???????? ، 29 ???? 1398 ، 12:56

قطع برق زورمندان،پاسخ به زورگوی و قانون شکنی

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل   باختر   ۲۹   جوزا
کارمندان فنی شرکت برشنا و ریاست برق کابل دیروز در یک اقدامی که به آن (حشرعمومی قطع جریان برق )نام داده شده بود٬ جریان برق یازده مقروض دایمی و بزرگ شرکت برشنا را در حضور رسانه‌ها قطع کردند.
این یازده مقروض شامل مقامات حکومتی، وکلای پارلمان ٬ تاجرو زورمندانی اند که از سال‌ها به این سو پول صرفیۀ برق شان را نپرداخته‌اند.
سرپرست ریاست برشنا می گوید که مقروضیت این یازده نفر از بابت عدم پرداخت  صرفیه برق ٬بالغ بر ۲۰ میلیون افغانی می شود.
این یازده نفر شامل شماری از مقامات دولتی و تجارو قومندانان پیشین جهادی می شوند که از برق استفاده می‌کردند مگر صرفیه برق شان را نپرداخته اند و بارها مانع قطع سیم برق شان شده بودند.
دراین فهرست یازده نفری ریاست برشنا، نام کرتارسنگ با مقروضیت بیش از یک میلیون 670  افغانی  در جایگاه اول است، در حال حاضراین منزل از سوی حاجی الماس مشاورپیشین رییس جمهور استفاده می شود.
نام دوم در این فهرست بازهم به حاجی الماس با مقروضیت بیش از چهار میلون افغانی برمی گردد.
به همین ترتیب در این فهرست نام ریال سنگ با مقروضیت  بیش از یک میلیون829 هزارافغانی مربوط حاجی کرم شاه تاجرزمرد٬ جنرال انوربامقروضیت 668 هزار افغانی قومندان پیشین جهادی٬ منرل هوسنگ بامقروضیت بیش از 256 هزارافغانی  مربوط حاجی کرم شاه تاجر زمرد ٬محمد انوراوریا خیل عضو ولسی جرگه  بامقروضیت بیش از دومیلیون چهارصدوشانزده   افغانی ٬لطف الله سابق قومندان امنیه ننگرهاربا مقروضیت بیش از یک میلیون افغانی، نورحبیب قومندان پیشین جهادی بامقروضیت بیش از یک میلیون افغانی ٬منزل منورسنگ با مقروضیت بیش از یک میلیون سیصدونود هزارافغانی مربوط حاجی مقیم فهیم سرمایه گذار٬منزل راجن سنگ با مقروضیت بیش از  819 هزار افغانی مربوط حاجی ثنا شاروال پیشین پنجشیر، عبدالواحد با مقروضیت بیش از  5,71 هزار افغانی مربوط مالک هوتل فیدرهوس درشهرنو به چشم می خورد.
شرکت برشنا چند روز قبل برق تلویزیون خصوصی یک را نیز به دلیل نپرداختن بیش از سه میلیون افغانی پول باقیداری و صرفیه ،قطع کرده بود.
شرکت برشنا تاکید دارد که در صورت وصل کردن دوباره برق توسط این زورمندان و یا نپرداختن مقروضیت‌های شان، به څارنوالی معرفی خواهند شد.
ریاست برشنا  در مورد بدهی های خود ارقام متفاوت را ارائه کرده است مگر احمد خالد استانکزی، رییس تجارتی شرکت برشنا می‌گوید، بدهی های آن شرکت بالای اشخاص تا ۱۱ میلیارد افغانی می رسید که تاکنون شماری از ادارات و موسسات نیم از آن را پرداخت کرده اند اما هنوز هم بخش زیادی از این بدهکاری‌ها و باقیداری ها پرداخت نشده است. 
بدهی کاران شرکت برشنا را بییشتر مقامان بلند پایه دولتی ٬ سیاسیون وجهادیان سابق تشکیل می دهند
شرکت برشنا در حصول بدهی های خود مشکلات جدی داشت مگر همکاری نهاد های دولتی و امنیتی این شرکت را قادر کرد تا برنامه حصول قروض خود را روی دست گیرد .
این شرکت چندی قبل در این خصوص تفاهمنامه یی با لوی څارنوالی کشور امضا کرد.
مردم این حرکت شرکت برشنا را در امر مبارزه با قانون شکنی ٬ قلدری و زور گویی یک آغاز خوب می دانند و بر ادامه آن تاکید دارند.
برق افغانستان عمدتا برق وارداتی است که ازسوی تاجکستان٬ ازبکستان٬ ترکمنستان و ایران در بدل اسعار تامین می شودو سالانه مقداری زیادی اسعار ازسوی  افغانستان به این کشور ها داده می شود . صائم

manager

Latest from manager

back to top