را از چین و مصر خریداری کرده و در دسترس مجاهدین در افغانستان قرار دهد، چون از یک جانب دخالت خود در توزیع این اسلحه را رد کند، و از جانب دیگر برای مجاهدین این فرصت را بدهد که اگر یک دیپوی مهمات نیروهای شوروی در چنگ شان می افتد، بتوانند به آسانی از این مهمات در سلاح های خود شان استفاده کنند.

بنابرین، بردن تقاضا میکند که اینبار امریکا باید سلاح های ساخت امریکائی را به جنگجویان سوری توزیع کند تا کنترول و میزان استفاده از آن را در دست داشته باشد.

بردن میگوید بزرگترین درسی را که میتوان از افغانستان آموخت این است که پیش از توزیع اسلحه به جنگجویان باید متوجه عواقب آن بود و  میگوید که اگر ما متوجه این نکته میشدیم، امروز امریکا و افغانستان با این همه درد سر مواجه نمی بود.

در همین جنگ علیه روسها بود که بیش از یک میلیون انسان قربانی شد، بیش از یک و نیم میلیون زخمی شد، بیش از 5 میلیون مجبور به فرار به پاکستان و ایران شدند و افغانستان کاملاً ویران گردید. پس، امریکا وظیفه داشت تا به ملت افغان میگفت که وظیفه ماست تا به شما کمک کنیم، اما چنین نکرد و برعکس آنها را تنها گذاشت. او میگوید مجاهدین به هفت گروپ تقسیم شده بودند و وقتی ما از افغانستان روگشتاندیم، طبیعی بود که این گروه ها باید برای قدرت باهم درگیر شوند و امروز ما بخاطر جبران اشتباه خود به افغانستان برگشتیم و قیمت این اشتباه بیش از یک هزار ملیارد دالر برای ما تمام شده است. اگر این اشتباه را در آن زمان مرتکب نمی شدیم، شاید مصارف جبران خساره ما خیلی اندک می بود و مشکلات به این پیمانه دامنگیر ما نمی شد.

کابل باختر/ 18/ جوزا

رویاي رسیدن به یک زندگی آرام ، بهبود وضع اقتصادي و بالاخره دوری از جنگ و ناهنجاری سبب گردیده تا شماری زیادی از شهروندان افغان، ترک دیار و کاشانه نمایند و با قبول خطر های بسیار راه مهاجرت های غیر قانونی را به سوی کشورهای دیگر در پیش گیرند.

 رویاي رسیدن به اروپا و آسترالیا بیشتر در میان جوانان کشور ریشه دوانیده درحالیکه شماری دیگری از جوانان به فکر دریافت کار آرزوی رسیدن به ایران و یاکشورهای خلیج را دارند سفر غیر قانونی به هرکشور که باشد مشکلات جدی را درپی دارد که باید برای حل آن فکر نمود، برنامه ریزی کرد و بالاخره چنین مهاجرت را خاتمه بخشید.

سفر دریایی افغانها ازطریق اندونیزیا به آسترالیا و یا سفر دریایی ازطریق ترکیه به هدف رسیدن به ایتالیا تاکنون جان شماری زیادی از هموطنان ما را گرفته است . با تاسف قاچاقچیان انسان که هدف آنها زر اندوزي و کمایی پول است از مشکلات و مجبوریت مسافران شان تا اندازهء زيادي استفادهء سوء می نمایند که نشان میدهد وجدان و اخلاق انسانی را فراموش نموده اند پولیس دریایی کشورهای اندونیزیا ، آسترالیا ، یونان ، ایتالیا و ترکیه بارها باکشتی  و قایق های حامل مهاجران غیر قانونی برخورده اند این قایق و کشتی ها خلاف ظرفیت وتوان بار گيري شده بودند.

