ذکریا ترجمان نیروهای خاص امریکایی قتل و آزار اهالی ولایت میدان وردک را اقرار کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

كابل 24 سرطان باختر

ذکریا ترجمان نیروهای خاص امریکایی که به اساس شکایات اهالی ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک به لت و کوب و قتل مردم محل و مفقود کردن ۱۷ تن از ساکنین آن ولایت در همکاری با نیروهای خاص امریکایی متهم است، اخیراً در ولایت کندهار توسط نیروهای امنیتی کشور گرفتار گردید.

به اساس معلومات منابع امنیتی به آژانس باختر، ذکریا در تحقیقات اش گفته است که  از ۹ ماه بدینسو با نیروهای خاص امریکا در نقاط مختلف کشور اجرای وظیفه کرده و اخیراْ در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک ترجمان اين نیروهای بوده است.

ذکریا در تحقیقات اش می افزاید که در یکی از روز ها یکی از مسئولین امریکایی بخش بنام دیف مربوط نیروهای خاص امریکایی برایش وظیفه داده بود تا یک نفر مظنون را به اسم سید محمد از نیروهای اردوی ملی تسلیم شود.

وی می افزاید: زمانیکه مظنون متذکره را تسلیم شدم از اینکه او شخصی گستاخی بود، در مسیر راه موصوف را با سیلی و لگد لت و کوب کردم و بعد به آقایان دیف و ایگن امریکایی تسلیم نمودم و ساعت ۹ شب جسد سید محمد را در میان پلاستیک سیاه در خمیه دیدم كه چهار تن از ترجمانان دیگری افغان نیز شاهد این حادثه بودند.

ذکریا که عامل قضایای فوق توسط اهالی ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک معرفی شده است، اتهامات وارده را رد می کند و خود را تحت امر نیروهای خاص امریکایی دانسته و قتل ها را به آقایان دیف، ایگن و کریس مربوط نیروهای خاص امریکایی که به زبان های پشتو و دری تسلط کامل دارند، نسبت داده و افزوده است که موصوف ترجمان پائین رتبه بوده و در داخل کمپ و محلات تحقیق آنها اجازه گشت و گذار را نداشته است.

back to top