?????? ، 22 ??? 1395 ، 12:24

پاکستان دوبرابر نفوس افغانستان فقیردارد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 22/ حمل
دولت پاکستان دراین اواخر آماری را منتشر نموده است که نشان میدهد شصت میلیون نفر از جمعیت یکصدوهشتاد میلیونی آن کشور زیر خط فقر قراردارند.
وزیر توسعه و برنامه ریزی پاکستان میگوید، آمار جدید نشان میدهد که بعداز سال دوهزارو سیزده فقر درآنکشور افزایش یافته است و دولت پاکستان این چالش بزرگ را می پذیرد ، زیرا براساس روش بررسی سال دوهزارو یک میلادی ، تعداد مردم فقر درپاکستان بیست میلیون نفر بود اما این روش گرماه کننده و اشتباه بوده است ، درحال حاضر دو اعشاریه هشت میلیون خانواده پاکستانی که بیش از شصت میلیون نفر را احتوا میکند زیر خط فقر زندگی میکنند.
این عضو کابینه پاکستان میگوید ، پاکستان با تغییرات مهمی سال گذشته روبرو شده بنابراین افزایش فقرا درجامعه این کشور نتیجه برنامه ریزی غیر بنیادی و سیاست بسیار ضعیف دراین کشور بوده است.
براساس برآوردهای بانک جهانی ، فقر درپاکستان پس از دوهزار و یک میلادی کاهش یافته بود ، فقر درپاکستان درسال دوهزارویک میلادی سی وچهاراعشاریه هفت درصد بود .
ودرسال 2014 میلادی نه اعشاریه سه درصد گزارش شده بود، مگر امروز این پدیده سایه تاریک تر را برجامعه پاکستان پهن نموده است.
حرف از فقر درپاکستان درحالی مطرح میگردد که مسوولان این کشور به جای مدیریت کشور شان به سوی رفاه عامه درگیر بازی های بزرگ شده اند وعملکرد پاکستان را به مرکز سوق و اداره جنگ های نیابتی کشورهای دیگر تبدیل نموده اند.
اکنون جنگ نیابتی ایران وسعودی از پاکستان رهبری میشود ، کشورهای غربی پاکستان را وسیله برای رسیدن به اهداف شان به سمت کشورهای دیگر تبدیل نموده اند.
اکنون استخبارات پاکستان مکان برای کشورهای دیگر حوزه خلیج و کشورهای غربی است که ذریعه آن برنامه ها و پروگرام های شان راعملی میسازند.
به باور آگاهان سیاسی ، مسوولان پاکستانی و سیاسیون ونظامیان با ایجاد مصروفیت های که با زندگی وواقعیت های جامعه پاکستان سازگاری ندارد باعث عمیق ساختن مشکلات مردم شان شده اند.
امروز شاهرگ های اقتصادی پاکستان دردست ارتش و استخبارات آنکشور است .
فابریکه های سمنت ، فارم های زراعتی ، شاهراه ها ... همه ملکیت ارتش است، پول حاصله از این پروژه ها همه به فوج و استخبارات نظامی پاکستان تعلق میگیرد و این نهادها ، پول حاصله آن را دربرنامه های ما جراجویانه شان درافغانستان ، هند ، آسیای میانه به حمایت از گروه های هراس افگن و احزاب افراطی به مصرف میرسانند.
دروجود چنین ناهنجاری است که مشت معین درپاکستان زر اندوزی کرده اند درحالیکه جمعیت 62 ملیونی این کشور فقیر شده اند و هراس از بیشتر شدن این رقم است . 

manager

Latest from manager

back to top