??????? ، 5 ????? 1394 ، 14:30

محاکمه صحرایی نمادی از خود خواهی

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 5/ سنبله
ما در روزهای اخیر شاهد وقایع ناگواری در برابر شماری از زنان در کشور هستیم ، وقایع که شیوه های جدید از خشونت علیه زنان را نشان میدهد، شیوه های که با سنن و فرهنگ افغانی بیگانه است و در تضاد با ارشادات دینی قرار دارد و معیار های حقوقی را شدیداً ضربه میزند.
وقایع اسفبار چون لت وکوب پدر و دختری درولسوالی بلخاب ولایت سرپل آنهم به اتهام دزدی و مخفی شدن دزد از سوی فالبین، لت وکوب نمودن یک مرد ودخترانش از سوی شوهر ، لت وکوب نمودن دو زن درولسوالی جاغوری ولایت غزنی در دید عام ، قتل دسته جمعی یک خانواده درولایت هرات که درمیان آنها چند زخمی موجود بود، نمونۀ های از خشونت های است که علیه زنان درکشور صورت گرفته است . عاملان چنین قضایا افراد زورمند و تفنگ داران محلی اندکه خود دست به عمل زده که این عمل شان ازسوی فعالان جامعه مدنی ، نهادهای حراست از حقوق بشر و فعالان حقوق زن، نام محکمه صحرایی را به خودگرفته است .
تصاویر نشر شده در خصوص این وقایع نشان میدهدکه مردی با دخترش در محل عام شلاق میخورد و یا دوزن دیگر در جاغوری غزنی آنهم درمحل عام لت وکوب میشوند و یا در سوزمه قلعه سرپل مردی دیوانه صفت در انظار عام بردلایل تاخته که خود دارد زن و دخترانش را تا سرحد مرگ لت و کوب میکند و یا هم فرد جوانی در هرات به دلایل ناتوان بودن درپرداخت مخارج عروسی، تصمیم به قتل دسته جمعی اعضای خانواده دختر میگیرد.
تاسفبار این است که دختر و پدر که در بلخاب لت و کوب شدند اتهام وارده برآنها دزدی اثاثیه یک منزل بود و فالبین منطقه آنها را دزد قلمداد کرده بود درحالیکه هیچ دلیل و شواهدی علیه آنان وجود نداشت .
این حرکت ، جنایتی را تداعی میکند که درآخرین روز سال گذشته هجری خرشیدی درکابل اتفاق افتاد جادوگری درزیارت شاه دوشمشیره "ح" فرخنده 27 ساله را متهم ساخت که گویا نسخه های قرآن را سوختانده و مردم بی خبر هم به جان فرخنده ریختند و او را زجرکش کردند.
همه اینها بیانگر این مساله است که زورگویی جای قانون پذیری را گرفته و هر زور مند میتواند مفتی و قاضی باشد خود حکم دهد و خود آن را تطبیق نماید درحالیکه اگر ما قانون پذیر باشیم ، صلاحیت های قضایی قابل انتقال نیست .
اتفاقات روز ها و ماههای اخیر شکننده بودن قانون و عدم پذیرش قانون را نشان میدهد درحالیکه قانون پذیری در جوامع باعث بافت اجتماعی و مصونیت بخشی به اتباع است مگر این امر درافغانستان کمتر رعایت شده است.
داکتر عالمه فعال جامعه مدنی علت اصلی چنین محاکم را نبود امنیت و
برخورد قاطعانه حکومت و مجریان قانون  یا عاملان این گونه وقایع دارد.
داکتر عالمه گفت: ما فعالان حقوق زن این روییداد ها  را به شدید ترین لحن تقبیح میکنیم و این نوع بربریت وحشت و دهشت است که حقوق انسانی بخصوص حقوق زنان را پایمال میکند و جامعه مدنی و فعالان حقوق زن همیشه بخاطر تقبیح نمودن این عمل شنیع صدای خود را بلند نموده اند.
لطیفه سلطانی فعال حقوق بشر درافغانستان علت افزایش چنین خشونت ها
جامعه سنتی و عرف های ناپسند و نفوس اشخاص زورمند ، ملایان  و بزرگان قوم می داند
وی اضافه نمود، خشونت علیه زنان بیشتر ازآن است که بیان میگردد و نا امنی و عدم دسترسی زنان به عدالت باعث افزایش این رویدادها شده است.
عزیز رفیعی فعال جامعه مدنی میگویدکه هیچ دلیل درخصوص محاکم صحرایی درکشور آنهم در موجودیت نظام و یک سیستم قابل توجیه نیست و این دولت است که زمام نظام را در دست دارد باید به این خود سری ها پاسخ گوید.
نجیب الله دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله در رابطه به محکمه  های صحرایی گفت :هیچ شخصی حق محکمه خود سر را بالای هیچ فردی نداشته اشخاصیکه مرتکب چنین جرایم میشود از یاد نبرند که قانون ازآنها دست بردار است
وی گفت ، دررابطه به خشونت های اخیر علیه زنان که به آن محاکمه صحرایی نام نهاده اند پولیس درولایت سرپل پنج تن را به اتهام قضیه گرفتار کرده که بعداز تحقیقات و بررسی به څارنوالی سپرده شده است.
دررابطه قضیه جاغوری که مرد دختر و زنش را درمحضر عام لت و کوب کرده است ، این رویداد دریکی از قریه های بسیار دور افتاده است و پولیس قضیه را بررسی میکند.
تا جائیکه معلوم گردیده رویداد جاغوری ناشی از جنگ میان دو خانواده بوده است که درآن نه تنها زنان بلکه مردان نیز در روی سرک زدو خورد کرده اند.
معاون سخنگوی وزارت امور داخله تاکید دارد که خود سری و تخطی از قانون قابل تحمل نیست و محاکمه صحرایی به هیچ عنوان توجیه شده نمیتواند.
باید گفت که با وجود تماس های مکرر با سخنگوی لوی څارنوالی ، موفق نشدیم تا برخورد این نهاد حراست از قانون را با خود داشته ایم .
مگر مردم یک نکته را حرف قابل بازگو برای مسوولان تطبیق و حراست از قانون میدانند.

manager

Latest from manager

back to top