?? ???? ، 23 ????? 1394 ، 10:59

سفر های ولایتی رهبران حکومت وحدت ملی ، راه کوتاه شدن فاصله میان دولت ومردم

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 23 سرطان
سفر های سران حکومت وحدت ملی به  ولایات درنزدیکی مردم با دولت نقش بارزی دارد.
سران حکومت وحدت ملی طی روز های اخیر سفر های منظم  را به چند ولایت انجام  دادند تا به مشکلات مردم رسیدگی کنند ودرکنار آن فداکاری های نیروهای امنیتی ، شهامت وایستاده گی آنان را پاس دارند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهو راسلامی  افغانستان به ولایت قندهار وباز دید داکتر عبدالله عبدالله از ولایت های قندز، هلمند وبدخشان  نمونه های از تلاش های دولت غرض کاهش فاصله میان دولت ومردم است.
چنانچه داکتر عبدالله رئیس اجرائیه درحاشیه سفراش درولایت بدخشان  گفت ما میخواهیم تاکاری کنم که و ضعیت موجود تغیر نماید وامور بهبود یابد .
ولی راز این امر، درنزدیکی روابط مردم  ودولت است . رئیس اجرائیه در سفر بدخشان از دسیسه ها و توطیه ها پرده برداشته هشدار داد اگر این حکومت ضعیف شود دشمنان دین ووطن از آن سود خواهند برد .
او از تمام سیاستمداران  خواست  تا از نظام موجود که از ارادۀ مردم نشأت گرفته است حمایت کنند.
درحال حاضر برخی از اعضای شورای ملی نیزاز نزدیکی سران حکومت وحدت ملی  با مردم اظهار خوشبینی کرده اند ومیگویند که  مشکلات  مرد م باید از نزدیک  مو رد بررسی قرار گیرد زیرا از طریق گزارشات ارایه شده بررسی مشکل مردم درک نمی شود   دراین سفرها رهبران  می توانند که درمیان مردم رفته واز نزدیک مشکلات مردمرا درعرصه های مختلف مورد بررسی قرار بدهند تا به آن رسیده گی شود واز جانب هم  این امر  باعث خواهند شد که مردم بر حکومت اعتماد نمایند و به گفته آنان  سفر های ولایتی مسوولین  حکومت وحدت ملی همچنان میتواند  منسوبان  شجاع ونهادهای امنیتی را که  درشرایط دشوار دردفاع از کشور شان قرار دارند مورال قوی دهد .

manager

Latest from manager

back to top