04 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

برتغذی کودکان با شیر مادر در پنجشیر تاکید شد

برتغذی کودکان با شیر مادر در پنجشیر تاکید شد

بازارک ۴ میزان باختر بیست ودو نرس قابله در پنجشیردر یک...

نگاهی به نشرات برخی ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

نگاهی به نشرات برخی ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

کابل باختر/ 4/ میزان شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر3 میزان
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرا ت ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست مراتب تسلیت عمیق را نسبت وفات نا به هم گام قاضی عبد الرشید قاضی محکمه استیناف ولایت پکتیکا وشهادت  محمد یوسف وزیری محرر محکمه ابتدائیه ولسوالی خوشی ولایت لوگر که روز گذشته ازجا نب دشمنان صلح و ثبات افغانستان دریک حمله مسلحانه وحشیانه به شهادت رسید ، ابراز داشته و از بارگاه الله متـعال (ج ) به آنان بهشت برین و به فامیل ها و بازمانده گان شان صبر حمیل مسئلت کرد .
بعداً گزارش اجراات  محاکم ابتدائیه ، استیناف و دیوانهای فرجامی ستره محکمه طی ربع اول سال  1397 مورد ارزیابی قرارگرفت، بر اساس گزارشها واصله طی مدت فوق محاکم ابتدائیه مرکز وولایت ها (14491 ) قضیه ، محاکم استیناف (7074) قضیه و دیوانهای فرجامی ستره محکمه (3332) قضیه را که مجموعاً  (24897) قضیه را احتوا مینماید درمراحل سه گانه محاکماتی مورد رسیده گی و حل و فصل قرارداده  ودرمورد انها تصامیم لازم قضایی و قانونی اتخاذ کرده اند
همچنان عواید ستره محکمه از درک قیمت وثایق ، محصول فیصله های مدنی و تجارتی و جریمه های نقدی محکومین  اضافه از دوصد و پنجاه ملیون افغا نی بوده که تحویل خزانه دولت گردیده است .
متعاقباً بادرنظرداشت استهدائیه څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام و بدیل حبس اداره لوی څارنوالی درمورد چگونگی  استفاده محکومین یکی از جرایم اخلاقی از مزایاد فرامین  عفو وتخفیف مجازات مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ،  رهنمایی به عمل امد که انعده ازمحکومین جرایم فوق که طبق حکم ماده 427 قانون جزای قبلی محکوم گردیده اند و جرم شان طبق دسته بندی مندرج قانون جزاء تجاوز جنسی شناخته نشده ،  محکومین  تجاوزجنسی به شمار نمیروند ولی بعداز انفاذ کود جزاء تماماً قضایای مذکور چه ذکور و چه اناث ، تجاوز جنسی تلقی میگردد ، بناء محکومین قضایای فوق که دوسیه های شان د رچهارچوب حکم ماده 427 قانون جزا مورد رسیده گی قرارگرفته از  مزایای فرامین عفو وتخفیف مجازات استفاده کرده میتوانند .
به همین ترتیب درادامه جلسه  شش تقاضای تجدید نظر جزایی باحضور دوکتور غلام حیدر علامه مرستیال تعقیب قضایی لوی څارنوالی  ، همکاران شان  و اقارب ووکلای مدافع محکومین مورد رسیده گی قرارگرفته ، ازجمله دو تقاضا بنابر مطابقت  انها باشرایط مندرج حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی  تایید و به لغو فیصله های مصدوریه  و رسیده گی مجدد قضایا تصمیم اتخاذ گردید .
برعلاوه برخی از درخواست های تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی و پاره ای از مسایل مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی  نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی گرفته شد ه و همچنان بر مبنای تقاضای اداره لوی څارنوالی درخصوص رسیده گی به 41 دوسیه جزایی به محاکم استیناف  ولایت ها کنرها ، بلخ ، بغلان ، دایکندی ، نیمروز و دیوان اطفال محکمه ابتدائیه بگرام تفویض صلاحیت صورت گرفت . نالان

کابل باختر3 میزان
داکتر کمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز درنشستی درکابل  با شماری از جوانان ولایت قندهار مشکلات و خواسته های آنان را شنید.
به گزارش آژانس باختر: دراین نشست حفظ الله پوپل آمر جوانان ولایت قندهاربه نماینده گی از دیگران صحبت کرد و درکنارآن که دررابطه به کارکرد ها و برنامه های آمریت امور جوانان ولایت قندهار معلومات ارائه کرد ، مشکلات و خواسته های جوانان آن ولایت را نیز با معین امورجوانان شریک ساخت.
وی افزود که  جوانان آن ولایت میخواهند که  فرصت های تحصیل ،  زمینه کار و برنامه های آموزشی برای آنان فراهم شود .  
همچنان آنان اطمینان دادند که درفعالیت های رضا کارانه درپیوند به انتخابات آماده همکاری میباشند .
معین امورجوانان  از کارکرد های آمریت امور جوانان ولایت قندهار ستایش کرد و گفت که جوانان سازنده تاریخ هستند و با فعالیت های چشمگیرشان درعرصه های مختلف میتوانند تاریخ را رقم زنند.
همچنان وی وعده کرد که درزمینه فراهم ساختن فرصت های تحصیلی و آموزشی با آنها همکاری میکند.
دراخیراین نشست داکترکمال سادات تقدیرنامه معینیت امورجوانان را به آمرامورجوانان ولایت قندهار، به پاس کارکرد های وی ،  اعطا کرد .
احمدضیا احمدی