مهاجران غير قانوني به هدف در يافت  پناهندگی به کشورهای آسترالیا ، زیلاند جدید سفر هاي خطرناک دریایی را متقبل میشوند و یا هم ازیونان و ایتالیا به عنوان دهلیز عبور به سوی اروپای غربی استفاده می نمایند مگر شانس رسیدن به این کشورها خیلی هاکم است زیرا مواردی زیادی وجود داردکه قایق حامل پناه جویان در مسیر راه غرق گردیده و شماری زیادی از پناه جویان جان شان را از دست داده اند و اگر به مقصد هم رسیده اند شاهد روز گار بدتر از کشور خود بوده اند امروز شماری زیادی از افغانها پناه جو دراندونیزیا ، آسترالیا ، ترکیه ، یونان ، ایتالیا و جاهای دیگر زندانی اند و با خلاف ورزی های جدی انسانی مواجه اند چنانچه (چریس بووین ) وزیر مهاجرت و امور شهروندان آسترالیا در تازه ترین اظهاراتش به آدرس مهاجران غیر قانونی گفته است ( پیام من به قاچاقچیان انسان و پناهجویان که قصد ورود غیر قانونی به آسترالیا را دارند بسیارواضح است ما به در خواست پناهندگی کسانیکه توسط قایق و به طور غیر قانونی وارد آسترالیا میشوند رسیدگی نمیکنیم .

تمام پناهجویان غیر قانونی که در آسترالیا آمده اند دریک کمپ ویژه دور از انظار اجتماع و رسانه ها نگهداری میشوند و دولت آسترالیا میکوشد آنها را به کشور ثالث و یاکشور شان برگرداند، درحالیکه کشور ثالث حاضر نیست تا این مهاجرین را قبول کند . مشکلات پناه جویان افغان در یونان بیشتر از مشکلات در آسترالیا است این کشور که خود درگیر بحران اقتصادی است فرصت این را نیافته تا به پناهجویان فکر کند یونان نیز بارها از طریق وزارت خارجه افغانستان ازدولت خواسته است تا برای انتقال مهاجران کشور کاری بکند.

 مشکل مهاجرت افغانها تنها به آسترالیا و اروپا خلاصه نمیشود شماری از جوانان که میکوشند غرض دریافت کار به ایران بروند کم نیست سفر به ایران نیز عاری از مشکلات نبوده مرزبانان ایرانی قسی القلب تر از مرزبانان و پولیس کشور های دیگر اند ما خاطرات تلخ را فراموش نکرده ایم که هدف رگبار مرزبانان ایرانی قرار گرفتند و مظلومانه به شهادت رسیدند. آنچه گفته شده بخش از مشکلات مهاجران افغان است که میکوشند با قبول سفر های پرخطر خود را به کشورهای دیگر برسانند مگر دراینجا نقش دولت و نهادهای مدنی چیست ؟

چه کاری بایدکرد تا این مشکل خاتمه یابد و زندگی افغانها مصوون ساخته شود.

 شماری زیادی از آگاهان سیاسی در این راستا دولت را مقصر میداندکه درتامین امنیت و اشتغال یابی برنامه ریزی نماید. این دو مشکل عمده یست که شهروندان را به مهاجرت هاي پرخطر وامیدارد.

میراحمد جوینده یکتن از فعالان جامعه مدنی میگوید : اندک افغانها وجود دارند که با قبول سفرهای خطر ناک دریایي توانسته باشند به هدف برسند و شماری آن افغانهاکه قصد دارند به ترکیه ، یونان ، کشور های اروپایی و آسترالیا بروند کم نیست که ماه ها طول میکشد تا قاچاقچیان آنها را آماده سفر میسازد مگر هرگز به مقصد نمی رسند يا در میان راه گرفتار میشوند ،باز گردانیده میشوند و یا این که با مشکلات و مصایب دیگر روبرو میشوند.

وي میگوید: دلیل قاچاق انسان ها درافغانستان تداوم جنگ ، بی ثباتی اقتصادی ، فقر و مشکلات امنیتی میباشد و جامعه مدنی از دولت تقاضا دارد که مافیا و جنایت کاران قاچاق انسان را شناسايی نمايند خود با کشورهای دیگر کمک کند و یا غرض شناسایی این شبکه ها از کشورهای دیگر کمک بگیرد.

