پیوستن شبکه ده نفری طالبان به روند صلح در لغمان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرمهترلام ۲۴ سرطان باختر
شبکه ده نفری گروه طالبان درولایت لغمان به روند صلح پیوستند.
این افراد به رهبری ملا شاه ولی ازاین پیش در بخش هایی از لغمان دست به فعالیت های هراس افگنانه می زدند.
آصف ننگ والی لغمان از پیوستن این طالبان به روند صلح استقبال کردند.
اوگفت: برای هربازگشت کننده به روند صلح یک نمره زمین داده می شود تا زند گی صلح آمیز خود را از سرگیرند.
والی لغمان ازتمامی طالبان خواست تا دست از ویرانگری بردارند و روند صلح پیش گیرد.
ملا شاه ولی قومندان  بازگشت کننده به روند صلح ازآنچه درگذشته دربرابر کشور و مردمش انجام داده بود، ابراز ندامت کرد وگفت که پس ازاین در تامین امنیت و بازسازی کشور سهم خواهد گرفت.ختم/ابوی

back to top