28 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


امنیتی

کابل 2 جدی باختر

منسوبان ریاست عمومی امنیت ملی روز گذشته سه تن را به اتهام جعلکاری دستگیر نمودند.

دفتر مطبوعاتی  ریاست عمومی امنیت ملی به آژانس اطلاعاتی باخترخبر داد، منسوبان ریاست عمومی امنیت ملی به منظور تثبیت و شناسایی افراد جعلکار طی یک اقدام خاص سه تن جعلکاران راکه مصروف تهیه، ترتیب وتدارک نمودن اسناد با تعداد چهل وهشت طغرا مهرهای جعلی وزارت خانه های مخلتف، مقام معاونیت اول ریاست دولت، وزارت خارجه، داخله، دفاع، ریاست عمومی امنیت ملی، تحصیلات عالی، معارف، ستره محکمه وموسسات تحصیلی ازداخل وخارج تصدیق مکاتب از اشخاص و ادارات مختلف، یک پایه کمپیوتر لپ تاپ ، مبلغ یکصدو هشتادونه هزار دالر ا مریکایی، تذکره های تابعیت، نکاح  خط، وثیقه ها وبه صدها ورق که مهر دفتر مقام معاونیت او ل ریاست دولت نیز شامل آن میباشد باالفعل گرفتار شده اند.

به گفته منبع، نامبرده ها درجریان تحقیقات به جرم خویش سریعاً" اعتراف و علاوه نموده است که برای ده ها تن در بدل اخذ پول اسناد جعلی تهیه و در اختیار شان قرارداده اند.

قضیه تحت تحقیق و بررسی بیشتر ریاست عمومی امنیت ملی قراردارد.

کابل 2 جدی باختر

منسوبان پولیس ملی دیروز سه تن را به اتهام انتقال دوازده کیلو گرام هیرو ئین در ولایت ننگرهار دستگیر نمودند.

دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس اطلاعاتی باخترخبرداد، افراد گرفتا رشده  متهم هستند که مواد متذکره را به شکل ماهران در یک عراده موتر کرولا جاسازی و انتقال میداند که توسط پولیس گرفتار و قضیه تحت بررسی قراردارد.

کابل 2جدی باختر

منسوبان پولیس ملی زون 101 آسمایی کابل روز گذشته چهارتن را به اتهام انجام جرایم جنایی گرفتار نموده اند.

دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس اطلاعاتی باختر خبرداد، افراد دستگیر شده متهم به فروش مواد مخدر واستفاده از سلاح غیرقانونی میباشندکه توسط  منسوبان پولیس از مربوطات حوزه های سوم، دوازدهم و سیزدهم شهرکابل گرفتار شدند.

کابل اول جدی باختر

نیروهای امنیت ملی درپکتیا  موفق به کشف ده ها بوری مواد مخدر شده اند.

طبق گزارش ها این مواد مخدر ازیک مخفی گاه در منطقه مچلغوی ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا به دست آمده است.

  یک مسوول امنیت ملی پکتیا به آژانس اطلاعاتی باختر گفت که این مواد مخدرکه از نوع چرس  خام میباشد امروزدرجریان عملیات مشترک پولیس وامنیت ملی کشف و به دست آمده است.

گفته می شود که درپیوند به این دخیره گاه مواد مخدر ، کسی دستگیر نه شده  است.

ازسوی دیگردرجریان این عملیات چند فیر ماین هاوان نیزبه دست نیروهای افغان افتاده است.