مگر وزارت کارو امور اجتماعي،شهدا و معلولين دررابطه به مشکل مهاجرت های غیر قانونی که عمدتاً جنبهء اقتصادی دارد جواب ارائه نکرد .

وزارت امور خارجه از هموطنان میخواهد تا فریب قاچاقبران انسان را نخورند با اسناد قانونی یعنی پاسپورت ویزه ازراه های قانونی رفت وآمد نمایند.

جانان موسی زی سخنگوی وزارت خارجه درمورد مهاجرت های غیر قانونی به کشورهای اروپایی گفت: وزارت امور خارجه به عنوان وظیفه خود این موضوعات را مورد بررسی قرارداده و تاکید دارد تا مسافرت اتباع با اسناد قانونی باشد تا سفر مصوون و عاری از خطر داشته باشد.

وی میگوید : آنعده از هموطنان ماکه در کشورهای ایران ، اندونیزیا ، یونان و یا سایر کشورها به اتهام سفر غیر قانونی دربازداشت اند به مشکل آنها ازطریق دیپلوماتیک رسیدگی صورت خواهد گرفت.

درحین حال سازمان جهانی مهاجرت خواهان مبارزه جدی با پدیده قاچاق انسان درافغانستان ازسوی دولت این کشور و نهادهای حقوقی بشری شده است .این دفتر ازدیاد مهاجرت های غیرقانونی از افغانستان را نگران کننده خوانده است.

يكشنبه ، 12 جوزا 1392 ، 10:54

نسل مواشی درسمنگان افزایش یافت

Written by manager

ایبک / باختر/ 12/ جوزا

مسوولان ریاست زراعت، مالداری و آبیاری سمنگان میگویند پرورش مواشی توسط مردم درآنولایت به مقایسه سال قبل پنجاه درصد افزایش یافته است.

 انجنیر محمد اسلم دانا رییس زراعت و مالداری سمنگان به آژانس باختر گفت: به اساس احصائیهء سال گذشته درسطح مرکز و ولسوالی های این ولایت حدود یک میلیون و هشت صد هزار مواشی وجود داشت و در سال روان کمتر از نصف این رقم افزایش به وجود آمد و درحال حاضر بیشتر ازدومیلیون و هفتصد هزار مواشی درسمنگان وجود دارد كه به مقایسه سال گذشته پنجاه درصد افزایش را نشان میدهد.

 به گفته وي، سال قبل یک میلیون و چهار صد هزار راس گوسفند و بز، یک صد و چهل و دو هزار راس گاو ، چهار هزار گوسفند قره قل و بقیه اسپ ، شتر و مرکب بود و مطابق دریافت های آنان نسبت به سال گذشته درنسل گوسفند شصت و پنج در صد ، درنسل بزسی و پنج در صد ، درگاو چهل درصد افزایش به عمل آمده است .

 رییس زراعت، دلیل نسل گیری بیشتر مواشی را در سمنگان ، مساعد بودن هوا در زمستان سال قبل و فراوانی علوفه حیوانی درچراگاه ها عنوان نموده گفت: این موضوع سبب گردید که زمینه نسل گیری مواشی را نسبت به سال های قبل بیشتر فراهم کند.

 درهمین حال نورمحمد آمر زراعت آن اداره میگوید: ریزش باران های موسمی را باعث روئیدن گیاه زیاد درچراگاه های آن ولایت خواند و گفت این امر سبب شد مردم به پرورش بیشتر مواشی بپردازند.

 به گفته وی، درسطح مرکز و ولسوالی های این ولایت موازی ششصد و هشتاد و چهار هزار هکتار زمین علفچر وجود دارد و این چراگاه ها به منظور پرورش گله های مواشی به خصوص گوسفند و بز مساعد میباشد.

نورمحمد افزود، هشتادو پنج درصد مردم این ولایت به نسل مالداری و زراعت مشغول بوده و مالداران برعلاوه اینکه از مواشی شان نسل گیری میکنند از محصولات لبنیات آن نیز سود میبرند.

شمس الدین باشنده قریه قره چیلاق ولسوالی حضرت سلطان که هفتاد راس مواشی اش را به فروش رسانده بود به آژانس باختر گفت:فی راس آن را به 4800 افغانی به فروش راسانده است .

