???? ، 24 ??? 1395 ، 12:19

درنگی بر نشست ضد فساد در لندن

Written by  manager
Rate this item
(1 Vote)

کابل باختر 24 ثور
افغانستان از  جمله کشور های جهان است که بنابه دلایل مختلف و بحران های صادر شده از خارج تا هنوز شاید و باید به معضل فساد رسیدگی کرده  نتوانسته است .
گزارشگر آژانس باختر می نگارد:  فساد و مبارزه با آن در اولویت نظام قرار دارد، اما شرایط حاکم در کشور و مداخله های بیرونی و جنگ هنوز فرصت میسر نکرده است تا نظام آن طوری که می خواهد  به این معضل بپردازد و علی رغم این همه  ناهنجاری جمهوری اسلامی افغانستان با استفاده از فرصت های مساعد شده اقدامات عملی را انجام داده است. مساله فساد  درکابل بانک را به عنوان  پرونده  بزرگ به بررسی گرفت ، شش مقام ارشد وزارت امور شهر سازی را به دلایل فساد گسترده از وظایف سبک دوش کرد و دوسیه های آن ها را به ادارات عدلی و قضایی فرستاد، قضیه شهرک هوشمند، برکنار مشاور حقوقی رئیس جمهور را درپی داشت، به همین ترتیب کمیته ملی تدارکات به خاطر جلوگیری فساد وقرار داد ها ایجاد شد و آغاز به کار کرد و ده ها مورد دیگر.
به هر صورت رهبری جمهوری اسلامی افغانستان می داند که  بسیاری از مشکلات موجود در کشور ریشه با فساد  اداری دارد و این را نیز  درک می کند و نمی شود یک شبه درمبارزه با پدیده فساد و با این همه گستردگی یی که دارد، پیروز شد .
به همین ترتیب  حکومت در پی انجام  اصلاحات گام به گام  و موثر  است و می خواهد با شجاعت و قاطعیت  زمینه ساز مبارزه گسترده در این راستا شود.
به باور آگاهان فساد تنها درکشور بحران زده وجود ندارد زمانی که  درجهان متمدن و پیشرفته سخن از فساد گسترده به وجود می آید؛ مسلماً افغانستانی که درگیر بحران های متعدد است در آن فساد مسلط باشد این به معنی برأت و فرار از مسوولیت نیست مگر اخبار وگزارشهای منتشر  شده  در پیرامون فساد گسترده در فدراسیون بین المللی فوتبال می رساند که تاهنوز جهان درمبارزه با این پدیده بدنام کوتاه آمده وممکن این مساله انگیزه ساز برگزاری چنین نشستی آن هم در بریتانیا شده باشد.

manager

Latest from manager

back to top