سخنگوی طالبان: هفده نظامی را در غور رهاکردند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

فیروزکوه/ ۲۱ سرطان/ باختر
طالبان می گویند که هفده نظامی افغان را امروز درغوررها کردند.
سخنگوی دفترسیاسی طالبان در قطر می گوید که در ادامه رهایی زندانیان ، امروز هفده نظامی افغان را آنان در غور آزادکردند.
دوروز پیش نیز طالبان ازرهایی پانزده نظامی از زندان های شان درغورخبر دادند.
حکومت افغانستان تاکنون بیش از چهار هزار زندانی طالب را از زندان ها رها کرده است .
طالبان می گویند که آنان بیش ازهفتصد نظامی را تاکنون رها کرده اند.
اما سخنگوی شورای امنیت ملی گفته است که درمیان رهاشدگان اززندان های طالبان افراد ملکی نیزشامل اند.
قرار است پس از رهایی پنج هزار زندانی طالب و یک هزار نظامی حکومت ، روند گفت و گو ها میان افغانان برای دست یابی به صلح در افغانستان آغازشود.ختم/ابوی

back to top