انفجاری درپلخمری چهار تن را زخمی کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)


پلخمری 10 سرطان باختر
چهارتن درپی انفجاری پس ازچاشت امروز درشهرپلخمری  زخم برداشتند.
این انفجارناشی از ماینی بود که درکنارمنزل عبدالقدیم نیازی معاون وسرپرست ولایت بغلان رخ داد.
دراین انفجاربه سرپرست ولایت واعضای خانوادۀ وی آسیب نرسید اماچهار جوانی که دریک دستگاه خیاطی نزدیک به محل رویداد مصروف کاربودند،زخم برداشتند.
میرویس حبیبی آمرحوزۀ اول پولیس شهرپلخمری به خبرنگارمحلی آژانس باخترگفت که ماین دریک عراده رنجرجاسازی شده بود.
وضع زخمیان این رویداد رو به بهبود بیان شده است.
سادات

back to top