?????? ، 16 ??? 1395 ، 12:14

ماین دشمن پنهان که همچنان ازافغانها قربانی میگیرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 16/ حمل
افغانستان درحالی روز جهانی آگاهی دهی از خطرهای ماین را تجلیل میکند که این کشور هنوزهم در زمره کشورهای است که بزرگترین کشتزار ماین را دارد و برنامه ماین روبی دراین کشور حداقل هشت سال دیگر را دربرمیگیرد.
به گزارش آژانس باختر ، روزجهانی آگاهی دهی ازخطرهای ماین درافغانستان درحالی تجلیل میشودکه این کشور درزمره کشورهای است که بزرگترین کشتزارهای ماین دارند.
افغانستان از آغاز تجاوز ارتش سرخ تا امروز که هدف از فعالیتهای هراس افگنانه ، طالب ، داعش و مداخلات پاکستان است شاهد فرش انواع ماین ها و استفاده از انواع مواد انفجاری میباشد.
برنامه ماین روبی درافغانستان با روی کارآمدن حکومت موقت درسال 1380 هجری خورشیدی آغازگردید و تدریجاً جدی تر شد. ماین های مخفی شده درافغانستان تاده ملیون ماین تخمین زده میشد و برنامه پاک سازی آن ازسال 2001 میلادی تا سال 2013 میلادی تعیین شد.
با آنکه ازختم سال 2013 میلادی سه سال میگذرد وهمزمان باختم آن سال باید داستان غم انگیز ماین درکشور خاتمه میافت مگر این مشکل همچنان حاد است .
فعالیت موسسات ماین روبی به سالهای قبل از 2001 میلادی برمیگردد و حداقل 25 سال را دربرمیگیرد.
مردم افغانستان بخصوص روستا نشینان از روند پاکسازی ماین درمناطق شان چندان راضی نیستند آن را مقطع یی و سلیقوی میدانند.
به گفته مقامات افغان منجمله ویس برمک وزیر دولت دراموررسیدگی به حوادث طبیعی میگوید که دردونیم دهه گذشته 7/77 فیصد خاک کشور ازوجود ماین پاکسازی شده و هنوزهم ششصد ویازده کیلو متر مربع درافغانستان وجود دارد که دربطن خود ماین و سایر مواد منفلق ناشده را جا داده اند.
برمک رسیدگی به این مشکل را زمانگیر و پرهزینه میداند این پروسه تا سال 2023 میلادی به طول می انجامد و پنجصد وپنجاه ملیون دالر هزینه برمیدارد.
با آنکه مقامات به جای سال 2012 ف سال 2023 میلادی را سال عاری از ماین برای افغانستان نشانی کرده اند آگاهان امور به این تقسیم بندی زمانی چندان اعتماد ندارند زیرا دروجود نا امنی های موجود و استفاده گسترده طالبان از ماین و مواد انفجاری دیگر و حدود روز افزون امونیم نایتریت ماده که از آن درساخت و ساز بمب استفاده میشود از پاکستان به افغانستان قرارادامه نا امنی ها مشکل است سال 2023 سال افغانستان عاری از ماین باشد.
بمب گذاری ها ، ماین گذاری ها درمسیر شاهراه ها تکتیک محوری طالبان درجنگ کنونی است و این گروه با ربودن افراد موسسات ماین روبی ، تاراج و دزدی وسایل و اثاثیه های آنان درتلاش اند که مانع تحقق برنامه ماین روبی درافغانستان شوند.
پس در وجود نا امنی های موجود و نبوددورنمای خاتمه جنگ درافغانستان بعید است که سال 2023 را سال ختم عمر ماین درافغانستان خواند.
این آگاهان میگویند که  مسوولان نظام باید یک راهبرد واقعی و قابل تطبیق را درپیش گیرند و درتحقق برنامه های راهبردی شان جدی باشند.
محمد شفیق یوسفی رییس انسجام و هماهنگی تطهیر ماین دررابطه به موجودیت ماین درافغانستان به خبرنگار آژانس باخترگفت ، به اساس فیصله کنوانسیون منع ماین ، کشور ها مکلف اند تا درقسمت ماین روبی در کشور های شان اقدام نمایند.
افغانستان نیز از جمله کشورهای است که بیشترین ماین را با خود دارد و به اساس فیصله کنوانسیون باید تمام قلمرو خود را ازماین پاک نماید و افغانستان مکلف بود تا سال 2013 این برنامه راتکمیل کند.
ازآن جائیکه کنوانسیون مدت ده سال را به هرکشور تعیین نموده که افغانستان نسبت نبود بودجه کافی و نا امنی ها نتوانست دراین مدت قلمرو این کشور ازماین ها پاک سازی گردد .
بناً به اساس درخواست اداره مبارزه با حوادث ،کنوانسیون مدت پاک روبی در افغانستان تا 2023 تمدید گردیده است.
وی گفت اگر افغانستان بازهم موفق به پاک کاری ماین ها تا 2023 نشد بازهم درخواست دوباره این برنامه را مطرح خواهدکرد.
یوسفی میگوید بخاطر ماین روبی درقلمرو افغانستان باید منابع کافی به دسترس ما قرارگیرد.
به گفته یوسفی ولایت دایکندی یگانه قلمرویست درافغانستان که فاقد و یاعاری ماین میباشد ، در34 ولایات افغانستان به صورت تدریجی ماین وجود دارد.
بیشترین ماین ها درمربوطات ولسوالی های کابل ، لوگر ، پروان ، وردک ، قندهار ، شمالشرق کشور مانند تخار و کندز وجود دارد.
باید گفت که مقدار زیادی ماین درافغانستان یاد گار تهاجم ارتش سرخ به افغانستان است و نیروهای ارتش سرخ با عقب نشینی شان از این کشور ، نقشه محلات و ساحات را که میان گذار نموده بودند دراختیار مقامات افغان قرارنداده اند و تاهنوز هم چنین همکاری صورت نگرفته است .
همچنان مجاهدین درزمان جهاد ، طالبان درزمان حاکمیت قبل و بعداز آن نیز ماین گذاری های غیر پلانی  داشته اند و نقشه از آن وجود ندارد و حالا هم طالبان به گونه یی خودسر و دور از نقشه مصروف ماین گذاری در کشور اند.
باید گفت که افغانستان عضو پیمان اوتاوا است که خرید ، فروش تولید وتورید ماین را منع اعلام داشته و کشورهای عضو را به این امر وا میدارد و افغانستان متعهد به این پیمان بوده و نظامیان افغان در هیچ زمانی ازماین و مواد انفجاری دیگر کار نمیگیرند دراین کشور درهرماه تنها 112 ماین روب درانفجار ماین و یا موادمنفلق ناشده دیگر کشته و یازخمی میشوند. 

manager

Latest from manager

back to top