?????? ، 6 ???? 1397 ، 10:21

کمیسیون مستقل انتخابات :1152 مرکز ثبت نام به دلیل تهدیدات امنیتی درسراسر کشور بسته است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)
کابل 6 جوزا / باختر روند ثبت نام نامزدان مجلس نماینده گان دیروز درحالی آغاز شد که از آغاز روند ثبت نام رای دهنده گان تاهنوز نزدیک به 1200 مرکز ثبت نام به دلیل نا امنی های و تهدید امنیتی دربرخی ولسوالی های ولایات بسته است. کمیسیون مستقل انتخابات همزمان با روند ثبت نام نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلام کرده است که تا کنون بالاتراز سه ملیون تن درسراسرکشور درروند ثبت نام رای دهی شرکت کرده اند . گزارشگرآژانس باختر میگارد : مسدود بودن نزدیک به 1200 مرکز ثبت نام دربرخی ولایات نگرانی های را به بار آورده است که این نگرانی های پای شماری از مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات و اداره ثبت واحوال نفوس را به ولسی جرگه جهت پاسخ دهی به این موضوع کشیده است . برخی نماینده گان مدعی اند که تا کنون تیم های ثبت نام رای دهنده گان وتوزیع تذکره به شماری از ولسوالی های منتقل نشده است ونیز گفته اند که دربرخی ولسوالی ها نامزدان مجبوراند که با پرداخت پول تیم های این دواداره را به ولسوالی های شان ببرند . اما سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ گفته است در دو مرحله کمیسیون 4491 مرکزثبت نام را درسراسر کشور ایجاد کرده است که درحال حاضر 3231 مرکز آن فعال است و1152 مرکز به دلیل تهدیدات شدید امنیتی ونرسیدن مواد انتخاباتی مسدود است که بیشترین مراکز مسدود درولسوالی ها است . اوتاکید کرده است برای رفع نگرانی های ازبسته بودن مراکزثبت نام ،از هر سه مرکز درولسوالی ها یکی از آن از 9 جوزا الی 22 جوزا بازخواهد بود تا کسانیکه از ثبت نام بازمانده اند بتوانند ثبت نام کنند. همچنان نماینده اداره ثبت واحوال نفوس تاکید دارد که درحال حاضر درهیچ ولایت مشکل کمبود فرم و تیم توزیع تذکره وجود ندارد واین اداره تصمیم دارد که روند توزیع تذکره با ختم روند ثبت نام رای دهی خاتمه نیافته وتا سه ماه دیگر درتمام مراکزولسوالی های ادامه دارد . با آنکه روند ثبت نام نامزدان و ادامه ثبت نام رای دهی درکشورادامه دارد وبرخی مراکز ثبت نام درشماری از ولسوالی ها بسته است مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده اند که از آغازروند ثبت نام تا کنون بیشتر از سه ملیون تن دراین روند اشتراک کرده اند . بربنیاد جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نام نا مزدان مجلس و شورا های ولسوالی ها از 5 جوزا آغاز وتا 22 جوزا خاتمه میابد زمان برگزاری انتخابات 28 میزان سالروان اعلام شده است ونتیجه انتخابات مجلس 29 قوس و نتیجه انتخابات شوراهای ولسوالی ها 4 دلو اعلام میشود .جاوید روشان
manager

Latest from manager

back to top