مردی با مواد مخدر در نیمروز باز داشت شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

نیمروز 30 جوزا باختر
پولیس نیمروز یک مرد را به ظن انتقال مواد مخدر دیروز باز داشت کرد.
ابراهیم امینی مسوول مطبوعاتی قومندانی امنیه  نیمروز به خبرنگار آژ انس باختر  گفت،این مردکه پنجاه و هشت کپسول   حاوی هیرو یین رابلعیده  بود و می خواست آن  را به بیرون  از کشور انتقال دهد، تو سط کارمندان مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قومندانی امنیه نیمروز باز داشت شد. #/شکریه

back to top