?????? ، 2 ??? 1392 ، 12:37

بازار خرید و فروش اماکن کمرنگ شده است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

 

کاب باختر 2ثور

متصدیان برخی از رهنماهای معاملات از کمرنگ شدن کارو بار شان شکایت دارند .

آنان میگویند که به تناسب سال قبل بازار خرید وفروش جایداد ها کمرنگ شده و کار وبار رهنماها از رونق افتاده است .

متصدی رهنمای معاملات نعمت الله رحمانی درمکرویان ها در صحبت با فرزانه نعمت خبرنگار آژانس باختر گفت : با آنکه در قیمت آپارتمانهای مکروریان ها بیست وپنج درصد کاهش آمده هنوزهم مشتری ها حاضر نیستند تامانند یک سال قبل آپارتمان خریداری کنند .

او گفت: سال قبل یک باب آپارتمان دو اتاقه در حدود یکصدو پانزده هزار دالر امریکایی خرید وفروش میشد ،در حالیکه همان آپارتمان را حالا کسی به نودو پنج هزار دالر  هم خریداری نمیکند .

محمد صدیق خاوری معاون اتحادیه رهنماهای معاملات شهر کابل نیز از کمرنگ شدن بازارکاروباررهنماها صحبت نموده گفت :نرخ ها از بیست وپنج الی سی فیصد پایین آمده وکمتر کسانی حاضر به خرید زمین وآپارتمان ميشوند .

آقا محمد که مالک یک رهنمای معاملات در ساحه ارزان قیمت است میگوید :مردم نسبت به اوضاع سیاسی وامنیتی کشور بعد از سال 2014 بی اعتبار اند و ميکوشند تاپول های شان را نزد شان نگهدارند تا آنکه درخرید خانه وزمین به مصرف برسانند .

اما انجنیر عبدالاحد واحد معین تخنیکی شاروالی کابل میگوید : علت کاهش در نرخ منازل وزمین رهایشی اعمار ساختمان ها وشهرک های رهایشی در مرکز واطر اف شهرکابل می باشد .

وی گفت: با ساخت وساز بیشتر وایجادی شهرک ها طبعاً قیمت های منازل وآپارتمان ها پایین میاید

وچنین چیزی به نفع مردم است تا با قیمت های مناسب مالک خانه شوند .

اما فضیله کارمند یکی از ادارات دولتی به این باور است که کارمندان پایین رتبه دولتي با در آمد متوسط هرگز قادر به خرید خانه ویا جایداد نخواهند شد.

 وی می افزاید: در سالهای قبل مردم عام به خصوص کارمندان دولت می توانستند با اندک تدابیر وگرفتن قرض ووام رویای مالکیت یک منزل رهایشی رابه سر بپرورانند امادر شرایط کنونی چنین چیزی امکان ندارد وکارمندان دولتی وآنانیکه حدی اوسط در آمد را دارند نمی توانند  به درستی  از اعاشهء خانواده بدر آیند چه رسد به آنکه برای خرید منازل از پول معاش ماهوار پس اندازنمایند .

به هر صورت پس از سقوط طالبان وایجاد شرایط روبه رشد اقتصادی درکشور در کنار اینکه درآمد کتله یی ازمردم  بهتر گردید ، نرخ منازل رهایشی و آپارتمانها نیز به تدریج بلند رفت وظرف ده سال گذشته در صعود قیمت منازل تغییر قابل ملاحظهء بوجود آمد .

اینک بازار خرید وفروش اماکن روبه سردی است ودیگر رونق یکسال قبل را ندارد وکسانیکه درعرصه خرید وفروش از طریق رهنماهای معاملات فعالیت میکردند نیز از چنین حالت شاکی اند .

یکی از عواملی که چنین وضعیت را در بازار خریدوفروش اماکن بوجود آورده است ،موضوع بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان پس از سال 2014 میباشد که ظاهرا مردم پس از سال 2014 به شرایط کشور بی باور اند ،اما باتوجه  به عزم دولت مردان  ونیروهای امنیتی کشور وتعهدات جامعه جهانی برای حمایت از نیروهای افغان در برابر  تروریزم وجنگ افروزی استخبارات همسایه گان باید مطمین بود که دیگر افغانستان دستبرد دشمنان خارجی وداخلی نخواهد شد چون دانش وآگاهی سیاسی فرد فرد این سرزمین ونیز حمایت مالی ونظامی کشور های دوست از مردم ودولت افغانستان ، مارابه این باورمند میسازد که دیگر سرنوشت مردم ما به اختیاری خودشان قرارخواهد داشت وهرگز اختناق ،جنگ وناامنی  سراسر کشور ما را فرا نخواهد گرفت 

{فرزانه}

 

Last modified on ?????? ، 2 ??? 1392 ، 13:40
manager

Latest from manager

back to top