?????? ، 18 ???? 1394 ، 13:01

گزارش از جنایت طالبان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 18 عقرب
گروه های هراس افگن باردیگر جنایت کردند، خون ریختند وبرگ سیاه دیگر درقاموس جنایات ضد بشری وانسانی شان افزودند .
گزارشگر آژانس باختر می نگارد : از چند سال است که گروه های هراس افگن دربرخی ازمناطق مردم را با قساوت می کشند ، شکنجه می کنند لکه ای بالای لکه سیاه کار نامه های شان می افزایند.
مردم با تحمل وشکیبایی ماتم داری می کنند وحسرت زده وماتم  دارمطرح می سازند که درعقب این قتل و کشتار های خونین اهداف وبرنامه ای های وجود دارد که درمنطقه وفراتر از آن طراحی می شوند.
به باور آنها  گروه های هراس افگن بدون حمایه  سازمانها وحلقه های جنایت کار در منطقه   قادر به انجام   چنین جنایات ضد بشری ضد اسلامی وانسانی شده نمی توانند.
گروه های هراس افگن در زابل هفت گروگان دیگر شامل زن ومرد ودختر را سربریدند این جنایت قلب هرمسلمان وهر افغان جریحه دار ساخت وهمه این جنایت شنیع را کار افرادی دانستند که نه افغان اند ونه مسلمان .
روایت های مردم نسبت به چنین رخداد های  هولناک  بسیار اند  مردم می گویند سازمان ها وحلقه های معین درمنطقه وفرا منطقه این گروه ها را به خاطر  انجام چنین جنایت ها ساخته اند  ، تا مردم افغانستان را برنامه ریزی شده
درجنگ هولناک  مذهبی به هم اندازند ، دشمن  چنین می خواهد ، اما مردم چهره زشت واهداف پلید آنها را درک کرده اند  ومی دانند دنبال چنین نفاق شدن بربادی وتباهی ملت  افغانستان رادرقبال دارد .
مردم  میدانید دشمن حیله گر است دشمن  فتنه می کند وباترفند درپی بربادی ملت افغانستان برآمده است .
آنچه تمام این دسایس وتوطیه ها را نقش بر آب می  سازد فقط اتحاد واتفاق مردم  افغانستان است وبس .

manager

Latest from manager

back to top