?? ???? ، 16 ????? 1398 ، 12:00

شکوه ازاعمال فشار بر کمیسیون انتخابات

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل  باختر   ۱۶  میزان
حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برآن کمیسیون فشار میاورند تا نتایج انتخابات زودتر از وقت معین آن اعلام شود.
نورستانی این گفته ها را شب گذشته به یک رادیوی خصوصی بیان داشته است.
گزارشگرآژانس باختر می نگارد٬ حوا علم نورستانی گفته است ( شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برآن کمیسیون فشار آورده اند تا نتایج این انتخابات را زود اعلام کند.)
نورستانی تاکیددارد که که کمیسیون انتخابات کارش را با بی طرفی دنبال می کنداما شماری از دسته‌های انتخاباتی از کار کمیسیون انتخابات به گونۀ کامل راضی نیستند.
این گفته ها زمانی بیان می شود که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری همه پیشداوری های خود را دارند و هر کی از خود می گوید و این سبب شده است تا کارکمیسیون تحت شعاع باشد.
به تازگی یک دسته انتخاباتی از ساز مان ملل متحد خواسته است که درروند شمارش آرا مداخله کند تا این روند زودتر پایان یابد.
نامزد دیگر مطرح کرده است که سطح شرکت مردم در انتخابات به مراتب کمتر از آن است که پیشبینی شده بود باید به دلیل کم بودن آرا و به این دلیل که آرای کم در مدت زمان کمتر قابل محاسبه است ٬کمیسون انتخابات٬نتایج را زودتر از زمان تعین شده اعلام کند.
نامزد دیگر می گوید که سرنوشت انتخابات تا دو سه هفته دیگر معلوم می شود و رییس جمهور جدید به کارش آغاز می کند این نامزد تاکید دارد که انتخابات به دور دوم نمی رود.
نامزد دیگر سفارش های خود را دارد نوع مشخصی از رای را جز شمارش می داند و تهدید می کند که اگر انتخابات به میل او نبود دوباره به سنگر و یا به گفته عوام به کوه می رود.
با آن که کمیسیون های انتخاباتی کارشیوه خود را دارند مگر جمعی از نامزدان نسخه کاری می دهند و می گویند(هر کدام از آنها می‌تواند به عنوان گزینۀ سومی عرض اندام کند و جلو بحران را بگیرد و غیر ازآنان منبع دیگری در کشور وجود ندارد که نقش سازنده در جلوگیری از بحران احتمالی داشته باشد.)
موضع گیری های متفاوت و در عین حال مشکل سازشماری از نامزدان ودر کنار آن تجاربی که مسوولان کمیسیون های انتخاباتی از اسلاف شان آموخته اند٬ باید کار شان را با صداقت و شفافیت دنبال کنند و نتیجه واقعی را برای مردم بازگو کنند.
حساسیت های موجود و گسترش مشکلات در افغانستان٬سرنوشت این کشور را با کار دقیق و مدبرانه کمیسیون های انتخاباتی گره زده است.
تمامی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از تقلب و ضایع شدن آرای شان شاکی اند٬همه خود را قربانی تقلب می دانند و در عین حال همه از پیروزی خودسخن می گویند.
این می رساند که اعلام نتایج عاری از مشکلات نخواهد بود و کمیسیون انتخابات باید آماده پذیرش روز های دشوارتر باشد.
یگانه چیزی که می تواند کمیسیون را از دشواری ها عبور دهد کار شفاف و جواب روشن برای مردم و نامزدان انتخابات است.
این یک واقعیت تلخ است که با گذشت هر روز٬فشار ها بر کمیسیون های انتخاباتی از مسیر و جریان های گوناگون٬ بیشتر می شود  و هر نامزد٬ حتا سفارت خانه و کشور های بیرونی در پی تحمیل خواست های شان بر کمیسیون انتخابات خواهند بود.
در اینجا تعهد٬درایت و ایستادگی اعضای کمیسیون های انتخاباتی محور بحث است آنان نباید از تعهدی که برای مردم داده اند عقب نشینی کنند و بدانند که مسوولیت اولی و آخری متوجه مسوولان کمیسیون های انتخاباتی است٬ زمان نشان خواهد دادکه آنان با نتیجه انتخابات برای مردم چه پاسخ و چه ارمغانی خواهند داشت ؟ صائم

manager

Latest from manager

back to top