???? ، 3 ??? 1394 ، 13:06

ملا عمر در یک سرنوشت نامعلوم !

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

رهبر طالبان کشته شده و یا زندانی است ؟
کابل باختر 3 اسد
درحالیکه  یک دسته انشعابی گروه طالبان ادعا دارند که ملاعمر رهبر این گروه کشته شده یک آگاه مسایل سیاسی درکابل میگوید که ملاعمر از سه سال به اینطرف در انظار دیده نشده است.
به گزارش آژانس باختر : معاذ فدایان گروه منشعب شده از طالبان ادعا کرده که رهبر این گروه ملاعمر درست دو سال قبل دریک رقابت درونی میان اعضای این گروه کشته شده است .
وی ملا اختر منصور را که درحال حاضر، رهبری طالبان ( شورای  کویته ) را به عهده دارد وگل آغا مسوول مالی طالبان را، عاملان  قتل ملاعمر  معرفی داشته وگفته  این دو، طرف غرض رسیدن به اهداف شان  که همانا گرفتن  رهبری  طالبان است، ملاعمر را کشته اند.
قاری حمزه سخنگوی گروه  معاذ فدایان گفته که  او اسناد موثق در دست دارد که ملاعمر  دیگر زنده نیست.
این گفته های قاری  حمزه درحالی بیان میشود که نسبت به سرنوشت ملاعمر  رهبر طالبان حرف های ضد ونقیض وجود دارد یک فعال سیاسی درکابل که روابط نزدیک  با طالبان داشته میگوید که ملاعمر  زنده است و آوازه مرگ او را افراد وابسته به آی اس آی پخش کرده اند او معاذ فدایان  را که یک شاخه جدا شده از طالبان است  وابسته به سازمان استخبارات پاکستان میداند  میگوید این گروه به دستور  آ، اس،آِی شایعه  کشته شدن ملاعمر را پخش کرده است  او ادعا کرده که  حلقات در افغانستان ، پاکستان وامریکا فعال اند تا طالبان  را به سه گروه تقسیم کنند ، اوتاکید دارد که ملاعمر  زنده است وهمچنان رهبر طالبان است .
از گفته های این فعال سیاسی  پیدا است که وی میکوشد نشان دهد که  رهبر طالبان شکار برنامه های  استخباراتی پاکستان است .
درحالیکه سیر حوادث نشان میدهد  که طالبان از گذشته  تا امروز وابسته ترین جریان سیاسی افغان با استخبارات پاکستان بوده است وملا عمر نزدیکترین چهره برای آ،اس، آی بود.
جاوید کوهستانی آگاه مسایل سیاسی که از طالبان شناخت دقیق  دارد میگوید که رهبر طالبان با یک سرنوشت مبهم روبرو شده است کوهستانی به خبرنگار آژانس باختر گفت: ملاعمر  یا کشته شده و یا این  که درقید استخبارات پاکستان است .
اوبه ادامه گفت بعد از مرگ اسامه بن لادن  درتابستان همان سال ملاعمر به بهانه یی پنهان شد وازوی تاکنون هیچ آدرسی دردست نیست.
به گفته کوهستانی بخاطر عدم حضور ملاعمر درصحنه اختلافات بین ملامنصور اختر حافظ قیوم ومنصور داد الله پیدا شد .
حافظ قیوم  ومنصور دادالله تاکید داشتند  اگر از ملاعمر  آدرس نداشته باشد ما از قبول ادامه امارات سرپیچی کرده  و مستقلانه فعالیت می نمایم  با وجود اصرار زیاد آنها،  ملاعمر  ظاهر  نشد وآنها انشعاب کردند .
جاوید کوهستانی یاد آور شد که  من سال قبل در روز نامه  آرمان ملی دریک مصاحبه  بیان کردم که ملاعمر لادرک است واز آن  کدام  اطلاع در دست نیست.
کوهستانی تاکید دارد که سه سال می شود هچکس او را ندیده   وکدام  نامه دست  خط شده ازسوی ملا عمرهم پخش نشده است او در یک سرنوشت مبهم  ونامعلوم قرار دارد واین ضعف ارگان های استخباراتی است که تا حال  از آن  کدام اطلاع دردست ندارند.
باید گفت شایعه مرگ ملاعمر درست زمانی پخش میشود که دولت  برای مذاکرات مستقیم  با طالبان برنامه ریزی میکند  ودر عدم  موجودیت رهبر این گروه مشکل است به نتایج مطلوب دست یافت مردم آرزو دارند تا دولت در گام نخست خود را نسبت به سرنوشت رهبر متواری طالبان آگاه سازد  و بعد آجندای  مذاکرات را معین نماید.

manager

Latest from manager

back to top