?????? ، 19 ????? 1394 ، 12:51

پاکستان خطرناکترین کشور درجهان !

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 19/ میزان
درحالیکه پاکستان متهم درپرورش و تجهیز دهشت افگنی و افراط گرایی است فراتر ازاین اتهام یک عضو سابقه سازمان سیا امریکا پاکستان خطرناک ترین کشور جهان دانسته است.
کوپن هالبرت افسر سابق سازمان اطلاعات مرکزی امریکا(سیا) درمطلبی برای سرویس خبری "سیفربریف " نوشته پاکستان خطرناک ترین کشور جهان است او تهدیدات دهشت افگنی از آنکشور متصور است .
وی با اشاره به اقتصاد متزلزل و موجود بزرگترین زرادخانه تسلیحاتی را پاکستان دارد.
گفته است پاکستان به خودی خود خطرناک نیست اما با توجه به ظرفیت موجود درآن میتواند خطرناکترین کشور برای کل جهان محسوب شود بدین ترتیب امریکا میتواند تماس بسته و ادامه دار با اسلام آباد وابسته باشد.
وی افزوده است که پاکستان به عنوان کشوری که با تهدید سه گانه دهشت افگنی ، اقتصاد متزلزل روبه سقوط و زرادخانه بزرگ درحال رشد است این ظرفیت را دارد که بیش از هر کشور دیگری برنامه های وحشتناکی برای امریکا رقم بزند .
به گفته وی پاکستان سال ها است که برای حفاظت خود دربرابر حملات احتمالی هند گروه های افراطی ودهشت افگن را افزار ساخته و ازآنها درجنگ فرسایشی علیه هند استفاده میکند اما درحال حاضر شرایط امنیتی خود را بسیار پیچیده یافته و با توجه به تفاوت اندک میان گروه های افراطی بامشکل مواجه شده است.
این درحالیست که افغانستان مکرراً از جانب همسایه های خود بخصوص پاکستان درتمام عرصه آسیب پذیر بوده و باربار عمل کردهای پاکستان را درقبال افغانستان انتقاد کرده است.
درسیزده سال گذشته پاکستان به عنوان یکی از کشورهای متحد امریکا در امر مبارزه علیه گروه های دهشت افگن و مواد مخدر صادقانه عمل نکرد بلکه در پرورش و جادادن گروه های دهشت افگن و اقدام آنان بخاطر بی ثباتی و نا امن ساختن برخی مناطق افغانستان و علیه نیروهای بین المللی و افغان دراین کشور دست بالا داشت.
اما حکومت افغانستان ازاین عمل کرد پاکستان به جامه جهانی بخصوص ایالات متحده امریکا انتقاد کرد ولی صدای مردم افغانستان را نادیده گرفتند.
آگاهان سیاسی به این باوراندکه درحال حاضر جامعه جهانی ، ایالات متحده امریکا ، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای منطقه پی برده اند که پاکستان درنا امن ساختن افغانستان ومنطقه نقش مهمی را بازی میکند و مورد انتقاد آنان نیز قرارگرفته است .
تا اینکه یک عضو سابق سازمان اطلاعات مرکزی امریکا یا سیا تائید میکندکه پاکستان احتمالاً خطرناک ترین کشور درجهان است .
اما هنوزهم زوداست تا جامعه جهانی بخصوص امریکا با وارد کردن فشار ها و تحریم ها علیه پاکستان ، این کشور را مجبور سازد تا دست از پرورش و تجهیز گروه های دهشت افگن بکشد و در مبارزه علیه گروه های افر اطی و دهشت افگنان بین المللی صادقانه عمل کند.

manager

Latest from manager

back to top