کابل باختر 3 میزان
معین وزارت فواید عامه میگوید : طرح جدید را بخاطر باز سازی تونل سالنگ روی دست گرفته اند .
به گزارش خبرنگار باختر : انجنیر عبدالرحمن صلاحی معین حفظ و مراقبت زیربناهای ترانسپورتی وزارت فوایدعامه امروز دریک نشست خبری  گفت که طرح جدید را بخاطر باز سازی تونل سالنگ روی دست گرفته اند .
تونل سالنگ یگانه راه ارتباطی شمال با جنوب میباشد وتا کنون چندین بار بازسازی گردیده است .
معین وزارت فوایدعامه شاهراه سالنگ را شاه رگ اقتصادی کشور خواندگفت که سالنگ دهلیز ارتباط با کشور های آسیایی  می باشد .
معین حفظ و مراقبت زیربناهای ترانسپورتی وزارت فوایدعامه میگوید که وزارت فواید عامه طرح باز سازی تونل سالنگ به کمک مالی بانک جهانی آماده کرده است .
قابل یاد آوری است که کار ترمیم، داغگیری و اسفالت ریزی اضطراری تونل سالنگ ها به درازای ۲.۵ کیلومتر توسط كه  نیرو کاری  وزارت فوايدعامه ۱۱ اسد سال روان به پایان رسید. به تعقیب آن کار بازسازی، ترمیم و اسفلت ریزی گالری متصل به تونل در جنوب آغاز میگردد نیلوفر دانش

کابل باختر3 میزان
داکترفیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه سنگ تهداب شفاخانه بیست بستر ولسوالی جاغوری ولایت غزنی را گذاشت .
درمحفلی که به این مناسبت در آن ولسوالی  دایر شد داکتر فیروز  گفت که با اعماراین شفاخانه حدود یک صد وپنجاه هزار  از باشنده محل می توانند ازپوشش عرضه خدمات صحی آن مستفید شوند"
همچنان وزیر صحت عامه  ازکارکردهای کارکنان صحی ولایت غزنی به خاطر حوادث اخیری که دران ولایت رخ داده بود ، اظهار سپاس وقدردانی کرد و وعده سپرد که درسال مالی پیشرو تشکیل شفاخانه بیست بستر ولسوالی جاغوری را از پروژه صحتمندی تمویل نماید، تا باشد هرچه زود ترکارکنان آن بتوانندعرضه خدمات صحی را برای مردم ارائه بدارند.
شفاخانه بیست بستر ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در یک طبقه و در یازده جریب زمین در قریه سنگ ماشه مر کز جاغوری غزنی  اعمار می گردد.
این شفاخانه دارای ۲۰ بستر خواهد بود ودربخش های داخله، جراحی، اطفال، تغذی،واکسین و  سایر بخش ها، عرضه خدمات صحی  اساسی را مطابق پالیسی وزارت صحت عامه ارائه خواهد کرد .
هزینه  ساخت این شفاخانه45 میلیون نه صد وچهار هزار افغانی می شود که ازبودجه انکشافی وزارت صحت عامه پرداخت می گرددو کارساختمان آن
تا چهارده ماه دیگر کاراعمار این شفاخانه به پایه اکمال می  رسد وآماده عرضه خدمات صحی میگردد.
همچنان درمحفل نمایندگان ولایت غزنی درشورای ملی، رییس عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه، رییس صحت عامه ولایت غزنی وشماری از بزرگان ومردم محل نیزاشتراک نموده بودند. مومنه احمدیار

گردیز / باختر/ 3/ میزان
مسابقه خطاطی و خوشنویسی امروز درسالون ریاست اطلاعات وفرهنگ پکتیا از طرف ریاست اطلاعات وفرهنگ آن ولایت راه اندازی شد.
محمد شفا مشفق رییس اطلاعات وفرهنگ پکتیا به  خبرنگار محلی آژانس باختر گفت: این مسابقه میان خطاطان و خوشنویسان لیسه های دولتی و خصوصی برگزار شد که  درنتیجه سمیع الله ، سید حسن، نصیر احمد ، موسی خان و محب الله به ترتیب درجایگاه اول تا پنجم را کمایی کردند درختم مسابقه به هریک از برندگان تحایفی از طرف ریاست اطلاعات وفرهنگ پکتیا توزیع شد. شعیب

