??????? ، 28 ???? 1394 ، 12:00

گزارش

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 28 عقرب
حمایت روسیه از طالبان ، بحران را درافغانستان عمیق وبیشتر می سازد.
گزارشگرآژانس باخترمی نگارد: برخی از رسانه ها از ملاقات نماینده گان طالبان با نماینده گان فدراتیف روسیه خبرداده اند با آنکه تا هنوز این خبر از طرف مقامات روسیه تائید نشده است اما نشر این خبر اسباب نگرانی مردم افغانستان را فراهم کرده است .
مردم حوادث دنیا را آگاهانه دنبال می نمایند  وطوری مطرح میسازند که هرگاه این شایعات حقیقت داشته باشد، بحران افغانستان بیشتر می گردد وابعاد جنگ درافغانستان گسترده تر می شود.
به باور مردم هراس افگنان افراطی هرگز دارای قول وقرار ثابت نبوده اند ، آنها درهرزمان  ومکان از هرکشور استفاده می کنند وزمان که به قدرت برسند آنچه اهداف ازقبیل تعیین شده دارند  دنبال می کنند .
اگردیروز طالب قصد نا آرامی وایجاد بحران در آسیای میانه را داشت امروز داعش که از همان قماش است، دنبال این هدف می باشد. اگر  کشور های منطقه بخواهند درکارزار جنگ های نیابتی این دو را به هم اندازند، زمینه بی ثباتی منطقه را فراهم می کنند و حاصل این نبرد  بحران ،غیرمهار خواهد بود، به این دلیل کشور های منطقه باید جدأ از منافع منقطه یی، دنبال ثبات دایمی منطقه شوند وبا اتحاد درمحورنگرش های اساسی مردم افغانسان ورهبری آن مشترکأ درپی نابودی مراکز ولانه های مصئون آنها درمنطقه شوند.
این رهکار بحران را از منطقه ریشه کن می سازد ومنطقه به میدان رقابت های اقتصادی وعمرانی مبدل می گردد.

manager

Latest from manager

back to top