???? ، 7 ????? 1394 ، 13:56

توسعۀ مناسبات تجارتی واقتصادی درمنطقه ، مرگ تروریزم را در قبال دارد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 7 سنبله
توسعه  مناسبات تجارتی واقتصادی درمنطقه بدون تردید ساحه فعالیت وسربازگیری هراس افگنان را محدود می سازد.
گزارشگر آژانس باختر مینویسد : کشور های منطقه برای مهار فعالیت های تخریبکارانه هراس افگنی می توانند باتطبیق سیاست های اقتصادی وتجارتی به این  هدف نایل آیند.
جای شک نیست که رییس جمهور افغانستان با درک چنین حقیقتی درکنفرانس مشترک با رئیس جمهور ترکمنستان مطرح ساخت که ترکمنستان همسایه نیک شریک عمده اقتصادی و اجتماعی  ویک همکار در ایجاد امنیت ، ثبات وصلح درمنطقه است .
مو جودیت خاست گاه ها ، منابع تمویل  ، آموزش وتجهیز  هراس افگنان  درمنطقه  باعث می شو د  تا پروژه های بزرگ  اقتصادی  که رفاه ، توانمندسازی ورشد اقتصادی  کشور ها را درقبال  دارد به چالش روبرو گردد ، به همین  دلیل است که رهبری  افغانستان پیوسته تاکید کرده اند ، موجودیت هراس  افگنی درمنطقه بدبختی وعقب ماندن مردم منطقه را درپی دارد.
از لحاظ اقتصادی کشور های منطقه  ظرفیت کافی  دارند تا به جای  تقابل  واستفاده ابزاری   از افراطیت درسیاست های منطقه به پروژه های اقتصادی  فکر کنند  که آرامی  وآسایش مردم را راه آورد داشته باشد .
برق ترکمنستان  ، خط گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به  پاکستان وهند ، تکمیل  خط آهن از ترکمنستان به آقینه همکاری های ترانزیت بین افغانستان ، ترکمنستان ، آذربایجان وترکیه  هر کدام مردم کشور های  یادشده را درمناسبات  تجارتی و اقتصادی باهم  نزدیک می سازد.
بناً خرد سیاسی  از رهبران منطقه می خواهد که به جای تیل پاشی  به آتش جنگ به فکر ایجادفرصت های اقتصادی گردند، تا مردم  کشور ها باهم نزدیک  وهراس افگنان تجرید گردند. 

manager

Latest from manager

back to top