3 میزان / کابل باختر
محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در جریان ربع دوم سال روان، 372 تن را به ارتکاب جرایم قاچاق مواد مخدر از یک تا بیست سال حبس محکوم به مجازات نموده است.
خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر امروز در یک نشست خبری گزارش کاری ربع دوم سال روان تدویر نهاد مذکور را ارائه کرد در مدت متذکره 372 تن را به ارتکاب جرایم قاچاق مواد مخدر از طریق محاکم مربوط محکوم به مجازات شده اند که منجمله  13 موظف خدمات عامه، 16 زن و دو خارجی نیز شامل آنهاست درپیوند به 159 قضیه قاچاق از مرکز و ولایت های مختلف کشور توسط پولیس بازداشت شده بودند که پس از مراحل قانونی به حبس های مختلف محکوم به مجازات گردیدند".
به بیان وی از نزد این افراد به گونه جمعی 56 واسطه نقلیه، ۲۴۶ تلفن همراه، ۴ میل سلاح بدست آمده بود که به اساس پیشنهاد ریاست څارنوالی اختصاصی و حکم محکمه ابتدائیه مصادره شده است و بیش از صد هزار افغانی و ۱۹۸۵۱۷ دالر امریکایی به دست آمده از نزد آنان به حساب قطعی، تحویل دافغانستان بانک گردیده است.
به همین ترتیب درپیوند به قضایای یاد شده به طور مجموعی بیش از ۳۸۰ کیلوگرام هیرویین، ۸۹۸ کیلوگرام تریاک، ۲۸۰۶ کیلوگرام چرس، ۴۹ کیلوگرام شیشه، ۳۱ کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد،  ۵۶۲۸ لیتر مشروبات الکولی، ۹۹۵ قرص روانگردان (کَ)، ۹۳۵لیتر تیزاب به دست پولیس مبارزه با مواد مخدر افتاده است.  نثار " ایثار"

تالقان  باختر  3 میزان
سه عضو یک خانواده دیشب در ولسوالی بنگی تخار از سوی افراد مسلح ناشناس تیر باران شدند .
آمر امنیت قومندانی امنیه تخار به آژانس باختر گفت که سه عضو یک خانواده که شامل یک زن و دو پسرش بودند در منطقه قره کمر سیاب ولسوالی بنگی از سوی مردان مسلح ناشناس تیر باران شدند و جان باختند .
پولیس تخار تا هنوز کسی را در پیوند به این رویداد باز داشت نکرده است و اما تلاش ها را برای شناسایی و گرفتاری عاملان این رویداد  آغازشده است. لیلما

تالقان  باختر  3 میزان
یک تولی تعلیمی به منظور ارتقای سطح مهارت های مسلکی پولیس در تخار ایجاد شد .
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر این تولی حسب هدایت قومندان عمومی زون 808 سپین زر و همکاری مرکز تعلیمی ساحوی ولایت کندز به منظور ارتقای سطح تعلیمی پولیس تخار به کمیت پنجاه تن در دو صنف درسی ایجاد شد.
سمونوال نظام الدین غوری آمر امنیت  قومندانی امنیه تخار در محفل افتتاح این تولی پیرامون اهمیت و ارزش سواد  و تعلیم و تربیه منسوبان پولیس تاکید کرد و خواستار معرفی آنعده منسوبان پولیس که تا هنوز کورس های آموزش مسلکی را فرا نگرفته اند از سوی منسوبان قطعات شان گردید .  لیلما

کابل/باختر/3 میزان
انجنیر امان الله غالب، رئیس عمومی اجرائی شرکت برشنا میگوید " با اکثریت مقروضین توافق صورت گرفته است که پول قرض خود را از 10 تا 12 قسط پرداخت کنند .
وی که در این مورد در محفل ( زمینه ساز تحویلی صرفیه برق از طریق عزیزی بانک به شکل مستقیم ) صحبت میکرد گفت %50 ذمت وزارت خانه های از مدرک صرفیه برق به همکاری وزارت مالیه از بودجه پرداخت میگردد.
وی افزود شرکت برشنا با لوی حارنوالی تفاهمنامه را امضاء میکند که بر مبنای آن هر مشتری که بیش دو دوره مصارف برق خویش را پرداخت نکند و در دور سوم نیز آنها به څارنوالی معرفی میگردند .
وی خاطر نشان ساخت که عواید شرکت برشنا سالانه به 28 میلیارد افغانی است.
او همچنان از  طرح آب گرم کن های آفتابی نی خبر داد و گفت  که بر اساس این طرح، ۵۰ درصد هزینه مصارف آب‌گرم‌کن‌ها را مشتریان در مرحله نخست پرداخت می‌کنند، ۵۰ درصد باقی مانده شرکت برشنا پرداخت میکند .نازیلا عزیزی

کابل/باختر/3 میزان
قرارداد تأمین انرژی برق پروژه رهایشی و تجارتی محمد ابراهیم محب و دفتر مرکزی بانک بین المللی افغانستان (AIB) میان شرکت برشنا و نماینده های با صلاحیت دو نهاد یاد شده به امضا رسید
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، ارزش عمومی این پروژه ها بیشتر از یک میلیون نه صدو چهل هزار دالر امریکایی برآورد گردیده .
برمبنای این قرارداد شرکت برشنا به ظرفیت مجموعی 15 میگاوات امپیر برای پروژه رهایشی و تجارتی محمد ابراهیم محب و بانک بین المللی افغاسنتان را به طور دوامدار تامین میکند . نازیلا عزیزی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL