?????? ، 18 ???? 1394 ، 12:44

پنتاگون وسفارت امریکا در کابل گفته های جف دیویس را یک خطا لفظی خواندند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

آگاهان سیاسی افغان : دستگاه  دیپلوماسی کشور باید روی این گفته ها مکث ودقت کند
کابل باختر 18 عقرب
گفته های اخیر سخنگوی وزارت دفاع امریکا که طالبان افغانستان را یک شریک مهم کشورش در روند آشتی ملی میداند از سوی سفارت امریکا درکابل ترمیم شد .
به گزارش  آژانس باخترجف دیویس سخنگوی وزارت دفاع امریکا به روز چهارشنبه گذشته  دریک نشست خبری  در واشنگتن  گفته بود که طالبان افغانستان یک شریک مهم آنکشور  در روند صلح افغانستان بود وعلیه آنها عملیات ضد تروریستی انجام نخواهد شد .
سخنان  آقای دیویس درافغانستان ایران وپاکستان   انعکاس وسیع یافت .
رسانه این گفته ها  را به عنوان  طالبان شریک صلح امریکا  ویا طالبان دیگر دشمن امریکا نیستند  تعبیر وتفسیر کردند .
مگر حالا  سفارت امریکا در کابل درصدد ترمیم گفته های سخنگوی وزارت دفاع آنکشور است سفارت امریکا  درکابل با نشر اعلامیه گفته است سخنگوی وزارت دفاع امریکا درپیوند  به شریک خواندن طالبان ،مرتکب خطای لفظی شده است ، طالبان به یقین که شریک نیستند ، درموقف ما نسبت به آنها تغییری نیامده است .
دراعلامیه سفارت ایالات متحده امریکا همچنان  آمده است که امریکا  از یک روند سیاسی  تحت رهبری افغانان که در آن همه گروه های مخالف به شمول طالبان بتوانند از مجرای یک گفتگوی سیاسی بین الافغانی در باره آینده کشور شان مذاکره  کرده درنهایت منازعه افغانستان را حل وفصل نمایند  حمایت می کند .
همچنان سفارت امریکا  می گو ید : طالبان دو انتخاب دارند ، یادعوت حکومت  افغانستان مبنی بر و اردشدن به روند صلح  وپیوستن به یک نظام  سیاسی مشروع که از یک افغانستان واحد ، متحد  ومورد حمایت جامعه  جهانی نماینده گی کند پاسخ دهند و یا به جنگ با حکومت  افغانستان ادامه داده و موجب بی ثباتی متداوم  خواهند شد .
دراعلامیه آمده است که ایالات متحده امریکا  از برآیند هرگونه تلاش سیاسی که منجر به آماده گی طالبان وهر گروه مسلح دیگر مبنی برختم  جنگ وخشونت وقطع رابطه با تروریزم بین المللی درافغانستان شود  حمایت می کند .
درهمین حال  دفتر رسانه ها وزارت دفاع امریکا با ارسال یاداشت کتبی به رسانه های معتبر بین المللی گفته است که اظهارات سخنگوی آن  وزارت یک خطا لفظی است درحالیکه  هدف او رساندن این پیام  به طالبان است که باید به روند صلح بپیوندند ویا این که کشتار  تخریب وویرانی را ادامه  دهند  که دراین صورت با آنها  مداوا نخواهد شد .
به باور آگاهان سیاسی افغان گفته های  سخنگوی وزارت دفاع امریکا که پنتاگون  وسفارت آنکشور درکابل آن را یک خطا لفظی  عنوان نموده میتواند تعبیر گوناگون کرد.
با آنکه  نمیتوان احتمال  خطا لفظی را دراین گفته نادیده گرفت مگر دستگاه  دیپلوماسی کشور باید راه احتیاط رادراین گفته از یاد نبرد باید روی این گفته ها  مکث ودقت  بیشتر شود تا موضع پنتاگون واضح وهویدا گردد .

manager

Latest from manager

back to top