?????? ، 4 ????? 1392 ، 13:06

نماینده وزارت نفت ومنابع طبیعی پاکستان ازعدم پیشرفت در پروژه ها سخن گفت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

وزارت معادن افغانستان: این گفته ها حقیقت ندارد

کابل 4 سنبله باختر

درحالیکه مقامات افغان و ترکمن نسبت به انجام  پروژهء تاپی خوشبین اند اخیراً یک مقام پاکستانی هشدارداده است که ازاین  پروژه خارج میشود.

به گزارش آژانس باختر، نماینده وزارت نفت و منابع طبیعی پاكستان اعلام داشته که مذاکرات پیرامون تمدید خط لوله گاز ترکمنستان به پاکستان وهند به این  زودی ها برگزار نخواهد شد.

 وی علت عدم برگزاری نشست نماینده گان چهار کشور عضو این پروژه را تشنج روابط میان هند و پاکستان دانست این دوکشور در دو ماه اخیر یکدیگر را به تشنج زدایی درخط مرزی کشمیر متهم میکنند و هر دو ازتلفات انسانی شماری از شهروندان شان از این گونه تشنج ها سخن میگویند.

پروژهء تاپی یک پروژه بزرگ اقتصادی در منطقه است که کشورهای هند و پاکستان را از طریق یک لوله گاز از مسیر افغانستان به ترکمنستان وصل میکند.

هزینهء اولیه این پروژه ده ملیارد دالر امریکایی تخمین شده و بانک انکشاف آسیایی سرمایه گذار اصلی این  پروژه است که سالانه ملیونها متر مکعب گاز مایع ترکمنستان را از طریق  افغانستان به پاکستان وهند انتقال میدهد.

حرف ازعدم آغاز مجدد مذاکرات پیرامون پروژهء  تاپی درحالی به میان می آید که پاکستان خود با بحران شدید انرژی مواجه است و هند نیز با جمعیت عظیم كه دارد نیاز روز افزون به انرژی وارداتی دارد.

انگیزهء ایجاد پروژه تاپی حدود بیست سال قبل به میان آمد که بسیاری از تحولات  سیاسی و برخورد های منطقه يی اثر گذار بود.

برخی از آگاهان سیاسی درکشور به این  باور اند که پاکستان در تبانی با ایران میخواهد این پروژه به ناکامی مواجه گردد منفعت ایران ازاین کار، گرفتن پروژه از ترکمنستان و فروش گاز ايران به پاکستان و هند است و پاکستان با ناکامی این پروژه به این فکر است که به اقتصاد دو کشور افغانستان و هند که باآنها مشکلات دوامدار دارد، صدمه میزند. به همین منظور مذاکرات دهلی راکه قرار بود در اواخر ماه جاری  عیسوی برگزار شود، تحریم کرد.

محمود صیقل آگاه روابط دیپلوماتیک میگوید که ما در قدم اول باید بدانیم  پاکستان چرا از نشست  های که ازقبل مشخص شده است شرکت نمیکند، آیا دلیل پاکستان بررسی به خاطر بروز مشکلات جدید میان پاکستان وهندوستان است یا کدام دلیلی دیگری دررابطه وجود دارد.

وی گفت: چیزی که خیلی مهم است اینست که وزارت معدن افغانستان وظیفه دارد تا دلیل عدم شرکت پاکستان در نشست پروژه تاپی را از مقامات وزارت نفت و منابع طبیعی آن کشور بپرسد که چرا و بخاطر چه پاکستان نمی خواهد در این  نشست اشتراک نماید.

او علاوه ميدارد: باید مراجع دیپلوماتیک موقف پاکستان را در رابطه به آینده پروژهء تاپی دریابند و آن را به رسانه ها بیان بدارند.

تاج محمد اکبر آگاه امور اقتصادی واستاد فاکولتهء اقتصاد می گوید: دو دلیل میتواند انصراف پاکستان از این  نشست را سبب گردد . یکی مساله مشکلات و تشنج هاي موجوده میان پاکستان وهندوستان دوم عدم تامین امنیت پروژه از جانب دولت افغانستان .

وی در رابطه به موضوع اول می گوید، چون پروژه تاپی از خاک پاکستان عبور می کند پاکستان می خواهد تا یک نوع ضربه اقتصادی را به رقیب هندی اش وارد نماید ازهمین رو نمی خواهد در این نشست اشتراک نماید .

دلیلی دومی مساله عدم تامین امنیت پروژه از سوی حکومت افغانستان است كه بايد به آن توجه شود.

اما جلیل احمد جمرانی رئیس پالیسی وانکشاف برنامه های وزارت معادن با رد کردن این موضوع به خبرنگار آژانس باختر گفت " هیچ مشکلی در رابطه به عدم اشتراک نماینده  پاکستان  درنشست پروژه تاپي دیده نشده است".

 وی گفت: قرار داد های دراين پروژه امضا گردیده است و مذاکرات  روی جنبه های تخنیکی این پروژه برنامه ریزی شده است.

جمرانی میگوید ،قراربود نشست در هند برگزار شود مگر این نشست به اساس درخواست مقامات وزارت خارجه جمهوری هند در دبی میان نماینده گان چهارکشور  عضو پروژه دایر گردید و توافقات نیز صورت گرفته است.

manager

Latest from manager

back to top