او بیان داشت که امسال علف فراوان بود ، بره ها خوب فربه شده و یک بره از چهارهزار تا پنج هزار به فروش میرسد.

کابل 7 جوزا باختر

شماری از بزرگان قوم افریدی از ناامنی ها در مناطق شان در خیبر ایجنسی  گلا يه داشته و دولت پاکستان را متهم به بروز  ناامنی و ظلم بالای مردمان افریدی مینمایند.

به گزراش آژانس  باختر، بزرگان قومی هشت قبیله يي افریدی اخیرآ به ولایت ننگرهار آمده اند آنها ادعا دارند که ادامه ناامنی ها زنده گی را برای شان تنگ  ساخته ضمنآ دولت پاکستان از طرق  مختلف آنهاراتحت فشار قرارداده و برآنان ظلم میکند.

این  بزرگان  قومی، از مناطق تیرامیدان باره و جمرود نماینده گی میکنند آنها بایک گردهمایی  صلح آمیز در شهر  جلال آباد از پاکستان خواستند تا حقوق شهروندي آنان را احترام بگذارند.

 آنها تاکید میدارند که مشکل ناامنی و ظلم حکومت پاکستان تنها برآنها و قوم شان خلاصه نمیشود اقوام قبایل دیگر نیز مشکلات مشابه دارند و علاقه دارند به افغانستان بیایند و ميخواهند تامردم افغانستان ازآنها حمایت کنند.

 بزرگان افریدی همچنان گفته اند که گذشته گان آنان در گذشته در افغانستان تحصیل نموده اند دراینجا علم ودانش آموخته اند و برای ادامه زنده گی  شان حمایت معنوی شده اند درحالیکه  حلقه های مشخص در پاکستان در طول سالهای اخیر آنان را از  مردم افغانستان جدا ساخته اند وحالا آنها آمده اند تاحمایت مردم افغانستان را باردیگر با خود داشته باشند.

رئیس  ادارۀ قبایل ننگرهار با بزرگان قومی افریدی دیدار نموده و گفته است که آنها به گونهء شخصی  به ننگرهار آمده اند و مطالبات آنان رابه مقامات مربوط خواهد رسانید .

 گفته شده بزرگان قومی  افریدی بیشتر خواستار حمایت دولت افغانستان در بخش آموزش و پرورش اند.

آنها در حالی ادعا ظلم و ستم از سوی حکومت پاکستان را مطرح میسازند که مناطق قبایلی در پاکستان در پی یک  برنامهء از قبل طرح شده به پایگاه حلقه های تروریستی که از سوی آی، اس، آی حمایت  میشوند مبدل گردیده است موجودیت چنین شبکه  ها و حضور  طالبان خارجی و القاعده دراین مناطق، مناطق قبایلی را به مکان  ناامن و معاملات غیر قانونی چون خرید و فروش اسلحه ومواد مخدر تبدیل نموده و مناطق قبایلی در طول سی سال اخیر رشد اقتصادی و آموزشی نهایت ضعیف داشته که نسبت به سایر مناطق پاکستان بخصوص مناطق پنجاب قابل مقایسه نیست.

نظامیان پاکستانی که بیشتر از پنجابی ها شکل یافته است  در طول تاریخ کوتاه پاکستان کوشیده  اند تا مناطق قبایلی را به عنوان قبایل آزاد دور از برنامه های انکشافی خود نگهداشته و تنها خشونت و بی قانونی  را درآن رشد داده است.

سه شنبه ، 7 جوزا 1392 ، 15:05

گزارش

Written by manager

کابل باختر ۷ جوزا

یک مقام محلی درولایت قندهارگفته است که دهها طالب مسلح شامل ملیت هاي مختلف به سوی ولسوالی پنجوایی آن ولایت رخ نموده اند وقصد انجام یک سلسله حملات واعمال تخریبی را در آن ولسوالی دارند .

به گزارش آژانس باختر ،فضل محمد اسحق زی ولسوال پنجوایی  گفته است دهها طالب مسلح شامل طلاب پنجابی ؛ عربی ؛ چیچینی وایرانی مدارس شان را در کویته وسایر بخش های ایالت بلوچستان پاکستان ترک گفته وبه سوی آن ولسوالی  رخ نموده اند تا کنون شماری زیادی  از این طلاب  به پنجوایی رسیده اند وشماری دیگر در راه رسیدن به این ولسوالی اند . این طلاب که همه مسلح اند قصد دارند تا یک سلسله حملات بر مراکز دولتی وامنیتی  درآن ولسوالی را انجام دهند وضعیت را بحرانی ساخته  ودرنهایت آن ولسوالی را سقوط دهند  .

 ولسوال پنجوایی واضح نه ساخت که چه تعداد طلاب غرض جنگیدن با نیروهای دولتی  وانجام اعمال تروریستی  به پنجوایی آمده اند مگر گفت تعداد آنان زیاد است وآنها با اسلحه وجنگ افزارهای مجهز ساخته شده اند .

اظهارات فضل محمد اسحق زی ولسوال پنجوایی  درحالی بیان میشود که طالبان چند روز قبل با انجام حمله گسترده بر ولسوالی سنگین ولایت هلمند کوشیدند تا این ولسوالی را به کنترول خود در آورند که موفق نشدند، دراین حمله حدود چهل تن از طالبان مسلح کشته شدند.

 به باور مسوولان امنیتی در ولایت قندهار طالبان با شکست خوردن درولسوالی سنگین اکنون متوجه ولسوالی پنجوایی  قندهار شده اند این ولسوالی نه تنها به سرحدات پاکستان نزدیک است بل با سپین بولدک شهر قندهار وولایت هلمند نيز نزديكي  دارد .

نا امن ساختن پنجوايی ویا تحقق برنامه سقوط این ولسوالی میتواند بر امنیت وثبات شهر قندهار وبخش های از ولایت هلمند اثر گذار باشد .

با وجود شدت چنین تهدید ها جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار میگوید با وجود چنین تهدید ها نیروهای امنیتی آمادهء مقابله با چنین چالش ها اند آنها توان سرازیر شدن طالبان مسلح چند ملیتی هراس ندارند .

با آنکه اخباری از ورود طالبان چندملیتی به پنجوایی به نشر رسیده چندی قبل جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز گفته بود که مدارس دینی درپاکستان تعطیل وطلاب آن غرض جنگ به افغانستان اعزام شده اند .

عظیمی نیز گفته بود که نیروهای اردوی ملی آماده مقابله به عوامل نا امنی درکابل اند . 

 

وحید مژده : پاکستان به افغانستان مشکل ایجاد میکند

کابل باختر 5 جوزا

شماری از کار شناسان مسایل سیاسی در پیوند به اظهارات اخیر معاون وزارت خارجه پاکستان از زمامداران کشور می  خواهند که پاسخ مناسب به آنها بدهند.

معاون وزارت خارجه پاکستان در پیوند به سفر اخیر رئیس جمهور به هند وتقاضای حکومت افغانستان از آن کشور برای تجهیز وتقویت نیروهای افغانستان گفته است :افغانستان حق دارد به عنوان یک کشور مستقل سیاست های خود را تعقیب کند اما بایدوضعیت صلح وامنیت را درمنطقه نیز متوجه باشد.

درهمین حال شماری از آگاهان سیاسی از زمامداران کشور می خواهند که در برابر این اظهارات بی تفاوت نمانند وپاسخ مناسب به آنها بدهند .

وحید مژده کارشناس مسایل سیاسی می گوید که پاکستانی ها بااین اظهارات می خواهند نشان بدهند که افغانستان هنوز محتاج پاکستان است.

وي گفت: از اینکه افغانستان یک کشور آسیب پذیر است مهاجران ما در پاکستان وجود دارند ومواد اولیه نیز از آن کشور به افغانستان می آید بناء پاکستان از چند رهگذر افغانستان را تهدید می کند .

وحید مژده به سفر اخیر رئیس جمهور به هند نیز اشاره کرده گفت که چون دراین سفر موضوعاتی نظامی مطرح گردید لهذا نگرانی پاکستان بیشتر گردیده است.

وي گفت: پاکستان به افغانستان مشکل ایجاد می کند .

اما جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس مسايل سیاسی متعقد است که افغانستان هرگز در صدد نا امنی کشور های همسایه نبوده است.

به وي گفته افغانستان زمانی دارای اردوی مجهز وتوانا بود وما به همسایه گان مزاحمت ایجاد نكرديم.

اما تنها ، این پاکستان است که کشورهای همسایه "افغانستان وهند " را نا امن ميسازد .

او همچنان از مقامات کشور خواست تا در برابر چنین اظهارات ناپسند جواب مناسب بدهند .

در همین حال ارشاد احمدی معین سیاسی وزارت خارجه در واکنش به گفته های جلیل عباس جیلانی معين وزارت خارجه پاکستان بیان داشته است : امنیت وصلح منطقه را دوستی افغانستان باهند وتقویت اردوی ملی افغانستان تهدید نکرده، بل وجود لانه های تروریستی در آن سوی خط دیورند واستفاده از تروریزم منحیث ابزار سیاسی است که موجب به مخاطره انداختن آن می شود .

اگر پاکستان خواهان همکاری صادقانه وعملی در راستای استحکام صلح وثبات درمنطقه است، بهترین راه آن از بین بردن لانه های تروریستی درخاک آن کشور می باشند .

دراین اظهارات همچنان مطرح شده است که افغانستان به خاطر حفظ استقلال خود دهه ها قربانی داده و تجاوز را رفع کرده است، اکنون هم مردم افغانستان حاضر اند تا دهه های دیگر نیز در راه دفاع درکشور حفظ استقلال وتامین امنیت منطقه قربانی دهند . 

نالان }

 

کابل باختر  اول جوزا

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به هند رفته است تا پیرامون گسترش مناسبات میان دوکشور به بحث بپردازد .

به گزارش آژانس باختر، تقویت مناسبات میان دوکشور از هرلحاظ قابل اهمیت است،  افغانستان وهند روابط تاریخی وسنتی باهم دارند . هند به عنوان کشور قدرتمند اقتصادی درمنطقه وبرعلت نزدیکی جغرافیايی با افغانستان میتواند این کشور را درعرصه های مختلف کمک کند، بخصوص این که نیروهای خارجی بعد از سال 2014 افغانستان را ترک میکنند .

درطول یازده سال گذشته رهبران ومقامات افغانی وهندی به صورت منظم از پایتخت های یکدیگر بازدید  کرده اند، درحال  حاضر هند  بعد از امریکا، انگلستان وجاپان بزرگترین کشور حمایت کننده از افغانستان است .

حامد کرزی در سفر اخیر خوداز هند میخواهد حمایت وهمکاری بیشتر این کشور را با افغانستان داشته باشد چگونگی واهداف سفر رئیس جمهور افغانستان را با شماری ازآگاهان سیاسی به بحث گرفتیم .

وحید مژده تحلیلگر مسایل سیاسی دراین رابطه به آژانس باختر گفت که سفر حامد کرزی به هندوستان برای بدست آوردن کمک نظامی واقتصادی صورت میگیرد.

این نشان میدهد که امریکا وناتو نتوانسته اند که در تجهیز نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان اقدام موثر نمایند، ضمنا آنها درکاهش وفشار های که از پاکستان بر افغانستان وارد شد، نیز  موثر نبوده اند .

حامد کرزی قبلا گفته بود که اگر امریکا کشور ما را درقسمت نظامی کمک نکندما مجبور خواهیم شد که تا به دیگرکشور ها رجوع نمایم .

کشور هندوستان درظرف یازده سال 2 ملیارد دالر را به افغانستان کمک کرده ومیتواند درآینده نیز افغانستان را کمک کند .

درحالیکه پاکستان درعرصهء اقتصادی در ناتوانی بسر میبرد ونمیتواند با کشور هندوستان رقابت کند .

حمید الله فاروقی استاد پوهنتون  و عضو حزب حق و عدالت در رابطه به نقش هند در بهبود وضعیت در افغانستان و انتظار افغانستان از هند میگوید از گذشته تاکنون افغانستان بخاطر حفظ تعادل میان هندو پاکستان دچار مشکلات زیادی بوده و قربانی های بیشماری را تا به  حال پرداخته است و منافع ملی خود را با ناهنجاری های مختلف روبرو ساخته است.

وی گفت  دراینجا برحکومت و رئیس جمهور افغانستان است تا درمیان کشمکش های موجوده از یک دیپلوماسی  مناسب به خاطر حفظ منافع ملی افغانستان  استفاده نماید و نباید دست به حرکات گروهی بزند و ما در شرایط کنونی به هر شکلي كه ممکن باشد تعادل را در میان کشورهای منطقه با وجود مشکلات که داریم حفظ نمائیم. بدون شک پاکستان  به تعهدات خود در نشست سه جانبه لندن دربرابر افغانستان پابند نماند،اما توقع راکه حکومت افغانستان درحال حاضر از هند دارد آن را بدست نخواهد آورد، آنها هم نظر و پالیسی خود را دارند.

فاروقی اظهارداشت که تغییرات سیاسی در پاکستان که در حال عملی شدن است، تغییری است که به خواست ا مریکا و بریتانیا انجام میشود و در حقیقت  یک  نوع فشاراست که غرب بالای گروه های افراطی وارد ساخته است و افغانستان باید ازاین حالت استفاده بهتر و معقول نماید.

عمرشریفی آگاه امور سیاسی در رابطه به این  موضوع میگوید که رابطه افغانستان با هند دارای ابعاد متفاوت است البته در چارچوکات موافقتنامه که بین هردو کشور  که در سال قبل امضا شده و این ابعاد شامل بعد سیاسی ، اقتصادی و نظامی میباشد و دراین سفر و مذاکرات که قراراست انجام شود فکر میکنم مذاکرات پاکستان محورنخواهد بود.

وی افزود که انتظارات مردم و حکومت افغانستان به جمهوری هند تعلق میگیرد قدرت و ظرفيت جذب حکومت و سیاسیون در داخل نظام افغانستان  باید دراین مذاکرات، مناسبات خودرا به صورت باید وشاید، به اساس تعادلات منطقوی را در نظر داشته باشد. 

کابل باختر/ 30/ ثور
اعدام عاملان یک قضیه آدم ربایی در کشور این امیدها را تقویت می بخشد که گریز از قانون وجود نخواهد داشت و جنایتکاران پاداش اعمال زشت شان را دریافت می نمایند.
به گزارش آژانس باختر ، صبحگاهان روز شنبه 28 ثور دوتن از باشنده گان ولسوالی انجیل ولایت هرات بنام های عبدالسمیع وجلیل احمدکه در قضیه اختطاف و قتل طفل هشت ساله بنام علی سینا مجرم شناخته شدند در محبس هرات به دار آویخته شدند . این دوتن پنج ماه قبل علي سينا را به هدف دریافت پول ربودند و سرانجام او را کشتند آن چنان که گفته اند خون نا حق آنهم از یک طفل معصوم بی پاسخ نمی ماند، این دو از سوی نیروهای امنیتی گرفتار شدند . روند محاکمه آنها پنج ماه به طول کشید سرانجام اعدام شدند .
با شماری از شهریان کابل و آگاهان امور صحبت شد آنها  اعدام این دو نفر را گامی به سوی تطبیق  قانون و تامین عدالت درکشور دانستند . با آنکه اقدام اخیر با استقبال مردم مواجه شد . مگر حرف های وجود داردکه میرساند نهادهای عدلی و قضایی و بالاخره نهادهای دولتی در گذشته در تطبیق احکام چندان تحرك نداشته اند.
نسرین احمدزی آموزگاردریکی ازمکاتب شهر کابل به آژانس باختر گفت : من از این كه قاتلین یک طفل هشت ساله بالاخره جایش را درچوبهء  دار یافتند خوشحال هستیم مگر فراموش نشود که روند محاکمه این دو نفر حداقل پنج ماه را در برگرفت درحالیکه جرم آنها مشهود بود اعتراف وجود داشت ، قانون چگونگی برخورد با این گونه قضایا را پيشبيني نموده بود مگر روند محاکمه پنج ماه را در برگرفت. باید با این گونه قضایا به گونهء سریع برخورد شود تا جنایتکاران بدانند که قانون با آنها سخت و جدی است .
یک تن از قضات محاکم شهری درکابل که نمی خواهد نامش گرفته شود دراین رابطه گفت ، من از تطبیق عدالت درقسمت آنانیکه باعث قتل و کشتار دیگران میشوند به عنوان یک شهروند حمایت میکنیم مگر به عنوان یک قاضی به این مسئله انگشت میگریم که همین اکنون شماری زیادی از مجرمین خطرناک که با حملات تروریستی و یا هم با اهداف جنایی و آدم ربایی باعث قتل و کشتار شده اند و حکم محکمه درقبال آن صریح است همچنان در زندان بسر میبرند و حکم اعدام بالای شان تطبیق نشده است هر گاه با مجرمین به خصوص آنانیکه عملاً باعث قتل انسان های دیگر شده اند زود و صریح محاسبه شود قانون محوری و قانون پذیری درکشور نهادینه میشود.
ستار سعادت تحلیلگر مسایل حقوقی دررابطه به اعدام دوتن از مجرمین درهرات به آژانس باختر گفت : دولت تمثیل کننده یک قوت و یک نظام است و ما از عملکرد اخیر دولت استقبال میکنم آدم ربایان و آنانیکه علیه مردم دست به جنایت زده اند باید مجازات شوند و به سزای اعمال شان برسند تا ما به نظم دولتی برسیم. سادات به ادامه گفت : من منحیث یک حقوقدان از دولت این تقاضا را دارم تا عدالت تامین شود ،متخلفین به جزای اعمال شان برسند قسمیکه این دو فرد اعدام گردید دیگر آدم ربایان و جنايتكاران نیز اعدام شوند .
داوود سلطان زوی تحلیلگرسیاسی که قبلاً به عنوان نمایندهء مردم غزنی درولسی جرگه حضور داشت به آژانس باختر گفت: اشخاص و افراد که مرتکب جرایم میشوند باید مجازات شوند.
درجامعه ما متاسفانه اختطاف ، قتل ، قاچاق مواد مخدر زیاد صورت میگیرد ضرور که عاملان این گونه جنایات به اشد مجازات محکوم شوندتا باشد گلیم چنین جرایم درکشور برچیده شود و بردیگران هم یک پند و عبرت گردد .
ضمناً او ازدولت میخواهد تا در امور کشور داری اصل ضوابط را در نظر داشته باشد نه روابط را به مبارزه علیه فساد اداری ، تخطی های اداری توجه خاص نمایند زمینه را اشتغال زائی برای مردم مساعد سازد، تا باشد که چنین جرایم درکشور کاهش یابد.
میراحمد جوینده یکتن از فعالان جامعه مدنی به آژانس باختر گفت: درمجموع باید این روند (مجازات جنايتكاران) ادامه پیدا کند و قانون تطبیق شود تا باشد که هیچ جنایتکاری از قانون تخطی و فرار نکند.
جوینده میگوید : ما با تطبيق قانون اين امر را افاده مي نمايم كه هیچ جنایت کاری توانائی این را ندارد که به ناموس مردم تجاوز کند ، اطفال را اختطاف و دست به جرایم بزند.
او تائيد دارد تا باید پروسه اعدام جنایتکاران ادامه یابد و محاکم کشور باید دررسیدگی به قضایای که حیات انسان و نظم جامعه را تهدید میکند جدی تر عمل نمایند.
ازگفته های بالا برمیاید که مردم خواستار به مجازات جدی جنایتکاران اند و میخواهند آن مجرمین که حکم محاکم را برابر شان واضح و هویدا است نیز پاداش جنایات شان را بگیرند.